Byla 2-1017-223/2012
Dėl vykdymo veiksmų sustabdymo

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Birutė Mėlinauskienė , Rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo K. S. prašymą suinteresuotiems asmenims antstolei Valentinai Žydelienei, AB Swedbank , Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl vykdymo veiksmų sustabdymo ,

Nustatė

2Pareiškėjas pateikė prašymą atlikti įkeisto turto kvalifikuotą vidutinės rinkos vertės nustatymą, paskiriant ekspertą nekilnojamojo turto vertintoją ir sustabdyti įkeisto turto pardavimo iš varžytynių procedūrą iki jis išspręs nepilnametės dukters N. S., gim. ( - ), ir kitų šeimos narių apgyvendinimo klausimą. Pareiškime nurodo, kad antstolės 2011-06-06 patvarkymu Nr.113/10/924 buvo paskirta ekspertizė areštuoto nekilnojamojo turto rinkos vertei nustatyti, kuri buvo pavesta atlikti UAB „Liturta“. Ekspertizę gali atlikti teismo ekspertai, nurodyti Teismo ekspertizės įstatyme, todėl UAB „Liturta“ A. Š. negalėjo atlikti ekspertizės, nes nėra įtraukta į ekspertų sąrašą. Jis nesutinka su turto vertinimu, nes jis atliktas formaliai, nemotyvuotas. Įkeistas turtas yra vienintelė šeimos gyvenamoji vieta, todėl jį realizavus šeima, tame tarpe ir nepilnametė dukra, liktų be gyvenamosios vietos. Suinteresuotas asmuo AB Swedbank pateikė atsiliepimą, kad su skundu nesutinka , nes pareiškėjas prieštaravimus dėl turto vertinimo galėjo pareikšti per 5 dienas, o šį terminą jis praleido.

3Suinteresuotas asmuo antstolis M.Alšauskas ( vaduojantis V.Žydelienę) atsiliepime nurodo, kad pareiškėjas turėjo galimybę prieštarauti dėl turto vertinimo per 5 dienas ir turėjo pakankamai laiko pasirūpinti savo šeimos apgyvendinimu.

4Suinteresuotas asmuo Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė atsiliepimą, kad su pareiškimu sutinka, nes nepilnametis vaikas negali likti be būsto.

5Skundas atmestinas.

6Byloje nustatyta, kad antstolės V.Žydelienės žinioje yra vykdomoji byla Nr.113/10/924 dėl išieškojimo iš K. S.. 2011-08-25 antstolės buvo surašytas Turto arešto aktas ( vykd. bylos lapas Nr.41-43), kuriuo buvo areštuotas žemės sklypas su gyvenamuoju namu ir priklausiniais, esantys ( - ). 2011-06-06 patvarkymu antstolė areštuotam turtui paskyrė turto vertinimą, pavesdama jį atlikti UAB „Liturta“ ( vykd. bylos lapas 52). Minėtu antstolės patvarkymu turto vertinimą atliko UAB „Liturta“ turto vertintoja A. Š. ( vykd. bylos lapai 54-92). Atlikus areštuoto turto vertinimą antstolė V.Žydelienė 2011-08-25 patvarkymu informavo skolininkus ir išieškotoją, kad jie per 5 dienas nuo patvarkymo gavimo dienos turi teisę pateikti savo poziciją dėl areštuoto turto vertės ( vykd. bylos lapas 53). Šis patvarkymas K. S. buvo įteiktas 2011-10-25 ( vykd. bylos lapas Nr.98), tačiau jokių prieštaravimų dėl turto įvertinimo nei skolininkai nei išieškotojas nepareiškė.

7Įstatymas numato, kad antstolis vykdymo veiksmus atlieka vadovaudamasis CPK nuostatomis ir Sprendimų vykdymo instrukcija. Atliekant vykdymo veiksmus , privalu griežtai laikytis įstatymo nustatytos priverstinės jų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko ir trečiųjų asmenų teisės ir teisėti interesai. Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.), t. y. kartu jis turi nepažeisti ir skolininko teisių bei teisėtų interesų. CPK 634 str. 2 d. yra įtvirtinta antstolio pareiga savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad, aktyviai padėti šalims ginti jų teises ir įstatymų saugomus interesus. Antstolis, areštuodamas skolininko turtą, jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones apie turto vertę (CPK 681 str. 1 d.). Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo ( vykd. bylos lapai 16-19) matyti, kad skolininko K. S. areštuoto turto vidutinė rinkos vertė 2007-11-28 dienai sudarė viso 84 264 Lt. Antstolis, areštuodamas skolininko turtą, jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones apie turto vertę (CPK 681 str. 1 d.). Taigi, pagrindinis kriterijus nustatant turto vertę yra areštuojamo turto rinkos vertė, kuri turėtų būti nustatyta turto arešto dienai. Kadangi , areštuotino turto vidutinė rinkos vertė buvo nustatyta 2007-11-28, t.y. beveik prieš 4 metus, antstolė V.Žydelienė, siekdama išvengti neaiškumų ir nustatyti tikrąją dabartinę areštuotino turto vidutinę rinkos vertę pavedė turto vertinimą atlikti UAB “Liturta” turto vertintojai A. Š., kuri turi tam specialių žinių ir reikiamą kvalifikaciją. Atkreiptinas dėmesys, kad UAB “Ober-Haus “ Turto vertės nustatymo pažyma ( vykd. bylos lapas 32) negalėjo būti neginčijamu pagrindu vidutinei turto rinkos vertei nustatyti, nes buvo surašyta 2007-11-06, taigi antstolės patvarkymas atlikti areštuoto turto vertinimą buvo visiškai motyvuotas ir pagrįstas. Taigi, atliktus areštuoto turto vertinimą ( vertinimo data 2011-08-08) buvo surašyta Turto vertės nustatymo ataskaita, pagal kurią viso areštuoto turto vidutinė rinkos vertė yra 174 000 Lt. Apie šį vertinimą 2011-10-21 patvarkymu Nr.113/10/924 ( vykdom. bylos lapai 95-96) buvo informuoti tiek skolininkas, tiek išieškotojas, jiems išaiškinant, kad jie turi teisę šį patvarkymą dėl areštuoto turto vertės nustatymo skųsti per 5 dienas. Nei skolininkas K. S., nei išieškotojas AB Swedbank ši patvarkymo neskundė, tai reiškia prieštaravimų dėl areštuoto turto vertės neišreiškė. Tik tuo atveju, jeigu išieškotojas ir skolininkas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. Šiuo atveju antstolė tinkamai pasinaudojo jai įstatymo suteiktomis priemonėmis išsiaiškinti, ar viešajame registre užfiksuota turto vertė atitinka šio turto rinkos vertę turto arešto akto surašymo dieną. Faktiškai pagal naujai atliktą turto vertinimą , areštuoto turto rinkos vertė arešto dienai buvo išaugusi, o tai jokiu būdu neleidžia teigti, kad buvo pažeisti skolininko arba išieškotojo interesai. Antstolis, ruošdamasis parduoti skolininko (turto savininko) turtą iš varžytynių, turi elgtis teisingai ir veikti taip, kad, parduodant daiktą iš varžytynių, būtų gauta maksimali nauda, atitinkanti tiek išieškotojo, tiek skolininko interesus, tai ir buvo padaryta. Atkreiptinas dėmesys, kad CPK 681 str. 1 d. yra numatyta, kad , jei skolininkas ar išieškotojas prieštarauja atliktam įkainojimui, turto vertei nustatyti gali būti paskirta ekspertizė. Kadangi nei skolininkas, nei išieškotojas per nustatytą terminą tokių prieštaravimų neišreiškė, tai antstolei nebuvo jokio pagrindo vykdomojoje byloje skirti ekspertizę, o atliktas UAB “Liturta” turto vertinimas negali būti prilyginamas ekspertizei. Taigi, įstatymo pažeidimų antstolė nepadarė. Be to, atmestini ir pareiškėjo motyvai dėl galimumo skirti turto vertinimui atlikti A. Š., nes šioje vykdomojoje byloje buvo paskirta ne ekspertizė, o atliktas turto vertinimas, ką , be abejo gali atlikti ne tik ekspertas, bet ir asmuo turintis specialių žinių, t.y. turto vertintojas. Visumoje, atkreiptinas dėmesys, kad CPK 212 str. 2 d. yra numatyta, kad ekspertu gali būti skiriamas asmuo, turintis reikiamą kvalifikaciją išvadai duoti. Turto vertinimą atlikti buvo pavesta UAB „LITURTA“ turto vertintojai A. Š., kuri turi tam reikalingą kvalifikaciją, nors ir nėra įtraukta į LR Teismo ekspertų sąrašą . CPK 212 str. 2 d. nėra imperatyvios nuostatos, jog ekspertu gali būti tik asmuo, kuris įrašytas į ekspertų sąrašą. Nors LR Teismo ekspertizės įstatymo 4 str. 1 d. numato, kad teismo ekspertizes atlieka teismo ekspertai įrašyti į LR Teismo ekspertų sąrašą, tačiau , šiuo atveju, , kaip jau minėta, ekspertizė nebuvo atlikta, o turto vertinimą paskyrė ne teismas, o antstolis. Pažymėtina, kad net ir teismas gali skirti ekspertu asmenį , kuris nėra įrašytas į ekspertų sąrašus ir tai negali būti laikoma įstatymo pažeidimu. Taigi, įvertinus šalių pasisakymus, jų poziciją ir ištyrus byloje esančius įrodymus, konstatuotina, kad antstolė V. Žydelienė, paskirdama turto vertinimą atlikti UAB „Liturta „ CPK normų bei kitų, vykdymo procesą reguliuojančių nuostatų, nepažeidė ir todėl nėra įstatyminio pagrindo tenkinti pareiškėjo prašymą ir pavesti atlikti turto vertinimą ekspertui, įtrauktam į LR Ekspertų sąrašus, nes tai būtų tik vykdymo proceso vilkinimas.

8Kas liečia pareiškėjo keliamą reikalavimą dėl vykdymo veiksmų sustabdymo iki kol bus surastas kitas būstas jo šeimos apgyvendinimui, tai CPK 626-627 str. tokio vykdymo veiksmų sustabdymo pagrindo nenumato. Be to, vykdymo procesas šioje byloje jau trunka nemažą laiko tarpą( vykdymo procesas pradėtas 2010 metais) , todėl pareiškėjas turėjo realią galimybę surasti kitą būstą savo šeimos nariams. Vykdymo proceso dalyviai privalo elgtis sąžiningai ir nepiktnaudžiauti savo teisėmis, bendradarbiauti tarpusavyje. Išieškotojas turi teisę į kuo greitesnį jo teisėtų interesų patenkinimą. Negali būti skolininko interesai iškeliami virš išieškotojo interesų, o aprūpinti savo nepilnamečius vaikus gyvenamuoju plotu yra pirmiausia vaiko tėvų pareiga, kuri negali būti perkelta kitiems asmenims. Dėl šių aplinkybių pareiškėjo prašymas dėl vykdomosios bylos sustabdymo atmestinas kaip nepagrįstas. Vadovaudamasis CPK 510, 512, 513 str., teismas

Nutarė

9Pareiškėjo K. S. pareiškimą atmesti.

10Nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu per 7 dienas nuo jos įteikimo dienos Panevėžio apygardos teismui paduodant skundą per Panevėžio miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai