Byla AS-822-668-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas) ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Telšių žemėtvarkos skyriaus atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos administracinio teismo 2011 m. birželio 27 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos V. R. skundą atsakovui Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Telšių žemėtvarkos skyriui, tretiesiems suinteresuotiesiems asmenims Telšių rajono savivaldybės administracijai, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos Telšių teritoriniam padaliniui, dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4V. R. (toliau – ir pareiškėja) kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą, prašydama panaikinti atsakovo Telšių apskrities viršininko administracijos 2010 m. vasario 25 d. rašte Nr. S.8-431 išdėstytą sprendimą, įpareigoti atsakovą Telšių apskrities viršininko administraciją pašalinti padarytą pažeidimą – panaikinti specialiųjų žemės naudojimo sąlygų „Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir pasaugos zonos“ taikymą pareiškėjai V. R. nuosavybės teise priklausantiems žemės sklypams, unikalūs Nr. (duomenys neskelbtini) esantiems Telšių r. sav., Milvydiškių k. (Jonapolės k.v.), bei įstatymų nustatyta tvarka atitinkamai pakeisti šių žemės sklypų kadastro duomenis.

5Šiaulių apygardos administracinis teismas 2011 m. gegužės 19 d. sprendimu pareiškėjos skundą patenkino pilna apimtimi. Įsiteisėjus Šiaulių apygardos administracinio teismo priimtam sprendimui, teisme buvo gautas pareiškėjos prašymas priteisti iš atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Telšių žemėtvarkos skyriaus (toliau – ir atsakovas) 8 995,00 Lt išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu.

6Šiaulių apygardos administracinis teismas 2011 m. birželio 27 d. nutartimi šį prašymą tenkino iš dalies ir iš atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Telšių žemėtvarkos skyriaus pareiškėjos naudai priteisė 5 553,76 Lt teismo išlaidų sumą.

7II.

8Atskiruoju skundu atsakovas prašo Šiaulių apygardos administracinio teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartį pakeisti iš dalies, pareiškėjai priteisiamų išlaidų dydį sumažinant iki 2 003,76 Lt.

9Atsakovas nurodo, kad teismas, remdamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 43 straipsnio 1 dalimi, nepagrįstai pareiškėjai priteisė 3 450 Lt sumą už istorikės Laimos Vileikienės (nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestato Nr. 1385) parengtos Milvydišių kaimo Telšių apskrityje, Telšių rajone, Janapolės kadastro vietovėje ikonografinių šaltinių apžvalgos istorinės pažymos (toliau – ir Pažyma) parengimą. Nurodo, kad pareiškėja į teismo posėdį neprašė pakviesti specialisto, išlaidos buvo patirtos nurodytą sumą sumokėjus už autorinės sutarties pagrindu parengtą Pažymą. Pareiškėja be Pažymos į bylą pateikė Lietuvos istorijos archyvo 2005 m. gruodžio 20 d., 2006 m. kovo 6 d., 2011 m. kovo 8 d. pažymas, kuriose nurodyta, kad duomenų apie Milvydiškių kaimo kapines saugomuose dokumentuose nėra. Tuo tarpu atsakovas bylos nagrinėjimo metu šio fakto neįrodinėjo, todėl mano, kad Pažyma bylos nagrinėjimui buvo nereikalinga ir sprendimo priėmimui įtakos neturėjo. Pareiškėjos patirtos išlaidos buvo jos pačios valios išraiška, kadangi nei atsakovas, nei teismas neturi teisės uždrausti pareiškėjai atlikti veiksmus, kurie nėra susiję su bylos nagrinėjimu. Mano, kad dėl Pažymos parengimo pagal autorinę sutartį patirtos išlaidos turi tekti pareiškėjai ir negali būti atlyginamos atsakovo sąskaita.

10Pareiškėja atsiliepime į atsakovo atskirąjį skundą prašė skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Pabrėžia, kad kaip nurodė prašyme dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimui, į bylą pateikta Pažyma buvo būtina įrodinėjant skundo dalyką ir pagrindą, jos duomenimis pasiremta ir 2011 m. gegužės 19 d. teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje. Todėl pažymai parengti skirtos išlaidos buvo būtinos ir pagrįstos, kad būtų įrodytas skundo faktinis pagrindas, todėl išlaidos laikytinos tiesiogiai susijusiomis su bylos nagrinėjimu Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 2 dalies prasme. Atkreipia dėmesį į tai, kad atsakovas neginčija išlaidų paminėtai pažymai parengti dydžio pagrįstumo bei duomenų apie šių išlaidų apmokėjimą pakankamumo. Kadangi atsakovas ginčija su pažymos parengimu susijusias išlaidas tik formaliais pagrindais, todėl nėra pagrindo naikinti iš esmės teisėtai ir pagrįstai teismo priimtą nutartį. Nesutinka su atsakovo atskirojo skundo argumentu, kad jis neįrodinėjo fakto, kad kapinės toje vietoje buvo. Priešingu atveju, jei atsakovui nekilo abejonių dėl kapinių toje vietoje nebuvimo, yra neaišku, kodėl, vadovaudamasis pareiškėjos pateiktu prašymu, pagal savo kompetenciją jis neatliko įstatymuose numatytų procedūrų ir nepriėmė reikiamų sprendimų dėl šių nepagrįstai nustatytų įpareigojimų panaikinimo. Be to, iš teismo priimto sprendimo matyti, kad šios pažymos duomenis jis laikė reikšmingais sprendimo šioje byloje priėmimui, todėl juos tyrė ir vertino bei rėmėsi sprendimo motyvuojamoje dalyje.

11Tretysis suinteresuotasis asmuo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių teritorinis padalinys atsiliepime į atskirąjį skundą nurodė, kad klausimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nesusijęs su teritorinio padalinio kompetencija, todėl prašė teismo šį klausimą spręsti savo nuožiūra.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13III.

14Atskirasis skundas atmestinas.

15Iš bylos medžiagos matyti, jog pirmosios instancijos teismas ginčijama 2011 m. birželio 27 d. nutartimi priteisė iš atsakovo 5 553,76 Lt atstovavimo išlaidų pareiškėjos V. R. naudai.

16Pažymėtina, kad išnagrinėjus bylą įsiteisėjusiu Šiaulių apygardos administracinio teismo 2011 m. birželio 27 d. sprendimu, pareiškėjos skundas buvo patenkintas visa apimtimi.

17Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 1 dalis nustato, jog proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą, o to paties straipsnio 5 dalyje numatyta, jog tuo atveju, kai išnagrinėjus bylą yra patenkinamos ar apginamos trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės, šie asmenys turi šio straipsnio 2 dalyje nurodytas teises į išlaidų atlyginimą, t. y. turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį; kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas. ABTĮ 44 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta, jog proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas, kurių atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

18Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 2 dalis nustato, jog šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nuostatose.

19Teisėjų kolegija pažymi, jog nagrinėjamu atveju, išnagrinėjus administracinę bylą pagal pareiškėjos V. Ramonienės skundą, sprendimas buvo priimtas būtent pareiškėjos naudai, tuo tarpu atsakovas bylos nagrinėjimo eigoje su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jį atmesti. Dėl šios priežasties konstatuotina, jog nagrinėjamu atveju egzistuoja teisinės sąlygos teismo išlaidų atlyginimo priteisimui iš atsakovo.

20Atsakovas atskirajame skunde nurodo, kad su pareiškėjai priteistų teismo išlaidų, susijusių su atstovavimo bei skundo rengimu, dydžiu sutinka, todėl ginčas šiuo atveju yra dėl 3 450 Lt išlaidų sumos, skirtos Pažymos parengimui.

21Atskirajame skunde atsakovas teigia, kad pareiškėjos patirtos išlaidos Pažymai parengti priteistos nepagrįstai remiantis ABTĮ 43 straipsnio 1 dalimi, kadangi Pažymą parengusi istorikė Laima Vileikienė į teismo posėdį, kaip specialistė nebuvo kviečiama. ABTĮ 43 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prie kitų išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priskiriamos sumos, išmokėtos liudytojams, specialistams, ekspertams ir ekspertų organizacijoms. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina pareiškėjos nurodytas išlaidas Pažymos parengimui ir jų apmokėjimą pagal mokėjimo nurodymus nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistei Laimai Vileikienei autorinės kūrinio sutarties pagrindu (b. l. 186-190, 193). Todėl nepaisant to, kad į teismo posėdį specialistė L. Vileikienė nebuvo kviečiame ir jame nedalyvavo, tačiau laikytina, kad Pažymos rengimui skirtos išlaidos priskirtinos prie kitų išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, išmokėtų specialistei ABTĮ 43 straipsnio 1 dalies prasme.

22Atsakovas, ginčydamas išlaidų, skirtų Pažymai parengti, atlyginimo pareiškėjai nepagrįstumą, taip pat nurodė, kad ši pažyma nebuvo reikalinga bylos nagrinėjimui bei teisingam sprendimo priėmimui. Tuo tarpu, pareiškėja pabrėžė, kad pažyma buvo reikalinga įrodinėjant skundo dalyką ir pagrindą. Be to, iš bylos matyti, kad pareiškėja savo reikalavimą grindė ir faktine aplinkybe, kad į jos žemės sklypą įsiterpusiame žemės plote kapinių niekada nebuvo. ABTĮ 53 straipsnio 2 dalis numato, kad proceso šalys turi teisę pareikšti nušalinimus ir prašymus, teikti įrodymus, dalyvauti tiriant įrodymus, užduoti klausimų kitiems proceso dalyviams, liudytojams, specialistams ir ekspertams, duoti paaiškinimus, pateikti savo argumentus ir samprotavimus ir kt. Atsižvelgiant į tai, pareiškėja pasinaudojo ABTĮ įtvirtinta teise savo teikti įrodymus byloje ir grįsdama skundo reikalavimus pateikė teismui Pažymą.

23Atskirai pažymėtina, kad ABTĮ nesuteikia proceso šalims teisės vertinti pateiktų įrodymų patikimumo ar reikalingumo. Pagal ABTĮ 79 straipsnio 1 dalį, pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą, privalo ištirti byloje įrodymus: išklausyti proceso šalių paaiškinimų, liudytojų parodymų, specialistų paaiškinimų ir ekspertų išvadų, susipažinti su rašytiniais įrodymais, apžiūrėti daiktinius įrodymus. ABTĮ 81 straipsnis įtvirtina, kad nagrinėdami administracines bylas, teisėjai privalo aktyviai dalyvauti tiriant įrodymus, nustatant visas bylai svarbias aplinkybes ir visapusiškai, objektyviai jas ištirti. Todėl tik pirmosios instancijos teismas, vertindamas į bylą pateiktus įrodymus turi teisę nuspręsti dėl jų patikimumo, būtinumo ir nustatęs, kad jais grindžiamas skundo reikalavimas, jais remtis, priimant sprendimą.

24Nagrinėjamu atveju, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą, visapusiškai ištyrė ir įvertino byloje esančius įrodymus, įskaitant ir pareiškėjos pateiktą Pažymą. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas 2011 m. gegužės 19 d. sprendimo motyvuojamoje dalyje rėmėsi pareiškėjos pateikta Pažyma bei padarė išvadą, kad kapinės, kaimo bendra nuosavybė, be sutarties ir situacinio sklypo plano nurodytame sklype negalėjo atsirasti (b. l. 173). Be to, paminėtina, kad atsakovas atskirajame skunde neginčijo išlaidų, skirtų pažymai parengti dydžio. Atsižvelgiant į tai, atmestini atsakovo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas pareiškėjos prašymą dėl išlaidų Pažymos parengimui atlyginimo patenkino nepagrįstai.

25Remiantis tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino jam pateiktus įrodymus ir pagrįstai pareiškėjai priteisė nurodyto dydžio teismo išlaidų atlyginimą.

26Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, galima daryti išvadą, kad skundžiama teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta ir ją naikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo, todėl atsakovo atskirasis skundas netenkintinas.

27Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

28Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Telšių žemėtvarkos skyriaus atskirojo skundo netenkinti.

29Šiaulių apygardos administracinio teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

30Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. V. R. (toliau – ir pareiškėja) kreipėsi į Šiaulių... 5. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2011 m. gegužės 19 d. sprendimu... 6. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2011 m. birželio 27 d. nutartimi... 7. II.... 8. Atskiruoju skundu atsakovas prašo Šiaulių apygardos administracinio teismo... 9. Atsakovas nurodo, kad teismas, remdamasis Administracinių bylų teisenos... 10. Pareiškėja atsiliepime į atsakovo atskirąjį skundą prašė skundžiamą... 11. Tretysis suinteresuotasis asmuo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros... 12. Teisėjų kolegija... 13. III.... 14. Atskirasis skundas atmestinas.... 15. Iš bylos medžiagos matyti, jog pirmosios instancijos teismas... 16. Pažymėtina, kad išnagrinėjus bylą įsiteisėjusiu Šiaulių apygardos... 17. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir... 18. Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios... 19. Teisėjų kolegija pažymi, jog nagrinėjamu atveju, išnagrinėjus... 20. Atsakovas atskirajame skunde nurodo, kad su pareiškėjai priteistų teismo... 21. Atskirajame skunde atsakovas teigia, kad pareiškėjos patirtos išlaidos... 22. Atsakovas, ginčydamas išlaidų, skirtų Pažymai parengti, atlyginimo... 23. Atskirai pažymėtina, kad ABTĮ nesuteikia proceso šalims teisės vertinti... 24. Nagrinėjamu atveju, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios... 25. Remiantis tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios... 26. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, galima daryti išvadą, kad... 27. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 28. Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 29. Šiaulių apygardos administracinio teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartį... 30. Nutartis neskundžiama....