Byla I-1610-189/2013
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Broniaus Januškos (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Rasos Ragulskytės – Markovienės ir Mefodijos Povilaitienės,

2dalyvaujant pareiškėjo A. M. atstovui Alvydui Minkevičiui,

3atsakovės Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos atstovui advokatui Virgilijui Kaupui,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo A. M. skundą atsakovei Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

6Pareiškėjas su skundu (b. l. 1-3) kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos ambasados Indijoje sprendimą dėl vizos atsisakymo išduoti Indijos piliečiui A. M. ir įpareigoti Lietuvos Respublikos ambasadą Indijoje priimti naują sprendimą, pareiškėjui suteikiant prašomą Nacionalinę D vizą.

7Pagrįsdamas skundo argumentus nurodė, kad 2012-11-05 iš Lietuvos Respublikos ambasados Indijoje (toliau –ir Ambasada) gavo kvietimą atvykti į Ambasadą su tikslu pateikti prašymą Nacionalinei D vizai gauti. Pareiškėjas 2012-11-15 pateikė prašymą, kartu pateikiant atitinkamus dokumentus (pasas, sveikatos draudimo polisas, rezervuoto kelionės bilieto išklotinė, Lietuvoje registruotos įmonės dokumentus, sutikimas leisti deklaruoti gyvenamąją vietą, išklotinę apie turimas pajamas). Pareiškėjui 2012-12-04 atvykus į Ambasadą, buvo įteiktas pranešimas atsisakyti išduoti vizą, atsisakymo priežastis – informacija, kuri buvo pateikta siekiant pagrįsti numatomo buvimo tikslus ir sąlygas yra nepatikima.

8Pažymėjo, kad teikiant prašymą vizai gauti pateikė visus reikiamus pateikti dokumentus, be to, Ambasada pareiškėjo apklausos nei raštu, nei žodžiu nevykdė ir nereikalavo nurodyti vykimo į Lietuvos Respubliką tikslo. Pabrėžė, kad tikslas vykti į Lietuvą yra teigiamas Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sprendimas (toliau – ir Departamentas, b. l. 42) apie leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, teisėtos veiklos pagrindu. Todėl nesutikdamas su sprendimu dėl vizos neišdavimo prašo sprendimą panaikinti.

9Teismo posėdžio metu atstovas palaikė skunde išdėstytus argumentus.

10Atsakovė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija atsiliepimo (b. l. 49-54) argumentais prašė pareiškėjo skundą atmesti.

11Pažymėdami faktines situacijos aplinkybes nurodė, kad Indijos pilietis G. S. 2012-04-12 Vilniuje įsteigė UAB „International Gates“ (toliau – ir Bendrovė), kurios direktoriumi buvo paskirtas pareiškėjas. 2012 metų gegužės mėnesį pareiškėjas Ambasadai įteikė prašymą leidimui laikinai gyventi Lietuvoje. Pareiškėjo atžvilgiu 2012-10-25 buvo priimtas sprendimas išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, galiojantį 1 metus. Pareiškėjas 2012-11-15 pateikė prašymą D vizai gauti ir tą pačią dieną su pareiškėju buvo pravestas pokalbis. Pokalbio metu pareiškėjas nerišliai pasakojo apie Bendrovės būsimą veiklą, kalbėjo tik bendromis frazėmis. Pokalbio metu taip pat buvo nustatytos aplinkybės susijusios su pareiškėjo ketinimu steigti įmonę Vengrijoje neturint tam lėšų, aplinkybės dėl dokumentų klastojimo gaunant Austrijos vizą, su kuria pareiškėjas vėliau vyko į Vengriją bei kt. aplinkybės. Taip pat, sprendžiant vizos išdavimo klausimą buvo kreiptasi į Lietuvos Respublikos VSD, kuris atsakė, jog pareiškėjui išduoti vizą nerekomenduojama. Taigi remiantis nustatytomis aplinkybėmis, bei paaiškėjus, kad pareiškėjo kelionės tikslas yra ne Lietuva bet Vengrija ir galimybė laisvai keliauti Šengeno zonoje, taip pat, abejojant dėl pareiškėjo kvalifikacijos ir sugebėjimo vadovauti Bendrovei buvo pagrįstai nuspręsta pareiškėjui neišduoti D vizos. Pabrėžė, jog esant abejonėms, pareigūnai turi teisę atsisakyti išduoti vizą.

12Teismo posėdžio metu atstovas palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus, prašė skundą atmesti.

13Skundas atmestinas.

14Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl pareiškėjo skundo reikalavimų panaikinti Ambasados 2012-12-04 sprendimą ir įpareigoti Ambasadą pareiškėjo atžvilgiu priimti naują sprendimą jam suteikiant prašomą Nacionalinę D vizą.

15Taigi, sprendžiant pareiškėjo reikalavimų pagrįstumą, būtina įvertinti, ar atsakovas, spręsdamas Nacionalinės D vizos išdavimo klausimą pareiškėjui ir įvertinęs surinktus duomenis, pareiškėjo atžvilgiu pagrįstai priėmė neigiamo pobūdžio sprendimą bei, ar nėra Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 89 str. nustatytų pagrindų, dėl kurių skundžiamas sprendimas turėtų būti panaikintas.

16Bylos duomenimis nustatyta, kad 2012-04-12 Vilniuje Indijos piliečio G. S. įsteigtos UAB „International Gates“ direktoriumi buvo paskirtas pareiškėjas (b. l. 25-27). Pareiškėjas 2012 m. gegužės mėn. Ambasadai pateikė prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje. Departamentas informavo Ambasadą, kad 2012-10-25 pareiškėjo atžvilgiu buvo priimtas sprendimas išduoti pareiškėjui leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, galiojantį vienerius metus. Pareiškėjas 2012-11-15 Ambasadai pateikė prašymą išduoti nacionalinę D vizą, kartu pateikdamas kelionės tikslą ir būvimo sąlygas pagrindžiančius dokumentus – paso kopiją, UAB „International Gates“ dokumentus, sutikimą dėl gyvenamosios vietos Lietuvoje, kelionės bilietų rezervaciją (b. l. 57-59). Tą pačią dieną priimant pareiškėjo dokumentus dėl vizos gavimo Ambasadoje konsulinis pareigūnas atliko asmeninį interviu (pokalbį) su pareiškėju, kurio metu paaiškėjo, kad pastarasis neturi konkrečių verslo planų Lietuvoje, nerišliai pasakojo, kad įmonė tirs rinką ir marketingo galimybes, apie kelionės tikslą kalbėjo bendro pobūdžio frazėmis. Tuo tarpu patikrinus pareiškėjo pasą ir paaiškėjus, kad 2010 m. pareiškėjas studijavo Vengrijoje, 2011 m. keliavo į Austriją, o 2012 m. Vengrijai atsisakius išduoti vizą pareiškėjui, tuo pagrindu dėl su tuo susijusios informacijos pateikimo, pareigūnai kreipėsi į Austrijos ir Vengrijos ambasadas. Šių šalių ambasados informavo, jog pareiškėjas po studijų bandė vykti į Vengriją ir ten steigti įmonę neturėdamas piniginių lėšų, taip pat, ketino vesti Vengrijos pilietę, tačiau greitai Vengrijos vizos negavęs, suklastojo dokumentus ir gavęs Austrijos vizą su ja keliavo į Vengriją. Vengrijos ambasada, abejodama pareiškėjo versliškumo galimybėmis, 2012-02-29 atsisakė pareiškėjui išduoti vizą. Tuo tarpu tiriant Austrijos vizos klastojimo faktą, pareiškėjas Austrijos ambasadai pripažino, kad neturėjo pakankamai lėšų įmonės Vengrijoje įkūrimui, bei tai, jog Vengrijoje turi merginą pas kurią siekė išvažiuoti bet kokiomis sąlygomis. Sprendžiant Nacionalinės vizos išdavimo klausimą, konsulinis pareigūnas 2012 m. lapkričio mėn. specialaus elektroninio ryšio pagalba per Vizų informacinę sistemą taip pat kreipėsi konsultacijos į Lietuvos Respublikos specialiąsias tarnybas dėl galimumo išduoti vizą pareiškėjui, kuri be kita ko informavo, jog pareiškėjui išduoti vizą nerekomenduojama (b. l. 72-73). Ambasados pareigūnas, įvertinęs pokalbį bei surinktą medžiagą 2012-12-04 sprendimu Nr. 173 „Dėl atsisakymo išduoti nacionalinę vizą“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – ir Įstatymas) 19 str. pagrindu atsisakė pareiškėjui išduoti nacionalinę vizą, neišdavimo pagrindas – pareiškėjas negali pagrįsti numatomo buvimo tikslo bei sąlygų, taip pat, norėdamas gauti vizą pateikė dokumentus, kuriuose yra klastojimo požymių.

17Ginčo santykiai reglamentuojami Europos parlamento ir tarybos 2009-07-13 reglamentu (EB) Nr. 810/2009, nustatančiu Bendrijos vizų kodeksą (toliau – ir Vizų kodeksas), Įstatymu bei šiuos aktus įgyvendinančiais teisės aktais.

18Pagal Įstatymą (redakcija galiojusi nuo 2012-07-10 iki 2013-01-01), užsieniečiai, kurie nėra Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai (šiuo atveju pareiškėjas yra Indijos pilietis), atvykimui į Lietuvos Respubliką ir buvimui joje, privalo turėti vizą (Įstatymo 11 str. 1 d.). Viza tai į užsieniečio kelionės dokumentą įklijuojamas įklijos formos leidimas, leidžiantis atvykti į Lietuvos Respubliką būti joje ar vykti tranzitu. Vizos yra dviejų rūšių: 1) Šengeno viza 2) Nacionalinė viza. Užsienietis, turintis nacionalinę D vizą gali atvykti į Lietuvos Respubliką ir būti joje ilgiau kaip 3 mėnesius.

19Įstatymo 19 str. reglamentuoti pagrindai, kuriems esant atsisakoma išduoti vizą, kaip tai, kai asmuo, norėdamas gauti vizą, pateikia dokumentus, kuriuose yra klastojimo požymių bei tai, jog pareiškėjas negali pagrįsti numatomo buvimo tikslo bei sąlygų.

20Pareiškėjui, nagrinėjamu atveju, viza išduota nebuvo dėl to, jog Ambasadoje vykusio pokalbio metu tarp konsulinio darbuotojo ir pareiškėjo, paaiškėjo, kad pokalbio metu pareiškėjas nutylėjo faktą, dėl bandymo steigti verslą Vengrijoje, taip pat nutylėjo ir aplinkybę, kad Vengrijoje turi merginą, pas kurią turėjo tikslą nuvykti bet kokiais metodais (net ir suklastojęs vizą), o tuo remiantis ir įvertinus Vengrijos, Austrijos bei VSD pateiktą informaciją buvo priimta išvada, jog pareiškėjo tikrasis kelionės tikslas yra Vengrija, o ne Lietuva.

21Vizų kodekso 32 str. 1 p. b dalimi, atsisakymas išduoti prašomą vizą gali būti grindžiamas ir abejonėmis dėl vizą pateikusio asmens numatomų kelionės į šalį buvimo tikslų ir sąlygų. Taigi, pareiga pateikti visus Vizų kodekso 14 str. 1 d. nurodytus ir vizos gavimui būtinus, išsamius, neprieštaringus ir patikimus dokumentus bei įrodymus, t. y. nekeliančius abejonių dėl buvimo šalyje tikslų ir sąlygų, tenka būtent vizos prašančiam asmeniui. Tuo tarpu pareiškėjas nei skundo argumentais, nei atstovas teismo posėdžio metu nepaneigė Ambasados pareigūnams iškilusių abejonių dėl pareiškėjo būsimos veiklos Lietuvoje, o tik formaliai išdėstė su siekiu gauti vizą susijusių įvykių seką ir motyvavo tuo, jog pagrindas Nacionalinei D vizai išduoti yra Departamento sprendimas dėl leidimo laikinai gyventi.

22Pabrėžtina, jog teisinis reglamentavimas, nustatantis Lietuvos Respublikos nacionalinės vizos išdavimą numato, jog priimdamas arba jau priėmęs dokumentus ambasados darbuotojas, kaip įgaliotas vizų tarnybos valstybės tarnautojas, turi organizuoti pokalbį su užsieniečiu, kurio tikslas yra įsitikinti užsieniečio sąžiningumu ir jo nurodomo vykimo į Lietuvos Respubliką tikslo pagrįstumu ir teisėtumu, o tuo tarpu jei kyla abejonių dėl pateiktų ir patvirtintų dokumentų autentiškumo, įskaitant abejonę dėl jų turinio teisingumo, arba pokalbio metu gautos informacijos patikimumo, diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga vizos neišduoda.

23Nepagrįstu ir tik deklaratyviu laikytinas pareiškėjo skunde išdėstytas teiginys, jog Ambasadoje joks pokalbis tarp pareiškėjo ir Ambasados darbuotojo nebuvo organizuotas ir Ambasados darbuotojas nereikalavo pareiškėjui nurodyti jo vykimo į Lietuvos Respubliką tikslo. Šiuo aspektu pabrėžtina, jog tiek Lietuvos Respublikos, tiek Europos Sąjungos teisės aktai konsulinį pareigūną, prieš priimant sprendimą dėl vizos išdavimo/neišdavimo, imperatyviai įpareigoja įvertinti visą galimą riziką dėl migracijos pavojaus, t. y. konsuliniam pareigūnui yra suteiktas platus būdų, kaip surinkti informaciją, spektras į kurį privalomai įeina tiek pokalbis, tiek kitos įvairios priemonės (užklausos, konsultacijos ir t. t.). Taigi nagrinėjamu atveju nėra pagrindo tikėti, kad konsuliniai pareigūnai pažeidė teisės aktais sureglamentuotą ir privalomą laikytis, duomenų apie asmenį, teikiantį prašymą vizai išduoti, surinkimo procedūrą, kurios atlikimą, be kita ko patvirtina byloje konstatuotos faktinės bylos aplinkybės. Todėl pareiškėjo argumentas dėl neįvykusio su juo pokalbio nereikalaujant pagrįsti vykimo į Lietuvos Respubliką tikslo, laikytinas neteisingu.

24Taigi pareiškėjui Nacionalinės vizos išdavimą įrodinėjant tik oficialiais dokumentais, tokiais kaip Registro išrašu, UAB „International Gates“ įstatais, steigimo aktu, akcijų pirkimo pardavimo sutartimi ir kt., kurie patvirtina tik formalų Bendrovės įvaizdį (nepateikiant įrodymų apie realiai atliktas numatytas suteikti verslo paslaugas), taip pat, atliekamo tyrimo metu paaiškėjus naujoms aplinkybėms, kaip Vengrijos ambasados atsisakymas pareiškėjui išduoti Vengrijos vizą (suabejojus pareiškėjo galimybėmis kurti verslą Vengrijoje), Austrijos vizos suklastojimas, kurių pareiškėjas Ambasados darbuotojams nebuvo nurodęs bei gavus papildomą informaciją iš specialiųjų tarnybų apie tai, jog pareiškėjui Nacionalinę vizą išduoti nerekomenduojama, konsulinis pareigūnas tinkamai pasinaudojo visomis jam suteiktomis galimybėmis atlikti tyrimą dėl vizos išdavimo, taip pat tinkamai taikė teisės normas, todėl priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą pareiškėjui vizos neišduoti.

25Pažymėtina, jog teismas sutinka su atsakovo argumentais, kad sprendžiant klausimą dėl vizos išdavimo, nustatytos naujai paaiškėjusios aplinkybės, akivaizdžiai ir aiškiai sukėlė rimtų įtarimų, kad tikrieji pareiškėjo kelionės tikslai gali būti visai kitokie (vykimas į Vengriją), nei oficialiai deklaravo pareiškėjas ir dėl ko galėtų kilti aukšta nelegalios migracijos rizika. Taigi įvertinus nustatytas aplinkybes ir teisės aktų reglamentuojančių vizų išdavimą nuostatas, o tuo tarpu pareiškėjui skunde nurodytais motyvais ir byloje pateiktais įrodymais nepatvirtinus ginčijamo sprendimo, priimto susiklosčiusių faktinių aplinkybių pagrindu, ydingumo, darytina išvadą, kad pareiškėjui buvo pagrįstai atsisakyta išduoti Nacionalinę D vizą.

26Pripažinus, kad sprendimas, kuriuo buvo atsisakyta išduoti Nacionalinę D vizą yra teisėtas ir pagrįstas, nėra teisinio pagrindo įgalioti Lietuvos Respublikos ambasadą Indijoje priimti naują sprendimą pareiškėjui suteikiantį prašomą vizą.

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 88 str. 1 p., 127 str.,

Nutarė

28Pareiškėjo A. M. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

29Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. dalyvaujant pareiškėjo A. M. atstovui Alvydui... 3. atsakovės Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos atstovui... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 5. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 6. Pareiškėjas su skundu (b. l. 1-3) kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti... 7. Pagrįsdamas skundo argumentus nurodė, kad 2012-11-05 iš Lietuvos Respublikos... 8. Pažymėjo, kad teikiant prašymą vizai gauti pateikė visus reikiamus... 9. Teismo posėdžio metu atstovas palaikė skunde išdėstytus argumentus.... 10. Atsakovė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija atsiliepimo (b.... 11. Pažymėdami faktines situacijos aplinkybes nurodė, kad Indijos pilietis 12. Teismo posėdžio metu atstovas palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus,... 13. Skundas atmestinas.... 14. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl... 15. Taigi, sprendžiant pareiškėjo reikalavimų pagrįstumą, būtina įvertinti,... 16. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2012-04-12 Vilniuje Indijos piliečio 17. Ginčo santykiai reglamentuojami Europos parlamento ir tarybos 2009-07-13... 18. Pagal Įstatymą (redakcija galiojusi... 19. Įstatymo 19 str. reglamentuoti pagrindai, kuriems esant atsisakoma išduoti... 20. Pareiškėjui, nagrinėjamu atveju, viza išduota nebuvo dėl to, jog... 21. Vizų kodekso 32 str. 1 p. b dalimi, atsisakymas išduoti prašomą vizą gali... 22. Pabrėžtina, jog teisinis reglamentavimas, nustatantis Lietuvos Respublikos... 23. Nepagrįstu ir tik deklaratyviu laikytinas pareiškėjo skunde išdėstytas... 24. Taigi pareiškėjui Nacionalinės vizos išdavimą įrodinėjant tik... 25. Pažymėtina, jog teismas sutinka su atsakovo argumentais, kad sprendžiant... 26. Pripažinus, kad sprendimas, kuriuo buvo atsisakyta išduoti Nacionalinę D... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 28. Pareiškėjo A. M. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 29. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...