Byla I-3027-426/2015
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Broniaus Januškos, Rūtos Miliuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Irenos Paulauskienės, dalyvaujant pareiškėjui K. Č., jo atstovui T. D., Žemės ūkio ministerijos atstovei V. V., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo K. Č. skundą atsakovei VšĮ „Ekoagros“ (tretieji suinteresuoti asmenys Žemės ūkio ministerija ir Žemės ūkio rūmai) dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Pareiškėjas K. Č. kreipėsi į teismą su skundu, kuriame prašoma: 1) panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (toliau – ir Komisija) 2014-01-13 sprendimą

4Nr. 3R-15(AG-407/04-2013; 2) VšĮ „Ekoagros“ apeliacinės komisijos (toliau – ir Apeliacinė komisija) 2013-11-28 sprendimą Nr. LSK-K-13-13797; 3) VšĮ „Ekoagros“ 2013-10-16 sprendimą

5Nr. LSK-K-13-10023; 4) įpareigoti atsakovą leisti pareiškėjui toliau dirbti ekologiškai ir laikytis prisiimtų įsipareigojimų (b. l. 1–5).

6Pagrįsdamas savo reikalavimus paaiškino, kad ginčo atveju ekologinio ūkininkavimo taisyklės nebuvo pažeistos, o skundžiamu atsakovės sprendimu jam pritaikytos sankcijos yra per griežtos. Pažymi, kad 2013-09-19 VšĮ „Ekoagros“ patikrinimui paėmė mėginį iš jo dirbamo lauko Nr. l KŽS Nr. 185506-6619. Tyrimui mėginys paimtas iš lauko nedidelės dalies, o ne iš viso lauko, todėl, pareiškėjo manymu, galėjo būti netikslus. Mėginyje rastas chemikalas Dicofol (0,02 mg/kg) yra insekticidas (netinkamas javams, kuriais buvo užsėtas laukas, auginti) ir lauke atsirado neaiškiomis aplinkybėmis. Pareiškėjo teigimu, minėtas laukas chemikalu Dicofol galėjo būti užterštas iš gretimo lauko dirbimo metu arba naudotas kolūkių laikais ir likęs dirvoje (šis chemikalas dirvoje gali išlikti dešimtmečiais). Pažymi, kad šį plotą jis nuomojo ir dirbo tik dvejus metus, o kas ir kaip buvo auginama iki tol, informacijos neturi.

7Nurodo, kad ginčo lauką ekologiškai dirbo tik nuo 2013-01-01, 2012 m. šis laukas nebuvo deklaruotas ekologinei žemdirbystei, tačiau jame buvo auginami javai, nenaudojant jokių purškiamų chemikalų. Pažymi, kad jokių cheminių medžiagų, tuo labiau draudžiamų, savo ūkiui nepirko ir nenaudojo. Šias aplinkybes gali patvirtinti dokumentai bei kaimynystėje dirbantys ūkininkai. Pareiškėjo ūkis yra gavęs paramą iš ES fondų, todėl yra laikomasi visų prisiimtų įsipareigojimų. Patikrą ūkyje atliko VšĮ „Ekoagros“ ir Valstybinės augalininkystės tarnybos specialistai, kurie, susipažinę su pateiktais dokumentais, nustatė, kad ūkyje nenaudoti jokie augalų apsaugos produktai.

8K. Č. teigimu, 2007–2013 m. ekologinės gamybos programos taisyklėse nėra nurodyta, jei bus rastas chemikalas iš senų laikų, ūkis bus nesertiflkuojamas. Todėl, atsižvelgiant į minėtas aplinkybes bei vadovaujantis protingumo kriterijumi, jis neturėtų būti baudžiamas dėl cheminių medžiagų naudojimo. Pažymi, kad rastas chemikalas javams netinkamas.

9Savo reikalavimą pareiškėjas pagrindė ir profesoriaus G. S. rašte išsakyta nuomone.

10Atsakovė VšĮ „Ekoagros“ teismui pateiktame atsiliepime su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti (b. l. 42–46). Pagrįsdama savo poziciją paaiškino, kad 2010-04-29 K. Č. ir VšĮ „Ekoagros“ sudarė sutartį Nr. SUT-K-10-00494 (toliau – ir 2010-04-29 sutartis), pagal kurią pareiškėjas užsakė, kad VšĮ „Ekoagros“ atliktų jo vykdomos ekologinio žemės ūkio produktų gamybos ir tvarkymo veiklos sertifikavimą ir išduotų patvirtinamąjį dokumentą, jei vykdoma veikla atitinka ES Reglamentų, nustatančių reikalavimus ekologiškų žemės ūkio produktų gamybai ir ženklinimui, Ekologinio žemės ūkio taisyklių ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus.

11Pareiškėjas minėta Sutartimi, be kita ko, įsipareigojo laikytis Reglamentų, nustatančių reikalavimus ekologiškų žemės ūkio produktų gamybai ir ženklinimui, Ekologinio žemės ūkio taisyklių ir kitų atsakovo raštu pateiktų dokumentų reikalavimų (2.1.1 p.) bei leisti atsakovui ir (ar) akreditavimo biuro atstovui išsamiai apžiūrėti ūkio subjektą, su ūkio subjektu susijusius dokumentus (ekologinės gamybos ir įprastinės gamybos vienetų) ir vykdomą užsakovo veiklą bei pateikti galiojančių dokumentų, reikalingų atlikti sertifikavimą, kopijas (2.1.2 p.).

122013-09-19 pareiškėjo ekologinio ūkio patikrinimo metu, kilus įtarimui dėl neleistinų medžiagų ekologinėje gamyboje naudojimo, iš lauko Nr. 1 (bloko Nr. 185506-6619) buvo paimtas vasarinių kvietrugių ražienos su įvairių piktžolių liekanomis mėginys, kuris buvo išsiųstas į akredituotą laboratoriją Vokietijoje „Eurofins Dr. Specht Laboratorien GmbH“. Iš šios laboratorijos 2013-10-08 gautas atsakymas, kad paimtame mėginyje rasta pesticidų veikliosios medžiagos Dicofol likučių.

13Sintetinio pesticido naudojimas, vykdant ekologinio žemės ūkio veiklą, draudžiamas teisės aktų normomis (Ekologinėje gamyboje galima naudoti tik 2008-09-05 Komisijos Reglamento (EB) Nr. 889/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos, ženklinimo ir kontrolės (OL 2008 L 264, p.l) (toliau – ir Reglamentas) II priede įrašytus produktus.

14Atsakovas, atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytas aplinkybes bei teisės normas, 2013-10-15 nutarimo Nr. NUT-K-13-02403 pagrindu priėmė sprendimą nesertifikuoti pareiškėjo ūkio. Vadovaujantis neatitikčių vertinimo procedūros (PR-05), patvirtintos 2009-05-27 VšĮ „Ekoagros“ direktoriaus įsakymu Nr. V-36 (2013-06-03 įsakymo Nr. V-18 redakcija), A priedo 25 neatitiktimi, pareiškėjo K. Č. ūkiui buvo pritaikyta V lygio neatitiktis – ūkio nesertifikavimas.

15Nesutikdamas su VšĮ „Ekoagros“ sprendimu Nr. LSK-K-13-10023, pareiškėjas kreipėsi į Apeliacinę komisiją, kuri, 2013-11-12 išnagrinėjusi pareiškėjo K. Č. skundą, jo netenkino ir paliko galioti VšĮ „Ekoagros“ sprendimą. Apeliacinės komisijos 2013-11-12 sprendimą pareiškėjas apskundė Komisijai, kuri, įvertinusi byloje nustatytas faktines aplinkybes bei teisinį reglamentavimą, padarė išvadą, kad Apeliacinė komisija neturėjo teisinio ir faktinio pagrindo tenkinti pareiškėjo skundą.

16Pažymi, kad ekologinis ūkininkavimas yra grindžiamas tinkamai rengiamais ir valdomais biologiniais procesais, pagrįstais ekologinėmis sistemomis, griežtai apribojant išorės medžiagų bei cheminės sintezės būdu gautų medžiagų naudojimą (Reglamento 4 str.). Todėl viso ūkio nesertifikavimas, jame radus neleistinų cheminių medžiagų, visiškai pateisina aplinkos apsaugos, gyvosios gamtos gerovės ir vartotojų pasitikėjimo tikslus, kurių siekiama vystant ekologinę gamybą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013-09-16 sprendimas adm. b. Nr. A602-1174/2013).

17Vadovaujantis 2008-09-05 Komisijos Reglamento Nr. 889/2008 (toliau – ir Įgyvendinimo Reglamentas) 65 str. 2 p., kontrolės institucija ar įstaiga gali imti tyrimui ekologinei gamybai neleistinų produktų bandinius arba tikrinti ekologinės gamybos taisyklių neatitinkančius gamybos būdus. Tačiau tokia analizė atliekama, kai įtariama, kad naudojami ekologinei gamybai neleistini produktai. Taigi, VšĮ „Ekoagros“ iš laukų ar lauke esančių vietų, kuriose nėra įtarimą keliančių požymių mėginių imti neprivalo.

18Pažymi, jog tai, kad pareiškėjas nurodo pats nenaudojęs neleistinų medžiagų savo ūkyje, neatleidžia jo nuo atsakomybės. Reglamento 2 str. d p. nustatyta, kad ūkio subjektas – fizinis ar juridinis asmuo, atsakingas už tai, kad jo kontroliuojamoje ekologinės gamybos įmonėje būtų užtikrintas šio reglamento reikalavimų laikymasis. Vadovaujantis Neatitikčių vertinimo procedūros A priedo 25 p., poveikio priemonė netaikoma, jeigu lauko dalis sintetinėmis cheminėmis medžiagomis užteršta gretimo lauko dirbimo metu, ir apie tokį atvejį iki patikrinimo yra informuota sertifikavimo įstaiga. Tokiu atveju, laukui iš naujo yra taikomas pereinamasis laikotarpis, rašant įspėjimą (I lygio neatitiktis). Pareiškėjo atžvilgiu nustatyto pažeidimo aplinkybės neatitinka procedūros A priedo 25 p. nustatytų V lygio neatitikties taikymo išimčių, nes apie lauko apdorojimą sintetinėmis medžiagomis sertifikavimo įstaiga nebuvo informuota iki patikros. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjo atžvilgiu taikyti išimtį dėl procedūros A priedo 25 p. nustatyto ūkio nesertifikavimo nebuvo pagrindo. Taip pat nurodo, kad jokių duomenų, kad pareiškėjo ūkyje draudžiama naudoti medžiaga atsirado būtent dėl ilgalaikio pesticido naudojimo praeityje, o ne dėl pareiškėjo draudžiamų veiksmų, nepateikta.

19Pažymi, kad Valstybinės augalininkystės tarnybos atlikti patikrinimai konstatuoja tik tuo metu nustatytą padėtį ir jokiu būdu nepanaikina kitų institucijų atliktų laboratorinių tyrimų rezultatų. Minėtos tarnybos patikrinimas atliktas vėliau nei VšĮ „Ekoagros“, o šių tikrinimų pagrindai ir elementai nėra tapatūs. Tad pareiškėjo nurodyti Valstybinės augalininkystės tarnybos duomenys nepatvirtina fakto, kad draudžiami chemikalai nebuvo naudojami, taip pat nėra pagrindas pastarojo patikrinimo metu nustatytus duomenis vertinti kitaip, nei tai padarė VšĮ „Ekoagros“.

20Atkreipė dėmesį į tai, nors pareiškėjas skunde teigia, jog neturi chemizuotos ūkio dalies nuo 2013-01-01, kasmetinės ūkio patikros metu (2013-09-19) protokole Nr. PAG-K-13-01054 užfiksuota (protokolas pasirašytas pareiškėjo), kad ūkis padalintas į dvi dalis – ekologinės gamybos dalį (38,47 ha) ir neekologinę ūkio dalį (24,87 ha), kurioje neribojamas cheminių medžiagų naudojimas. Be to, pagal Neatitikčių vertinimo procedūros (PR-05) 9 leidimo A priedą, patvirtintą 2009-05-27 VšĮ „Ekoagros“ direktoriaus įsakymu Nr. V-36 (2013-06-03 įsakymo Nr. V-18 redakcija), jokios taikomų poveikių priemonių alternatyvos nėra leistinos.

21Trečiasis suinteresuotasis asmuo Žemės ūkio ministerija teismui pateiktame atsiliepime (b. l. 38–39) su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti, o savo poziciją pagrindė iš esmės analogiškais motyvais, kurie buvo nurodyti atsakovės pateiktame atsiliepime. Taip pat pažymėjo, kad, remiantis Reglamento 5 str. 1 d., tik Įgyvendinimo reglamento II priede išvardinti produktai gali būti naudojami augalų apsaugai. Pareiškėjo ūkyje rasta pesticido veiklioji medžiaga Dicofol nėra įvardinta reglamento II priede, kaip leistina naudoti ekologinėje gamyboje. Taip pat pažymi, kad Reglamento 27 str. 7 d. b p. yra įtvirtinta nuostata, draudžianti kontrolės įstaigoms savo nuožiūra taikyti šiame reglamente nustatytų ekologinės gamybos taisyklių išimtis.

22Teismo posėdžio metu pareiškėjas ir jo atstovas patvirtino skunde išdėstytus motyvus ir prašė jį tenkinti. Žemės ūkio ministerijos atstovė patvirtino atsiliepime išdėstytus motyvus ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

23Skundas atmestinas.

24Nustatyta, kad K. Č. ir VšĮ „Ekoagros“ 2010-04-29 sudarė sutartį Nr. SUT-K-10-00494 (toliau – ir 2010-04-29 sutartis), pagal kurią pareiškėjas užsakė, kad VšĮ „Ekoagros“ atliktų jo vykdomos ekologinio žemės ūkio produktų gamybos ir tvarkymo veiklos sertifikavimą ir išduotų patvirtinamąjį dokumentą, jei užsakovo vykdoma veikla atitinka Reglamentų, nustatančių reikalavimus ekologiškų žemės ūkio produktų gamybai ir ženklinimui, Ekologinio žemės ūkio taisyklių ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus (b. l. 55–57).

25VšĮ „Ekoagros“ 2013-09-09 atliko pareiškėjo valdomų laukų patikrą. Iš lauko Nr. 1 (bloko Nr. 185506-6619) buvo paimtas vasarinių kvietrugių ražienos su įvairių piktžolių liekanomis mėginys, kuris tyrimui buvo išsiųstas į akredituotą laboratoriją Vokietijoje „Eurofins Dr. Specht Laboratorien GmbH“. Iš šio laboratorijos 2013-10-08 gautas atsakymas, kad paimtame mėginyje rasta pesticidų veikliosios medžiagos Dicofol likučių (priedo b. l. 86).

26VšĮ „Ekoagros“, įvertinusi atlikto patikrinimo rezultatus, 2013-10-15 nutarimu nutarė nesertifikuoti K. Č. ekologinei gamybai deklaruotų pasėlių plotų bei informuoti pareiškėją, kad 2010-04-29 sutartis yra nutraukiama nuo 2013-11-15 (b. l. 48–49).

27VšĮ „Ekoagros“ 2013-10-16 sprendimu Nr. LSK-K-13-10023 nutarė nuo 2013-11-15 nutraukti su pareiškėju sudarytą 2010-04-29 sutartį bei taikyti VšĮ „Ekoagros“ direktoriaus įsakymu Nr. V-36 A priedo 25 neatitiktį – viso ūkio nesertifikavimą (b. l. 47). Minėtame sprendime nurodoma, kad

282013-09-19 atlikto tikrinimo metu iš jau nukulto vasarinių kvietrugių lauko Nr. 1 (1,39 ha), esančio kontroliniame žemės sklype Nr. 185506-6619, paimtame kvietrugių ražienų su įvairiomis liekanomis mėginyje rasta pesticido veikliosios medžiagos Dicofol (Sum) likučių (0,02 mg/kg), tačiau Dicofol (Sum) nėra įvardintas Reglamento II priede kaip leistinas naudoti ekologinėje gamyboje.

29Apeliacinė komisija, išnagrinėjusi pareiškėjo skundą dėl VšĮ „Ekoagros“ 2013-10-16 sprendimo panaikinimo, 2013-11-12 sprendimu, skundą atmetė kaip nepagrįstą (b. l. 10–11).

30Komisijos 2014-01-13 sprendimu Nr. 3R-15(AG-407/04-2013) buvo atmestas pareiškėjo skundas dėl Apeliacinės komisijos 2013-11-28 sprendimo panaikinimo (b. l. 3–8).

31Byloje spręstinas ginčas dėl K. Č. skundo reikalavimų panaikinti VšĮ „Ekoagros“

322013-10-16 sprendimą, Apeliacinės komisijos 2010-11-29 sprendimą bei įpareigoti atsakovę leisti pareiškėjui toliau vykdyti ekologišką ūkininkavimą pagrįstumo ir teisėtumo.

33Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 d. nurodoma, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis.

34Taigi, sprendžiant K. Č. reikalavimų pagrįstumą, pirmiausia būtina įvertinti skundžiamo VšĮ „Ekoagros“ 2013-10-16 sprendimo, kuris laikytinas viešojo administravimo aktu, atitiktį Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 d. nurodytiems teisėtumo ir pagrįstumo kriterijams. Taip pat būtina įvertinti, ar nėra Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 str. nustatytų pagrindų, dėl kurių skundžiamas sprendimas turėtų būti panaikintas.

35Iš teismui pateikto skundo motyvų bei jame nurodytų aplinkybių matyti, kad savo reikalavimus pareiškėjas grindžia tuo, kad: 1) mėginys tyrimui buvo paimtas iš nedidelės lauko dalies, todėl atlikti laboratoriniai tyrimai galimai yra netikslūs; 2) ginčo lauke rastas chemikalas Dicofol atsirado neaiškiomis aplinkybėmis, nes lauką pareiškėjas dirba neseniai, o informacijos kaip iki tol buvo ūkininkaujama šiame lauke neturi; galimai lauko užterštumas likęs nuo kolūkio laikų; 3) atsakovėse taikytos sankcijos yra neproporcingos padarytam pažeidimui.

36Įvertinus pareiškėjo keliamo ir byloje nagrinėtino ginčo pobūdį pažymėtina, kad V. Č., deklaruodamas apie vykdomą ekologinę žemės ūkio produktų gamybą, 2010-04-29 sutarties 2.1.1 p. įsipareigojo laikytis Reglamentų, nustatančių reikalavimus ekologiškų žemės ūkio produktų gamybai ir ženklinimui, Ekologinio žemės ūkio taisyklių ir kitų atsakovo raštu pateiktų dokumentų reikalavimų (2.1.1 p.).

37Reglamento 4 str., įtvirtinant ekologinio ūkininkavimo principus, be kita ko, nustatyta, kad ekologinis ūkininkavimas grindžiamas tinkamai rengiamais ir valdomais biologiniais procesai, pagrįstais ekologinėmis sistemomis, naudojant sistemos vidinius gamtos išteklius ir metodus, taip pat griežtai naudojant išorės medžiagų ir cheminės sintezės būdu gautų medžiagų naudojimą.

38Pagal Įgyvendinimo reglamento 5 str. nuostatas ekologinėje gamyboje gali būti naudojami tik šio reglamento II priede nurodyti produktai. Ūkio subjektai laiko produkto naudojimo poreikį patvirtinančius dokumentus.

39Byloje nėra ginčo dėl tų VšĮ „Ekoagros“ atlikto patikrinimo metu nustatytų faktinių aplinkybių, kad pareiškėjo valdomame ir ekologinei gamybai deklaruotame lauke Nr. 1 (bloko Nr. 185506-6619) buvo rasta Įgyvendinimo reglamento II priede nenurodyto pesticido Dicofol (Sum) veikliosios medžiagos (0,02 mg/kg).

40Pagal Įgyvendinimo reglamento 65 str. 2 d., kontrolės institucija ar įstaiga ima ir tiria bandinius, kad nustatytų, ar nenaudojami ekologinei gamybai neleistini produktai, ir kad patikrintų, ar gamybos būdai atitinka ekologinės gamybos taisykles, arba kad nustatytų galimą užteršimą ekologinei gamybai neleistinais produktais. Ūkio subjektai, kurių bandiniai turi būti paimti, atrenkami remiantis bendru rizikos, galinčios kilti nesilaikant ekologinės gamybos taisyklių, vertinimu. Į šį bendrą vertinimą įtraukiami visi gamybos, paruošimo ir paskirstymo etapai. Kontrolės institucija ar įstaiga ima ir tiria bandinius kiekvienu atveju, kai įtariama, kad naudojami ekologinei gamybai neleistini produktai arba būdai. Tokiais atvejais netaikomas mažiausio bandinių, kurie turi būti paimti ir ištirti, reikalavimas.

41Vadovaujantis VšĮ „Ekoagros“ 2009-05-27 direktoriaus įsakymu Nr. V-36 (2011-06-01 įsakymo Nr. V-52 redakcija) patvirtintos Neatitikčių vertinimo procedūros A priedo 25 p. nurodyta neatitiktimi, taip pat nenustačius šiame punkte nurodytų aplinkybių, ginčijamu sprendimu pareiškėjui taikyta V lygio neatitiktis – ūkio nesertifikavimas.

42K. Č. nurodo, kad ginčo laukas pesticidu Dicofol (Sum) galėjo būti užterštas gretimo lauko apdirbimo metu, ar tarša likusi nuo „kolūkio laikų“, tačiau jokių įrodymų, patvirtinančių, minėtas aplinkybes (pvz: gretimo lauko užterštumo pesticidu Dicofol (Sum) tyrimo rezultatų ar pan.), nepateikė.

43VšĮ „Ekoagros“ direktoriaus 2009-04-28 įsakymu Nr. V-27 patvirtintos mėginių atrinkimo procedūros 3.2 p. nustatyta, kad pagrindinis mėginiui keliamas reikalavimas – jis turi būti paimtas taip, kad atspindėtų norimo ištirti objekto charakteristikas (rekomenduojama imti iš tos vietos kur galima didžiausia tarša). Iš 2013-09-19 Mėginio atrinkimo akto matyti, jog A. Č. dalyvavo mėginio iš ginčo lauko paėmimo procedūroje, buvo įspėtas apie įtarimus, kad šiame lauke naudoti pesticidai, ir savo parašu patvirtino, jog sutinka, kad mėginys buvo ištirtas laboratorijoje (b. l. 54).

44Įvertinus nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad mėginių paėmimo bei ginčo lauko užterštumo tyrimo procedūros nebuvo pažeistos.

45A. Č. teigimu, VšĮ „Ekoagros“ 2013-10-16 nurodytos poveikio priemonės – ūkio nesertifikavimas – taikymas yra per griežta bei neatitinka pažeidimo masto sankcija, tačiau teisėjų kolegija su šiais pareiškėjo argumentais nesutinka. Tokia teismo išvada grindžiama tuo, kad Neatitikčių vertinimo procedūros sudaro prielaidas diferencijuoti ūkio subjektams taikomas poveikio priemones pagal jų daromą įtaką produkcijos ekologiškumui. Tuo tarpu, už nagrinėjamo ginčo atveju nustatytą pažeidimą, t. y. neleistinų ekologinėje gamyboje cheminių medžiagų panaudojimą, taikytina griežčiausia poveikio priemonė – ūkio nesertifikavimas. Teisėjų kolegijos vertinimu, griežčiausios priemonės taikymas, atitinka tikslus, kurių siekiama, bei leidžia kontrolės institucijoms efektyviai užtikrinti, jog į rinką nebūtų pateikti jokie su ekologine gamyba apgaulingai asocijuojami gaminiai. Todėl viso ūkio nesertifikavimas, jame radus neleistinų cheminių medžiagų, visiškai pateisina aplinkos apsaugos, gyvosios gamtos gerovės ir vartotojų pasitikėjimo tikslus, kurių siekiama vystant ekologinę gamybą. Toks analogiškos aptartai teisinės bei faktinės situacijos vertinimas yra pateikiamas ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (2013-09-16 nutartis adm. b. Nr. A602-1174/2013,

462012-09-20 nutartis adm. b. Nr. A492-1560/2012 ir kt.).

47Taip pat pažymėtina, kad Neatitikčių vertinimo procedūroje nėra numatyta galimybės už minėtų neleistinų medžiagų naudojimą nesertifikuoti tik dalies ūkio, t. y. lokalizuotai neekologiniu pripažinti tik tą ūkio dalį, kurioje draudžiamos medžiagos buvo aptiktos, ar poveikio priemonę padaryti priklausomą nuo konkretaus neleistinų medžiagų kiekio. Taigi, nustačius neleistinų medžiagų panaudojimą ūkyje, jis nesertifikuojamas vientisai, o ne dalimis, kuriose jos yra aptiktos.

48Išnagrinėjusi ir įvertinusi visus byloje esančius įrodymus, teisėjų kolegija sprendžia, kad VšĮ „Ekoagros“ 2013-10-16 sprendime faktines aplinkybes vertino ir ginčo santykius reglamentuojančių teisės aktų nuostatas taikė tinkamai, minėtas sprendimas pagal Viešojo administravimo įst. 8 str. 1 d. yra pagrįstas ir teisėtas, todėl skundo reikalavimas jį panaikinti atmestinas. Taip pat atmestini skundo reikalavimai panaikinti Apeliacinės komisijos 2013-11-12 ir Komisijos 2014-01-13 sprendimus, kurie priimti pareiškėjo keliamą ginčą išnagrinėjus ikiteismine tvarka.

49Skundo reikalavimas, kuriuo prašoma įpareigoti atsakovę leisti pareiškėjui toliau vykdyti ekologišką ūkininkavimą yra išvestinis iš reikalavimo panaikinti VšĮ „Ekoagros“ 2013-10-16 sprendimą. Teismui konstatavus, kad skundžiamas sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas, atmestinas ir išvestinis skundo reikalavimas.

50Taip pat pažymėtina, kad pareiškėjui siekiant vėl užsiimti ekologine gamyba, jam iš naujo bus taikomas teisės aktuose numatytas pereinamasis laikotarpis (Reglamento 17 str., Įgyvendinimo Reglamento II antraštinės dalies 5 skyrių, Ekologinio žemės ūkio taisyklių 23 ir 24 p.). Taigi, pareiškėjo teisė užsiimti ekologiniu ūkininkavimu iš esmės nėra paneigiama, tačiau yra ribojama laike.

51Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1 p., 127 str., 129 str., teisėjų kolegija

Nutarė

52Pareiškėjo K. Č. skundą atmesti.

53Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Pareiškėjas K. Č. kreipėsi į teismą su skundu,... 4. Nr. 3R-15(AG-407/04-2013; 2) VšĮ „Ekoagros“ apeliacinės komisijos... 5. Nr. LSK-K-13-10023; 4) įpareigoti atsakovą leisti pareiškėjui toliau dirbti... 6. Pagrįsdamas savo reikalavimus paaiškino, kad ginčo atveju ekologinio... 7. Nurodo, kad ginčo lauką ekologiškai dirbo tik nuo 2013-01-01, 2012 m. šis... 8. K. Č. teigimu, 2007–2013 m. ekologinės gamybos... 9. Savo reikalavimą pareiškėjas pagrindė ir profesoriaus 10. Atsakovė VšĮ „Ekoagros“ teismui pateiktame atsiliepime su skundu... 11. Pareiškėjas minėta Sutartimi, be kita ko, įsipareigojo laikytis... 12. 2013-09-19 pareiškėjo ekologinio ūkio patikrinimo metu, kilus įtarimui dėl... 13. Sintetinio pesticido naudojimas, vykdant ekologinio žemės ūkio veiklą,... 14. Atsakovas, atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytas aplinkybes bei teisės... 15. Nesutikdamas su VšĮ „Ekoagros“ sprendimu Nr. LSK-K-13-10023,... 16. Pažymi, kad ekologinis ūkininkavimas yra grindžiamas tinkamai rengiamais ir... 17. Vadovaujantis 2008-09-05 Komisijos Reglamento Nr. 889/2008 (toliau – ir... 18. Pažymi, jog tai, kad pareiškėjas nurodo pats nenaudojęs neleistinų... 19. Pažymi, kad Valstybinės augalininkystės tarnybos atlikti patikrinimai... 20. Atkreipė dėmesį į tai, nors pareiškėjas skunde teigia, jog neturi... 21. Trečiasis suinteresuotasis asmuo Žemės ūkio ministerija teismui pateiktame... 22. Teismo posėdžio metu pareiškėjas ir jo atstovas patvirtino skunde... 23. Skundas atmestinas.... 24. Nustatyta, kad K. Č. ir VšĮ „Ekoagros“ 2010-04-29... 25. VšĮ „Ekoagros“ 2013-09-09 atliko pareiškėjo valdomų laukų patikrą.... 26. VšĮ „Ekoagros“, įvertinusi atlikto patikrinimo rezultatus, 2013-10-15... 27. VšĮ „Ekoagros“ 2013-10-16 sprendimu Nr. LSK-K-13-10023 nutarė nuo... 28. 2013-09-19 atlikto tikrinimo metu iš jau nukulto vasarinių kvietrugių lauko... 29. Apeliacinė komisija, išnagrinėjusi pareiškėjo skundą dėl VšĮ... 30. Komisijos 2014-01-13 sprendimu Nr. 3R-15(AG-407/04-2013) buvo atmestas... 31. Byloje spręstinas ginčas dėl K. Č. skundo reikalavimų... 32. 2013-10-16 sprendimą, Apeliacinės komisijos 2010-11-29 sprendimą bei... 33. Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 d. nurodoma, kad individualus... 34. Taigi, sprendžiant K. Č. reikalavimų pagrįstumą,... 35. Iš teismui pateikto skundo motyvų bei jame nurodytų aplinkybių matyti, kad... 36. Įvertinus pareiškėjo keliamo ir byloje nagrinėtino ginčo pobūdį... 37. Reglamento 4 str., įtvirtinant ekologinio ūkininkavimo principus, be kita ko,... 38. Pagal Įgyvendinimo reglamento 5 str. nuostatas ekologinėje gamyboje gali... 39. Byloje nėra ginčo dėl tų VšĮ „Ekoagros“ atlikto patikrinimo metu... 40. Pagal Įgyvendinimo reglamento 65 str. 2 d., kontrolės institucija ar įstaiga... 41. Vadovaujantis VšĮ „Ekoagros“ 2009-05-27 direktoriaus įsakymu Nr. V-36... 42. K. Č. nurodo, kad ginčo laukas pesticidu Dicofol (Sum)... 43. VšĮ „Ekoagros“ direktoriaus 2009-04-28 įsakymu Nr. V-27 patvirtintos... 44. Įvertinus nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad mėginių paėmimo bei... 45. A. Č. teigimu, VšĮ „Ekoagros“ 2013-10-16 nurodytos... 46. 2012-09-20 nutartis adm. b. Nr. A492-1560/2012 ir kt.).... 47. Taip pat pažymėtina, kad Neatitikčių vertinimo procedūroje nėra numatyta... 48. Išnagrinėjusi ir įvertinusi visus byloje esančius įrodymus, teisėjų... 49. Skundo reikalavimas, kuriuo prašoma įpareigoti atsakovę leisti pareiškėjui... 50. Taip pat pažymėtina, kad pareiškėjui siekiant vėl užsiimti ekologine... 51. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Administracinių bylų... 52. Pareiškėjo K. Č. skundą atmesti.... 53. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...