Byla 2-11801-676/2011
Dėl savavališkos rekonstrukcijos padarinių šalinimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Raimondas Dilys, sekretoriaujant Laurai Norvilaitei, dalyvaujant ieškovo atstovei Ingai Pilibaitytei, atsakovei M. N., civilinėje byloje pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM ieškinį atsakovei M. N., trečiajam asmeniui Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, dėl savavališkos rekonstrukcijos padarinių šalinimo,

Nustatė

2ieškovas prašo įpareigoti atsakovę per 9 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius, nustatytus statybos patikrinimo akte Nr.SSA-1, ir Statybos įstatymo nustatyta tvarka gauti statybą leidžiančius dokumentus, o atsakovei per nustatytą terminą neįvykdžius šio reikalavimo, įpareigoti atsakovę savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius, esančius ( - ), - demontuoti įrengtą stogą virš balkono, išardyti naujai įrengtą išorinę sieną ir ją atstatyti į buvusią padėtį; šių įpareigojimų per teismo nustatytą terminą atsakovei neįvykdžius – leisti ieškovui likviduoti savavališkos statybos padarinius - demontuoti įrengtą stogą virš balkono, išardyti naujai įrengtą išorinę sieną ir ją atstatyti į buvusią padėtį, išieškant visas patirtas išlaidas iš atsakovės. Nurodė, kad 2010-06-18 atlikus statybos patikrinimą, nustatyta, kad atsakovė, bute, adresu ( - ), neturėdama statybą leidžiančių dokumentų, savavališkai atliko buto rekonstrukciją – įrengė stogą, pastatė išorinę sieną ir taip padidino buto plotą. Pakartotinai patikrinus atsakovės vykdomus statybos darbus, atsakovei 2010-10-26 surašytas savavališkos statybos patikrinimo aktas Nr.SSA-1. Atsakovė pažeidė Statybos įstatymo 12 str. 1 d. 3 ir 4 p., 20 str. 1 d. 2 p., 23 str. 1 d. 2 p., 28 d., todėl buvo įpareigota iki 2011-04-01 pašalinti savavališkos statybos darbus – demontuoti įrengtą stogą virš balkono, išardyti naujai įrengtą išorinę sieną ir ją atstatyti į buvusią padėtį, arba kreiptis į statybą leidžiančius dokumentus išduodančius subjektus dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisės aktų nustatyta tvarka. 2011-04-08 patikrinus atsakovei įteikto reikalavimo Nr.RE-414 pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymą, užfiksuota, jog savavališkos statybos padariniai nepašalinti, reikalavimas neįvykdytas. Atsakovės prašymu, ieškovas iki 2011-07-01 pratęsė reikalavimo Nr.414 įvykdymo terminą. Iki 2011-07-01 reikalavimas Nr.414 atsakovės neįvykdytas, savavališki statybos padariniai nepašalinti (b.l. 2-4). Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė I.Pilibaitytė neprieštaravo atsakovės prašymui pratęsti 9 mėnesių reikalavimo įvykdymo terminą. Prašo ieškinį tenkinti.

3Bylos nagrinėjimo metu ieškovas atsisakė nuo reikalavimo – teismo nustatytu terminu atsakovei neįvykdžius įpareigojimų – leisti ieškovui likviduoti savavališkos statybos padarinius, esančius ( - ), - demontuoti įrengtą stogą virš balkono, išardyti naujai įrengtą išorinę sieną ir ją atstatyti į buvusią padėtį, išieškant visas patirtas išlaidas iš atsakovės - ir šioje dalyje prašo bylą nutraukti. Ieškovui procesinės ieškinio atsisakymo pasekmės yra žinomos. Ieškovas bet kurioje proceso stadijoje turi teisę raštu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio. Atsisakymas nuo ieškinio reikalavimo dalies priimtinas, civilinė byla šioje dalyje nutrauktina (CPK 140 str. 1 d., 293 str. 1 d. 4 p.).

4Atsakovė atsiliepimu į ieškinį su reikalavimu nesutinka. Nurodo, kad ji su projektavimo firma yra sudariusi projektavimo darbų rangos sutartį, dėl rekonstravimo projektinių pasiūlymų atlikimo bei projektinės dokumentacijos parengimo, siekiant gauti rekonstrukciją leidžiantį dokumentą. Įstatymų leidėjas nustatė ikiteisminę savavališkų statybų įteisinimo tvarką, todėl ieškovo teisė, kiek tai susiję su savavališkų statybų padarinių šalinimu, yra apribota (b.l. 19-20). Teismo posėdžio metu atsakovė su ieškinio reikalavimais sutiko, prašo pratęsti ieškovo reikalavimo įvykdymo 9 mėnesių terminą iki 24 mėnesių.

5Tretysis asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos atsiliepimu į ieškinį nurodo, kad pastatas, esantis ( - ) yra Kultūros vertybių registre registruota nekilnojamoji kultūros vertybė. Nurodyti savavališkos statybos darbai negalėtų būti įteisinti, nes tai pablogintų valstybės saugomos nekilnojamosios kultūros vertybės būklę, sumažintų jo autentiškumą. Reikalavimo per 9 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius ir Statybos įstatyme numatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiančius dokumentus nepalaiko, kitus ieškovo reikalavimus treysis asmuo palaiko. Prašo bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant (b.l. 21-22, 41-42).

6Ieškinys tenkintinas.

7Šalių paaiškinimais ir bylos dokumentais nustatyta, kad ieškovas 2010-06-18 atliko gyvenamojo namo, ( - ), statybos patikrinimą ir surašė faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktą Nr.FAK-34 (b.l. 6-7). Butas, esantis ( - ), nuosavybės teise priklauso atsakovei (b.l. 33-34), pastatas įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą (b.l. 23-26, 33-34). Atsakovė 2010-10-15 pateikė prašymą pratęsti savavališkos buto rekonstrukcijos reikalavimo parengti projektą ir gauti statybos leidimą įvykdymo terminą (b.l. 8). Atsakovei 2010-10-26 surašytas savavališkos statybos patikrinimo aktas Nr.SSA-1 (b.l.9) bei 2010-10-26 reikalavimas Nr.RE-414 pašalinti savavališkos statybos padarinius iki 2011-04-01 (b.l. 10). 2011-04-08 reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo aktu Nr.RE-231 nustatyta, jog atsakovė reikalavimo Nr.414 iki 2011-04 neįvykdė. Atsakovės prašymu reikalvimo Nr.RE-414 įvykdymo terminas pratęstas iki 2011-07-01 (b.l. 10, 12). 2011-07-07 reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo aktu Nr.RE-434 nustatyta, jog atsakovė reikalavimo Nr.414 iki 2011-04-01 neįvykdė (b.l. 13). Byloje pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina savavališkos statybos faktą. Atsakovė savavališkos statybos akto bei reikalavimų pašalinti savavališkos statybos padarinius įstatymų nustatyta tvarka neginčijo. Butas, esantis ( - ), nuosavybės teise priklauso atsakovei (b.l. 33-34), pastatas įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą (b.l. 23-26, 33-34). Bylos nagrinėjimo metu atsakovė savavališkos statybos faktą pripažino, laikoma, jog atsakovė ieškovo faktinių aplinkybių nenuneigė, todėl teismas ieškovo aplinkybes laiko nustatytomis ir įrodytomis (CPK 178 str., 185 str., 187 str.). Atsakovės atlikti darbai atitinka savavališkos statybos sąvoką, pateiktą Statybos įstatymo 2 str. 71 d., pagal kurią savavališka statinio statyba laikoma, kai vykdomi statybos darbai statinyje (jo dalyje) neturint įstatymo nustatyta tvarka gauto statybos leidimo (CPK 175 str., 185 str.). Statyba - veikla, kurios tikslas – pastatyti naują, rekonstruoti, remontuoti ar griauti esamą statinį (Statybos įstatymo 2 str. 13 d.).

8Teismas savo sprendimu gali įpareigoti statytoją (užsakovą) savo lėšomis per nustatytą terminą leisti teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir, sumokėjus nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą, išskyrus šio įstatymo 23 str. 1 d. 5 p. nurodytą statybą leidžiantį dokumentą, tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius teritorijų planavimo ar kitus įstatymais jiems prilygintus teritorijų planavimo dokumentus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius ar specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams (LR Statybos įstatymo 28 str. 7 d. 1 p.).

9Atsakovės atlikti veiksmai pripažintini savavališka statyba, šias faktines aplinkybes atsakovė neginčija, jas pripažįsta, teismas laiko ieškovo reikalavimus pagrįstais, todėl ieškinys tenkintinas. Teismas įvertina ir tai, kad atsakovė, būdama rūpestinga ir atidi, ėmėsi veiksmų tinkamai išspręsti klausimus, siekiant įteisinti savavališką statybą, - kreipėsi į architektą dėl projektinės dokumentacijos parengimo, todėl teismas, vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo ir protingumo pricipais, daro išvadą, jog priežastys, susijusios su atliekamomis procedūromis, kurių atsakovė įtakoti negali, laikytinos svarbiomis, įvertinus tai, jog patstatas įtrauktas į nekilnojamųjų vertybių registrą, manytina, jog tolimesnis būtinos dokumentacijos gavimas iš valstybinių institucijų gali užtrukti, atsakovės prašymas pratęsti 9 mėnesių terminą savavališkos statybos padariniams pašalinti, ieškovui neprieštaraujant, yra pagrįstas, todėl tenkintinas, terminas pratęstinas iki 24 mėnesių.

10Nagrinėjamu atveju teismas nesprendžia dėl trečiojo asmens Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atsiliepime nurodyto motyvo, kad atsakovės įvykdyti darbai negalėtų būti įteisinti, nes įteisinimas sumažintų kultūros paveldo objekto autentiškumą (b.l. 21-22, 41-42). Įteisinimo procedūros bei atitinkami sprendiniai šiais klausimais nėra nagrinėjamos bylos dalykas, ieškovo reikalavimas yra tik dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo ir pasekmių taikymo, atsakovei nepašalinus įstatymo nustatyta tvarka nurodytų savavališkos statybos padarinių. Nagrinėjamu atveju atsakovei suteikiama įstatymo numatyta galimybė ir sudaromos sąlygos atlikti atitinkamus veiksmus dėl savavališkos statybos įteisinimo, tuo pačiu nustatant ir pasekmes, jei ši savavališka statyba nebus įteisinta.

11Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovės į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimo daliai. Patenkinus ieškinį, bylinėjimosi išlaidos – 139,00 Lt žyminis mokestis priteistinas iš atsakovo į valstybės biudžetą (CPK 80 str. 1 d. 5 p., 83 str., 96 str. 1 d.). Įvertinus atsakovės nurodomą sunkią turtinę padėtį, gaunamas mažas pajamas, jos socialinę padėtį, šio mokesčio sumokėjimas išdėstytinas 4 mėnesiams lygiomis dalimis, t.y. po 34,75 Lt.

12Vadovaujantis LR CPK 268, 270 str., teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti.

14Įpareigoti atsakovę M. N. per 24 mėnesių nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius, dėl kurių surašytas savavališkos statybos 2010-10-26 aktas Nr.SSA-1, Statybos įstatymo nustatyta tvarka gaunant statybą leidžiančius dokumentus.

15Per šiuo teismo sprendimu nustatytą terminą atsakovei M. N. neįvykdžius teismo įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius, įpareigoti atsakovę M. N. savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius, adresu ( - ), dėl kurių buvo surašytas savavališkos statybos 2010-10-26 aktas Nr. SSA-1 – demontuoti įrengtą stogą virš balkono, išardyti naujai įrengtą išorinę sieną ir ją atstatyti į buvusią padėtį.

16Priimti ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM atsisakymą nuo ieškinio dalyje dėl reikalavimo - teismo nustatytu terminu atsakovei neįvykdžius įpareigojimų – leisti ieškovui likviduoti savavališkos statybos padarinius, esančius ( - ), - demontuoti įrengtą stogą virš balkono, išardyti naujai įrengtą išorinę sieną ir ją atstatyti į buvusią padėtį, išieškant visas patirtas išlaidas iš atsakovės - ir civilinę bylą šioje dalyje nutraukti.

17Priteisti valstybei iš atsakovės M. N. 139,00 Lt žyminio mokesčio ir jo sumokėjimą išdėstyti lygiomis dalimis per 4 mėnesius, t.y. po 34,75 Lt per mėnesį.

18Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai