Byla eI-4334-811/2017
Dėl sprendimų panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Violeta Petkevičienė dalyvaujant pareiškėjai A. A. ir jos atstovui advokatui Mindaugui Paukštei, atsakovo atstovui M. J.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos A. A. skundą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinių išmokų skyriui dėl sprendimų panaikinimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Pareiškėja Audronė Ambrazevičienė (toliau – ir pareiškėja) kreipėsi į teismą su skundu, prašydama panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos (toliau – ir Komisija) 2017-06-06 sprendimą Nr. 9-180/17(1.1.43-PD3) ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – ir Administracija) Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinių išmokų skyriaus (toliau – ir Socialinių išmokų skyrius) 2017-03-29 sprendimą Nr. 25454.

5Pagrįsdama savo reikalavimus paaiškino, kad 2017-01-12 pateikė paraišką piniginei socialinei paramai gauti, kuria prašė skirti socialinę pašalpą, būsto šildymo išlaidų, karšto, vandens išlaidų ir geriamojo vandens išlaidų kompensaciją. Administracija 2017-01-12 pateikė siuntimą atlikti visuomenei naudingą veiklą (toliau – ir Siuntimas), kuriuo nurodyta atlikti 40 val. visuomenei naudingos veiklos bei nurodyta, kad 2017-01-16 pareiškėja turi atvykti į nurodytą vietą atlikti visuomenei naudingą veiklą. Pareiškėja dėl prastos sveikatos būklės negalėjo atlikti nurodytų darbų. Antru 2017-02-28 siuntimu buvo nurodyta atlikti visuomenei naudingą veiklą 2017-03-03, tačiau dėl prastos sveikatos būklės pareiškėja pakartotinai negalėjo atlikti nurodytų darbų, o kadangi nėra drausta, dokumentų iš gydytojų pateikti taip pat negalėjo. Pareiškėja Socialinių išmokų skyriaus 2017-03-29 sprendimą apskundė Komisijai, kuri 2017-06-06 sprendimu atmetė jos skundą kaip nepagrįstą. Su Komisijos sprendimu nesutinka, kadangi Komisija netyrė pareiškėjos argumentų, o tik formaliai nurodė, kad dokumentai, kurių pagrindu būtų galima spręsti apie tai, kad ji negalėjo atlikti visuomenei naudingos veiklos dėl pablogėjusios sveikatos būklės, nebuvo pateikti. Sprendimo motyvuose nėra nurodoma, ar pareiškėjai buvo tinkamai išaiškinta atsakomybė už jai paskirtų visuomeninei naudingų darbų nevykdymą bei ar ji buvo supažindinta su informavimo apie negalėjimą atvykti nustatytu laiku atlikti visuomenei naudingų darbų tvarka.

6Paaiškino, kad ji nebuvo tinkamai informuota, kokiu būdu gali pranešti apie negalėjimą dalyvauti visuomenės naudingoje veikloje dėl sutrikusios sveikatos, todėl remiantis protingumo principu, prašymas atvykti atlikti visuomenei naudingą veiklą jai turėjo būti siųstas pakartotinai, o viešojo administravimo subjektas, prieš priimdamas sprendimą, privalo aiškintis, kokios priežastys lėmė pareiškėjos neatvykimą.

7Dėl Socialinių išmokų skyriaus 2017-03-29 sprendimo teisėtumo nurodo, kad siuntimas, kuriuo pareiškėja buvo siunčiama atlikti visuomenei naudingą veiklą, neatitinka tokio pobūdžio dokumentui keliamų reikalavimų. Siuntime visiškai neaptartas veiklos pobūdis ir jos turinys. Pareiškėjos nuomone, ginčijamas Socialinių išmokų skyriaus sprendimas prieštarauja protingumo ir sąžiningumo principams, taip pat neatitinka Viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 8 str. individualiam administraciniam aktui keliamiems reikalavimams. Nurodo, kad Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 23 str. 2 d. 5 p. pagrindu jai nebuvo skirta socialinė išmoka, kai tuo tarpu Telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo (toliau – ir Aprašas) 13.9 p. nurodoma, kad visuomenei naudingai veiklai nepasitelkiami asmenys, kurie dėl priežasčių, pripažintų pateisinamomis savivaldybės nustatyta tvarka, negali dalyvauti visuomenei naudingoje veikloje. Minėta aprašo punktą detalizuoją 28 punktas. Kadangi pareiškėja su reglamentuota tvarka nebuvo supažindinta, nėra adekvatu reikalauti iš asmens žinoti viešojo subjekto tvarkos taisykles ir jų laikytis, kai asmuo nėra tinkamai supažindintas su minėta tvarka.

8Teigia, kad Socialinių išmokų skyrius ginčijamą sprendimą ir pranešimą dėl jo priėmė 2017-03-29, tačiau pranešimą be sprendimo kopijos išsiuntė vėliau, tokiais savo veiksmais pažeisdamas VAĮ 8 str. 4 d. Dar daugiau, pranešimas buvo išsiustas nepridedant Sprendimo kopijos, taigi šioje situacijoje viešojo administravimo subjektas kelis kartus pažeidė VAĮ 8 str. 4 d. numatytą pareigą tinkamai pranešti apie priimtą individualųjį administracinį aktą bei nepridėjo individualaus administracinio akto kopijos.

9Atsakovas Socialinių išmokų skyrius atsiliepime su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 41–44).

10Atsiliepime pažymėjo, kad pareiškėja 2017-01-12 Socialinių išmokų skyriui pateikė prašymą–paraišką piniginei socialinei paramai gauti Nr. 4188, kurioje nurodė, jog nuo 2017 m. sausio mėn. iki 2017 m. balandžio mėn. (3 mėnesiams) prašo skirti socialinę pašalpą, būsto šildymo išlaidų tikslinę, karšto vandens išlaidų, geriamojo vandens išlaidų kompensacijas (toliau – ir Kompensacijos). Socialinių išmokų skyrius, priėmęs pareiškėjos prašymą, ir vadovaudamasis Įstatymo 23 str. 2 d. 1 p., tą pačią dieną įteikė jai siuntimą Nr. 4168 atlikti visuomenei naudingą veiklą. Pareiškėjai nenuvykus nustatytu laiku atlikti visuomenei naudingos veiklos, Socialinių išmokų skyrius 2017-02-20 priėmė sprendimą Nr. 16546 neskirti pareiškėjai socialinės pašalpos ir sprendimą Nr. 5102 neskirti Kompensacijų. Pareiškėja 2017-02-28 pakartotinai atvyko į Socialinių išmokų skyrių ir pateikė prašymą Nr. 18281 (toliau – ir Prašymas) skirti tik socialinę pašalpą nuo 2017 m. vasario mėn. iki 2017 m. balandžio mėn. (3 mėnesiams). Socialinių išmokų skyrius, priėmęs pareiškėjos Prašymą ir vadovaudamasis Įstatymo 23 str. 2 d. 1 p., tą pačią dieną įteikė jai siuntimą Nr. 18286 atlikti visuomenei naudingą veiklą. Pareiškėjai iki 2017-03-20 nenuvykus atlikti visuomenei naudingos veiklos, Socialinių išmokų skyrius 2017-03-29 priėmė ginčijamą sprendimą neskirti pareiškėjai socialinės pašalpos. Pareiškėja apie sprendimą buvo informuota.

11Teisės aktų nuostatos įpareigoja asmenį, gaunantį socialinę paramą, nustatyta tvarka dalyvauti visuomenei naudingoje veikloje, jeigu jis nepatenka į teisės aktais nustatytą kategoriją asmenų, kurie nepasitelkiami visuomenei naudingai veiklai. Socialinių išmokų skyrius pareiškėjai išdavė siuntimą atlikti visuomenei naudingą veiklą, kurio forma yra patvirtinta Ministro įsakymo 1 priede, todėl pareiškėjos atstovo argumentas, kad šis dokumentas neatitinka tokio pobūdžio dokumentui keliamų reikalavimų ir net prieštarauja pačiam Ministro įsakymo 14 p. yra visiškai nepagrįstas. Remiantis Ministro įsakymo 14 p., asmenys yra supažindinami su visuomenei naudingos veiklos atlikimo tvarka bei sąlygomis. Pareiškėja buvo supažindinta su šiomis sąlygomis, o pareiškėjos atstovo argumentas, kad nebuvo aptartas visuomenei naudingos veiklos pobūdis ir jos turinys, laikytinas nepagrįstu, nes ši informacija yra pateikiama, kuomet asmuo pasirašo visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutartį. Šiuo konkrečiu atveju pareiškėja pasirašė tik siuntimą, o ne pačią sutartį, kurioje turėjo būti aptartas veiklos pobūdis ir jos turinys. Pareiškėja ant siuntimo yra pasirašiusi, jog yra informuojama apie neatvykimo pasekmes, todėl mano, kad pareiškėja suprato siuntime esančią informaciją. Pareiškėja apie pareigą atlikti visuomenei naudingą veiklą buvo informuota ne tik raštu, bet ir žodžiu.

12Sprendime yra aiškiai suformuluotas socialinės pašalpos neskyrimo pagrindas ir kaip priežastis nurodyta Įstatymo 23 str. 2 d. 5 p. Mano, kad vidutiniškai protingam asmeniui yra aišku, kad pasirašius ir sutikus su siuntimo sąlygomis ir neatvykus per nustatytą laiką atlikti pareigos, atsiranda įstatyme nurodytos teisinės pasekmės. Be to, pareiškėjai išduotuose siuntimuose yra nurodyti kontaktiniai duomenys, kuriais pareiškėja galėjo pranešti apie negalėjimą atvykti atlikti visuomenei naudingos veiklos. Pažymėjo, kad negavo jokių dokumentų ar duomenų, įrodančių, kad pareiškėja neatvyko dėl pateisinančių priežasčių. Ministro įsakymo 13 p. nurodyta, jog visuomenei naudingai veiklai atlikti nepasitelkiami asmenys, kurie gydosi sveikatos priežiūros įstaigose (jų gydymosi laikotarpiu), asmenys, kuriems išduoti elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai ar medicininės pažymos (jų galiojimo laikotarpiu) bei asmenys, pateikę Medicinos dokumentų išrašą (forma Nr. 027/a) ar gydytojų konsultacinės komisijos išvadą, kuriose nurodoma, kad asmuo nurodytą laikotarpį dėl sveikatos būklės negali dalyvauti visuomenei naudingoje veikloje ir kitais atvejais dėl pateisinamų priežasčių. Kaip matyti iš pareiškėjos byloje esančių dokumentų, pareiškėja neatitinka nei vienos iš aukščiau paminėtų sąlygų, o teiginys, kad pareiškėja neatvyko atlikti visuomenei naudingos veiklos dėl sveikatos problemų laikytinas nepagrįstu jokiais objektyviais duomenimis.

13Atsakovo vertinimu, asmuo, negalėdamas atvykti atlikti visuomenei naudingos veiklos, supranta, kad pranešti apie šį neatvykimą yra privaloma, nes kiekvienas pasirašytinai ir žodžiu yra supažindinamas su šios veiklos atlikimo tvarka, sąlygomis ir teisinėmis pasekmėmis. Socialinių išmokų skyrius turi pareigą informuoti asmenį apie priimtą sprendimą, todėl pareiškėjos atstovo argumentai, kad Socialinių išmokų skyrius privalėjo su pranešimu kartu išsiųsti ir Sprendimo kopiją yra nepagrįsti. Daro išvada, kad pareiškėjos atstovas klaidingai interpretuoja ir supranta VAĮ 8 str. 4 p.. Konkrečiu atveju Įstatymo 21 str. 11 p. nustato tik pareigą išsiųsti pranešimą apie priimtą institucijos sprendimą, todėl pastarieji pareiškėjos atstovo argumentai laikytini nepagrįstais.

14Teismo posėdžio metu pareiškėja palaikė skundą ir prašė jį tenkinti. Teismo posėdžio metu papildomai paaiškino, kad negalėjo laiku atvykti ir atlikti visuomenei naudingos veiklos, kadangi sirgo, t. y. ( - ). Į gydytojus kreipėsi tik po kelių dienų, kadangi tai nebuvo būtinoji pagalba. Atsakovui apie neatvykimą nepranešė, nors vėliau patvirtino, kad atvyko į skyrių ir pranešė, jog serga. Jai nebuvo išaiškintos neatvykimo pasekmės.

15Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu palaikė atsiliepime į pareiškėjos skundą išdėstytus argumentus ir prašė skundą atmesti. Teismo posėdžio metu papildomai paaiškino, kad pareiškėjai buvo siųsti du kreipimaisi atvykti ir atlikti visuomenei naudingą veiklą. Pareiškėja nepateikė jokių pateisinamų dokumentų apie neatvykimą. Jai turėjo būti žinomos neatvykimo pasekmės. Atsakovai yra pakankamai lankstūs, kad būtų suderinama, kada galima atlikti visuomenei naudingą veiklą.

16Skundas atmetamas.

17Byloje esanti medžiaga patvirtina, kad pareiškėja 2017-01-12 Socialinių išmokų skyriui pateikė prašymą–paraišką piniginei socialinei paramai gauti Nr. 4188, kurioje nurodė, jog nuo 2017 m. sausio mėn. iki 2017 m. balandžio mėn. (3 mėnesiams) prašo skirti Kompensacijas (b. l. 23–29).

18Socialinių išmokų skyrius 2017-01-12 pareiškėjai įteikė Siuntimą, kuriame nurodoma, kad iki 2017-01-14 pareiškėja turi atvykti į visuomenei naudingos veiklos atlikimo vietą (b. l. 56). Socialinių išmokų skyrius 2017-02-20 priėmė sprendimą Nr. 16546 neskirti pareiškėjai socialinės pašalpos ir sprendimą Nr. 5102 neskirti Kompensacijų (b. l. 47, 49). Apie tai pareiškėja informuota 2017-02-20 pranešimais (b. l. 47, 49).

19Pareiškėja 2017-02-28 atvyko į Socialinių išmokų skyrių ir pateikė prašymą Nr. 18281, kuriuo prašė skirti tik socialinę pašalpą nuo 2017 m. vasario mėn. iki 2017 m. balandžio mėn. (3 mėnesiams) (b. l. 30–37). Socialinių išmokų skyrius 2017-02-28 įteikė pareiškėjai siuntimą Nr. 18286 atlikti visuomenei naudingą veiklą (b. l. 18). Socialinių išmokų skyrius 2017-03-29 priėmė ginčijamą sprendimą neskirti pareiškėjai socialinės pašalpos (b. l. 19). Pareiškėja apie ginčijamą sprendimą buvo informuota 2017-03-29 pranešimu (b. l. 20).

20Pareiškėja Socialinių išmokų skyriaus sprendimą apskundė Komisijai, kuri 2017-06-06 sprendimu pareiškėjos skundą atmetė.

21Šioje byloje ginčas kilęs dėl Komisijos 2017-06-06 sprendimo ir Socialinių išmokų skyriaus 2017-03-29 sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo.

22Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems įstatymas, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012-24 įsakymu Nr. A1-255 patvirtintas Telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašas ir Administracijos direktoriaus 2014-04-17 įsakymu Nr. 30-840 patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašas (toliau – ir Tvarkos aprašas).

23Įstatymo 23 str. 2 d. 1 p. (redakcija, galiojusi nuo 2017-01-01 iki 2017-06-01) įtvirtinta savivaldybės administracijos teisė, teikiant socialinę paramą, darbingus nedirbančius (taip pat savarankiškai nedirbančius) ar dirbančius (taip pat savarankiškai dirbančius), atsižvelgiant į darbo laiko ar veiklos trukmę, nesimokančius darbingo amžiaus asmenis, gaunančius piniginę socialinę paramą bendra šio įstatymo nustatyta tvarka arba gaunančius piniginę socialinę paramą, nustatytą šioje dalyje ir (ar) šio straipsnio 3 dalyje, ir nedalyvaujančius aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka pasitelkti visuomenei naudingai veiklai atlikti. Įstatymo 25 str. 6 p. socialinės paramos gavėjui nustato pareigą dalyvauti savivaldybės administracijos organizuojamoje visuomenei naudingoje veikloje Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Šio straipsnio 2 punkte nustatyta paramos gavėjo pareiga pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą prašymo–paraiškos formą ir jos priedus pateikti visą ir teisingą informaciją, įrodančią bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens teisę gauti piniginę socialinę paramą, ir būtinus piniginei socialinei paramai gauti dokumentus. Įstatymo 23 str. 2 d. 5 p. numatyta savivaldybės teisė socialinės pašalpos ir kompensacijų neteikti ar nutraukti jų teikimą, iki pareigos bus įvykdytos, jeigu Įstatymo 25 str. 6 p. įtvirtintos pareigos nevykdo vienas gyvenantis asmuo.

24Įgyvendinant Įstatymo 25 str. 6 p. nuostatas buvo priimtas Aprašas. Šio teisės akto 2 punkte apibrėžta, kad visuomenei naudinga veikla – neatlyginamos nedidelės apimties visuomenei naudingos paslaugos, kurias savivaldybės teritorijos gyventojai atlieka bendruomenės labui. Aprašo 6 punkte nustatyta, jog organizuojant visuomenei naudingą veiklą atsižvelgiama į asmens, pasitelkiamo visuomenei naudingai veiklai atlikti, profesinį pasirengimą, asmeninius gebėjimus, pomėgius ir kita. Pagal Aprašo 10 p., visuomenei naudingos veiklos organizatorius – savivaldybės administracija ar jos įgaliota įstaiga bei organizacija, kuri organizuoja visuomenei naudingą veiklą ir pasitelkia savivaldybės teritorijos bendruomenės narius visuomenei naudingai veiklai atlikti. Visuomenei naudingai veiklai nepasitelkiami asmenys, kurie gydosi sveikatos priežiūros įstaigose (jų gydymosi laikotarpiu) (13.6 p.); asmenys, kuriems išduoti elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai ar medicininės pažymos (jų galiojimo laikotarpiu) (13.7 p.); asmenys, pateikę Medicinos dokumentų išrašą (forma Nr. 027/a) ar gydytojų konsultacinės komisijos išvadą, kuriose nurodoma, kad asmuo nurodytą laikotarpį dėl sveikatos būklės negali dalyvauti visuomenei naudingoje veikloje (13.8 p.). Tvarkos aprašo 12 punkte nurodyti asmenys, pateikę prašymus-paraiškas piniginei socialinei paramai gauti ir reikiamus dokumentus, supažindinami su visuomenei naudingos veiklos atlikimo tvarka bei sąlygomis ir gauna siuntimą atlikti visuomenei naudingą veiklą (14 p.). Su asmenimis, kurie pasitelkiami visuomenei naudingai veiklai atlikti, sudaroma rašytinė visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutartis, kurioje nustatomos visuomenei naudingos veiklos atlikimo sąlygos (15 p.).

25Administracijos direktoriaus 2014-04-17 įsakymu Nr. 30-840 patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašas (redakcija, galiojusi nuo 2015-05-12 iki 2017-04-15), nustatantis Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų, kuriems teikiama piniginė socialinė parama, telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarką ir sąlygas (2 p.). Tvarkos aprašo 21.1 p. nustato, kad Socialinių išmokų skyrius supažindina asmenį, pateikusį prašymą–paraišką ir reikiamus dokumentus piniginei socialinei paramai gauti su pareiga dalyvauti visuomenei naudingoje veikloje bei sąlygomis ir veiklos pobūdžiu. Asmuo, gavęs siuntimą, per 3 darbo dienas nuo jo išdavimo datos (įskaitant ir siuntimo išdavimo dieną) turi nuvykti pas organizatorių ir pasirašyti visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutartį (Tvarkos parašo 22 p.). Tvarkos aprašo 27–28 p. nustatyta, kad jei asmuo dėl objektyvių priežasčių (pvz.: ligos, santuokos sudarymo, artimo giminaičio mirties ir kt.) nustatytu laiku negali atvykti pas organizatorių, apie tai jis praneša organizatoriui, kuris informaciją elektroniniu paštu sis_vnv@vilnius.lt pateikia Socialinių išmokų skyriui. Jeigu asmuo, susipažinęs su veiklos pobūdžiu, negali jos atlikti dėl sveikatos būklės, Socialinių išmokų skyriui ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo–paraiškos piniginei socialinei paramai gauti pateikimo dienos, pateikia šio Tvarkos aprašo 20.8 punkte nurodytą pažymą. Tuo atveju, jeigu asmuo nustatytu laiku be pateisinamos priežasties neatvyksta ir nepasirašo sutarties, laikoma, kad jis atsisakė dalyvauti visuomenei naudingoje veikloje (Tvarkos aprašo 29 p.).

26Sistemiškai įvertinus aukščiau nurodytą teisinį reglamentavimą matyti, kad Administracijai suteikta teisė pasitelkti paramos gavėjus dalyvauti visuomenei naudingoje veikloje. Minėtų teisės aktų normos įsakmiai įpareigoja asmenį, gaunantį socialinę paramą, nustatyta tvarka dalyvauti visuomenei naudingoje veikloje, jeigu jis nepatenka į teisės aktais nustatytą kategoriją asmenų, kurie nepasitelkiami visuomenei naudingai veiklai. Kaip teisingai pastebėjo atsakovas atsiliepime, Įstatymas įtvirtina piniginės socialinės paramos gavėjo pareigą atitinkamu bendruomenei naudingu ir reikalingu veikimo būdu ir teisės aktų nustatyta tvarka prisidėti prie savivaldybės, kuri jam skiria piniginę socialinę paramą, bendruomenės viešųjų interesų įgyvendinimo, todėl neįvykdžius šios imperatyvios pareigos, asmeniui kyla įstatyme nurodytos teisinės pasekmės – asmuo negali pretenduoti įgyti socialinės paramos gavėjo statusą (žr., pvz. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) 2013-09-09 nutartį administracinėje byloje Nr. A-146-1117/2013, 2014-12-09 nutartį administracinėje byloje Nr. A-556-1984/2014).

27Byloje esantys duomenys patvirtina, kad pareiškėjai 2017-02-28 buvo pateiktas siuntimas Nr. 18286 (b. l. 50), kuriame nurodyta, kad pareiškėja iki 2017-03-02 privalo atvykti atlikti visuomenei naudingą veiklą. Neatvykus iki nustatyto termino pabaigos, laikytina, jog pareiškėja atsisako dalyvauti visuomenei naudingoje veikloje, todėl socialinė parama, vadovaujantis Įstatymo 23 str. 2 d. 4 arba 5 p., bus neteikiama ar jų teikimas bus nutrauktas, iki pareigos bus įvykdytos. Ginčijamame siuntime taip pat yra pateikiama informacija, kur ir kada pareiškėja turėjo atvykti atlikti visuomenei naudingą veiklą, nurodytas visuomenei naudingos veiklos organizatorius ir jo kontaktiniai asmenys. Tai, kad su siuntime nurodyta informacija pareiškėja susipažino, patvirtina pareiškėjos parašas. Iš byloje esančio pareiškėjos 2017-02-28 prašymo–paraiškos Nr. 18281 turinio (b. l. 30–37) taip pat matyti, kad pareiškėja sutiko dalyvauti savivaldybės administracijos organizuojamoje naudingoje veikloje. Pažymėtina ir tai, kad pareiškėja į Administraciją dėl socialinės pašalpos skyrimo yra kreipusi anksčiau, o atlikti visuomenei naudingą veiklą taip pat buvo kviesta ne kartą. Iš byloje esančio Komisijos sprendimo ir 2017-02-20 sprendimo Nr. 16546 matyti, kad tiek 2016 m. gegužės mėn., tiek 2017 m. sausio mėn. pareiškėja neatvyko atlikti visuomenei naudingos veiklos dėl galimų sveikatos problemų, nepatvirtintų faktiniais duomenimis, dėl ko socialinių pašalpų skyrimas pareiškėjos atžvilgiu buvo nutrauktas. Teismo vertinimu, šios aplinkybės patvirtina, kad pareiškėjai socialinės pašalpos skyrimo sąlygos ir atsisakymo ją skirti pagrindai buvo žinomi, taip pat, jog pareiškėja buvo supažindinta su visuomenei naudingos veiklos atlikimo tvarka, todėl pareiškėjos su tuo susiję argumentai atmetami kaip nepagrįsti.

28Nors atsakovo 2017-02-28 siuntimas pareiškėjai atlikti visuomenei naudingą veiklą atitiko Aprašo nuostatas, galiojusias nuo 2016-01-01 iki 2017-02-23, bet ne galiojusias nuo 2017-02-23, t. y. siuntimo priėmimo metu, tai nesukliudė pareiškėjai suvokti teisinių pasekmių, galinčių kilti neatvykus atlikti visuomenei naudingos veiklos.

29Iš aukščiau nurodyto teisinio reglamentavimo matyti, kad su atliekamos veiklos pobūdžiu ir turiniu asmenys yra supažindinami tik tuomet, kai pasirašoma visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutartis. Kadangi pareiškėja nurodytu laiku neatvyko į siuntime nurodytą visuomenei naudingos veiklos vietą, su ja tokia sutartis nebuvo pasirašyta, todėl ji parado galimybę susipažinti su veiklos turiniu ir pobūdžiu.

30Dėl pareiškėjos argumentų, jog ji nebuvo informuota, kokiu būdu privalo pranešti apie negalėjimą dalyvauti visuomenės naudingoje veikloje dėl sutrikusios sveikatos, teismas pažymi, kad Įstatyme nustatytų pareigų nevykdymas sukelia Įstatyme nustatytas pasekmes, todėl pareiškėja, būdama vidutiniškai apdairi, rūpestinga ir atidi, turėjo suvokti, jog pranešti apie savo neatvykimą, nepriklausant nuo neatvykimo priežasčių (pvz. liga, santuokos sudarymo, artimo giminaičio mirties ar kt. atvejais), yra privaloma. Kilus abejonių dėl dokumentų pateikimo formos, pareiškėja turėjo galimybę su atsakovu susisiekti ir telefonu; apie savo neatvykimo priežastys galėjo informuoti ir visuomenei naudingos veiklos organizatorius, tačiau pareiškėja nesiėmė jokių veiksmų informuoti apie savo nedarbingumą. Nors pareiškėja skunde ir teismo posėdžio metu tvirtino, jog negalėjo atlikti visuomenei naudingos veiklos dėl sveikatos sutrikimų – ( - ), bei kad dėl sveikatos negalavimų kreipėsi į gydytojus, nei Socialinių išmokų skyriui, nei Komisijai ar teismui nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių šias aplinkybes. Vien tai, kad pareiškėja buvo įsitikinusi, jog atsakovas jai pakartotinai turėjo atsiųsti raginimą atlikti visuomenei naudingą veiklą, nepaneigia būtent pareiškėjai, kaip paramos gavėjai, nustatytos pareigos pateikti dokumentus, pateisinančius nedalyvavimą visuomenei naudingoje veikloje.

31Pažymėtina ir tai, kad pareiškėja teismo posėdžio metu pateikė prieštaraujančius parodymus, kadangi teismo posėdyje iš pradžių teigė, jog nesikreipė į atsakovą, kad negali atlikti visuomenei naudingos veiklos, o vėliau parodė, jog į jį kreipėsi. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad kaip matyti iš 2017-01-12 siuntimo Nr. 4168 turinio (b. l. 45), pareiškėja ant šio siuntimo užrašė, jog buvo pas Asmenų aptarnavimo poskyrio laikinai einančią vedėją ir paaiškino, kad ji serga (( - )). Jokių pastabų ant ginčijamo siuntimo nenurodyta, todėl teismas, įvertinęs pareiškėjos teismo posėdžio metu pateiktus parodymus ir byloje esančius dokumentus, sprendžia, kad pareiškėja, gavusi 2017-02-28 siuntimą Nr. 18286, nesikreipė į Socialinių išmokų skyrių dėl galimų sveikatos sutrikimų.

32Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad atsakovas turėjo įstatyminį pagrindą neskirti pareiškėjai socialinės pašalpos Įstatymo 23 str. 2 d. 5 p. pagrindu. Kaip matyti iš ginčijamo Socialinių išmokų skyriaus 2017-03-29 sprendimo Nr. 25454 turinio, būtent šio Įstatymo 23 str. 2 d. 5 p. pagrindu (nedalyvavo savivaldybės administracijos organizuojamoje visuomenei naudingoje veikloje) pareiškėjai nuspręsta neskirti socialinės pašalpos nuo 2017-02-01 iki 2017-05-01, o tai tik patvirtina, jog Socialinių išmokų skyrius, priešingai, negu nurodo pareiškėja skunde, atsižvelgęs į susiklosčiusią situaciją ir ištyręs visas ginčui aktualias aplinkybes, priėmė ginčijamą sprendimą, atitinkantį VAĮ 8 str. 1 d. nustatytus reikalavimus.

33Pareiškėja teigia, kad atsakovas apie 2017-03-29 priimtą sprendimą ją informavo praėjus daugiau nei 3 darbo dienoms bei nepridėjo sprendimo kopijos, kaip reikalauja VAĮ 8 str. 4 d.

34Teismas pabrėžia, kad šiuo atveju turi būti taikoma ne VAĮ 8 str. 4 d., o Įstatymo 21 str. 15 d., kurioje nustatyta, kad prašymą–paraišką pateikęs asmuo apie priimtą sprendimą dėl piniginės socialinės paramos skyrimo ar neskyrimo yra informuojamas asmens prašyme–paraiškoje nurodytu informavimo būdu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. Jeigu piniginė socialinė parama neskiriama, nurodoma neskyrimo priežastis ir šio sprendimo apskundimo tvarka. Pateikti dokumentai grąžinami prašymą–paraišką pateikusiam asmeniui, o jo byloje paliekamos šių dokumentų kopijos. Nagrinėjamu atveju pareiškėja apie ginčijamą Socialinių išmokų skyriaus 2017-03-29 sprendimą Nr. 25454 informuota 2017-03-29 pranešimu Nr. 22851 „Dėl socialinės pašalpos neskyrimo“, ginčijamo sprendimo atskirai nesiunčiant pareiškėjai. Taigi, iš šių aplinkybių matyti, jog atsakovas laikėsi Įstatymo 21 str. 15 d. nustatytos tvarkos. Įstatymas nereikalauja kartu su pranešimu išsiųsti ir sprendimo kopiją. Taigi pareiškėjos argumentai atmetami kaip nepagrįsti.

35Komisija 2017-06-06 sprendimu, išnagrinėjusi pareiškėjos skundą (kuris iš esmės analogiškas teismui pateiktam skundui) ir jame esančius paaiškinimus, atsakovo atsiliepimą ir pateiktą medžiagą, bei nustačiusi, kad pareiškėja nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių prastą sveikatos būklę, dėl kurios ji negalėjo atlikti visuomenei naudingos veiklos, taip pat padarė pagrįstas išvadas, dėl ko pareiškėjos skundą atmetė kaip nepagrįstą. Naikinti ginčijamų sprendimų pareiškėjos nurodytais pagrindais ar kitais motyvais teisinio pagrindo nėra, todėl pareiškėjos reikalavimai panaikinti Komisijos 2017-06-06 sprendimą Nr. 9-180/17(1.1.43-PD3) ir Socialinių išmokų skyriaus 2017-03-29 sprendimą Nr. 25454 atmetami kaip nepagrįsti.

36Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84–87 str., 88 str. 1 p., 132 str. 1 d., 133 str.,

Nutarė

37Pareiškėjos A. A. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

38Sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Pareiškėja Audronė Ambrazevičienė (toliau – ir pareiškėja) kreipėsi... 5. Pagrįsdama savo reikalavimus paaiškino, kad 2017-01-12 pateikė paraišką... 6. Paaiškino, kad ji nebuvo tinkamai informuota, kokiu būdu gali pranešti apie... 7. Dėl Socialinių išmokų skyriaus 2017-03-29 sprendimo teisėtumo nurodo, kad... 8. Teigia, kad Socialinių išmokų skyrius ginčijamą sprendimą ir pranešimą... 9. Atsakovas Socialinių išmokų skyrius atsiliepime su pareiškėjos skundu... 10. Atsiliepime pažymėjo, kad pareiškėja 2017-01-12 Socialinių išmokų... 11. Teisės aktų nuostatos įpareigoja asmenį, gaunantį socialinę paramą,... 12. Sprendime yra aiškiai suformuluotas socialinės pašalpos neskyrimo pagrindas... 13. Atsakovo vertinimu, asmuo, negalėdamas atvykti atlikti visuomenei naudingos... 14. Teismo posėdžio metu pareiškėja palaikė skundą ir prašė jį tenkinti.... 15. Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu palaikė atsiliepime į pareiškėjos... 16. Skundas atmetamas.... 17. Byloje esanti medžiaga patvirtina, kad pareiškėja 2017-01-12 Socialinių... 18. Socialinių išmokų skyrius 2017-01-12 pareiškėjai įteikė Siuntimą,... 19. Pareiškėja 2017-02-28 atvyko į Socialinių išmokų skyrių ir pateikė... 20. Pareiškėja Socialinių išmokų skyriaus sprendimą apskundė Komisijai, kuri... 21. Šioje byloje ginčas kilęs dėl Komisijos 2017-06-06 sprendimo ir Socialinių... 22. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Piniginės socialinės paramos... 23. Įstatymo 23 str. 2 d. 1 p. (redakcija, galiojusi nuo 2017-01-01 iki... 24. Įgyvendinant Įstatymo 25 str. 6 p. nuostatas buvo priimtas Aprašas. Šio... 25. Administracijos direktoriaus 2014-04-17 įsakymu Nr. 30-840 patvirtintas... 26. Sistemiškai įvertinus aukščiau nurodytą teisinį reglamentavimą matyti,... 27. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad pareiškėjai 2017-02-28 buvo pateiktas... 28. Nors atsakovo 2017-02-28 siuntimas pareiškėjai atlikti visuomenei naudingą... 29. Iš aukščiau nurodyto teisinio reglamentavimo matyti, kad su atliekamos... 30. Dėl pareiškėjos argumentų, jog ji nebuvo informuota, kokiu būdu privalo... 31. Pažymėtina ir tai, kad pareiškėja teismo posėdžio metu pateikė... 32. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad atsakovas turėjo... 33. Pareiškėja teigia, kad atsakovas apie 2017-03-29 priimtą sprendimą ją... 34. Teismas pabrėžia, kad šiuo atveju turi būti taikoma ne VAĮ 8 str. 4 d., o... 35. Komisija 2017-06-06 sprendimu, išnagrinėjusi pareiškėjos skundą (kuris iš... 36. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 37. Pareiškėjos A. A. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 38. Sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...