Byla eI-3342-821/2019
Dėl akto panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Beatos Martišienės, Ivetos Pelienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Faustos Vitkienės, dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Evaldui Klimui, atsakovės atstovei Rasai Butvilaitei-Petrauskienei, trečiojo suinteresuoto asmens Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atstovui Andriui Vaicekauskui, Koncertinės įstaigos Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras atstovui advokatui Modestui Petrauskui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Žygimantų 12“ skundą atsakovei Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Pirmajai nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos ir Koncertinei įstaigai Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras dėl akto panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4Teisme priimti nagrinėti pareiškėjos UAB „Žygimantų 12“ (toliau – ir pareiškėja) skundo reikalavimai (1 t., b. l. 1–15), kuriais prašoma: 1) panaikinti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (toliau – Vertinimo taryba) 2019-03-12 akto Nr.KPD-RM-2014/19 priedo Vilniaus senamiesčio (16073, U1P) apibrėžtų teritorijos ribų plano 3 lapą (toliau – ir priedo plano 3 lapas) ; 2) priteisti iš atsakovų pareiškėjos naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad pareiškėja siekdama apginti pažeistas teises teikia skundą dėl Vertinimo tarybos 2019-03-12 akto Nr.KPD-RM-2014/19 priedo – apibrėžtų teritorijos ribų plano 3 lapo, kuriame Žygimantų g. 12, 12A, Vilnius, buvę pastatai pažymėti, kaip šiuo metu esantys urbanistinės struktūros statiniai, panaikinimo. Pažymi, kad plano 3 lapas buvo priimtas nesilaikant jo pildymui ir žymėjimui taikomų taisyklių, nustatytų Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos pildymo apraše, bei nenurodant tokio pažymėjimo motyvų ar priežasčių, paremtų teisės aktų nuostatomis. Kadangi pažymint žemės sklype jau nebesančius pastatus, kaip urbanistinės struktūros statinius, jiems yra bandoma sukurti apsauga ir tuo pagrindu neleidžiama vystyti veiklos žemės sklype. Vertinimo taryba Akto priede apibrėžtų teritorijos ribų plano 3 lape pažymėjo šiuo metu nebesančius pastatus, kaip urbanistinės struktūros statinius, todėl pažeidė Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos pildymo aprašo (toliau – ir Akto formos pildymo aprašas) 21 p. bei neteisėtai apriboja pareiškėjos nuosavybės teises. Vertinimo taryba nemotyvavo sprendimo pažymėti šiuo metu nebesančius pastatus, kaip urbanistinės struktūros statinius, todėl pažeidė Viešojo administravimo 8 str. 1 d.

6Nors pastatų nebėra Kultūros paveldo departamentas (toliau – ir Departamentas) ir Vertinimo taryba vis tiek bando konstatuoti, kad pastatai dokumentuose yra ir jiems neva turi būti taikoma apsauga. 2019-03-12 Vertinimo taryba priėmė skundžiamą aktą Nr.KPD-RM-2014/19, kurio priedo, Vilniaus senamiesčio (16073, U1P) apibrėžtų teritorijos ribų plano 3 lape buvę pastatai yra pažymėti, kaip kultūros paveldo vietovės Vilniaus senamiesčio urbanistinės struktūros statiniai. Buvusių pastatų pažymėjimas apibrėžtų teritorijų ribų plane nėra teisėtas ir neatitinka Akto formos pildymo aprašo reikalavimų, kurių turi laikytis Vertinimo taryba bei kiti asmenys teikiantys Vertinimo taryboms Aktų projektus. Viešojo administravimo subjektas negali viršyti jam suteiktų įgaliojimų arba naudotis teisėmis, kurių jam įstatymai nesuteikia, todėl Vertinimo taryba negali pažeisti Aprašo reikalavimų ir pripažinti, kad šiuo metu žemės sklype nebesantys pastatai yra kultūros paveldo vietovės urbanistinės struktūros statiniai.

7Vertinimo taryba nemotyvavo sprendimo pažymėti šiuo metu nebesančius pastatus, kaip urbanistinės struktūros statinius, todėl pažeidė Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 d. Vertinimo tarybos aktai yra individualūs administraciniai aktai, todėl jiems taikomos Viešojo administravimo įstatymo nuostatos. Šiuo atveju aktas nėra toks, kad iš jo būtų galima suprasti visuomeninių santykių esmę, būtų aiškus tų visuomeninių santykių kvalifikavimas, kadangi protingam asmeniui būtų neaišku, kodėl pastatai, kurių šiuo metu nebėra, yra laikomi urbanistinės struktūros statiniais. Be to, niekur pačiame akte nėra nurodyta, dėl kokių motyvų toks priede esantis pažymėjimas yra pritaikytas.

8Atsakovė Vertinimo taryba atsiliepime prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą (II t. b.l. 164-165).

9Paaiškino, kad Vertinimo taryba laikosi tokios pozicijos, kuris pateiktas Kultūros paveldo departamento atsiliepime. Į 2019-03-12 Vertinimo tarybos darbotvarkę Vilniaus senamiesčio vertingųjų savybių tikslinimo klausimas pareiškėjo nuosavybės teise valdomame žemės sklype, Žygimantų g. 12 A, Vilniuje, įtrauktas bei svarstomas nebuvo. Byloje prašomas panaikinti Akto priedo – Vilniaus senamiesčio apibrėžtų teritorijos ribų plano – 3 lapas Vertinimo tarybos sprendimu kito tik žemės sklype, Vilniaus g. 6, Vilniuje, nes Vertinimo taryba 2019-03-12 nutarė patikslinti Vilniaus senamiesčio vertingąsias savybes – Vilniaus kongresų rūmų, esančių Vilniaus g. 6 pastatą priskirti kitų objektų teritorijai bei pakeisti užstatymo tipą sklype Vilniaus g. 6 į „pakitusį, nesusiformavusį“. Pastatų žemės sklype Žygimantų g. 12 A, Vilniuje, žymėjimas Vilniaus senamiesčio apibrėžtų teritorijos ribų plano 3 lape nekito nuo Departamento Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2013-09-24 akto Nr.KPD-RM-2014 priėmimo.

10Trečiasis suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo departamentas atsiliepime prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą (II t. b.l. 1-8)).

11Paaiškina, kad Departamento sudaromų nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų posėdžių darbotvarkių sudarymo ir viešinimo tvarką nustato Departamento sudaromų nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų posėdžių darbotvarkių sudarymo ir viešinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Departamento direktoriaus 2018-04-06 įsakymu Nr. Į-97. Suinteresuoti asmenys motyvuotus prašymus svarstyti klausimus dėl apsaugos reikalingumo, netaikymo ar kultūros paveldo vertybių duomenų kultūros paveldo vertybių duomenų Kultūros paveldo registre tikslinimo privalo pateikti Departamentui raštu. Visi prašymai ir Vertinimo tarybos akto projektai registruojami, o Departamento specialistas sekretorių pateiktas darbotvarkes viešai paskelbia Departamento internetinėje svetainėje. 2019-03-12 dienos darbotvarkė buvo paskelbta Departamento tinklalapyje, į ją Vilniaus senamiesčio vertingųjų savybių tikslinimo klausimas pareiškėjo nuosavybes teise valdomame žemės sklype, Žygimantų g. 12A, Vilniuje, įtrauktas bei svarstomas nebuvo. 2019-03-12 akto priedo 3 lapu nebuvo keičiama pareiškėjo teisių ir pareigų apimtis, nes juo nebuvo daromi jokie Vilniaus senamiesčio vertingųjų savybių pokyčiai pareiškėjo nuosavybės teise valdomame žemės sklype, o buvo pakeistos Vilniaus senamiesčio vertingosios savybės žemės sklype, Vilniaus g. 6, Vilniuje.

12Skunde nepateikiamos jokios aplinkybės, kuriomis pareiškėja grindžia savo reikalavimą naikinti 2019-03-12 akto priedo 3 lapą pilna apimtimi, t.y. kituose sklypuose, nei pareiškėjos valdomas žemės sklypas.

13Paaiškina, kad Vertinimo tarybos 2013-09-24 aktu Nr.KPD-RM-2014 buvo nuspręsta patikslinti nekilnojamosios kultūros vertybės – Vilniaus senamiesčio- duomenis. Akto priede Nr. 4 esančiame 2013-09-16 Apibrėžtų teritorijos ribų plano 3 lape žemės sklype pastatai (unikalus Nr.1094-0493-4010, unikalus Nr. 1094-0493-4032, Nr. 1094-0493-4021), buvo nurodyti kaip kultūros paveldo vietovės urbanistinės struktūros statiniai. Akto 7.2.2.1 punkte įtvirtinta Vilniaus senamiesčio vertingoji savybė: tūrinės erdvinės struktūros sandara – daugialypė tūrinė – erdvinė struktūra. Pareiškėja šio akto neskundė.

14Vertinimo tarybos 2016-06-07 aktu Nr.KPD-RM-2014/6 buvo nuspręsta patikslinti nekilnojamosios kultūros vertybės – Vilniaus senamiesčio - duomenis. Akto priede Nr. 4 esančiame 2016-06-06 Apibrėžtų teritorijos ribų plano 3 lape pastatai nurodyti kaip kultūros paveldo vietovės urbanistinės struktūros statiniai. Pareiškėja šio akto neskundė.

15Vertinimo tarybos 2017-09-05 aktu Nr.KPD-RM-2014/10 buvo nuspręsta patikslinti nekilnojamosios kultūros vertybės – Vilniaus senamiesčio - duomenis. Akto 7.2.2.5 punktu Vertinimo taryba nustatė vertingąją savybę: panoramos, panoraminės apžvalgos taškai – nuo pėsčiųjų pasažo dešiniajame Nėries krante, jungiančio Kalvarijų gatvę su „Lietuvos“ viešbučio prieigomis. Akto priede Nr. 4 esančiame 2016-10-25 Apibrėžtų teritorijos ribų plano 3 lape pažymėtų urbanistinės struktūros statinių pareiškėja neskundė, o teismui apskundė 7.2.2.5 punkto dalį (Vilniaus apygardos administracinio teismo byla Nr.eI-551-244/2018. 2017 metais pareiškėja žinojo apie pastatų nužymėjimą.

16Papildomai pažymima, kad Kultūros vertybių registro duomenys, vadovaujantis NKPAĮ 8 str. 12 d., yra vieši ir skelbiami tinklalapyje http://kvr.kpd.lt.

17Nesutinka su pareiškėjo teiginiu, kad nugriautų pastatų nužymėjimas 2019-03-12 akto priedo 3 lape neatitinka Akto formos pildymo aprašo 21.5 punkto. Vertinimo taryba 2019-03-12 posėdyje iš viso nepriėmė jokio sprendimo dėl Pastatų žymėjimo 3 lape. Be to, pastatų nugriovimo neteisėtumas buvo konstatuotas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-06-06 sprendime civilinėje byloje Nr.e2-12624-608/2018. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019-05-07 sprendimu administracinėje byloje Nr.eI-1457-1047/2019 atmetė pareiškėjos skundą dėl Vertinimo tarybos 2018-11-06 akto Nr.KPD-RM-2014/17 7.2.1.5 punkto dalies ir 7.2.1.6 punkto dalies panaikinimo. Teismas konstatavo, jog 7.2.1.6 punktas, kuriame yra nustatyta Vilniaus senamiesčio vertingoji savybė: vietovei reikšmingo buvusio užstatymo ar jo dalių vietos <...> trijų namų sklype Žygimantų g. 12, 12A rūsių liekanos <...> yra teisėta. Vilniaus apygardos administraciniame teisme yra nagrinėjama administracinė byla Nr.eI-2197-790/2018 pagal Departamento pareiškimą dėl VTPSI 2018-02-09 sprendimo „Dėl nugriovimo darbų Žygimantų g.12, 12A, Vilniuje“ panaikinimo ir įpareigojimo priimti naują sprendimą - taikyti savavališkos statybos padarinių šalinimo procedūras.

18Trečiasis suinteresuotas asmuo Koncertinės įstaiga Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras atsiliepimu (III t. b.l. 60-71) pareiškėjos skundą prašo atmesti kaip nepagrįstą. Pažymi, jog Vertinimo taryba 2019-03-12 aktu patikslino Vilniaus senamiesčio vertingąsias savybes. Prie akto pridėtame Vilniaus senamiesčio apibrėžtų teritorijos ribų plano 3 lape nebuvo keičiama pareiškėjos teisių ir pareigų apimtis, t.y. nebuvo daromi jokie Vilniaus senamiesčio vertingųjų savybių pokyčiai pareiškėjos nuosavybės teise valdomame žemės sklype. Plano lape buvo pakeistos Vilniaus senamiesčio vertingosios savybės žemės sklype, adresu Vilniaus g. 6, Vilniuje. Panaikinus Akto priedo 3 lapą būtų nepagrįstai pažeistos trečiojo suinteresuoto asmens teisės bei teisėti interesai.

19Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas palaikė skunde išdėstytus reikalavimus ir jų motyvus.

20Atsakovės atstovė prašė skundą atmesti atsiliepime išdėstytais motyvais.

21Trečiojo suinteresuoto asmens Departamento atstovas prašė skundą atmesti atsiliepime išdėstytais motyvais.

22Trečiojo suinteresuoto asmens Koncertinės įstaigos Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras atstovas prašė skundą atmesti atsiliepime išdėstytais motyvais.

23Teismas

konstatuoja:

24Byloje ginčas kilo dėl Vertinimo tarybos 2019-03-12 Akto, kuriuo buvo patikslintos Vilniaus senamiesčio vertingosios savybės, ir prie šio akto pridėto apibrėžtų teritorijos ribų plano 3 lapo, teisėtumo ir pagrįstumo.

25Byloje nustatyta, kad žemės sklypas su statiniais, esantis Žygimantų g. 12A, Vilniuje (1 t., b. l. 58-59) ir priklausantis pareiškėjai UAB „Žygimantų 12“, yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje), t. y. patenka į Kultūros vertybių registre registruoto kultūros paminklo – kultūros paveldo vietovės – Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16073) – teritoriją. Vilniaus senamiestis Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 1995-07-10 įsakymu Nr. 103 „Dėl objektų įrašymo į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą“ įrašytas į Kultūros vertybių registrą. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-05-19 nutarimu Nr. 612 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių paskelbimo kultūros paminklais“ Vilniaus senamiestis paskelbtas kultūros paminklu. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ Vilniaus senamiestis paskelbtas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.

26Pareiškėja skunde ir teismo posėdyje teigė, kad Vertinimo taryba 2019-03-12 priėmė skundžiamą Aktą, kurio Vilniaus senamiesčio (16073, U1P) apibrėžtų teritorijos ribų plano 3 lape Žygimantų g. 12, 12A, Vilnius, buvę pastatai pažymėti, kaip kultūros paveldo vietovės Vilniaus senamiesčio urbanistinės struktūros statiniai. Nors pastatai nugriauti ir jų nebėra Departamentas ir Vertinimo taryba vis tiek bando konstatuoti, kad jiems neva turi būti taikoma apsauga. Buvusių pastatų pažymėjimas apibrėžtų teritorijų ribų plane nėra teisėtas ir neatitinka Akto formos pildymo aprašo 21 p. bei neteisėtai apriboja pareiškėjos nuosavybės teises. Be to, Vertinimo taryba nemotyvavo sprendimo pažymėti šiuo metu nebesančius pastatus, kaip urbanistinės struktūros statinius, todėl pažeidė Viešojo administravimo 8 str. 1 d.

27Vertinimo taryba ir Departamentas su pareiškėjos skundu nesutinka pažymėdami, jog Vertinimo tarybos 2019-03-12 Akto priedo 3 lapu nebuvo keičiama pareiškėjo teisių ir pareigų apimtis, nes juo nebuvo daromi jokie Vilniaus senamiesčio vertingųjų savybių pokyčiai pareiškėjos nuosavybės teise valdomame žemės sklype, o buvo pakeistos Vilniaus senamiesčio vertingosios savybės žemės sklype, Vilniaus g. 6, Vilniuje.

28Teismas vertins ar Akto priedo plano 3 lape 2019-03-12 Aktu padaryti pakeitimai apima pareiškėjos valdomo sklypo dalį ir ar šie pakeitimai keičia pareiškėjo teisių ir pareigų apimtį.

29Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (redakcija galiojusi nuo 2017-10-01 iki 2019-05-01) (toliau – ir Įstatymas), 2005-04-15 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-149 (redakcija galiojusi nuo 2016-11-29 iki 2019-09-26) patvirtinti Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdiniai nuostatai (toliau - Pavyzdiniai nuostatai), Kultūros paveldo departamento direktoriaus 2011-07-11 įsakymu Nr.Į-230 patvirtintas Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos pildymo aprašas (toliau – ir Akto formos pildymo aprašas) ir kiti aktai.

30Įstatymo 8 straipsnio 5 punkte nustatyta, kad nekilnojamųjų kultūros vertybių reikšmingumą, kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingąsias savybes nustato ir teritorijos ribas apibrėžia Departamento ir savivaldybių sudarytos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos. Pagal Įstatymo 5 straipsnio 10 dalies 12 punktą Departamentas tvarko Kultūros vertybių registrą, kuriame registruojamos kultūros vertybės ir jų duomenys, pagal įstatymo nustatytus reikalavimus kaupia, tvarko ir saugo su šiuo registru susijusius dokumentus.

31Iš aukščiau minėto teisinio reglamentavimo, konstatuotina, jog Departamentas atlieka duomenų įregistravimo Kultūros vertybių registre funkciją, tačiau nepriima sprendimo nei dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių įregistravimo Kultūros vertybių registre, nei dėl šių vertybių reikšmingumo, nei dėl vertingųjų savybių ir teritorijų ribų apibrėžimo, o tuo pačiu ir pakeitimo. Taigi, pagal Įstatymo nuostatas ne Departamentas, o Vertinimo taryba yra įstatymo įgaliotas viešojo administravimo subjektas, galintis priimti sprendimus dėl teisinės apsaugos suteikimo vertybei ir jos įregistravimo Kultūros vertybių registre, šių vertybių reikšmingumo, vertingųjų savybių ir teritorijų ribų apibrėžimo (pakeitimo, netaikymo).

32Pavyzdinių nuostatų 7 punktas be kita ko numato, kad Vertinimo taryba apibrėžia kultūros paveldo objektų teritorijų bei apsaugos zonų ir vietovių ribas (7.2 p.); sprendžia dėl apsaugos reikalingumo nekilnojamosioms kultūros vertybėms, arba nustačius, kad vietinio, regioninio ar nacionalinio reikšmingumo lygmens nekilnojamasis kultūros paveldo objektas ar vietovė yra sunykę, sunaikinti ar kitaip prarastos jų vertingosios savybės, dėl apsaugos nereikalingumo (7.3.1 p.); tikslina nekilnojamųjų kultūros vertybių apskaitos duomenis (7.3.3 p.). Šiuos veiksmus Vertinimo taryba atlieka tarybos posėdžiuose, kurie turi būti protokoluojami juose nurodant be kita ko ir priimtų sprendimų motyvus bei konkrečius kriterijų apraše nurodytus kriterijus, lėmusius sprendimo priėmimą ir t.t. (Pavyzdinių nuostatų 16 p.).

33Kaip matyti iš Kultūros paveldo departamento direktoriaus 2018-04-06 įsakymu Nr. Į-97 patvirtintų Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos sudaromų nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų posėdžių darbotvarkių sudarymo ir viešinimo tvarkos aprašo (toliau – ir Aprašas) 1 punkto, šis Aprašas nustato Vertinimo tarybų posėdžių darbotvarkių sudarymo bei viešinimo tvarką. Aprašo 8 punktas numato, jog suinteresuoti fiziniais ir juridiniai asmenys motyvuotus prašymus svarstyti klausimus dėl apsaugos reikalingumo, netaikymo ar kultūros paveldo vertybių duomenų kultūros paveldo vertybių duomenų Kultūros paveldo registre tikslinimo privalo pateikti Departamentui raštu. <...> Visi prašymai ir Akto projektai registruojami DVS „Avilys“. Sekretoriai raštu informuoja prašymus pateikusius asmenis apie tai, kur jie gali viešai susipažinti su darbotvarkėmis.

34Bylos rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2019-02-29 raštu Nr.4R-9 į Departamentą kreipėsi trečiasis suinteresuotas asmuo Koncertinė įstaiga Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, prašydama patikslinti Vilniaus senamiesčio vertingąsias savybes dėl planuojamų rekonstruoti Vilniaus kongresų rūmų (e.b. priedas, l. 3). Kaip matyti iš byloje esančios Vertinimo tarybos 2019-03-12 darbotvarkės (II t. b.l. 151) 2019-03-12 posėdyje 1 klausimu planuojama svarstyti Vilniaus senamiesčio (17063) vertingųjų savybių tikslinimo (Vilniaus kongresų rūmų, esančių Vilniaus g. 6, Vilniuje vertės) klausimas. Taigi, į minėtą 2019-03-12 posėdžio darbotvarkę Vilniaus senamiesčio vertingųjų savybių tikslinimo klausimas pareiškėjos nuosavybės teise valdomame žemės sklype, Žygimantų g. 12 A, Vilniuje, įtrauktas bei svarstomas nebuvo. Vertinimo tarybos 2019-03-12 posėdyje (protokolo Nr.VT-20) 1 punktu buvo nutarta patikslinti Vilniaus senamiesčio vertingąsias savybes – Vilniaus kongresų rūmų, esančių Vilniaus g. 6 pastatą priskirti kitų objektų kategorijai bei pakeisti užstatymo tipą sklype Vilniaus g. 6 į „pakitusį, nesusiformavusį“.

35Pareiškėjos atstovas posėdžio metu patvirtino, jog prašymo dėl nuosavybės teise valdomame žemės sklype esančių pastatų žymėjimo (kaip kultūros paveldo vietovės Vilniaus senamiesčio urbanistinės struktūros statinių) pakeitimo Departamentui ar Vertinimo tarybai neteikė. Departamento atstovas paaiškino, jog pareiškėjos prašymas Departamente buvo gautas jau vėliau, šios bylos nagrinėjimo metu, ir šiai dienai dar nėra išspręstas.

36Pažymėtina, kad įvertinus Departamento Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2013-09-24 akto Nr.KPD-RM-2014 priedo plano 3 lape, 2016-06-07 akto Nr.KPD-RM-2014/6 priedo plano 3 lape ir 2017-09-05 akto Nr.KPD-RM-2014/10 priedo plano 3 lape atvaizduotus žemės sklype Žygimantų g. 12 A, Vilniuje esančius pastatus, nustatyta, kad jų žymėjimas (kaip urbanistinės struktūros statinių) nekito nuo 2013-09-24 akto Nr.KPD-RM-2014 priėmimo.

37Teismas šioje byloje nenustatė Vertinimo tarybos ar Departamento neteisėtų veiksmų ar neveikimo. Priešingai, byloje nustatyta, jog pareiškėja iki ginčijamo Vertinimo tarybos 2019-03-12 Akto priėmimo dėl statinių žymėjimo pakeitimo nesikreipė, todėl Vertinimo taryba neturėjo pareigos 2019-03-12 posėdyje svarstyti ir nesvarstė pareiškėjos žemės sklype esančių statinių žymėjimo, tuo pačiu negalėjo pažeisti pareiškėjos minimo Akto formos pildymo aprašo 21 punkto nuostatų. Vertinimo tarybai ginčijamame Akte nepriėmus sprendimo dėl pareiškėjos žemės sklype esančių pastatų žymėjimo jame negalėjo būti nurodyti motyvai dėl tokio žymėjimo taikymo (nepakeitimo).

38Byloje nustatyta, kad Vertinimo taryba 2019-03-12 posėdyje Vilniaus senamiesčio vertingąsias savybes svarstė ir sprendimus priėmė tik trečiojo suinteresuoto asmens žemės sklypo, adresu Vilniaus g. 6, Vilniuje, atžvilgiu. Tai gi, prie Akto pridėtame Vilniaus senamiesčio apibrėžtų teritorijos ribų plano 3 lape nebuvo keičiama pareiškėjo teisių ir pareigų apimtis, t.y. nebuvo daromi jokie Vilniaus senamiesčio vertingųjų savybių pokyčiai pareiškėjo nuosavybės teise valdomame žemės sklype.

39Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal ABTĮ 3 straipsnio 1 dalį, administracinis teismas sprendžia viešojo administravimo srities ginčus. ABTĮ 5 straipsnio 1 dalis numato, jog kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė ar įstatymų saugomas interesas. Šio straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtinta, jog teismas imasi nagrinėti administracinę bylą pagal asmens arba jo atstovo, kuris kreipiasi, kad būtų apginta jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, skundą. ABTĮ 23 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad skundą (prašymą) dėl viešojo administravimo subjekto priimto teisės akto ar veiksmo (neveikimo), taip pat dėl viešojo administravimo subjekto vilkinimo atlikti veiksmus turi teisę paduoti asmenys, taip pat kiti viešojo administravimo subjektai, įskaitant valstybės tarnautojus ir pareigūnus, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Vadovaujantis šiomis teisės normomis, galima daryti išvadą, kad administraciniams teismams priskirta nagrinėti administracines bylas dėl viešojo administravimo subjektų priimtų teisės aktų, taip pat veiksmų (neveikimo), darančių įtaką asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams, teisėtumo (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2019 m. birželio 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1863-662/2019).

40Nagrinėjamu atveju byloje nebuvo nustatyta, kad tarp pareiškėjos ir Vertinimo tarybos būtų kilęs ginčas dėl pareiškėjos žemės sklype esančių pastatų žymėjimo, nes pareiškėja šiuo klausimu į Vertinimo tarybą ar Departamentą nesikreipė. Teismas nenustatė, kad atsakovės veiksmais priimant ginčijamą aktą būtų pažeistos pareiškėjo teisės.

41Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. spalio 6 d. nutartyje yra konstatavęs, kad materialinių teisinių prielaidų ginti asmens pažeistą teisę ar įstatymo saugomą interesą nebuvimas yra pagrindas skundą (prašymą) atmesti. Pirmosios instancijos teismui nustačius, kad atsakovas pareiškėjo subjektinių teisių nepažeidė, jo skundas turi būti atmestas (žr., pvz., 2008 m. liepos 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556–1283/2008, 2008 m. spalio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A442–1669/2008; 2019 m. birželio 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1863-662/2019 ir kt.).

42Remiantis išdėstytu darytina išvada, jog nėra teisinio pagrindo panaikinti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (toliau – Vertinimo tarybos) 2019-03-12 akto Nr.KPD-RM-2014/19 priedo Vilniaus senamiesčio (16073, U1P) apibrėžtų teritorijos ribų plano 3 lapą.

43Atsižvelgus į anksčiau šiame sprendime išdėstytas aplinkybes, pareiškėjos skundas atmetamas kaip nepagrįstas.

44Pareiškėja skunde išdėsto daugiau argumentų, tačiau, teismo nuomone, jie nėra esminiai sprendžiant šią administracinę bylą ir (arba) niekaip nekeičia šiame teismo sprendime padarytos išvados, todėl dėl jų teismas nepasisako. Šiame kontekste paminėtina, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo ir LVAT praktikoje ne kartą pažymėta, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (žr., pvz., EŽTT 1994-04-19 sprendimas Van de Hurk prieš Olandiją; 1997-12-19 sprendimas Helle prieš Suomiją; LVAT administracinė byla Nr. A261-3555/2011).

45Pareiškėja prašė atlyginti bylinėjimosi išlaidas. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 40 straipsnio 1 dalį proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos proceso šalies savo išlaidų atlyginimą. Nagrinėjamu atveju pareiškėjos skundas atmestas, skundžiami sprendimai palikti galioti, todėl pareiškėja neturi teisės į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

46Trečiasis suinteresuotas asmuo Koncertinės įstaigos Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras atsiliepime prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas. Pagal ABTĮ 40 str. nustatytą teisinį reglamentavimą proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, taip pat kai išnagrinėjus bylą yra patenkinamos ar apginamos trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų, tarp jų ir atstovavimo išlaidų, atlyginimą. Teismas, įvertinęs ginčo turinį, sprendžia, jog teismo priimtu sprendimu yra apgintos trečiojo suinteresuoto asmens teisės, todėl Koncertinės įstaigos Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras turi teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Tačiau, trečiojo suinteresuoto asmens prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo negali būti patenkintas, nes iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos nebuvo pateikti patirtas išlaidas pagrindžiantys dokumentai.

47Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84, 86–87 straipsniais, 88 straipsnio 2 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi ir 133 straipsniu,

Nutarė

48Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Žygimantų 12“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

49Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę... 3. Teismas... 4. Teisme priimti nagrinėti pareiškėjos UAB „Žygimantų 12“ (toliau – ir... 5. Nurodė, kad pareiškėja siekdama apginti pažeistas teises teikia skundą... 6. Nors pastatų nebėra Kultūros paveldo departamentas (toliau – ir... 7. Vertinimo taryba nemotyvavo sprendimo pažymėti šiuo metu nebesančius... 8. Atsakovė Vertinimo taryba atsiliepime prašė pareiškėjos skundą atmesti... 9. Paaiškino, kad Vertinimo taryba laikosi tokios pozicijos, kuris pateiktas... 10. Trečiasis suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo departamentas atsiliepime... 11. Paaiškina, kad Departamento sudaromų nekilnojamojo kultūros paveldo... 12. Skunde nepateikiamos jokios aplinkybės, kuriomis pareiškėja grindžia savo... 13. Paaiškina, kad Vertinimo tarybos 2013-09-24 aktu Nr.KPD-RM-2014 buvo... 14. Vertinimo tarybos 2016-06-07 aktu Nr.KPD-RM-2014/6 buvo nuspręsta patikslinti... 15. Vertinimo tarybos 2017-09-05 aktu Nr.KPD-RM-2014/10 buvo nuspręsta patikslinti... 16. Papildomai pažymima, kad Kultūros vertybių registro duomenys, vadovaujantis... 17. Nesutinka su pareiškėjo teiginiu, kad nugriautų pastatų nužymėjimas... 18. Trečiasis suinteresuotas asmuo Koncertinės įstaiga Lietuvos valstybinis... 19. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas palaikė skunde išdėstytus... 20. Atsakovės atstovė prašė skundą atmesti atsiliepime išdėstytais motyvais.... 21. Trečiojo suinteresuoto asmens Departamento atstovas prašė skundą atmesti... 22. Trečiojo suinteresuoto asmens Koncertinės įstaigos Lietuvos valstybinis... 23. Teismas... 24. Byloje ginčas kilo dėl Vertinimo tarybos 2019-03-12 Akto, kuriuo buvo... 25. Byloje nustatyta, kad žemės sklypas su statiniais, esantis Žygimantų g.... 26. Pareiškėja skunde ir teismo posėdyje teigė, kad Vertinimo taryba 2019-03-12... 27. Vertinimo taryba ir Departamentas su pareiškėjos skundu nesutinka... 28. Teismas vertins ar Akto priedo plano 3 lape 2019-03-12 Aktu padaryti pakeitimai... 29. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo... 30. Įstatymo 8 straipsnio 5 punkte nustatyta, kad nekilnojamųjų kultūros... 31. Iš aukščiau minėto teisinio reglamentavimo, konstatuotina, jog... 32. Pavyzdinių nuostatų 7 punktas be kita ko numato, kad Vertinimo taryba... 33. Kaip matyti iš Kultūros paveldo departamento direktoriaus 2018-04-06 įsakymu... 34. Bylos rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2019-02-29 raštu Nr.4R-9 į... 35. Pareiškėjos atstovas posėdžio metu patvirtino, jog prašymo dėl... 36. Pažymėtina, kad įvertinus Departamento Nekilnojamojo kultūros paveldo... 37. Teismas šioje byloje nenustatė Vertinimo tarybos ar Departamento neteisėtų... 38. Byloje nustatyta, kad Vertinimo taryba 2019-03-12 posėdyje Vilniaus... 39. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal ABTĮ 3 straipsnio 1 dalį,... 40. Nagrinėjamu atveju byloje nebuvo nustatyta, kad tarp pareiškėjos ir... 41. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. spalio 6 d. nutartyje yra... 42. Remiantis išdėstytu darytina išvada, jog nėra teisinio pagrindo panaikinti... 43. Atsižvelgus į anksčiau šiame sprendime išdėstytas aplinkybes,... 44. Pareiškėja skunde išdėsto daugiau argumentų, tačiau, teismo nuomone, jie... 45. Pareiškėja prašė atlyginti bylinėjimosi išlaidas. Pagal Lietuvos... 46. Trečiasis suinteresuotas asmuo Koncertinės įstaigos Lietuvos valstybinis... 47. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 48. Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Žygimantų 12“ skundą... 49. Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos gali...