Byla A-556-476-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Laimės Baltrūnaitės ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas), sekretoriaujant Ilonai Kovger, dalyvaujant pareiškėjui Č. K. , pareiškėjo atstovui advokatui Dominykui Varnui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Č. K. apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos administracinio teismo 2008 m. birželio 2 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Č. K. skundą atsakovui Šiaulių rajono savivaldybės administracijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Šiaulių miesto savivaldybės administracijai dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Č. K. (toliau – ir pareiškėjas) skundu (T 1, b. l. 2-3), kurį patikslino (T 1, b. l. 8-9; 37-39), kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti atsakovo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos (toliau – ir atsakovas) 2007 m. gruodžio 29 d. sprendimą Nr. S-2730 (8.9) „Dėl organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo detaliojo plano rengimui“ ir įpareigoti atsakovą per 10 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo perleisti pareiškėjui teritorijų planavimo organizatoriaus teises ir pareigas bei sudaryti sutartį dėl žemės sklypo (adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), ( - )) detaliojo planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo - priėmimo.

5Pareiškėjas paaiškino, kad 2007 m. lapkričio mėnesį kreipėsi į Šiaulių rajono savivaldybės administraciją prašydamas leisti jam detaliai planuoti savo turimą 5 ha žemės sklypą, esantį ( - ) rajone. Atsakovas pareiškėjo prašymo nepatenkino, motyvuodamas tuo, jog žemės sklypas patenka į rengiamą Šiaulių miesto Dausiškių kapinių detaliojo plano sanitarinę apsaugos zoną (toliau – ir SAZ), kurioje statyti gyvenamųjų namų negalima. Pareiškėjo manymu, toks atsakovo atsakymas nepagrįstas, ir nurodo, jog tokią veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 635 patvirtintas Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo ir sutarties sudarymo tvarkos aprašas (toliau – ir Aprašas). Pareiškėjas, remdamasis Aprašo 3 ir 13 punktais, teigė, kad buvo praleistas motyvuoto atsisakymo terminas, nes pareiškėjas prašymą pateikė 2007 m. lapkričio 16 d., tačiau atsakovas nepateikė atsakymo per nustatytą laikotarpį. Pareiškėjas taip pat akcentavo, kad atsisakyme yra motyvas, jog rengiamas detalusis planas, o jo metu suformuota teritorija, kuri neva apims pareiškėjo turimą žemės sklypą, t. y. ne vien pati teritorija, bet apsaugos zona - 300 m nuo kapinių. Pareiškėjas nurodė, kad iki šios dienos yra parengtas ir suplanuotas detalusis planas 67 ha, tačiau prieš trejus metus patvirtintas specialusis planas, kuris pareiškėjo sklypo Nr. 14 (specialiajame plane) nelietė. Nurodė, kad atstumas nuo sklypų yra daugiau nei 300 m, ten yra dar kitų žmonių sklypų. Taip pat nurodė, kad jeigu būtų rengiamas detalusis planas toks, kaip ir specialusis planas, tai pareiškėjo teritorija į apsaugos zoną nepatektų. Pareiškėjo manymu, atsakovo nurodyti argumentai nepagrįsti, nes prielaidos negali būti motyvuotu pagrindu atsisakant leisti planuoti.

6Atsakovas atsiliepimu į skundą (T 1, b. l. 75-77; 219-220) prašė skundą atmesti.

7Atsakovas nurodė, kad pareiškėjas nori pakeisti žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į mažaaukščių gyvenamųjų namų statybą. Nurodė, kad Šiaulių rajono savivaldybė iki šios dienos neturi patvirtinto bendrojo plano, yra patvirtinta tik bendrojo plano koncepcija ir yra specialusis planas Dausiškių kapinių vietai parinkti. Pagal koncepciją pareiškėjo nurodytas žemės sklypas patenka į organizuotą teritoriją, kurioje toks keitimas galimas. Tačiau rengiant detalųjį planą, kurio sąvadas yra patvirtintas, planavimo sąlygų nenuginčytas, įstrigusi tik svarstymo su visuomene procedūra. Ši procedūra yra pradėta iš naujo, kitos sąlygos nenuginčytos. Minėtas savininko sklypas patenka į SAZ, tačiau paskirtį keisti galima ir tam neprieštaraujama. Pagal specialųjį planą iš tikrųjų pareiškėjo sklypas nepatektų į SAZ, tačiau pagal rengiamą detalųjį planą, kurio sąlygos nėra nuginčytos, ir pagal parengtą detaliojo plano projektą visas žemės sklypas patenka į SAZ, kurioje negalima statyti gyvenamųjų namų. Atsakovas sutiktų perduoti organizatoriaus teises ir pareigas ir sudaryti sutartį, jeigu būtų pakeista prašyme naudojimo rėžimas, paskirtis, t. y. ne mažaaukščių namų statyba, o gali būti komercinės paskirties ir kt.

8Tretysis suinteresuotas asmuo Šiaulių miesto savivaldybės administracija (T 1, b. l. 120-121; 236-237) prašė skundą atmesti.

9Tretysis suinteresuotas asmuo nurodė, kad palaiko atsakovo nuomonę.

10II.

11Šiaulių apygardos administracinis teismas 2008 m. birželio 2 d. sprendimu (T 2, b. l. 23-26) pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

12Teismas nustatė, kad ginčas šioje byloje kilo dėl to, jog atsakovas 2007 m. gruodžio 29 d. atsisakė patenkinti pareiškėjo 2007 m. lapkričio 14 d. prašymą dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo ir sutarties sudarymo žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), esančio ( - ), detaliajam planui rengti. Pateiktu patikslintu skundu pareiškėjas siekia perimti iš atsakovo detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teises ir pareigas, siekiant gauti planavimo sąlygas ir pakeisti sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, kurioje numato mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos pobūdį. Pareiškėjui nuosavybės teise priklausantis 5 ha žemės sklypas pagal pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį yra žemės ūkio paskirties sklypas. Teismas konstatavo, kad pagrindinis teisės aktas, reglamentuojantis žemės tikslinės paskirties keitimą, yra Žemės įstatymas, kurio 24 straipsnyje įtvirtintos nuostatos dėl pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo. Prašymų pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį padavimo, nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo tvarką nustato Vyriausybė. Teismas vadovavosi Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsniu, Aprašo 3, 7.2, 13 punktais. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas teisingai atkreipė teismo dėmesį, jog prašymas perduoti detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teises ir pareigas ir sudaryti sutartį buvo pateiktas 2007 m. lapkričio 14 d., o atsakovo atsakymas į prašymą gautas tik 2007 m. gruodžio 29 d. Kad praleistas nustatytas įstatymo 10 dienų terminas pripažįsta ir atsakovas. Tačiau esminis ir pagrindinis ginčas yra tai, kad pareiškėjo 5 ha žemės sklypas patenka į rengiamą Šiaulių miesto Dausiškių kapinių detaliojo plano sanitarinę apsaugos zoną. Vadovaujantis Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V-586, 12.2 punktu sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo sąlygas savivaldybių detaliesiems planams išduoda visuomenės sveikatos centrai apskrityje. Teismas nustatė, kad Šiaulių visuomenės sveikatos centras 2006 m. birželio 22 d. išdavė planavimo sąlygas Nr. 239 šiam detaliajam planui. 2007 m. birželio 26 d. Centras atliko projektavimo dokumentų higieninę ekspertizę ir konstatavo, kad vadovaujantis minėto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. 586 priedo 30.1 punktu tradicinio laidojimo kapinėms nustatyta 300 m sanitarinės apsaugos zona. Šiuo atveju detalusis planas 2008 m. sausio 15 d. buvo svarstytas Šiaulių rajono savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos kompleksinio derinimo komisijoje, kurioje

Nutarė

13derinti detalųjį planą. Pareiškėjo žemės sklypas Nr. ( - ) patenka į SAZ teritoriją. O planavimo sąlygos nėra nuginčytos. Ginčui aktuali Teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio 6 dalies norma. Kaip nurodė atsakovas, iki šios dienos savivaldybė neturi patvirtinto bendrojo plano, yra tik patvirtinta bendrojo plano koncepcija. Pagal bendrojo plano koncepciją pareiškėjo žemės sklypas patenka į organizuotą teritoriją, kurioje pageidaujamas tikslinės žemės sklypo keitimas būtų galimas, taip pat neprieštarauja ir specialiajam planui. Tačiau pagal rengiamą detalųjį planą, kurio sąlygos nėra nuginčytos, visas žemės sklypas patenka į SAZ, kurioje negalima statyti gyvenamųjų namų. Kaip matyti iš įstatymo normų, savivaldybės administracija turi įstatymo suteiktą diskrecijos teisę priimdama sprendimus dėl detaliojo planavimo organizatoriaus teisių perdavimo. Ši viešojo administravimo subjekto teisė nėra absoliuti ir negali būti prilyginta privačioje teisėje veikiančiam sutarties šalių valios laisvės principui; viešojoje teisėje veikiantys administravimo subjektai diskrecijos teisę realizuoja pagal teisės aktuose nustatytas ribas. Nagrinėjamu atveju tai reiškia, kad atsakovas gali paneigti pareiškėjui įstatymu suteiktą teisę perimti detaliojo planavimo organizatoriaus teises tik remdamasi įstatyme nustatytu pagrindu. Teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju pagal parengtą specialųjį planą ir bendrojo plano patvirtintą koncepciją pareiškėjui būtų suteikta teisė gauti organizatoriaus teises, tačiau atsižvelgiant į tai pagal rengiamą detalųjį planą, kurio planavimo sąlygos nėra nuginčytos, pareiškėjo 5 ha žemės sklypas patenka į sanitarinę apsaugos zoną, kurioje negali būti statomi gyvenamieji namai. Teismo nuomone, atsižvelgiant į minėtų įstatymų nuostatas, pareiškėjo skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

III.

15Pareiškėjas apeliaciniu skundu (T 2, 31-33) prašo panaikinti Šiaulių apygardos administracinio teismo 2008 m. birželio 2 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą - skundą patenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

161. Teismas ne visai tiksliai nurodė, kad esminis ir pagrindinis ginčas yra tai, jog pareiškėjo 5 ha sklypas patenka į rengiamą kapinių detaliojo plano SAZ. Tai nėra ginčo objektas šioje byloje. Skundo pagrindu buvo atsakovo 2007 m. gruodžio 29 d. atsakymo nemotyvavimas.

172. Atsakovas nenurodė nei vieno teisės akto, kuris draustų pradėti pareiškėjo prašomą detaliojo planavimo procedūrą vien tik dėl to, kad yra jau pradėta kita - kapinių detaliojo planavimo procedūra. Pareiškėjo manymu, atsakovo atsisakymo leisti pradėti minėtą procedūrą motyvai yra teisiškai nereikšmingi, tačiau juos teismas įvertino kaip pakankamus tam, kad netenkinti skundo reikalavimo.

183. Teismas penkis kartus sprendime nurodo, kad planavimo sąlygos (didinančios kapinių plotą nuo 35 iki 67 ha) nėra nuginčytos. Šis argumentas nepagrįstas ir nesusijęs su byla. Pareiškėjas vadovaujasi Teritorijų planavimo įstatymo 16 straipsnio 2 dalimi, 2 straipsnio 28, 36 ir 37 punktais. Jokių apribojimų pareiškėjo sklypui specialiajame plane nėra numatyta. Todėl ir negalima detaliai planuoti veiklos teritorijose, nenumatytose specialiajame plane. Specialusis planas nenumatė pareiškėjo sklypo patekimo į kapinių SAZ, tą numato tik rengiamas detaliojo plano brėžinio projektas. Pareiškėjo prašyme atsakovui nurodyti planavimo tikslai neprieštarauja įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams bei bendrųjų ir specialiųjų planų sprendiniams.

194. Nepaisant to, kad kapinių ploto didinimo teisėtumas yra abejotinas (šiuos veiksmus ginčija Teritorijų planavimo įstatymo ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų numatyta tvarka), planavimo sąlygose buvo tik abstrakčiai, skaičiais nurodytas didesnis maksimalus kapinių plotas. Jis dar nereiškia būtent pareiškėjo sklypo patekimo į SAZ, kapinių vietos patraukimo būtent į jo sklypo pusę ir pan. Tik parengtas ir patvirtintas kapinių detalusis planas gali būti priežastimi neleisti pareiškėjui pradėti detaliai planuoti savo turimą teritoriją.

205. Teritorijų planavimo įstatymas nenumato atskirų veiksmų detaliojo planavimo procese apskundimo, konkrečiai - abstrakčių planavimo sąlygų, nekonkretizuotų aiškiais planavimo sprendiniais, išdavimo apskundimo. Pareiškėjas, remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. kovo 26 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. A146-857/2008, nurodė, jog jokie jo teisių ar interesų pažeidimai vien tik išduodant kapinių detaliojo planavimo sąlygas padaryti nebuvo. Atsižvelgiant į tai, neturėjo nei pagrindo, nei subjektinės teisės ginčyti pačias planavimo sąlygas. Skųsti ir ginčyti gali tik konkrečius planavimo dokumentus ar sprendinius, t. y. erdvinio organizavimo nuostatas, žemės sklypų arba jų grupių, infrastruktūros objektų išdėstymo, naudojimo ir apsaugos sąlygas bei tvarką (Teritorijų planavimo įstatymo 2 str. 25 ir 37 d.).

21Atsakovas atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą (T 2, b. l. 38-39) prašo Šiaulių apygardos administracinio teismo sprendimą palikti nepakeistą, o pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti.

22Atsakovas nurodo, jog Šiaulių apygardos administracinis teismas teisingai išsprendė ginčą tarp pareiškėjo ir atsakovo, motyvuodamas, kad pareiškėjas nėra nuginčijęs rengiamo detaliojo plano sprendinių. Savivaldybės administracija išduodama naujiems pareiškėjams planavimo sąlygas privalo nustatyti, ar jos nesikerta su jau išduotomis kitiems pareiškėjams planavimo sąlygomis (nors dar nėra patvirtinti ankščiau pradėjusių planavimo procesą parengti detalieji planai). Apeliacinio skundo motyvas, kad pareiškėjas neturi teisės skųsti detaliojo plano sprendinių, yra neteisingas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. kovo 26 d. sprendime (administracinė byla Nr. A146-857/2008) pasisakė, jog kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas.

23Tretysis suinteresuotas asmuo atsiliepimu į apeliacinį skundą (T 2, b. l. 40) prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

24Tretysis suinteresuotas asmuo nurodo, kad palaiko savo ir atsakovo atsiliepimuose išdėstytas nuomones bei atsikirtimus.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas Č. K. (toliau – ir pareiškėjas)... 5. Pareiškėjas paaiškino, kad 2007 m. lapkričio mėnesį kreipėsi į... 6. Atsakovas atsiliepimu į skundą (T 1, b. l. 75-77; 219-220) prašė skundą... 7. Atsakovas nurodė, kad pareiškėjas nori pakeisti žemės naudojimo paskirtį... 8. Tretysis suinteresuotas asmuo Šiaulių miesto savivaldybės administracija (T... 9. Tretysis suinteresuotas asmuo nurodė, kad palaiko atsakovo nuomonę.... 10. II.... 11. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2008 m. birželio 2 d. sprendimu (T... 12. Teismas nustatė, kad ginčas šioje byloje kilo dėl to, jog atsakovas 2007 m.... 13. derinti detalųjį planą. Pareiškėjo žemės sklypas Nr. ( - )... 15. Pareiškėjas apeliaciniu skundu (T 2, 31-33) prašo panaikinti Šiaulių... 16. 1. Teismas ne visai tiksliai nurodė, kad esminis ir pagrindinis ginčas yra... 17. 2. Atsakovas nenurodė nei vieno teisės akto, kuris draustų pradėti... 18. 3. Teismas penkis kartus sprendime nurodo, kad planavimo sąlygos (didinančios... 19. 4. Nepaisant to, kad kapinių ploto didinimo teisėtumas yra abejotinas (šiuos... 20. 5. Teritorijų planavimo įstatymas nenumato atskirų veiksmų detaliojo... 21. Atsakovas atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą (T 2, b. l. 38-39)... 22. Atsakovas nurodo, jog Šiaulių apygardos administracinis teismas teisingai... 23. Tretysis suinteresuotas asmuo atsiliepimu į apeliacinį skundą (T 2, b. l.... 24. Tretysis suinteresuotas asmuo nurodo, kad palaiko savo ir atsakovo...