Byla e2A-1696-661/2018
Dėl projektavimo darbų sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu ir projektavimo darbų sutarties pakeitimo arba nutraukimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Alvydo Barkausko, teisėjų Vaclovo Pauliko ir Jūratės Varanauskaitės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto (ieškovo) UAB „DUJŲ SFERA“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. sausio 15 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Dujų sfera“ ieškinį atsakovui Pasienio kontrolės punktų direkcijai prie Susisiekimo ministerijos dėl projektavimo darbų sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu ir projektavimo darbų sutarties pakeitimo arba nutraukimo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovas UAB „Dujų sfera“ prašė pripažinti Atsakovo Pasienio kontrolės punktų direkcijos vienašališką projektavimo darbų sutarties Nr. 4-7 nutraukimą neteisėtu ir negaliojančiu; Pakeisti 2013 m. rugsėjo 23 d. projektavimo darbų sutartį Nr. 4-7: proporcingai nustatant, jog 2013 m. rugsėjo 23 d. projektavimo darbų sutarties Nr. 4-7 kaina yra 56542,30 Eur be PVM; netenkinus 2.1. punkto reikalavimo prašome 2013 m. rugsėjo 23 d. projektavimo darbų sutartį Nr. 4-7 pripažinti nutraukta.

62.

7Ieškovas UAB „Dujų sfera“ nurodė, kad 2013 m. rugsėjo 23 d. UAB „Dujų sfera“ ir atsakovas Pasienio kontrolės punktų direkcija sudarė projektavimo darbų sutartį Nr. 4-7 (toliau - Sutartis) (Priedas Nr. 1) bei 2014 m. gruodžio 31 d. ir 2015 m. lapkričio 6 d. papildomus susitarimus prie Sutarties (Priedas Nr. 2), papildomiems susitarimams ir Sutarties termino pratęsimui Atsakovas pritarė Pasienio kontrolės punktų statybos - remonto darbų ir jų infrastruktūros plėtros supaprastintų komisijos posėdžiuose, protokolai pridedami (Priedas Nr. 2). Pagal sutarties 2.1. punktą Sutartimi vykdytojas įsipareigojo atlikti visus sutartinius darbus, įvardintus Techninėje specifikacijoje (Konkurso sąlygų 4 priedas): 2.1.1. parengti projektinius siūlymus Medininkų PKP infrastruktūros plėtrai tinkamo žemės sklypo formavimo ir atlikti kitus paruošiamojo etapo darbus; 2.1.2. atlikti privačios žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams (ar įsigijimo valstybės nuosavybėn) procedūras, numatomų prijungti privačių žemės sklypų įsigijimo vertės skaičiavimus ir turto vertinimą; 2.1.3. teisė aktų nustatyta tvarka parengti Medininkų PKP teritorijos detalųjį planą, suformuojant naują žemės sklypą (apjungiant esamą sklypą ir infrastruktūros plėtrai reikalingus privačios ir valstybinės fondinės žemės sklypus); 2.1.4. atlikti suformuoto žemės sklype kadastrinius matavimus, parengti kadastrinių matavimų bylas ir jas suderinti su valstybės institucijomis. Teisės aktų nustatyta tvarka įforminti naujai suformuotą Medininkų PKP teritorijos žemės sklypą valstybės ir Direkcijos nuosavybėn.

83.

9Ieškovas vykdė Sutartį tinkamai ir yra įvykdęs didžiąją dalį sutartinių įsipareigojimų. Vykdant sutartį UAB „Dujų sfera iki šios dienos atliko šiuos darbus: užbaigė Medininkų kaimo dalies teritorijos prie Medininkų pasienio kontrolės punkto, esančio Vilniaus r. sav., Medininkų sen., Medininkų k., Pasieniečių g. 26, detalųjį planą; atliko žemės paėmimo visuomenės poreikiams (toliau - ŽPVP) parengiamuosius darbus.

104.

11Vykdant Sutartį neplanuotai ženkliai padidėjo planuojama teritorija, atsirado papildomi darbai, tai nebuvo numatyta Sutartyje, Sutarties prieduose, techninėje specifikacijoje. Šios aplinkybės atsirado po Sutarties pasirašymo, Sutarties vykdymas pasikeitė iš esmės ir Atsakovui tapo nuostolingas, Atsakovas tokių aplinkybių nenumatė, negalėjo numatyti ir kontroliuoti. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes Atsakovas ne kartą prašė Ieškovo susitarti dėl Sutarties pakeitimo ar nutraukimo, tačiau Atsakovas atsisakė keisti Sutartį, šalims nepavyko susitarti.

125.

13Nors Ieškovas laikė Atsakovo vienašališką nutraukimą niekiniu ir apie tai pranešė Atsakovui ir toliau vykdė Sutartį, Atsakovas apie Sutarties nutraukimą pranešė Viešųjų pirkimų tarnybai, jokio pranešimo, kaip įpareigoja teisės aktai dėl Sutarties nutraukimo nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, Atsakovas Ieškovui nepateikė. Atsakovas žinojo, jog Ieškovas vienašališką Sutarties nutraukimą laiko niekiniu. Ieškovas tik 2017 m. kovo 20 d. sužinojo, kad Sutartį Atsakovas neteisėtai laiko nutraukta, o Ieškovas yra įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą. Akcentuotina, kad Ieškovas aiškiai pabrėžė, kad jokių esminių Sutarties pažeidimų nepadarė, Sutartis yra vykdoma, pabrėžtina, jog Sutarties vykdymas buvo apsunkinta būtent dėl Atsakovo kaltės. Atsižvelgiant į šias aplinkybes Ieškovas nepraleisdamas įstatyme nustatyto termino, sužinojęs apie Sutarties nutraukimą, nedelsdamas kreipiasi į Teismą su ieškiniu dabar reikalaudamas Teismo pripažinti Atsakovo vienašališką Sutarties nuraukimą niekiniu. Nors Ieškovas Atsakovui ne kartą pareiškė, kad tokį vienašališką Sutarties nutraukimą lako neteisėtu ir niekiniu, Atsakovas jokių veiksmų nesiėmė ir Sutarties neginčijo Teisme, pažeidinėdamas teisės norminius aktus apie vienašališką Sutarties nutraukimą pranešė Viešųjų pirkimų tarnybai.

146.

15Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, su vėlesniais patikslinimais, prašė taikyti ieškinio senatį bei ieškinį atmesti (2 t., b. l. 1-8; 3 t., b. l. 193-196). Atsiliepimas į ieškinį iš esmės grindžiamas šiomis aplinkybėmis ir argumentais:

167.

17Sutartis sudaryta supaprastinto atviro konkurso tvarka. Fiksuota paslaugų kaina – 27.369,38 Eur su PVM. Ši kaina jau iki Sutarties sudarymo, kitų konkurso dalyvių atžvilgiu, PKPD atrodė neįprastai maža; PKPD viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka pasiūlytą kainą prašė pagrįsti. Ieškovas patikino, kad už pasiūlytą kainą atliks visus Atsakovo siekiamus projektavimo darbus. 2014-12-31 Atsakovas su Ieškovu sudarė papildomą Sutarties susitarimą Nr. 4-156. Susitarimas sudarytas dėl Sutartyje nustatytų įsipareigojimų įvykdymo termino pratęsimo iki 2015-03-23. 2015-11-06 Atsakovas su Ieškovu sudarė papildomą Sutarties susitarimą Nr. 4-142. Susitarimas sudarytas dėl papildomų Medininkų pasienio kontrolės punkto teritorijos detaliojo plano rengimo paslaugų. Sutartinių įsipareigojimų įvykdymas pagal prie Papildomo susitarimo Vykdytojo pridėtą kalendorinį grafiką – 2016-08-12. Fiksuota paslaugų kaina – 8.210,00 Eur su PVM. Svarbi aplinkybė ta, jog PKPD Konkurso sąlygos, CK 6.167 straipsnio prasme, laikomos oferta, kurioje išsamiai buvo apibūdintas ir išreikštas PKPD ketinimas sudaryti sutartį Konkurso sąlygose nustatyta tvarka ir sąlygomis, o Ieškovas, sudarydamas tokią Sutartį, akceptavo Konkurso sąlygose išvardintas sąlygas;

188.

19Konkurso sąlygose Atsakovas aprašė siekiamus įsigyti projektavimo darbus, t. y.: teisės aktų nustatyta tvarka Tiekėjas (UAB „Dujų sfera“) turės parengti naują Medininkų PKP teritorijos detalųjį planą, apjungiant esamą Medininkų PKP žemės sklypą ir plėtrai reikalingus žemės sklypus į vieną teritoriją, nustatyti naujas žemės sklypo ribas, paskirtį (kitos paskirties žemė), naudojimo būdą ir pobūdį (teritorija valstybės sienos apsaugos tikslams, valstybės sienos apsaugos tikslų), specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, servitutus. Konkurso sąlygų 2.3 punkte Atsakovas nurodė, jog skaičiuodamas pasiūlymo kainą, Tiekėjas (UAB „Dujų sfera“) turi įvertinti visas išlaidas, būtinas perkamoms paslaugoms atlikti. Paslaugų pirkimas apima dokumentaciją ir procedūras reikalaujamas Techninėje specifikacijoje, įskaitant reikalingas atlikti procedūras ir dokumentus, kurie (-ios) nebuvo paminėti Techninėje specifikacijoje, bet remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais jie yra reikalingi galutiniam pirkimo objekto tikslui pasiektu Konkurso sąlygose Atsakovo buvo pažymėta, jog Konkurso dalyvis (Tiekėjas) (UAB „Dujų sfera“) privalės apžiūrėti vietoje planuojamą teritoriją prieš pateikdamas pasiūlymą ir įvertinti situaciją, kad galėtą parengti pasiūlymą. Visos paslaugos ir darbai, užtikrinantys reikiamą Medininkų PKP plėtrai reikalingos teritorijos suplanavimą ir įforminimą Perkančiosios organizacijos (PKPD) nuosavybėn (naudojimui), privalo būti numatyti atliekamų paslaugų ir darbų apimtyje, net jeigu tai nėra atskirai paminėta šioje Techninėje specifikacijoje. Neįvertintų paslaugų apimties riziką prisiima Tiekėjas (UAB „Dujų sfera“). Bet kokios papildomos paslaugos, skirtos įvardintiems Perkančiosios organizacijos tikslams pasiekti, turi būti atliktos be jokių papildomų Perkančiosios organizacijos išlaidų. Šio punkto sąlyga yra esminė. Sutarties kaina, kuri, remiantis Konkurso sąlygomis yra fiksuota bei darbų atlikimo terminas – esminės Sutarties sąlygos, kurių keitimas Sutartyje nėra numatytas;

209.

21Ieškovas nesilaikė Sutartimi akceptuotų Konkurso sąlygose nustatytų esminių reikalavimų, dėl to Atsakovas, vadovaudamasis Sutarties 8.3.3 p., nuo 2017-01-26 nutraukė Sutartį su UAB „Dujų sfera“, t. y.: UAB „Dujų sfera“ nepagrįstai siekė padidinti Sutarties ir jos papildomų susitarimų kainą iki 56.542,30 EUR su PVM (Sutarties kainą padidinti 2,5 karto), nors PKPD nekeitė projektinės medžiagos, užsakymo apimties, neatliko jokių kitų savavalių veiksmų, kurie būtų pasunkinę UAB „Dujų sfera“ padėtį Sutarties vykdymo apimtyje; UAB „Dujų sfera“ Sutartyje nustatytu laiku – iki 2016-08-12 pagal PKPD įgaliojimą neatliko numatytų žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrų, neparengė kadastrinių matavimo bylų ir neįformino Medininkų pasienio kontrolės punkto teritorijos žemės sklypo valstybės ir PKPD nuosavybėn;

2210.

23Po 2017-01-26, kai Sutartis su UAB „Dujų sfera“ buvo nutraukta, Ieškovas, priešingai nei teigia savo ieškinyje, Sutarties įsipareigojimų nevykdė. Ieškovas Atsakovui nėra siūlęs jokių susitarimų, kaip tai nurodo savo ieškinyje, dėl tolesnio bendradarbiavimo, kurie neprieštarautų Sutarties vykdymą reglamentuojantiems teisės aktams. Priešingai, nei nurodo ieškinyje, Ieškovas reikalavo padidinti Sutartie kainą;

2411.

25Esminę reikšmę turinti aplinkybė nagrinėjamu atveju yra ta, kad viešasis konkursas skelbtas projektavimo paslaugoms pirkti (CK 6.700 straipsnis). Tokios rangos sutarties pagrindu atsiradę teisiniai santykiai išskiriami dėl sutarties dalyko – užsakomų darbų ir jų rezultato pobūdžio: projektavimo rangos sutarties atveju statinys projektuojamas individualios užduoties pagrindu, tokio projekto sukūrimui vykdomos leistinų sprendinių paieškos darant brėžinius, o darbo rezultatas matyti dokumentuose – techniniame projekte. Projektavimo paslaugų pobūdis lemia tai, kad jas perkantis užsakovas negali nurodyti tikslių projektuojamų darbų apimčių, plotų ir pan., nes šie dydžiai paaiškėja tik atlikus projektavimo darbus, t. y., jau vykdant tokio pobūdžio rangos sutartį ir suteikiant užsakovui paslaugas. Atsakovo Konkurso sąlygos ir Pirkimo objekto apibrėžtis pirkimo dokumentuose buvo pakankami, Ieškovui, prieš pateikiant pasiūlymą, kilo pareiga apžiūrėti vietoje planuojamą teritoriją ir įvertinti situaciją, kad galėtų parengti pasiūlymą, todėl UAB „Dujų sfera“, kaip profesionalus savo srities verslo dalyvis, turėjo visas galimybes suvokti, kad konkretūs ir galutiniai darbų kiekiai ir apimtys objekte, kuriam PKPD skelbė Konkursą, paaiškės tik atlikus projektavimo darbus, t. y., Konkurso laimėtojui pradėjus vykdyti sutartį, sudarytą Konkurso sąlygų pagrindu. Esant konkrečiai apibrėžtam objektui – Medininką pasienio kontrolės punkto teritorijos detaliojo plano parengimas ir žemės sklypo įforminimas – jo darbų apimtis nustatyti ir pagal tai pateikti kainos pasiūlymą Konkursui buvo Konkurso dalyvių užduotis ir rizika.

26II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

2712.

28Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. sausio 15 d. nusprendė ieškinį atmesti. Teismas konstatavo, kad yra praleistas ieškinio senaties terminas. Tokį argumentą grindė tuo, kad Vienašalio sutarties nutraukimo momentu galiojusi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 94 straipsnio 5 dalis (redakcija, galiojusi nuo 2016-01-01 iki 2017-07-01) numatė, jog tiekėjas, manydamas, kad perkančioji organizacija nepagrįstai nutraukė pirkimo sutartį dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo, turi teisę pareikšti ieškinį teismui per 15 dienų nuo pirkimo sutarties nutraukimo. Ieškovas 2017-01-18 pranešimu Nr. 2-40 Atsakovas Ieškovą informavo, jog dėl esminių Sutarties sąlygų pažeidimo, vadovaujantis Sutarties 8.3.3 punktu, nuo 2017-01-26 Sutartis laikoma nutraukta (2 t., b. l. 73-75). Pranešimas Ieškovui įteiktas tą pačią dieną ir 2017-02-01 pranešimu Nr. 2017/0033 pareiškė nesutikimą dėl vienašališko sutarties nutraukimo. Pranešime nurodė, jog su sutarties nutraukimu nesutinka ir negavusi sutikimo nutraukti sutartį šalių susitarimu, ieškovas kreipsis į teismą (2 t., b. l. 70-72). Taigi, įvertinus atsakovo pranešimo turinį, o būtent tai, kad atsakovas aiškiai ir nedviprasmiškai nurodė, jog sutartis bei susitarimai laikomi nutrauktais nuo 2017-01-26 dėl esminio sutarties pažeidimo, spręstina, jog ieškovui apie vienašalį sutarties nutraukimą tapo žinoma 2017-01-18. Tačiau ieškinys teismui pateiktas 2017-04-04, t. y. praleidus įstatyme nustatytą terminą ieškiniui dėl vienašalio sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu pareikšti.

2913.

30Teismas taip pat nurodė, kad ginčas iš esmės tarp šalių kilo dėl atsakovo atsisakymo nutraukti sutartį abipusiu šalių sutarimu bei atsakovo vienašalio sutartis nutraukimo pagrįstumo, sąlygojusio ieškovo įtraukimą į nepatikimų tiekėjų sąrašą. Įvertinus Techninėje specifikacijoje nurodytą pirktų paslaugų apimtį, kurias turėjo suteikti ieškovas pasirašydamas Sutartį (žr., 16 punktą), spręstina, jog pirkimo dokumentacijoje buvo nurodytas preliminarus teritorijos plotas, o tiksli galima kvartalo arba detaliojo plano rengimo teritorija turėjo paaiškėti detaliojo plano rengimo metu, atsižvelgiant į surinktus duomenis, atitinkamai ieškovui pateikiant savo siūlymus dėl teritorijos galimos plėtros. Taigi, paskelbus pirkimą – „Medininkų pasienio kontrolės punkto teritorijos detaliojo plano parengimo ir žemės sklypo įforminimo bei paskelbto pirkimo“ – nustatyti darbų apimtį ir pagal tai pateikti kainos pasiūlymą buvo ieškovo užduotis ir rizika. Pažymėtina tai, kad Konkurso sąlygose aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, jog skaičiuodamas pasiūlymo kainą, Tiekėjas turi įvertinti visas išlaidas, būtinas perkamoms paslaugoms atlikti. Paslaugų pirkimas apima dokumentaciją ir procedūras reikalaujamas Techninėje specifikacijoje, įskaitant reikalingas atlikti procedūras ir dokumentus, kurie nebuvo paminėti techninėje specifikacijoje, bet remiantis teisės aktais reikalingi galutiniam pirkimo objekto tikslui pasiekti (Konkurso sąlygų 2.3. punktas).

31III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

3214.

33Apeliantas (ieškovas) UAB „Dujų sfera“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. sausio 15 d. sprendimą civilinėje byloje ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti visiškai. Apeliantas skundą grindžia šiais argumentais:

3414.1.

35Ieškovas su pirmos instancijos teismo argumentais dėl ieškinio senaties nesutinka ir mano, kad ieškovas ieškinio senaties termino nepraleido, o pirmos instancijos teismas taikydamas senaties terminą padarė esminį teisės norminių aktų pažeidimą, nukrypo nuo Lietuvos teismų suformuotos praktikos, todėl tokį Skundžiamą sprendimą būtina panaikinti kaip neteistą ir nepagrįstą.

3614.2.

37Ieškinio senaties terminas nepraleistas, iš byloje esančių įrodymų matyti, jog Ieškovas laikė Sutarties nutraukimą niekiniu, susirašinėjimas tarp šalių truko iki 2017 m. kovo 3 d., kol galiausiai 2017 m. kovo 20 d. sužinojo, jog yra įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą, kadangi Atsakovas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka Ieškovo apie tai neinformavo (Atsakovas pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 181 3 d.). Sužinojęs 2017 m. kovo 20 d. apie įtraukimą į nepatikimų tiekėjų sąrašą Ieškovas per įstatyme nustatytą terminą 2018 m. balandžio 4 d. pateikė teismui ieškinį, todėl termino ginčyti neteisėtą vienašališką Sutarties nutraukimą nepraleido. Skundžiamas sprendimas naikintinas.

3814.3.

39šioje civilinėje byloje ginčas iš esmės kyla ne dėl Sutarties nutraukimo, kadangi vienašališkas Sutarties nutraukimas nedelsiant Ieškovo buvo pripažintas niekiniu, todėl Sutartis tokiu būdu negali būti laikoma teisėtai nutraukta. Iš esmės nagrinėjama civilinė byla yra dėl Sutarties vykdymo ir Sutarties pakeitimo galimybės įvertinimo, o ne dėl Sutarties nutraukimo teisėtumo, todėl pirmos instancijos teismas nepagrįstai Skundžiamu sprendimu taikė Viešųjų pirkimų įstatymo 94 str. 5 d. Skundžiamas sprendimas privalo būti panaikintas.

4014.4.

41tiekėjas turi teisę ginčyti sutarties nutraukimą nuo pranešimo apie įtraukimą į nepatikimų tiekėjų sąrašą iš perkančiosios organizacijos dienos. Atsakovas dėl įtraukimo į nepatikimų tiekėjų sąrašą, kaip tai įpareigoja daryti Viešųjų pirkimų įstatymas, Ieškovui nepranešė, todėl terminas pateikti ieškinį gali būti skaičiuojamas nuo sužinojimo apie įtraukimą į nepatikimų tiekėjų sąrašą, pagal byloje esančius įrodymus Ieškovas sužinojo 2017 m. kovo 20 d.

4214.5.

43Sutarties 2.1 punktas įtvirtina, jog vykdytojas įsipareigoja atlikti visus sutartinius darbus, įvardintus Techninėje specifikacijoje (konkurso sąlygų 4 priedas) (toliau - Techninė specifikacija). Techninėje specifikacijoje numatoma prie esamos Medininkų PKP teritorijos prijungti besiribojančius laisvos valstybinės žemės fondo ir privačios nuosavybės teise valdomus žemės sklypus, kuriu bendras plotas sudarytu 7,5-8 ha (orientacinė formuojamos teritorijos schema pridedama). Pasienio kontrolės punktų direkcija šiuo metu patikėjimo teise valdo 7,0985 ha žemės sklypą (kad. Nr. 4150/0400:289), kuriame yra Medininkų PKP. Vadovaujantis Technine specifikacija, Medininkų PKP sklypas turėjo padidėti nuo esamų 7,0985 ha iki 15-16 ha.

4414.6.

452014 m. birželio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymu Nr. KADI-298 (Ieškinio priedas Nr. 7) pritarė detaliojo plano rengimui. UAB „Dujų sfera“ parengtu detaliuoju planu Medininkų PKP sklypą suplanavo 20,2188 ha, t. y. ~4-5 ha daugiau nei tai buvo nurodyta Techninėje specifikacijoje. Atsižvelgiant į padidėjusį planuojamos teritorijos plotą buvo sudarytas 2015 m. lapkričio 6 d. papildomas susitarimas Nr. 4-142, kuriame numatyta, jog teritorijos planas apima 21 ha plotą. 2014 m. gruodžio 31 d. papildomame susitarime Nr. 4-1563 numatyta, kad papildomas susitarimas sudaromas, kadangi įgyvendinant sutarti, atsirado nenumatytos bei nuo užsakovo ir vykdytojo nepriklausančios aplinkybės. Pažymėtina, kad Atsakovas sutartimi pripažino, kad aplinkybių dėl ploto padidėjimo Ieškovas nenumatė ir negalėjo numatyti, šalių veiksmai rodo, jog pats Atsakovas pripažino ploto padidėjimą lyginant su įtvirtintu Techninėje specifikacijoje.

4614.7.

47Dėl dvigubai padidėjusio teritorijos ploto 2015 m. lapkričio 6 d. Sutarties šalys sudarė papildomą susitarimą Nr. 4-142, kad dėl nenumatytu ir nuo šaliu nepriklausančiu aplinkybių įsigyjami papildomi detaliojo plano parengimo darbai. Šiuo susitarimu buvo įsigyti papildomi su detaliojo rengimo darbais susiję darbai. Detalusis planas yra parengtas, patvirtintas, Atsakovas juo naudojasi, tačiau už kitą Sutarties dalies įvykdymą, žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras Atsakovas papildomai sumokėti dėl iš esmės pasikeitusių Sutarties vykdymo aplinkybių Ieškovui nesutiko, Ieškovui sutartį tapo vykdyti nuostolinga, todėl Ieškovas ne kartą prašė Atsakovo pakeisti Sutartį, arba ją nutraukti, tačiau Atsakovas nebendradarbiavo ir nesutiko su jokiais Ieškovo pasiūlymais.

4814.8.

49Pirmos instancijos teismo teiginiai dėl preliminaraus planuojamos teritorijos ploto apibrėžimo Techninėje specifikacijoje iš esmės neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo bei suformuotos teismų praktikos įpareigojančios perkančiąją organizaciją, kuo aiškiau apibrėžti pirkimo objektą ir jo apimtį. Atsižvelgiant į tai, apeliantas mano, jog teismas neteisėtai ir nepagrįstai konstatavo, jog planuojamos teritorijos plotas yra preliminarus, tai realiai ir neatitinka Sutarties šalių valios bei veiksmų, Sutarties šalys rašytiniais susitarimais pripažino, jog planuojamos teritorijos ploto padidėjimo nenumatė ir negalėjo numatyti, Atsakovas dėl padidėjusio ploto sumokėj o už detaliojo ploto rengimą Ieškovui papildomai, tai tik parodo, kad šalys pripažino, jog Techninėje specifikacijose apibrėžtas pirkimo objektas bei jo apimtis yra tikslūs. Tai reikštų, jog perkančiajai organizacijai pirkimo objekto ir apimčių apibrėžti iš vis nereikalinga, o pirkimo apimtis reikia įsivertinti tiekėjui, tai neatitinka nei Sutarties šalių valios, nei veiksmų, nei perkančiosios organizacijos pareigos aiškiai apibrėžti pirkimo objektą, prieštarauja protingumo, teisingumo principams, todėl toks Skundžiamas sprendimas privalo būti panaikintas. Techninė specifikacija yra Sutarties dalis ir tik iš šio dokumento tiekėjas įvertina galimybę dalyvauti konkurse.

5014.9.

51Atsakovas Sutartį vienašališkai nutraukė neteisėtai, kadangi jokio esminio Sutarties pažeidimo Ieškovas neatliko, o Atsakovas iš esmės gavo tai, ko tikėjosi iš Sutarties, Sutartis didžiąja dalimi įvykdyta. Vykdant Sutartį iš esmės buvo pažeistas proporcingumo principas, iš esmės pasikeitus Ieškovo prievolių pusiausvyrai. Šiuo atveju buvo galimybė tiek pakeisti Sutartį, tiek ją nutraukti, tačiau Atsakovas pažeidė favor contractus principą, nebendradarbiavo, tai lėmė vienašališko Sutarties nutraukimo neteisėtumą. Ieškovas prašo teismo panaikinti Skundžiamą sprendimą ir priimti naują sprendimą: pripažinti Atsakovo vienašališką Sutarties nutraukimą neteisėtu ir Sutartį pripažinti nutraukta dėl iš esmės pasikeitusių Sutarties vykdymo aplinkybių.

5215.

53Atsakovas Pasienio kontrolės punktų direkcija pateikė atsiliepimą į pareikštą apeliacinį skundą, su juo nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovas iš esmės sutiko su pirmosios instancijos teismas sprendimu, jo manymu teismas atskleidė bylos esmę ir tinkamai motyvavo sprendimą. Atsakovas taip pat nurodė šiuo argumentus:

5415.1.

55iki 2017 m. liepos 1 d. galiojusioje VPĮ redakcijos 94 str. 5 d. aiškiai ir nedviprasmiškai buvo nustatyta, jog tiekėjas (UAB „Dujų sfera“), manydamas, kad perkančioji organizacija (PKPD) nepagrįstai nutraukė pirkimo sutartį dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo, turi teisę pareikšti ieškinį teismui per 15 dienų nuo pirkimo sutarties nutraukimo. Sutarties nutraukimo momentu galiojusi nuostata nenumatė, kad ieškinys gali būti teismui pareikštas po tiekėjo įtraukimo į nepatikimų tiekėjų sąrašą arba nuo momento sužinojimo apie įtraukimą į tokį sąrašą, kaip tai, savo apeliacinio skundo 17 pastraipoje nurodo Ieškovas. Pažymėtina, kad ši nuostata nepasikeitė ir nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojusioje naujoje Viešųjų pirkimų įstatymo redakcijoje. Šios naujos įstatymo redakcijos 102 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad tiekėjas, manydamas, kad perkančioji organizacija nepagrįstai nutraukė pirkimo sutartį dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo, turi teisę pareikšti ieškinį teismui per 30 dienų nuo pirkimo sutarties nutraukimo. Lyginant VPĮ redakcijas matyti, kad apskundimo dalykas nepasikeitė, pasikeitė tik ieškinio pateikimo terminas, t. y. apskundimo dalykas yra tas pats - galimai nepagrįstas pirkimo sutarties nutraukimas dėl esminio sutarties pažeidimo.

5615.2.

57Ieškovo apeliaciniame skunde nurodyta argumentacija prieštarauja iki 2017-07-01 galiojusios VPĮ redakcijos 94 str. 5 d. nustatytam reglamentavimui, todėl yra nepagrįsta ir turi būti atmesta. 2017 m. sausio 18 d. pranešimu Nr. 2-40 „Dėl projektavimo darbų sutarties nutraukimo“ Atsakovas Ieškovą informavo, jog dėl esminių Sutarties sąlygų pažeidimo, vadovaujantis Sutarties 8.3.3 p., nuo 2017 m. sausio 26 d. Sutartis laikoma nutraukta, todėl ieškinio pareiškimo senaties terminas, vadovaujantis VPĮ 94 str. 5 d., skaičiuotinas būtent nuo šio pranešimo terminų.

5815.3.

59Ieškovas apeliaciniame skunde nurodo, jog Pirmos instancijos teismas netinkamai aiškino Sutarties sąlygas, Sutarties šalių tikrąją valią bei Sutarties šalių elgesį po Sutarties pasirašymo, tai - CK 6.193 str. 1 d. pažeidimas. Pasak, Apelianto, Techninėje specifikacijoje planuojamos teritorijos plotas buvo labai aiškiai apibrėžtas (15-16 ha), buvo apibrėžta paslaugų apimtis, tuo ir vadovaujasi tiekėjas siūlydamas kainą, tačiau nagrinėjamu atveju, planuojamas teritorijos plotas padidėjo dėl nuo Atsakovo ir Ieškovo nepriklausančių priežasčių iki 40 ha. Pirmos instancijos teismas Skundžiamame sprendime neteisėtai ir nepagrįstai nustatė, jog šias aplinkybes išskirtinai turėjo numatyti tik Ieškovas (apeliacinio skundo 18 pastraipa), tačiau Tiekėjui negali būti perkelta neapibrėžta rizika dėl paslaugų apimties (apeliacinio skundo 29 pastraipa). Atsakovui nesuprantama, kuo remdamasis Ieškovas teigia, jog Techninėje specifikacijoje apibrėžtas formuojamas teritorijos planas - 15-16 ha. Analizuojant Vilniaus miesto apylinkės teismo Sprendimą, matyti, jog ir pats teismas Pirkimo dokumentacijoje tokių skaičių nebuvo nustatęs (radęs). Techninės specifikacijos skyriuje „Planavimo teritorija ir žemės sklypo tinkamumas“ buvo apibrėžta, jog teritorija turės būti formuojama pagal 6 priede pateiktą orientacinę teritorijos schemą. Taip pat, šioje techninės specifikacijos dalyje buvo nurodyta, kad Atsakovo plėtrai reikalinga teritorija preliminariais duomenimis turėtų būti formuojama iš šių sklypų (visi jie pateikti 6 priedo orientacinėje teritorijos schemoje).

6015.4.

61Atsakovo Pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimu vadovautis Teritorijų planavimo įstatymo nauja redakcija, labai aiškiai matyti, kad detalusis planas turės būti rengiamas ne statinio teritorijai ar konkretizuojamų sprendinių teritorijai, ar konkrečiam plotui, kaip teigia Ieškovas (15-16 ha), o visam kvartalui.

6215.5.

63Atsakovas ikisutartiniuose dokumentuose (viešojo pirkimo dokumentuose) pateikė visą reikalingą informaciją, kurios pagrindu savo srities specialistas galėjo tinkamai nustatyti siekiamų įsigyti paslaugų pobūdį, apimtį ir vykdymo aplinkybes. Remdamasis šia informacija ir Teritorijų planavimo įstatymo turiniu, tą patį konstatavo ir Vilniaus miesto apylinkės teismas, todėl, atsižvelgiant į Teritorijų planavimo įstatymo 17 str. 5 d. 2 p. ir 17 str. 7 d. nustatytą reglamentavimą, nėra jokio teisinio pagrindo pripažinti neteisėtu ir naikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo Sprendimą, kuriuo motyvuota, kad detalusis teritorijos planas turėjo būti rengiamas kvartalui, o ne Ieškovo įsivaizduojamam 15-16 ha plotui.

6415.6.

65Prašydamas pagrįsti siūlytą konkursinio pasiūlymo kainą, Atsakovas prašė grįsti įsigyjamų paslaugų komplekto kainą; prašyme pagrįsti nebuvo nurodytas tikslus siekiamo įsigyti detalaus plano parengimo plota (15-16 ha). Ieškovas pateikdamas pasiūlymą Pirkime nurodė, kad paslaugas suteiks už 94 501,00 litų (plačiau žiūrėti 2017 m. lapkričio 28 d. rašytinius paaiškinimus) Tokia Ieškovo pasiūlymo kaina buvo beveik du kartus mažesnė už kitų tiekėjų pasiūlytas kainas

66IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai

6716.

68Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalies normą bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliaciniame skunde negalima kelti reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme (CPK 312 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas turi teisę peržengti apeliacinio skundo ribas tik tuo atveju, jeigu to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.).

6917.

70Ginčas iš esmės tarp šalių kilo dėl atsakovo atsisakymo nutraukti sutartį abipusiu šalių sutarimu bei atsakovo vienašalio sutarties nutraukimo pagrįstumo, sąlygojusio ieškovo įtraukimą į nepatikimų tiekėjų sąrašą.

71Dėl ieškinio senaties

7218.

73CK 1.127 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos. Teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Taigi ieškinio senaties termino eiga prasideda tik po to, kai asmuo subjektyviai suvokia arba turi suvokti apie savo teisės pažeidimą. Pagal CK 1.131 straipsnio 1 dalį, ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas ieškinį atmesti.

7419.

75Vienašalio sutarties nutraukimo momentu galiojusi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 94 straipsnio 5 dalis (redakcija, galiojusi nuo 2016-01-01 iki 2017-07-01) numatė, jog tiekėjas, manydamas, kad perkančioji organizacija nepagrįstai nutraukė pirkimo sutartį dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo, turi teisę pareikšti ieškinį teismui per 15 dienų nuo pirkimo sutarties nutraukimo.

7620.

77Kasacinio teismo praktikoje pažymima, jog itin trumpi ieškinio senaties terminai įstatymo leidėjo nustatyti siekiant viešojo pirkimo procedūrų operatyvumo, tai įpareigoja tiekėjus ginčų dėl viešojo pirkimų procedūrų metu elgtis apdairiai ir laiku imtis priemonių savo interesų apsaugai bei teisių gynybai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-04-18 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-170/2012).

7821.

79Kasacinio teismo taip pat konstatuota, kad veiksmingi teisių gynimo būdai viešųjų pirkimų nuostatų pažeidimo atveju gali būti užtikrinti, tik jei numatyti apskundimo terminai bus skaičiuojami nuo datos, kai pareiškėjas sužinojo arba turėjo sužinoti apie tariamą minėtų nuostatų pažeidimą; apskundimo terminas pradedamas skaičiuoti iš naujo nuo tos datos, kai tiekėjas gavo pranešimą ar sužinojo apie perkančiosios organizacijos sprendimą, galimai pažeidžiantį ieškovo interesus (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-177-916/2016 61 punktą ir jame nurodytą Teisingumo Teismo praktiką).

8022.

81Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, jog 2017-01-18 pranešimu Nr. 2-40 Atsakovas Ieškovą informavo, jog dėl esminių Sutarties sąlygų pažeidimo, vadovaujantis Sutarties 8.3.3 punktu, nuo 2017-01-26 Sutartis laikoma nutraukta (2 t., b. l. 73-75). Pranešimas Ieškovui įteiktas tą pačią dieną ir 2017-02-01 pranešimu Nr. 2017/0033 pareiškė nesutikimą dėl vienašališko sutarties nutraukimo. Pranešime nurodė, jog su sutarties nutraukimu nesutinka ir negavusi sutikimo nutraukti sutartį šalių susitarimu, ieškovas kreipsis į teismą (2 t., b. l. 70-72). Taigi, įvertinus atsakovo pranešimo turinį, o būtent tai, kad atsakovas aiškiai ir nedviprasmiškai nurodė, jog sutartis bei susitarimai laikomi nutrauktais nuo 2017-01-26 dėl esminio sutarties pažeidimo, spręstina, jog ieškovui apie vienašalį sutarties nutraukimą tapo žinoma 2017-01-18. Tačiau ieškinys teismui pateiktas 2017-04-04, t. y. praleidus įstatyme nustatytą terminą ieškiniui dėl vienašalio sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu pareikšti. Pažymėtina ir tai, kad atsakovas 2017-02-14 pranešimu Nr. 2-119 pakartotinai 2017-02-15 informavo, jog sutartis nutraukta nuo 2017-01-26 (2 t., b. l. 69). Taigi, pirmosios instancijos teismas pagrįstai spendė, jog jeigu skaičiuoti terminą ir nuo pakartotino pranešimo gavimo, ieškovas taip pat yra praleidęs 15 dienų terminą ieškiniui pateikti, t. y. ieškinys vėliausiai turėjo būti pateiktas iki 2017-03-02, tačiau pateiktas 2017-04-04.

8223.

83Pirmosios instancijos teismas taip pat pagrįstai pažymėjo, jog ieškovo reikalavimas dėl sutarties pakeitimo yra išvestinis reikalavimas, t. y. atmestus reikalavimą dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, nėra pagrindo spręsti dėl sutarties, kuri yra nutraukta, pakeitimo.

8424.

85Kolegija nesutinka su Apelianto argumentu, kad iki 2017-07-01 galiojusios VPĮ redakcijos 94 str. 5 d. pirkimo sutarties sudarymo metu negaliojo, todėl materialinės normos atgal nėra taikomos. Kolegijos nuomone Sutarties pažeidimai atsirado jau įsigaliojus naujam įstatymui, todėl VPĮ 94 str. 5 d. reglamentavimo taikymas bei galiojimas yra pagrįstas bei teisėtas ir jo netaikymui - pagrindo nėra. Taip pat atkreiptinas dėmesys , kad iki 2017-07-01 galiojusios VPĮ redakcijos 94 str. 5 d. pakeitimas buvo priimtas 2015 m. birželio 9 d. Lietuvos respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 82, 10, 211, 33, 38, 87, 93, 94, 96 straipsnių, 2 priedėlio, priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 181 straipsniu įstatymu Nr. XII-1768 (toliau – Pakeitimo įstatymas), kuris įsigaliojo nuo 2016 m. sausio 1 d. Iki 2017-07-01 galiojusios VPĮ redakcijos 94 str. 5 d. pakeitimas buvo priimtas Pakeitimo įstatymo 10 straipsniu. Pakeitimo įstatymo 14 straipsnio 4 dalyje buvo nustatyta, kad „Šio įstatymo 2, 4, 9, 10, 11 straipsnių ir 6 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 8 punkto nuostatos taikomos esminiams pirkimo sutarties pažeidimams ir esminiu pripažintinam pirkimo sutarties neįvykdymui ar netinkamam įvykdymui, atsiradusiems nuo 2016 m. sausio 1 d.“ Taigi pagal viešųjų pirkimų teisinį reguliavimą galiojantį nuo 2016-01-01 nustatyta, kad viešųjų pirkimų esminio sutarties pažeidimo instituto įsigaliojimas ir taikymas yra siejamas ne su pažeistos pirkimo sutarties sudarymo laiko faktu, o su pirkimo sutarties pažeidimo faktu. Taigi, Ieškovo pirkimo sutarties vykdymo esminiai pažeidimai pasireiškė ir buvo fiksuoti po 2016-01-01, t. y., 2016-09-06 pranešimu Nr. 2-511 „Dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo“ Ieškovas pradėjo reikalauti papildomai sumokėti 26.464,00 EUR be PVM, kai Sutarties šalių sutarta kaina buvo 22.619,32 EUR be PVM.

86Dėl vienašalio sutarties nutraukimo pagrįstumo

8725.

88Ieškovas apeliaciniame skunde nurodo, jog Pirmos instancijos teismas netinkamai aiškino Sutarties sąlygas, Sutarties šalių tikrąją valią bei Sutarties šalių elgesį po Sutarties pasirašymo, tai - CK 6.193 str. 1 d. pažeidimas. Pasak, Apelianto, Techninėje specifikacijoje planuojamos teritorijos plotas buvo labai aiškiai apibrėžtas (15-16 ha), buvo apibrėžta paslaugų apimtis, tuo ir vadovaujasi tiekėjas siūlydamas kainą, tačiau nagrinėjamu atveju, planuojamas teritorijos plotas padidėjo dėl nuo Atsakovo ir Ieškovo nepriklausančių priežasčių iki 40 ha. Pirmos instancijos teismas Skundžiamame sprendime neteisėtai ir nepagrįstai nustatė, jog šias aplinkybes išskirtinai turėjo numatyti tik Ieškovas, tačiau Tiekėjui negali būti perkelta neapibrėžta rizika dėl paslaugų apimties.

8926.

90Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad viešojo pirkimo sutarties nuostatos, nepriklausomai nuo šių santykių išskirtinumo, kaip ir įprastiniai sandoriai, pavyzdžiui, pirkimo–pardavimo, kilus ginčui teisme turėtų būti aiškinamos remiantis sutarčių aiškinimo taisyklėmis ir jas aiškinančia teismų praktika, kita vertus, taip pat atsižvelgiant į viešųjų pirkimų specifiką, šiame kontekste reiškiančios teismo pareigą viešojo pirkimo sutarties turinį aiškinti, inter alia, pagal viešojo pirkimo sąlygas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 30 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-705/2013).

9127.

92Byloje rašytiniai įrodymai patvirtina, kad Techninės specifikacijos skyriuje „Planavimo teritorija ir žemės sklypo tinkamumas“ buvo apibrėžta, jog teritorija turės būti formuojama pagal 6 priede pateiktą orientacinę teritorijos schemą. Taip pat, šioje techninės specifikacijos dalyje buvo nurodyta, kad Atsakovo plėtrai reikalinga teritorija preliminariais duomenimis turėtų būti formuojama iš nurodytų ieškovui sklypų (visi jie pateikti 6 priedo orientacinėje teritorijos schemoje).Vien susumavus Techninėje specifikacijoje bei Schemoje pateiktus duomenis, orientacinis teritorijos plotas skaičiuotinas 33,2752 ha. Taigi, atsižvelgiant į ikisutartinių dokumentų (viešojo pirkimo dokumentų) turinį, nėra aišku, kaip Apeliantas, remdamasis Techninėje specifikacijoje nurodytų žemės sklypų identifikavimo informacija, apskaičiavo, kad paslaugų apimtis (teritorijos plotas) sieks tik iki 15-16 ha.

9328.

94Beje, Techninėje specifikacijos nurodyta, jog konkurso dalyvis privalės apžiūrėti vietoje planuojamą teritoriją prieš pateikdamas pasiūlymą ir įvertinti situaciją, kad galėtų parengti pasiūlymą. Visos paslaugos ir darbai, užtikrinantys reikiamą Medininkų PKP plėtrai reikalingos teritorijos suplanavimą ir įforminimą Perkančiosios organizacijos nuosavybėn (naudojimui), privalo būti numatyti atliekamų paslaugų ir darbų apimtyje, net jeigu tai nėra atskirai paminėta šioje Techninėje specifikacijoje. Neįvertintų paslaugų apimties riziką prisiima Tiekėjas. Bet kokios papildomos paslaugos, skirtos įvardintiems Perkančiosios organizacijos tikslams pasiekti, turi būti atliktos be jokių papildomų Perkančiosios organizacijos išlaidų. Šio punkto sąlyga yra esminė (Techninės specifikacijos 24 psl. 2 pastraipa) (2 t., b. l. 29-32).

9529.

96Be to, apeliantas (ieškovas), teikdamas detalų paslaugų kainos paskaičiavimą bei papildomą pagrindimą dėl neįprastai mažos kainos, jų negrindė konkrečiu numatomos projektuoti teritorijos plotu (2 t., b. l. 41-42, 79-80), o tai tik papildomai įrodo, jog tiksli projektuojama teritorija nebuvo žinoma bei paslaugų kaina tiesiogiai nebuvo siejama su planuojamos teritorijos plotu. Techninėje specifikacijoje aiškiai nurodyta, jog ieškovas prieš teigdamas siūlymus turi apžiūrėti vietoje planuojamą teritoriją ir įvertinti situaciją, kad galėtų parengti pasiūlymą. Kolegija sutinka su pirmosios instancijos išvada, jog ieškovas, apskaičiuodamas kainą, prisiėmė galimų patirti išlaidų, neįtrauktų į pasiūlymo kainą, riziką. Atsakovui nekilo pareiga apmokėti ieškovui didesnę pirkimo kainą, nei ji buvo numatyta Sutartyje. Tai, kad ieškovui Sutarties vykdymo metu pasidarė finansiškai nenaudinga ją vykdyti, teismo vertinimu, sąlygojo ne aplinkybės, kurių ieškovas negalėjo numatyti, o paties ieškovo nepakankamas atidumas ir rūpestingumas preliminariai įvertinat paslaugų apimtis bei apskaičiuojant paslaugų kainą. Aplinkybę, jog ieškovas elgėsi nepakankamai atidžiai ir rūpestingai preliminariai įvertinat paslaugų apimtis bei apskaičiuojant paslaugų kainą, taip pat netiesiogiai įrodo byloje nustatytos aplinkybės, jog ieškovo pasiūlyta kaina (94 501,00 Lt) buvo ženkliai mažesnė nei kitų tiekėjų pasiūlytos kainos (UAB „Taem urbonistai“ – 176 660,00 Lt; IĮ „Atkulos projektai“ – 239 580,00 Lt) (4 t., b. l. 62-66), taip pat atsakovo pateikti duomenys, kurių pagrindu ieškovas teikiant konkursinį pasiūlymą galėjo numatyti, jog preliminari paslaugų teikimo teritorija gali apimti daugiau kaip 33 ha (4 t., b. l. 51-61).

9730.

98Taigi, įvertinus byloje nustatytų aplinkybių visumą, spręstina, jog ieškovui Sutarties vykdymo eigoje iš esmės atsisakius vykdyti prisiimtus įsipareigojimus, susijusius su žemės paėmimo visuomenės poreikiams ir kadastrinių matavimu atlikimu, buvo pažeistos Sutarties sąlygos, t. y. iki 2016-08-12 atlikti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras, parengti kadastrinių matavimų bylas ir perduoti Medininkų pasienio kontrolės punkto teritoriją valstybės ir atsakovo nuosavybėn (Sutarties 2.1.4. punktas, 8.8.3. punktas, 2015-11-06 papildomo susitarimo Nr. 4-142 priedas „Detaliojo planavimo darbų atlikimo kalendorinis grafikas“) (2 t., b. l. 49-50). Atsižvelgiant į tai, kolegija laiko pagrįstu pirmosios instancijos sprendimu, jog atsakovas pagrįstai ir teisėtai vienašališkai nutraukė su Sutartį (CK 6.217 straipsnio 5 dalis), todėl apelianto (ieškovo) reikalavimas dėl vienašalio sutarties pripažinimo neteisėtu atmestinas kaip nepagrįstas.

99Dėl kainos skaičiavimo ir paslaugų apimties

10031.

101Apeliantas teigė, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog Ieškovui, grindžiant neįprastai mažą konkursinio pasiūlymo kainą, ji nebuvo grindžiama atsižvelgiant į konkretų teritorijos plotą. Priešingai, neįprastai maža konkursinio pasiūlymo kaina buvo grindžiama pagal Atsakovo pateiktą formą, o tai reiškia, jog tiek Atsakovas, tiek Ieškovas vienodai vertino, jog paslaugos teritorijos plotas apima 15-16 ha. Su tokiu apeliacinio skundo argumentu negalima sutikti.

10232.

103Prašydamas pagrįsti siūlytą konkursinio pasiūlymo kainą, Atsakovas prašė grįsti įsigyjamų paslaugų komplekto kainą; prašyme pagrįsti nebuvo nurodytas tikslus siekiamo įsigyti detalaus plano parengimo plotą (15-16 ha). Ieškovas pateikdamas pasiūlymą Pirkime nurodė, kad paslaugas suteiks už 94 501,00 litų (2017 m. lapkričio 28 d. rašytinius paaiškinimus). Tokia apelianto (ieškovo) pasiūlymo kaina buvo beveik du kartus mažesnė už kitų tiekėjų pasiūlytas kainas: TAEM URBANISTAI, UAB pasiūlymo kaina - 176 660,00 litų; Individualios įmonės „Atkulos projektai“ pasiūlymo kaina - 239 580,00 litų. Iš aptartų kainų skirtumų matyti, labai tikėtina, kad apeliantas nebuvo įvertinęs realios paslaugų apimties, nes Sutarties vykdymo metu dėl, kaip jis nurodo, nenumatytų darbų, kainą siekė padidinti iki tokios, kokią siūlė kiti pasiūlymus pateikę tiekėjai.

10433.

105Byloje konstatuota, jog ieškovui Sutartį vykdyti pasidarė finansiškai nenaudinga ne dėl to, kad atsirado aplinkybės, kurių jis negalėjo numatyti, o dėl to, kad pats ieškovas buvo nepakankamai atidus ir rūpestingas preliminariai įvertindamas paslaugų apimtis bei apskaičiuojant paslaugų kainą. Todėl atsakovas pagrįstai atsisakė keisti esminę Sutarties sąlygą – kainą, priešingu atveju būtų sudarytos sąlygos pažeisti skaidrumo bei lygiateisiškumo principus (Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnis). Tai, kad atsakovas nesutiko nutraukti sutartį šalių susitarimu, teismo vertinimu, savaime nesudaro pagrindo konstatuoti atsakovo nebendradarbiavimą. Priešingai, esant situacijai, kuomet pats ieškovas neteikia pasaugų dėl paties nepakankamo atidumo parengiant konkursinį pasiūlymą, Sutarties nutraukimas šalių susitarimu sudarytų prielaidas pateisinti konkursinį pasiūlymą rengusio subjekto neatidumą bei būtų nesąžiningas konkurse dalyvavusių ir tinkamus konkursinius pasiūlymus teikusių, tačiau dėl kainos nelaimėjusių, asmenų atžvilgiu. Atsakovo elgesys, įvertinus ieškovo atsisakymą vykdyti prisiimtus įsipareigojimus bei nepakankamą apdairumą teikiant konkursinį pasiūlymą, teismo vertinimu, buvo proporcingas susiklosčiusių faktinių aplinkybių kontekste.

10634.

107Apibendrinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė visas reikšmingas šiai bylai faktines aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė ginčo santykį reglamentuojančias teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo tenkinti apelianto apeliacinį skundą ir naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo sprendimą.

10835.

109Kiti apeliacinio skundo argumentai iš esmės nėra teisiškai reikšmingi ir nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą teismo sprendimą, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų plačiau nepasisako. Pažymėtina, jog teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį (atskirąjį) skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo visiems motyvams ar esminei jų daliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-03-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010-06-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.).

110Dėl bylinėjimosi išlaidų

11136.

112Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Nors byloje pateikti įrodymai apie tai, kad atsakovas Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos apeliacinės instancijos teisme patyrė 1863,40 EUR išlaidų už advokato paslaugas surašant atsiliepimą į apeliacinį skundą, teismas, vertindamas šių išlaidų kompensuojamosios dalies pagrįstumo klausimą, atsižvelgia į Teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 dėl patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato arba advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ pakeitimo (toliau- Rekomendacijos) nustatytus maksimalius užmokesčio dydžius. Rekomendacijose neribojama šalių teisė susitarti dėl advokato atlyginimo, tačiau šalys visada turi atsižvelgti į įstatymo nuostatą, kad teismas negalės bylą laimėjusiai šaliai priteisti daugiau tokių išlaidų, negu įtvirtinta Rekomendacijose, išskyrus išimtinius atvejus, kai, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, teisinė pagalba teikiama itin sudėtingoje byloje arba byla nagrinėjama ne vienerius metus ar kitais panašiais atvejais. Nepaisant to, visais atvejais byloje sprendimą priimantis teismas sprendžia, kokios ir kokio dydžio advokato atstovavimo išlaidos turi būti priteisiamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-03-21 nutartis c.b. Nr. 3K-3-122/2011). Rekomendacijų 8.11 p. numato, kad už atsiliepimą į apeliacinį skundą, turi būti taikomas – 1.3 koeficientas, kurio pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) (Vidutinis darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) 2017 m. IV ketv. Bruto sudarė 884,8 eur.). Atsižvelgiant į paminėtą, maksimalios atsakovui priteistinos išlaidos už procesinių dokumentų parengimą šioje byloje gali siekti 1150,24 eurus (884,8 x 1,3.). Todėl teismas, vadovaudamasis CPK 93 str., 98 str. ir atsižvelgdamas į nagrinėtų klausimų sudėtingumą ir naujumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį advokato dalyvavimą byloje, sprendžia, jog yra pagrindas atsakovui priteisti maksimalią bylinėjimosi išlaidų sumą, t.y. 1150,24 eurų iš apelianto UAB „Dujų sfera“.

113Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas,

Nutarė

114Apelianto UAB „Dujų sfera“ apeliacinį skundą atmesti.

115Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. sausio 15 d. sprendimą palikti nepakeistą.

116Iš apelianto UAB „Dujų sfera“ į.k. 1245588566, atsakovui Pasienio kontrolės punktų direkcijai prie Susisiekimo ministerijos į.k. 300147455, priteisti 1150,24 eurų bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovas UAB „Dujų sfera“ prašė pripažinti Atsakovo Pasienio... 6. 2.... 7. Ieškovas UAB „Dujų sfera“ nurodė, kad 2013 m. rugsėjo 23 d. UAB... 8. 3.... 9. Ieškovas vykdė Sutartį tinkamai ir yra įvykdęs didžiąją dalį... 10. 4.... 11. Vykdant Sutartį neplanuotai ženkliai padidėjo planuojama teritorija,... 12. 5.... 13. Nors Ieškovas laikė Atsakovo vienašališką nutraukimą niekiniu ir apie tai... 14. 6.... 15. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, su vėlesniais patikslinimais,... 16. 7.... 17. Sutartis sudaryta supaprastinto atviro konkurso tvarka. Fiksuota paslaugų... 18. 8.... 19. Konkurso sąlygose Atsakovas aprašė siekiamus įsigyti projektavimo darbus,... 20. 9.... 21. Ieškovas nesilaikė Sutartimi akceptuotų Konkurso sąlygose nustatytų... 22. 10.... 23. Po 2017-01-26, kai Sutartis su UAB „Dujų sfera“ buvo nutraukta, Ieškovas,... 24. 11.... 25. Esminę reikšmę turinti aplinkybė nagrinėjamu atveju yra ta, kad viešasis... 26. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 27. 12.... 28. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. sausio 15 d. nusprendė ieškinį... 29. 13.... 30. Teismas taip pat nurodė, kad ginčas iš esmės tarp šalių kilo dėl... 31. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 32. 14.... 33. Apeliantas (ieškovas) UAB „Dujų sfera“ pateikė apeliacinį skundą,... 34. 14.1.... 35. Ieškovas su pirmos instancijos teismo argumentais dėl ieškinio senaties... 36. 14.2.... 37. Ieškinio senaties terminas nepraleistas, iš byloje esančių įrodymų... 38. 14.3.... 39. šioje civilinėje byloje ginčas iš esmės kyla ne dėl Sutarties nutraukimo,... 40. 14.4.... 41. tiekėjas turi teisę ginčyti sutarties nutraukimą nuo pranešimo apie... 42. 14.5.... 43. Sutarties 2.1 punktas įtvirtina, jog vykdytojas įsipareigoja atlikti visus... 44. 14.6.... 45. 2014 m. birželio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos... 46. 14.7.... 47. Dėl dvigubai padidėjusio teritorijos ploto 2015 m. lapkričio 6 d. Sutarties... 48. 14.8.... 49. Pirmos instancijos teismo teiginiai dėl preliminaraus planuojamos teritorijos... 50. 14.9.... 51. Atsakovas Sutartį vienašališkai nutraukė neteisėtai, kadangi jokio esminio... 52. 15.... 53. Atsakovas Pasienio kontrolės punktų direkcija pateikė atsiliepimą į... 54. 15.1.... 55. iki 2017 m. liepos 1 d. galiojusioje VPĮ redakcijos 94 str. 5 d. aiškiai ir... 56. 15.2.... 57. Ieškovo apeliaciniame skunde nurodyta argumentacija prieštarauja iki... 58. 15.3.... 59. Ieškovas apeliaciniame skunde nurodo, jog Pirmos instancijos teismas... 60. 15.4.... 61. Atsakovo Pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimu vadovautis Teritorijų... 62. 15.5.... 63. Atsakovas ikisutartiniuose dokumentuose (viešojo pirkimo dokumentuose)... 64. 15.6.... 65. Prašydamas pagrįsti siūlytą konkursinio pasiūlymo kainą, Atsakovas... 66. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai... 67. 16.... 68. Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalies normą bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 69. 17.... 70. Ginčas iš esmės tarp šalių kilo dėl atsakovo atsisakymo nutraukti... 71. Dėl ieškinio senaties... 72. 18.... 73. CK 1.127 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad ieškinio senaties terminas... 74. 19.... 75. Vienašalio sutarties nutraukimo momentu galiojusi Lietuvos Respublikos... 76. 20.... 77. Kasacinio teismo praktikoje pažymima, jog itin trumpi ieškinio senaties... 78. 21.... 79. Kasacinio teismo taip pat konstatuota, kad veiksmingi teisių gynimo būdai... 80. 22.... 81. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, jog 2017-01-18 pranešimu... 82. 23.... 83. Pirmosios instancijos teismas taip pat pagrįstai pažymėjo, jog ieškovo... 84. 24.... 85. Kolegija nesutinka su Apelianto argumentu, kad iki 2017-07-01 galiojusios VPĮ... 86. Dėl vienašalio sutarties nutraukimo pagrįstumo... 87. 25.... 88. Ieškovas apeliaciniame skunde nurodo, jog Pirmos instancijos teismas... 89. 26.... 90. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad viešojo pirkimo sutarties... 91. 27.... 92. Byloje rašytiniai įrodymai patvirtina, kad Techninės specifikacijos skyriuje... 93. 28.... 94. Beje, Techninėje specifikacijos nurodyta, jog konkurso dalyvis privalės... 95. 29.... 96. Be to, apeliantas (ieškovas), teikdamas detalų paslaugų kainos... 97. 30.... 98. Taigi, įvertinus byloje nustatytų aplinkybių visumą, spręstina, jog... 99. Dėl kainos skaičiavimo ir paslaugų apimties... 100. 31.... 101. Apeliantas teigė, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo,... 102. 32.... 103. Prašydamas pagrįsti siūlytą konkursinio pasiūlymo kainą, Atsakovas... 104. 33.... 105. Byloje konstatuota, jog ieškovui Sutartį vykdyti pasidarė finansiškai... 106. 34.... 107. Apibendrinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos... 108. 35.... 109. Kiti apeliacinio skundo argumentai iš esmės nėra teisiškai reikšmingi ir... 110. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 111. 36.... 112. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas... 113. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 114. Apelianto UAB „Dujų sfera“ apeliacinį skundą atmesti.... 115. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. sausio 15 d. sprendimą palikti... 116. Iš apelianto UAB „Dujų sfera“ į.k. 1245588566, atsakovui Pasienio...