Byla A-442-1130-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo, Dainiaus Raižio (pranešėjas) ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė), sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei, dalyvaujant atsakovo atstovei Agnei Pimpytei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Kelias“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 24 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Kelias“ skundą atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos, dalyvaujant trečiajam suinteresuotam asmeniui Panevėžio apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, dėl sprendimo dalies panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 2008 m. sausio 28 d. sprendimu dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr.(11.1-87)-SA-5 patvirtino nurodymus pareiškėjui sumokėti į biudžetą 51300 Lt pridėtinės vertės mokesčio (toliau - ir PVM), 15314 Lt PVM delspinigių, 11804 Lt pelno mokesčio, 3568 Lt pelno mokesčio delspinigių bei paskyrė pareiškėjui 20520 Lt PVM baudą ir 4722 Lt pelno mokesčio baudą.

5Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos 2008 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr.69-46 patvirtino Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2008 m. sausio 28 d. sprendimą Nr.(11.1-87)-SA-5.

6Mokestinių ginčų komisija prie Vyriausybės 2008 m. birželio 11 d. sprendimu Nr.S-114(7-83/2008) Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos 2008 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr.69-46 dalį, kuria patvirtinti nurodymai pareiškėjui sumokėti į biudžetą 11804 Lt pelno mokesčio, 3568 Lt pelno mokesčio delspinigių ir 4722 Lt pelno mokesčio baudos, panaikino, o Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos

72008 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr.69-46 dalį, kuria patvirtinti nurodymai pareiškėjui sumokėti į biudžetą 51300 Lt PVM, 15314 Lt PVM delspinigių ir 20520 Lt PVM baudos, patvirtino.

8Pareiškėjas skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašė panaikinti Mokestinių ginčų komisijos prie Vyriausybės 2008 m. birželio 11 d. sprendimo Nr.S-114(7-83/2008) dalį, kuria patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos 2008 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr.69-46 dalis dėl nurodymų pareiškėjui sumokėti į biudžetą 51300 Lt PVM, 15314 Lt PVM delspinigių ir 20520 Lt PVM baudos.

9Pareiškėjas nurodė, kad mokesčių administratorius jo mokestinį patikrinimą už tą patį laikotarpį dėl to paties mokesčio atliko pakartotinai. Tačiau šiuo atveju nebuvo paaiškėję jokių naujų aplinkybių, todėl mokesčių administratorius neturėjo teisės atlikti pakartotinį patikrinimą (Mokesčių administravimo įstatymo 118 straipsnio 1 dalis). Pareiškėjas nurodė, kad jo ūkinės operacijos su UAB „Anna Mari“ realiai įvyko apskaitos dokumentuose nurodytomis sąlygomis, todėl jis įgijo teisę į PVM atskaitą. Prieš sudarydamas sandorius su UAB „Anna Mari“, pareiškėjas įsitikino šio subjekto patikimumu.

10Atsakovas su pareiškėjo skundu nesutiko.

11Atsakovas nurodė, kad, atlikus UAB „Anna Mari“ mokestinį patikrinimą, buvo nustatyta, jog šios įmonės kitoms įmonėms išrašytose PVM sąskaitose - faktūrose nurodytos ūkinės operacijos realiai neįvyko ir jog ši įmonė buvo naudojama kaip priedanga neteisėtai veiklai vykdyti. Šios aplinkybės laikytinos naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos mokesčių administratoriui bei kurios sudarė pagrindą atlikti pakartotinį pareiškėjo patikrinimą. Atsakovas nurodė, kad pareiškėjas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog buvo domėtasi kontrahento veiklos teisėtumu. Atsakovas nurodė, kad UAB „Anna Mari“ realiai pareiškėjui reklamos paslaugų bei statybos darbų, užfiksuotų PVM sąskaitose - faktūrose, neatliko. Tuo tarpu jeigu PVM sąskaita - faktūra neatspindi tikrojo ūkinės operacijos turinio, ji laikytina neturinčia juridinės galios ir PVM atskaita pagal ją yra negalima.

12II.

13Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. spalio 24 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė.

14Teismas nurodė, kad 2003 m. gruodžio mėnesį - 2005 m. vasario mėnesį pareiškėjas užfiksavo buhalterinės apskaitos dokumentuose reklaminių ir statybos darbų įsigijimą iš UAB „Anna Mari“ už 336297,73 Lt, išskiriant 51299 Lt PVM. Teismas nurodė, kad iš UAB „Anna Mari“ išrašytų kasos pajamų orderių matyti, kad pinigų mokėjimas vyko ne pagal PVM sąskaitose - faktūrose nurodytas sumas, o sumomis, neviršijančiomis 10000 Lt, tokiu būdu siekiant išvengti prievolės teikti žinias mokesčių administratoriui apie per dieną išmokėtas vienam ūkio subjektui didesnes nei 10000 Lt sumas. Teismas nurodė, kad pareiškėjo buhalterio paaiškinimai apie ūkinių operacijų su UAB „Anna Mari“ vykdymo aplinkybes prieštarauja faktinėms bylos aplinkybėms. Buhalteris paaiškino, kad jis bendravo su UAB „Anna Mari“ atstovais, nors ant PVM sąskaitų - faktūrų yra pasirašęs pareiškėjo generalinis direktorius. Teismas nurodė, kad pareiškėjo su UAB „Anna Mari“ sudarytoje statybos darbų sutartyje Nr.04-28 nurodyta, jog už atliktus darbus apmokama po atliktų darbų akto pasirašymo. Tuo tarpu, pagal bylos duomenis, už atliktus remonto darbus beveik visą sumą pareiškėjas sumokėjo avansu. Teismas nurodė, kad pareiškėjo generalinis direktorius pateikė neišsamius ir bendro pobūdžio paaiškinimus apie bendravimo su UAB „Anna Mari“ aplinkybes. Teismas nurodė, kad pareiškėjo direktorius ūkinių operacijų su UAB „Anna Mari“ vykdymo metu elgėsi nerūpestingai. Jis nepareikalavo UAB „Anna Mari“ vadovo įgalinimus patvirtinančių dokumentų, asmens paso, o apie vadovo įgalinimus sprendė iš vizitinės kortelės. Taip pat nenustatyta, jog pareiškėjas būtų naudojęs savo įsigytas medžiagas statybos darbų objekte Savanorių g.220a, Vilniuje. Teismas nurodė, kad, pagrįsdamas atliktų reklaminių darbų realumą, pareiškėjas kartu su atliktų darbų priėmimo - perdavimo aktais pateikė nuotraukų kopijas. Tačiau šiose nuotraukose nėra jokių nuorodų, iš kurių būtų galima spręsti, kokia spaustuvė atitinkamą gaminį (skrajutę, kalendorių ir pan.) spausdino bei kas šiuos gaminius užsakė. Dalyje nuotraukų nurodyti pareiškėjo rekvizitai (tarpmiestiniai telefonų kodai) nuo 2002 metų yra pasikeitę. Taip pat keitėsi ir mobiliojo ryšio telefonų kodai. Visos šios aplinkybės leidžia teigti, kad ši reklaminė medžiaga galėjo būti pagaminta iki 2004 metų. Teismas nurodė, kad UAB „Anna Mari“ negalėjo atlikti bei neatliko statybos, remonto darbų, kurie nurodyti jos išrašytose PVM sąskaitose - faktūrose. Šis ūkio subjektas taip pat neatliko ir negalėjo atlikti leidybos bei reklamos darbų, nes tam neturėjo nei įrenginių, nei atitinkamos kvalifikacijos darbuotojų. UAB „Anna Mari“ faktiškai jokios ekonominės veiklos nevykdė, o tik išrašė PVM sąskaitas - faktūras, t. y. ūkinės operacijos PVM sąskaitose - faktūrose nurodytomis sąlygomis realiai neįvyko, todėl pareiškėjas pagal UAB „Anna Mari“ išrašytas sąskaitas - faktūras neįgijo teisės į PVM atskaitą (51300 Lt). Nors statybos, remonto darbai ir buvo realiai atlikti, tačiau šių darbų neatliko būtent PVM sąskaitose - faktūrose nurodytas subjektas. Teismas nurodė, kad pareiškėjui teisėtai ir pagrįstai apskaičiuotas papildomas PVM, taip pat šio mokesčio delspinigiai ir bauda. Teismas nurodė, kad šiuo atveju buvo gauta informacija apie tai, jog UAB „Anna Mari“ buvo naudojama kaip priedanga neteisėtai veiklai. Ši informacija pagrįstai buvo laikyta naujai paaiškėjusia aplinkybe, kuri anksčiau nebuvo žinoma ir negalėjo būti žinoma vietos mokesčių administratoriui, todėl pareiškėjo pakartotinis patikrinimas buvo atliktas teisėtai ir pagrįstai (Mokesčių administravimo įstatymo 118 straipsnis).

15III.

16Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 24 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo jo skundą patenkinti.

17Pareiškėjas nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas. Pareiškėjas nurodo, kad ankstesnis jo mokestinis patikrinimas buvo pradėtas 2005 m. rugpjūčio 4 d. ir baigtas 2005 m. rugsėjo 30 d.. Dar 2005 m. kovo 25 d. raštu Nr.(11.3.2-06)-3-2-8555, skirtu visoms valstybinėms mokesčių inspekcijoms, Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija informavo, kad ji negali atlikti UAB „Anna Mari“ mokestinio patikrinimo, nes bendrovės direktorius nevykdo nurodymų ir neteikia tikrinimui buhalterinės apskaitos dokumentų, nerandamas registracijos ir buveinės vietoje, o 2005 m. kovo 21 d. mokesčio administratoriaus iniciatyva UAB „Anna Mari“ išregistruota iš PVM mokėtojų registro bei įtraukta į duomenų bazę kaip nevykdantis mokesčio administratoriaus nurodymų asmuo. 2005 m. rugpjūčio 12 d. raštu Nr.(11.3.2-06)-3-2-22290 Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija informavo Panevėžio apskrities valstybinę mokesčių inspekciją, kad UAB „Anna Mari“ vykdė sandorius su įmonėmis, išregistruotomis iš PVM mokėtojų registro. Tokiu būdu visos aplinkybės, kurias nagrinėjamu atveju mokesčių administratorius laiko naujai paaiškėjusiomis, jau buvo žinomos atliekant ankstesnį pareiškėjo mokestinį patikrinimą. 2007 m. sausio 23 d. raštu Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija informavo, jog 2006 m. lapkričio 3 d. atliktas UAB „Anna Mari“ mokestinis patikrinimas, ir nurodė šio patikrinimo išvadas. Šios aplinkybės negali būti laikomos naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis, nes UAB „Anna Mari“ patikrinimo akte patvirtintos tos pačios aplinkybės, kurios nurodytos Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2005 m. kovo 25 ir 2005 m. rugpjūčio 12 d. raštuose. Pareiškėjas nurodo, kad ankstesnio pareiškėjo patikrinimo metu mokesčių administratorius, turėdamas tą pačią informaciją, kad UAB „Anna Mari“ nevykdo mokesčių inspekcijos nurodymų, neteikia PVM deklaracijų bei sudarinėja sandorius su iš PVM mokėtojų registro išregistruotomis įmonėmis, nesuabejojo, kad sandoriai su UAB „Anna Mari“ yra realūs. Šiuo metu, esant toms pačioms aplinkybėms, nepagrįstai daromos priešingos išvados. Pareiškėjas nurodo, kad jo ūkinės operacijos su UAB „Anna Mari“ realiai įvyko. Pareiškėjas gavo apskaitos dokumentuose nurodytas prekes bei paslaugas, jokių pretenzijų prekių pardavėjui ir paslaugų teikėjui neturi, už prekes ir paslaugas atsiskaitė. Iš UAB „Anna Mari“ gautos prekės ir paslaugos padėjo uždirbti pareiškėjo pajamas. Pareiškėjo patirtos išlaidos yra tiesiogiai susijusios su pajamų uždirbimu ir yra tinkamai įformintos, todėl nėra priežasčių nepripažinti pareiškėjo teisės į PVM atskaitą. Pareiškėjas nurodo, kad UAB „Anna Mari“ padaryti pažeidimai nepatvirtina, kad šios bendrovės ir pareiškėjo ūkinės operacijos neįvyko ar įvyko ne tomis sąlygomis, kokios nurodytos apskaitos dokumentuose. Kaip nurodė Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2004 m. spalio 27 d. nutartyje administracinėje byloje Nr.A(1)-355/2004, norint paneigti mokesčių mokėtojo teisę į PVM atskaitą, neužtenka konstatuoti vien mokesčių mokėtojo sutarties partnerio veiklos neteisėtumą. Turi būti nustatyta ir aplinkybė, kad į PVM atskaitą pretenduojantis mokesčių mokėtojas apie savo sutarties partnerio veiklos neteisėtumą žinojo arba turėjo galimybę žinoti. Europos Teisingumo Teismas ne vienoje byloje yra pabrėžęs, kad ekonominė veikla ir apmokestinamieji sandoriai Šeštosios (PVM) direktyvos prasme yra objektyvaus pobūdžio (2006 m. sausio 12 d. preliminarus nutarimas sujungtose bylose C-354/03, C-355/03, C-484/03, 2006 m. vasario 21 d. preliminarus nutarimas byloje C-355/02). PVM mokėtojo teisei atskaityti pirkimo PVM neturi daryti įtakos faktas, kad jo įvykdyti sandoriai patenka į sukčiavimo grandinę, PVM mokėtojui apie tai nežinant ir (ar) negalint žinoti. Pareiškėjas nurodo, kad, prieš sudarydamas sandorius su UAB „Anna Mari“, jis padarė viską, kas priklausė nuo jo, jog įsitikintų šio partnerio patikimumu. Buvo paprašyta pateikti įmonės registracijos pažymėjimą, PVM mokėtojo pažymėjimą, ši įmonė buvo patikrinta ir mokesčių inspekcijos duomenų bazėje bei valstybės įmonės Registrų centro svetainėje. Visa surinkta informacija leido manyti, kad verslo partneris vykdo ekonominę veiklą ir mokestines prievoles. Pareiškėjas nurodo, kad dėl UAB „Anna Mari“ veiklos surašytame 2006 m. lapkričio 3 d. patikrinimo akte Nr.06-06-31-33 yra nurodyta, kad UAB „Anna Mari“ 2003 m. gruodžio, 2004 m. balandžio ir gruodžio mėnesiais, t. y. tais mėnesiais, kai buvo išrašyti apskaitos dokumentai pareiškėjui, teikė PVM deklaracijas ir mokėjo į biudžetą PVM. Nėra jokio pagrindo neleisti pareiškėjui traukti į atskaitą pirkimo PVM už šį laikotarpį, nes UAB „Anna Mari" sumokėjo pardavimo PVM. Pareiškėjas nurodo, kad prievolė pateikti mokesčių administratoriui žinias apie grynais pinigais išmokėtas per dieną vienam ūkio subjektui sumas, viršijančias 10000 Lt, buvo numatyta 1995 metų Mokesčių administravimo įstatymo 26-1 straipsnyje. Šis įstatymas neteko galios nuo 2004 m. gegužės 1 d.. Pareiškėjo atsiskaitymai su UAB „Anna Mari“ daugiausia vyko mokėjimais per banką. Mokėjimai po 10000 Lt grynais pinigais buvo vykdomi nuo 2004 m. lapkričio 26 d., kai jau buvo panaikinta prievolė pranešti mokesčių administratoriui apie išmokėtas sumas. Todėl pirmosios instancijos teismo išvada, kad pareiškėjas vien dėl to galėjo įtarti, jog jo partnerio veikla yra neteisėta, yra akivaizdžiai nepagrįsta.

18Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo apeliacinį skundą atmesti.

19Atsakovas nurodo, kad 2007 m. sausio 23 d. buvo gauta informacija, jog, 2006 m. lapkričio 3 d. atlikus UAB „Anna Mari“ mokestinį patikrinimą, buvo nustatyta, kad UAB „Anna Mari“ buvo naudojama kaip priedanga neteisėtai veiklai. UAB „Anna Mari“ mokestinio patikrinimo metu nustatytos aplinkybės laikytinos naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos mokesčių administratoriui ankstesnio pareiškėjo patikrinimo metu ir kurios sudarė pagrindą atlikti pakartotinį pareiškėjo patikrinimą (Mokesčių administravimo įstatymo 118 straipsnis). Atsakovas nurodo, kad buhalterinės apskaitos dokumentų juridinė galia sietina ne tik su prekių įsigijimo fakto konstatavimu, bet ir su ūkinėje operacijoje dalyvavusių ūkio subjektų identifikavimu. Šiuo atveju UAB „Anna Mari“ ūkinių operacijų su pareiškėju realiai negalėjo atlikti, todėl ginčo ūkinės operacijos įvyko ne tokiomis sąlygomis, kokios nurodytos UAB „Anna Mari“ vardu išrašytose PVM sąskaitose - faktūrose, ir vien ši aplinkybė yra pakankamas pagrindas konstatuoti, kad pareiškėjas neturi teisės į PVM atskaitą. Šiuo atveju pareiškėjo sąžiningumo vertinimas, sprendžiant klausimą dėl teisės į PVM atskaitą, neturi jokios reikšmės. Atsakovas nurodo, kad pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad buvo domėtasi kontrahento veiklos teisėtumu (buvo reikalauta atitinkamos informacijos).

20Teisėjų kolegija

konstatuoja:

21IV.

22Apeliacinis skundas atmestinas.

23Mokesčių administravimo įstatymo 118 straipsnio 1 dalis nustato, kad mokesčių administratorius neturi teisės pakartotinai tikrinti mokesčių mokėtojo dėl to paties mokesčio už tą patį mokestinį laikotarpį, jei buvo priimtas atitinkamas mokesčių administratoriaus sprendimas, pagal kurį mokesčių mokėtojui naujai apskaičiuojamas ir nurodomas sumokėti mokestis ir (arba) su juo susijusios sumos, arba patikrinimo rezultatai buvo patvirtinti patikrinimo pažyma. Tačiau šios dalies 4 punkte numatyta, kad nuostata, ribojanti mokesčių administratoriaus teisę pakartotinai tikrinti mokesčių mokėtoją, netaikoma, paaiškėjus naujų aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos mokesčių administratoriui ir kurios gali turėti įtakos ankstesnio patikrinimo rezultatams. Šiuo atveju prieš pradedant pakartotinį patikrinimą būtinas centrinio mokesčių administratoriaus leidimas minėtą patikrinimą atlikti. Reikalavimas turėti leidimą atlikti pakartotinį patikrinimą netaikomas tais atvejais, kai atliekamo pakartotinio patikrinimo metu paaiškėja, kad vieno arba kelių mokesčių apskaičiavimas (perskaičiavimas) turi įtakos atitinkamo mokestinio laikotarpio kito mokesčio apskaičiavimui (perskaičiavimui).

24Pareiškėjo mokestinis patikrinimas dėl pridėtinės vertės mokesčio (toliau – ir PVM) mokėjimo už laikotarpį nuo 2002 m. sausio 1 d. iki 2005 m. birželio 30 d. buvo atliekamas nuo 2005 m. rugpjūčio 4 d. iki 2005 m. rugsėjo 30 d.. Po šio patikrinimo Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 2005 m. rugsėjo 30 d. surašė patikrinimo aktą Nr.07-05-10-135 (b.l. 21-32). Nors iki šio mokestinio patikrinimo ir šio mokestinio patikrinimo metu Panevėžio apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje buvo gauti Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos raštai (2005 m. kovo 25 d. raštas Nr.(11.3.2-06)-3-2-855 ir 2005 m. rugpjūčio 12 d. raštas Nr.(11.3.2-06)-3-2-22290) apie tai, kad UAB „Anna Mari“ neteikia PVM deklaracijų ir nemoka mokesčių, kad bendrovė nerandama buveinės vietoje, o vadovai neteikia dokumentų, tačiau juose nebuvo nurodyta jokių duomenų, jog UAB „Anna Mari“ realiai jokios ūkinės veiklos nevykdė (mokestinės bylos t. 1, b.l. 149-152). Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija tik 2007 m. sausio 18 d. raštu Nr. (11.11)-46-2229 informavo Panevėžio apskrities valstybinę mokesčių inspekciją, jog atlikus UAB „Anna Mari“ mokestinį patikrinimą už laikotarpį nuo 2003 m. liepos 2 d. iki 2005 m. kovo 21 d. buvo nustatyta, kad šį bendrovė reikalingų resursų ir kvalifikuotos darbo jėgos bendrovės vardu išrašytuose dokumentuose nurodytai veiklai vykdyti neturėjo (mokestinės bylos t. 1, b.l. 153). Taigi duomenys, jog UAB „Anna Mari“ realiai nevykdė ūkinės veiklos, Panevėžio apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje buvo gauti jau po 2005 m. rugsėjo 30 d. pabaigto pareiškėjo mokestinio patikrinimo. Ši informacija mokesčių administratoriui nebuvo žinoma atliekant pareiškėjo mokestinį patikrinimą nuo 2005 m. rugpjūčio 4 d. iki 2005 m. rugsėjo 30 d., todėl mokesčių administratorius turėjo teisę atlikti pareiškėjo pakartotinį mokestinį patikrinimą.

25Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo plenarinės sesijos 2004 m. spalio 27 d. nutartyje, priimtoje administracinėje byloje Nr.A(1)-355/2004, yra nurodyta, kad, vertinant mokesčių mokėtojo teisę į PVM atskaitą, būtina nustatyti ne tik tai, ar atitinkama PVM sąskaita-faktūra turi įstatymo reikalaujamus formaliuosius rekvizitus, bet ir tai, ar ūkinė operacija realiai įvyko ir ar jos turinys yra toks, koks pavaizduotas buhalterinės apskaitos dokumentuose (PVM sąskaitoje-faktūroje). Jeigu PVM sąskaita-faktūra, kuria mokesčių mokėtojas grindžia savo teisę į PVM atskaitą, turi reikalaujamus formaliuosius rekvizitus, tačiau turimų įrodymų visuma leidžia teigti, jog ūkinė operacija neįvyko ar jos turinys yra ne toks, koks pavaizduotas PVM sąskaitoje-faktūroje, tuomet mokesčių mokėtojas neturi teisės į PVM atskaitą (Administracinių teismų praktika Nr.6, p.128-142).

26Tokio teisės normų aiškinimo nuosekliai yra laikomasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijoje (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2004 m. lapkričio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A7-690-04; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. sausio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr.A2-48-05; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. gruodžio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr.A756-1890/2008).

27Pirmosios instancijos teismas pilnutinai, visapusiškai ir objektyviai išaiškino visas bylai reikšmingas aplinkybes, tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus ir pagrįstai nurodė, kad UAB „Anna Mari“ vardu išrašytose PVM sąskaitose-faktūrose nurodytos ūkinės operacijos tokiomis aplinkybėmis, kurios atspindėtos minėtuose buhalterinės apskaitos dokumentuose, neįvyko, nes UAB „Anna Mari“ jokios ūkinės veiklos nevykdė , prekių nepirko, paslaugų neatliko, o tik išrašė PVM sąskaitas-faktūras. Nors UAB „Anna Mari“ PVM sąskaitos-faktūros, kuriomis pareiškėjas grindžia savo teisę į PVM atskaitą, turi teisės aktuose nustatytus formaliuosius rekvizitus, tačiau byloje surinktų įrodymų visuma leidžia teigti, jog ūkinės operacijos turinys yra ne toks, koks nurodytas minėtose PVM sąskaitose-faktūrose. Todėl vien ši aplinkybė yra pagrindas konstatuoti, kad pareiškėjas neturi teisės į PVM atskaitą pagal UAB „Anna Mari“ išrašytas PVM sąskaitas-faktūras (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. vasario 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr.A525-1658/2008; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. spalio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr.A442-1778/2008; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. rugsėjo 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr.A442 - 871/2009; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. rugsėjo 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr.A442 - 1100/2009).

28Taigi, mokesčių administratoriai teisėtai ir pagrįstai nurodė pareiškėjui sumokėti į biudžetą papildomas PVM, PVM baudos ir delspinigių sumas. Mokestinių ginčų komisija bei pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai atmetė pareiškėjo skundus dėl papildomo PVM, PVM baudos ir delspinigių sumų sumokėjimo.

29Todėl, remiantis išdėstytais motyvais, pareiškėjo apeliacinis skundas atmetamas, o skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.

30Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

31Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 24 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

32Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 2008 m. sausio 28 d.... 5. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos 2008 m. balandžio... 6. Mokestinių ginčų komisija prie Vyriausybės 2008 m. birželio 11 d.... 7. 2008 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr.69-46 dalį, kuria patvirtinti nurodymai... 8. Pareiškėjas skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir... 9. Pareiškėjas nurodė, kad mokesčių administratorius jo mokestinį... 10. Atsakovas su pareiškėjo skundu nesutiko.... 11. Atsakovas nurodė, kad, atlikus UAB „Anna Mari“ mokestinį patikrinimą,... 12. II.... 13. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. spalio 24 d. sprendimu... 14. Teismas nurodė, kad 2003 m. gruodžio mėnesį - 2005 m. vasario mėnesį... 15. III.... 16. Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 17. Pareiškėjas nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra... 18. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo apeliacinį skundą... 19. Atsakovas nurodo, kad 2007 m. sausio 23 d. buvo gauta informacija, jog, 2006 m.... 20. Teisėjų kolegija... 21. IV.... 22. Apeliacinis skundas atmestinas.... 23. Mokesčių administravimo įstatymo 118 straipsnio 1 dalis nustato, kad... 24. Pareiškėjo mokestinis patikrinimas dėl pridėtinės vertės mokesčio... 25. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo plenarinės sesijos 2004 m. spalio... 26. Tokio teisės normų aiškinimo nuosekliai yra laikomasi Lietuvos vyriausiojo... 27. Pirmosios instancijos teismas pilnutinai, visapusiškai ir objektyviai... 28. Taigi, mokesčių administratoriai teisėtai ir pagrįstai nurodė... 29. Todėl, remiantis išdėstytais motyvais, pareiškėjo apeliacinis skundas... 30. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 31. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 24 d. sprendimą... 32. Nutartis neskundžiama....