Byla I-503-84/2010

1Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš posėdžio pirmininkės ir pranešėjos teisėjos Marytės Švažienės,

2kolegijos teisėjų Laisvutės Kartanaitės ir Žano Kubecko,

3sekretoriaujant Daliai Semaškaitei,

4dalyvaujant pareiškėjos viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro atstovei Almai Jankauskienei,

5nedalyvaujant atsakovei N. M.,

6viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjos viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro prašymą atsakovei N. M. dėl 373,41 Lt vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, suskaičiuotos nuo 2007-10-01 iki 2010-03-31, ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo.

7Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

8Viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – ir pareiškėja, VšĮ ŠRATC) su prašymu kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą prašydama priteisti iš atsakovės 373,41 Lt vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, suskaičiuotos nuo 2007-10-01 iki 2010-03-31, ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

9Pareiškėja teismui pateiktame prašyme (b.l. 2-4) nurodė bei pareiškėjos atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras yra Šiaulių miesto, Kelmės, Akmenės, Joniškio, Pakruojo, Radviliškio ir Šiaulių rajonų savivaldybių įsteigta įstaiga, kuri yra viešojo administravimo subjektas, kuriam yra pavestas vietinės rinkliavos iš atliekų turėtojų už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą administravimas.

10Joniškio rajone iki 2007-09-30 mokestis už komunalinių atliekų tvarkymą buvo mokamas kaip sutartinė prievolė už paslaugą ir buvo mokamas po paslaugos suteikimo, o jo dydis priklausė nuo suteiktos paslaugos apimties. Nemaža dalis šių atliekų turėtojų, piktnaudžiaudami šia sistema, nesudarė sutarties dėl komunalinių atliekų išvežimo, nemokėjo už jų tvarkymą, o šias atliekas dėjo į kolektyvinio naudojimo konteinerius arba išmesdavo jas draudžiamose vietose. Nuo 2007-01-01 Šiaulių mieste pradėjo veikti iš esmės kita komunalinių atliekų sistema, kurioje minėtas mokestis nebepriklauso nuo teršėjo perduotų atliekų kiekio ir net paties perdavimo fakto, tokiu būdu atliekų turėtojui nebenaudinga slėpti savo atliekų, t.y. teršti aplinką, kuri priklauso visiems. Mokestis buvo pakeistas vietine rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą (toliau – ir rinkliava), kuri yra įskaitoma į savivaldybės biudžetą ir yra privaloma įmoka. Įvedant rinkliavą preziumuota, kad visi gyventojai ir veikiantys juridiniai asmenys turi komunalinių atliekų, kurias jie deda į vieną ar kitą konteinerį, todėl apmokestinant juos rinkliava šios aplinkybės nebenustatinėjamos, tačiau siekiama užtikrinti, kad rinkliavą mokėtų jie visi. Rinkliava turi būti mokama ne vėliau kaip iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, o rinkliavos lėšomis tvarkomos komunalinės atliekos, kur ir kiek jų bebūtų. Rinkliavos dydis apskaičiuojamas, remiantis savivaldybės nustatytu rinkliavos dydžiu vienam gyventojui, dauginamu iš rinkliavos mokėtojui nuosavybės ar savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos teise priklausančio būsto gyventojų skaičiaus.

11Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 2 str. 3 d. nustato, kad vietinė rinkliava – tai savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje, o 11 str. l d. 8 p. – kad savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą; 3 str. – kad vietinės rinkliavos mokėtojai yra fiziniai ir juridiniai asmenys, o rinkliavos mokėjimo visuotinumo principo reikalavimas jiems nustatytas Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 32 str. 1 d. „teršėjas moka“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-12 nutarimu Nr. 519 patvirtinto plano 79 p. Pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 25 str. savivaldybių institucijos organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, būtinas jų teritorijoje susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti, o įstatymo 31 str. 2 d. įtvirtinta, jog tai, kaip vykdomi savivaldybių atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyti reikalavimai, kontroliuoja savivaldybių institucijos. Pagal Rinkliavų įstatymo bei Atliekų tvarkymo įstatymo nuostatas savivaldybių institucijų kompetencijai yra priskirta funkcija atitinkamos savivaldybės teritorijoje organizuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą bei suteikta teisė nustatyti vietinę rinkliavą už naudojimąsi šios sistemos paslaugomis (Specialiosios teisėjų kolegijos 2009-11-30 nutartis, esanti administracinėje byloje Nr. I-78-355/2010, išnagrinėtoje Šiaulių apygardos administraciniame teisme 2010-03-20).

12Remdamasi tuo, Joniškio rajono savivaldybės taryba 2007-09-20 sprendimu Nr. T-188 nuo 2007 m. spalio 1 d. įvedė privalomą vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Rinkliava skaičiuojama, vadovaujantis Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-14 sprendimu Nr. T-157 patvirtintais Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatais (su pakeitimais ir papildymais, padarytais 2008-05-22 sprendimu Nr. T-96, 2009-01-08 sprendimu Nr. T-1, 2009-02-19 sprendimu Nr. T-16, 2009-11-19 sprendimu Nr. T-263) (toliau – ir Nuostatai). Šie sprendimai yra viešai paskelbti www.joniskis.lt.

13Pagal Rinkliavų įstatymo 16 str. 2 d. ir Nuostatų 22 p. rinkliavos lėšos iš pareiškėjos VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro, kaip rinkliavos administratoriaus, sąskaitos pervedamos į savivaldybės biudžetą.

14Nuostatų 9 ir 10 p. bei Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2007-01-25 sprendimo Nr. T-1 1.1. p. nustato, kad pareiškėja Viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras administruoja šią vietinę rinkliavą bei, be kitų, vykdo šias vietinės rinkliavos administravimo procedūras: apskaičiuoja vietinę rinkliavą ir siunčia pranešimą mokėtojui, kontroliuoja jos mokėjimą. Pagal Nuostatų 11 p., Atliekų tvarkymo įstatymo 31 str. 1 d., Viešojo administravimo įstatymo 2 str. 1 d., 4 d., 18 d., 19 d., 20 d., 4 str. 6 d., 5 str. 1 p., 4 p. pareiškėjos veiksmai, vykdant šias funkcijas, yra „laikytini viešojo administravimo įgalinimus turinčio subjekto veiksmais viešojo administravimo srityje“ (Specialiosios teisėjų kolegijos 2010-04-14 nutartis, esanti administracinėje byloje Nr. I-322-621/2010).

15Rinkliava atsakovei skaičiuojama Nuostatų 4.1.1. p., 5.1. p. ir 15 p. bei Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009-09-14 sprendimo Nr. T-157 3.1. p. ir 2009-01-08 sprendimo Nr. T-1 1.1. p. nustatyta tvarka pagal atsakovės turimo būsto gyventojų skaičių. Nuostatų 23 p. nustato, kad nesumokėtą rinkliavą Administratorius (pareiškėjas) išieško Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Tokiu būdu ir pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau tekste – ir LR CK) 6.1. str. rinkliavos mokėjimas yra atsakovo prievolė, kurią LR CK 6.59 str. draudžia vienašališkai atsisakyti įvykdyti.

16Atsakovė N. M. teismo posėdyje nedalyvavo, apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą pranešta tinkamai, teismo šaukimu, teismui atsiliepimo nepateikė.

17Pareiškėjos viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro prašymas tenkintinas.

18Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 str. 1 d. 8 p. numatyta, kad savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą.

19Joniškio rajono savivaldybės taryba 2007-09-20 sprendimu Nr. T-188 nuo 2007-10-01 įvedė privalomą vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Rinkliava skaičiuojama, vadovaujantis Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-14 sprendimu Nr. T-157 patvirtintais Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatais (su pakeitimais ir papildymais, padarytais 2008-05-22 sprendimu Nr. T-96, 2009-01-08 sprendimu Nr. T-1, 2009-02-19 sprendimu Nr. T-16, 2009-11-19 sprendimu Nr. T-263).

20Atsakovė gyvena jai nuosavybės teise priklausančiame bute ir pagal Nuostatų 5.1. p. yra vietinės rinkliavos mokėtojas. Iš pažymos (b.l. 5) matyti, kad atsakovės įsiskolinimas už vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuo 2007-10-01 iki 2010-03-31 yra 373,41 Lt. Pagal Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 2 str. 3 d. vietinė rinkliava yra savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje, todėl atsakovui vietinės rinkliavos mokėjimas yra piniginė prievolė ir ją vienašališkai atsisakyti įvykdyti draudžiama (LR CK 59 str.). Atsakovė netinkamai vykdė savo prievolę mokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, todėl iš jos priteistina įsiskolinimo suma pareiškėjui (LR CK 6.38 str.).

21Pareiškėja prašo priteisti iš atsakovės 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. LR CK 6.37 str. 2 d. nustatyta, kad prievolės skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (procesinės palūkanos). Civilinės teisės ir pareigos atsiranda Civilinio kodekso ir kitų įstatymų numatytais pagrindais, taip pat iš fizinių asmenų ir organizacijų veiksmų, kurie nors ir nėra įstatymų numatyti, bet pagal civilinių įstatymų bendruosius pradmenis bei prasmę sukuria civilines teises ir pareigas (LR CK 1.136 str. 1 d.). Vadovaujantis šia nuostata, civilinės teisės ir pareigos be kita ko atsiranda ir iš administracinių aktų, turinčių civilines teisines pasekmes (LR CK 1.136 str. 2 d. 3 p.). LR CK 6.210 str. 1 d. nustato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Nagrinėjamu atveju ši nuostata yra aktuali tik tuo aspektu, kiek jame nustatytas procesinių palūkanų dydis, o procesinių palūkanų skaičiavimo termino pradžia nustatyta LR CK 6.37 str. 2 d. Atsižvelgiant į paminėtas teisės aktų nuostatas, iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme tai yra 2010-06-07 (b.l. 20) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

22Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1 d. 2 p.,

Nutarė

23Pareiškėjos viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro prašymą patenkinti visiškai ir priteisti iš atsakovės N. M. Viešajai įstaigai Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui 373,41 Lt (tris šimtus septyniasdešimt tris litus 41 ct) vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, suskaičiuotos nuo 2007-10-01 iki 2010-03-31 ir 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo 373,41 Lt nuo bylos iškėlimo teisme, tai yra 2010-06-07 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

24Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. kolegijos teisėjų Laisvutės Kartanaitės ir Žano Kubecko,... 3. sekretoriaujant Daliai Semaškaitei,... 4. dalyvaujant pareiškėjos viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų... 5. nedalyvaujant atsakovei N. M.,... 6. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjos viešosios įstaigos... 7. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 8. Viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – ir... 9. Pareiškėja teismui pateiktame prašyme (b.l. 2-4) nurodė bei pareiškėjos... 10. Joniškio rajone iki 2007-09-30 mokestis už komunalinių atliekų tvarkymą... 11. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 2 str. 3 d. nustato, kad vietinė... 12. Remdamasi tuo, Joniškio rajono savivaldybės taryba 2007-09-20 sprendimu Nr.... 13. Pagal Rinkliavų įstatymo 16 str. 2 d. ir Nuostatų 22 p. rinkliavos lėšos... 14. Nuostatų 9 ir 10 p. bei Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2007-01-25... 15. Rinkliava atsakovei skaičiuojama Nuostatų 4.1.1. p., 5.1. p. ir 15 p. bei... 16. Atsakovė N. M. teismo posėdyje nedalyvavo, apie bylos nagrinėjimo laiką ir... 17. Pareiškėjos viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro... 18. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 str. 1 d. 8 p. numatyta, kad... 19. Joniškio rajono savivaldybės taryba 2007-09-20 sprendimu Nr. T-188 nuo... 20. Atsakovė gyvena jai nuosavybės teise priklausančiame bute ir pagal Nuostatų... 21. Pareiškėja prašo priteisti iš atsakovės 5 procentų dydžio metines... 22. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos... 23. Pareiškėjos viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro... 24. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos...