Byla I-251-480/2010

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Albina Rimdeikaitė, sekretoriaujant Daivai Čižinauskienei, Dainai Stimbirytei, dalyvaujant pareiškėjai E. G. bei jos atstovui advokato padėjėjui Erikui Rugieniui, atsakovo Kalvarijos savivaldybės administracijos atstovui Linui Vinčiauskui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos E. G. skundą atsakovui Kalvarijos savivaldybės administracijai dėl įsakymų panaikinimo ir

Nustatė

2Pareiškėja E. G. kreipėsi į teismą skundu, kurį patikslinusį, prašė ( b.l. 22-26, t.2): 1.Panaikinti Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 12 d. įsakymą Nr. A1-220 „Dėl E. G. atleidimo“; 2. Panaikinti Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 10 d. įsakymą Nr. A1-233 „ Dėl Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. A1-220 „Dėl E. G. atleidimo“ pakeitimo“; 3. Grąžinti ją – E. G. į tarnybą ir priteisti iš Kalvarijos savivaldybės administracijos vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką.

3Skunde nurodė ( b.l. 22-26, t. 2), teismo posėdžių metu pareiškėja E. G. , jos atstovas paaiškino, jog Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorius 2009-11-12 įsakymu Nr. A1-220 bei jį pakeitusiu 2009-12-10 įsakymu Nr.A1-233 nuo 2010 m. sausio 12 d. atleido pareiškėją iš Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausiosios specialistės pareigų. Mano, kad minėti įsakymai neteisėti ir naikintini. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 5 str., Lietuvos Respublikos darbo kodekso 129 str. 4 d., nebuvo nei svarbios priežasties, nei jokio ypatingo atvejo, kuriuo Kalvarijos savivaldybės administracija galėtų pateisinti pareiškėjos atleidimą iš pareigų. Pareiškėja augina sūnų I. G. , gim. 2000 m. liepos 8 d. ir dukrą V. G. , gim. 1994 m. rugpjūčio 8 d., kuriems nustatytas lengvas neįgalumo lygis. 2009-07-13 pranešime apie pareigybės panaikinimą nurodyta, kad įspėjimo pagrindas yra Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-06-01 įsakymas Nr. A-74 „Dėl Kalvarijos savivaldybės administracijos naikinamų ir steigiamų pareigybių sąrašo patvirtinimo“. Naikinamų pareigybių sąraše nurodyta, kad yra naikinamos dvi Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės (sąrašo 5 eilutė), o steigiamų pareigybių sąraše nurodyta, kad yra steigiamos dvi Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės (sąrašo 4 ir 10 eilutės), todėl daro išvadą, kad Ekonominės plėtros ir investicijų skyriuje pareigybių skaičius nebuvo mažinamas. Kalvarijos savivaldybės administracijoje buvo palikti dirbti valstybės tarnautojai, kuriems nėra pagrindo taikyti Lietuvos Respublikos darbo kodekso 129 str. 4 d. nustatytų garantijų. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta garantija valstybės tarnautojui, kurio pareigybė naikinama, būti paskirtam į kitas to paties lygio ir kategorijos valstybės tarnautojo pareigas, o jei tokių pareigų nėra ir valstybės tarnautojas sutinka,- į žemesnės kategorijos pareigas. Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-74 buvo įsteigta 11 naujų pareigybių. Pareiškėjos teigimu, ji galėjo būti paskirta į Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygis 9 kategorija), Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygis 9 kategorija) bei Vaiko teisių apsaugos skyriuje vakuojančias vyriausiojo specialisto pareigas, kurios atsilaisvino minėto skyriaus vyriausiąją specialistę N. S. perkėlus į Socialinių reikalų skyriaus vedėjo pareigas, tačiau Kalvarijos savivaldybės administracija per visą įspėjimo apie atleidimą laikotarpį nepasiūlė jokių pareigų. Be to, įsakymas dėl pareiškėjos atleidimo buvo priimtas pažeidžiant Lietuvos Respublikos darbo kodekso 1301 straipsnio reikalavimus, nes Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorius, priėmęs 2009-06-01 įsakymą Nr. A-74, kuriame numatyta panaikinti 15 valstybės tarnautojų pareigybių, nerengė konsultacijų su darbuotojų atstovais ir apie numatomą atleidimą nepranešė teritorinei darbo biržai. Ginčijamas įsakymas buvo priimtas pažeidžiant ir 2007-04-04 Kolektyvinės sutarties 83 punkto reikalavimus, nes jį priimant nebuvo gautas profesinės sąjungos komiteto sutikimas dėl pareiškėjos atleidimo, arba, kaip teigė pareiškėjos atstovas, toks sutikimas galėjo būti gautas po atleidimo.

4Atsakovas atsiliepime į skundą (b.l. 17-19, t.1) ir atstovas teismo posėdžio metu prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad valstybės tarnautojai atleidžiami pagal Valstybės tarnybos įstatymo nuostatas ir Darbo kodekso 129 straipsnis valstybės tarnautojams netaikomas. Todėl atsakovas neturi įrodinėti Darbo kodekso 129 straipsnio prasme numatytų svarbių priežasčių atleisti iš pareigų pareiškėją, nes Valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 9 punktas numato, kad atleidimo iš pareigų teisinis pagrindas yra sprendimas panaikinti valstybės tarnautojo pareigybę, tai ir yra priežastis atleisti valstybės tarnautoją iš pareigų. Valstybės tarnybos įstatymas (jo 43 str. 1 d.), nustatydamas papildomas garantijas asmenims, auginantiems vaikus iki 14 metų, nenustato reikalavimo juos atleisti ypatingais atvejais. Kadangi pareiškėjos pareigybė buvo panaikinta atsakovo administracijos direktoriaus įsakymu, tai pareiškėjos garantijos nebuvo pažeistos ir įsakymas dėl atleidimo iš darbo yra teisėtas. Atsakovas nepažeidė Valstybės tarnybos 43 straipsnio 1 dalies nuostatų, nes nebuvo kitų to paties lygio ir kategorijos valstybės tarnautojo pareigų, į kurias pareiškėja galėjo būti paskirta. Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-06-01 įsakymu Nr. A-74 buvo tik planuojama steigti 11 pareigybių. Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė (A lygis 9 kategorija) nebuvo įsteigta, nes išliko iki tol buvusi pagal darbo sutartį dirbančio priimamojo sekretoriaus pareigybė. Perkėlus N. S. į Socialinių reikalų skyriaus vedėjo pareigas, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė panaikinta 2009-10-06 įsakymu Nr. A-142. Kalvarijos savivaldybės administracija neprivalėjo, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos darbo kodekso 1301 str. 3 d., informuoti teritorinės darbo biržos apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą, nes nebuvo atleista grupė darbuotojų. 2009-06-01 įsakymas Nr. A-74, kuriuo buvo numatoma panaikinti 15 valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių, neatspindi realaus atleidžiamų darbuotojų skaičiaus. Minėtame skaičiuje buvo ir neegzistuojančių pareigybių. Nuo Kalvarijos savivaldybės tarybos 2009-05-21 sprendimo Nr. T-45-1 „Dėl Kalvarijos savivaldybės administracijos struktūros ir didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus“ įsigaliojimo dienos atleisti tik 4 darbuotojai. Atsakovas konsultavosi su darbuotojų atstovais, t.y. Kalvarijos savivaldybės administracijoje veikiančia Kalvarijos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų profesine sąjunga, ir tai patvirtina 2009-04-21 raštas Nr. VI-151 „Dėl komisijos posėdžio“ bei 2009-04-27 įvykusių konsultacijų protokolas Nr. 1. Kalvarijos savivaldybės administracijos profesinės sąjungos komitetas informavo Kalvarijos savivaldybės administraciją apie sutikimą atleisti pareiškėją, todėl atsakovas nepažeidė Kolektyvinės sutarties 83 punkto nuostatų.

5Skundas tenkintinas visiškai.

6Bylos medžiaga nustatyta, kad 2009-07-13 pareiškėjai buvo įteiktas pranešimas apie pareigybės panaikinimą ir galimą atleidimą iš valstybės tarnybos nuo 2009-11-13, jeigu nesutiks eiti siūlomas pareigas arba tokių pareigų pasiūlyti nebus galimybės (b.l. 10, t.1). Pareiškėja pranešimo įteikimo metu ėjo Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausiosios specialistės pareigas (A lygis 9 kategorija) ( b.l. 86, 162-163, t.1). 2009-05-21 Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-45-1 „Dėl Kalvarijos savivaldybės administracijos struktūros ir didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus“ buvo patvirtinta nauja Kalvarijos savivaldybės administracijos struktūra, kurioje vienas iš struktūrinių padalinių yra Ekonominės plėtros ir investicijų skyrius, o taip pat nustatytas Kalvarijos savivaldybės administracijos didžiausias leistinas valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius 87 ( b.l. 27-28, t.1). Vadovaujantis minėtu Tarybos sprendimu, 2009-06-01 Kalvarijos savivaldybės direktorius įsakymu Nr.A-74 ( b.l. 29-31, t.1) patvirtino Kalvarijos savivaldybės administracijos naikinamų ir steigiamų pareigybių sąrašą, kuriuo buvo nuspręsta panaikinti 15 pareigybių, tame tarpe – Ekonominės plėtros ir investicijų skyriuje vedėjo pavaduotojo (A lygis 11 kategorija) ir dvi vyriausiojo specialisto (A lygis 9 kategorija) pareigybes, o taip pat buvo nuspręsta įsteigti 11 pareigybių, tame tarpe -Ekonominės plėtros ir investicijų skyriuje dvi vyriausiojo specialisto pareigybes. Nors teismas nerevizuoja minėto Sprendimo bei Įsakymo teisėtumo, tačiau pažymi, kad minėtu Tarybos sprendimu nustatytas Kalvarijos savivaldybės administracijos didžiausias leistinas valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius nuo 102 buvo sumažintas iki 87 ( t.y. 15), o minėtu įsakymu patvirtintų naikinamų ir steigiamų pareigybių skirtumas – 4 (15-11=4). 2009-06-29 Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-90 patvirtintas Kalvarijos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašas ( b.l. 19-21, t. 2). 2009-06-29 Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-91 „Dėl Kalvarijos savivaldybės administracijos ir jos padalinių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etatų ir tarnybinių atlyginimo tvirtinimo“ (b.l. 14-21, t.2) buvo patvirtintas etatų sąrašas, kuris numatė Ekonominės plėtros ir investicijų skyriuje 7 valstybės tarnautojų pareigybes, tame tarpe – tris vyriausiojo specialisto A lygio 9 kategorijos. 2009-10-27 įsakymu Nr. A-159 (b.l. 48-51, t.1) „Dėl Kalvarijos savivaldybės administracijos ir jos padalinių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etatų ir tarnybinių atlyginimo tvirtinimo“ (b.l. 14-21, t.2) buvo patvirtintas etatų sąrašas ir tarnybiniai atlyginimai, kuris taip numatė Ekonominės plėtros ir investicijų skyriuje 7 valstybės tarnautojų pareigybes, tame tarpe – tris vyriausiojo specialisto A lygio 9 kategorijos. 2009-10-27 Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-160 buvo patvirtintas Kalvarijos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašas ( b.l. 52-54, t. 1). 2009-06-01 įsakymu Nr. A-74 (b.l.29-31, t. 1 ) nusprendus naikinti dalį pareigybių, 2009-06-30 įsakymu Nr. A1-130 ( b.l. 144, t. 1) A. M. buvo paskirta į Finansų ir biudžeto planavimo skyriaus vyriausiosios specialistės pareigas (A lygis 9 kategorija), 2009-06-30 įsakymu Nr. A1-123 ( b.l. 147, t.2) perkėlė valytoją V. K. į Bendrųjų reikalų skyrių, 2009-06-30 įsakymu Nr. A1-126 ( b.l. 150, t.1) E. V. buvo paskirta į Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiosios specialistės pareigas (A lygis 9 kategorija). 2009-08-10 įsakymu Nr. A1-166 ( b.l. 133, t.1) Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė R. L. (atsižvelgus į E. J. prašymą) buvo atleista iš darbo nuo 2009-08-10. 2009-11-12 įsakymu Nr. A1-220 pareiškėja – Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė, nuo 2009-12-10 buvo atleista iš valstybės tarnybos vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 44 str. 1 d. 9 p., taip pat jai buvo nuspręsta išmokėti 2 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio išeitinę išmoką (b.l. 113, t.1). 2009-12-10 įsakymu Nr. A1-233 buvo pakeistas minėtas 2009-11-12 įsakymas Nr. A1-220: pareiškėja – Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė, nuo 2010-01-12 buvo atleista iš valstybės tarnybos vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 44 str. 1 d. 9 p., taip pat jai buvo nuspręsta išmokėti 2 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio išeitinę išmoką ( b.l. 110, t. 1). 2010-01-13 įsakymu Nr. A1-4 buvo panaikinta valstybės tarnautojo A lygio 9 kategorijos vyriausiojo specialisto pareigybė Ekonominės plėtros ir investicijų skyriuje ( b.l. 96, t. 1). Atleidimo iš valstybės tarnybos metu pareiškėja augino sūnų I. G. , gim. 2000 m. liepos 8 d. ir dukrą V. G. , gim. 1994 m. rugpjūčio 8 d., kuriems nustatytas lengvas neįgalumo lygis ( b.l. 12-14, t.1). Ginčijamo įsakymo priėmimo metu pareiškėjos vidutinis dienos darbo užmokestis buvo 107,98 Lt, o vidutinis mėnesinis darbo užmokestis – 2289,18 Lt (b.l. 93, t.1). Administracinės bylos dokumentuose nėra jokių duomenų, taip pat tokie duomenys nebuvo pateikti ir teismo posėdžio metu, kad nuo 2009-07-13 iki 2010-01-12 (įspėjimo apie atleidimą iš valstybės tarnybos laikotarpiu) pareiškėjai atsakovas būtų pasiūlęs eiti kitas karjeros valstybės tarnautojo ar kitas pareigas. Atsiliepime į skundą (b.l. 17-20, t.1) atsakovas nurodė, kad pareiškėjai kitos pareigos nebuvo siūlomos, nes laisvų pareigų nebuvo. Teismui taip pat nebuvo pateikti jokie duomenys, kuriuos pateikti privalėjo atsakovas arba jo įgaliotas atstovas (ABTĮ 10 str., 57 str. 4 d.), kad A. M. , E. V. , o taip pat ir V. K. turėjo daugiau garantijų, numatytų Valstybės tarnybos įstatymo 43 str. 1 d., Darbo kodekso 129 str. 4 d., likti valstybės tarnyboje, darbe, negu pareiškėja. Teismas pažymi, kad 2003-12-29 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato nutarimo Nr. 44 6 punktas rodo, kad Darbo kodekso 129 str. 4 d. taikymui neturi reikšmės ar darbuotojas vienas augina vaiką, taip pat nėra reikšmingi klausimai, susiję su vaiko išlaikymu, kas leidžia daryti išvadą, jog minėta teisės norma taikoma auginant ir vieną vaiką iki 14 metų. Teismui taip pat nebuvo pateikti jokie duomenys, kuriuos pateikti privalėjo atsakovas arba jo įgaliotas atstovas, ar naikinant vieną iš trijų Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausiojo specialisto A lygio 9 kategorijos pareigybę, kitas dvi pareigybes užimantys valstybės tarnautojai turėjo daugiau garantijų, numatytų Valstybės tarnybos įstatymo 43 str. 1 d., Darbo kodekso 129 str. 4 d., likti valstybės tarnyboje, negu pareiškėja. Atsakovas nurodė, jog pareiškėjos pareigybę nutarė panaikinti kai paaiškėjo, kad ši pareigybė patvirtinta 2008-12-31 įsakymu Nr. A1-297 ir yra beveik autentiška kitoms dviems pareigybėms, kurios buvo patvirtintos daug anksčiau ir darbuotojai buvo priimti laimėję konkursus būtent į šias pareigas; E. G. buvo perkelta jos prašymu į šią naujai patvirtintą pareigybę 2009-02-19 ( b.l. 89, t. 1). Šio fakto nepakanka atleisti E. G. iš valstybės tarnybos.

7Teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose. Žemesnės instancijos teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi aukštesnės instancijos teismų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose. Teismų praktika atitinkamų kategorijų bylose turi būti keičiama ir naujos teisės aiškinimo taisyklės analogiškose ar iš esmės panašiose bylose gali būti kuriamos tik tais atvejais, kai tai yra neišvengiama ar objektyviai būtina (Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 33 str. 4 d.). Konstitucinis teismas 2006-03-28 nutarime pabrėžė, kad Konstitucijoje įtvirtintas teisinės valstybės principas suponuoja jurisprudencijos tęstinumą ir, tuo pačiu, pažymėjo, jog tokios pat (analogiškos) bylos turi būti sprendžiamos taip pat - t. y. jos turi būti sprendžiamos ne sukuriant naujus teismo precedentus, konkuruojančius su esamais, bet paisant jau įtvirtintų (ABTĮ 13 str., 20 str., Teismų įstatymo 31 – 33 str.).

8Iš skundžiamo atsakovo įsakymo bei jo pakeitimo matyti, kad jie yra priimti Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 44 str. 1 d. 9 p. pagrindu. Ši teisės norma nustato, kad valstybės tarnautojas atleidžiamas iš pareigų, kai valstybės tarnautojo pareigybė panaikinama. Valstybės tarnautojo pareigybės panaikinimo procedūra bei garantijos, kurios yra taikomos šiuo pagrindu atleidžiamam karjeros valstybės tarnautojui, reglamentuoti VTĮ 43 str. 1 d., kur nurodyta, jog karjeros valstybės tarnautojas, kurio pareigybė naikinama, paskiriamas į kitas to paties lygio ir kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas, o jei tokių pareigų nėra ir valstybės tarnautojas sutinka, - į žemesnės kategorijos pareigas; jei iki pareigybės panaikinimo karjeros valstybės tarnautojas į kitas pareigas nepaskiriamas, jis iš pareigų atleidžiamas; valstybės tarnautojui apie pareigybės panaikinimą turi būti pranešta raštu ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki pareigybės panaikinimo; neįgaliajam, nėščiai moteriai (kai valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga likviduojama), moteriai ir (ar) vyrui, auginantiems vaikus (vaiką) iki 14 metų, asmeniui, kuriam iki teisės gauti visą senatvės pensiją liko ne daugiau kaip 5 metai, apie pareigybės panaikinimą turi būti pranešta raštu prieš 4 mėnesius. VTĮ 5 str. nustatyta, jog darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys kiti įstatymai bei kiti teisės aktai valstybės tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja VTĮ. Iš to seka, kad visais atvejais, kai teisinius santykius reglamentuoja VTĮ, turi būti taikomos VTĮ normos, o Darbo kodekso (toliau - DK) nuostatos taikomos tik tuomet, kai susiklosčiusių teisinių santykių VTĮ nereglamentuoja. Atitinkamai DK 129 str. 4 d. numatyta, jog atleisti darbuotoją, auginantį vaiką iki 14 metų, galima tik ypatingais atvejais, jeigu darbuotojo palikimas darbe (šiuo atveju – valstybės tarnyboje) iš esmės pažeistų darbdavio interesus. Pažymėtina, kad šios garantijos taikomos ir tuo atveju, kai naikinama karjeros valstybės tarnautojo užimama pareigybė. VTI 43 str. 1 d. nuostatų analizė taip pat leidžia daryti išvadą, kad šioje teisės normoje karjeros valstybės tarnautojui, kurio pareigybė naikinama, yra įtvirtinta garantija būti paskirtam į kitas to paties ar žemesnio lygio ir kategorijos pareigas, nenustatant reikalavimo atitikti pareigybės (kurią tarnautojas pretenduoja užimti) aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus, tokiu būdu suteikiant tarnautojui papildomą ir išskirtinę (palyginus su asmeniu, norinčiu pradėti eiti atitinkamas pareigas) garantiją tęsti tarnybą toje pačioje institucijoje. Iš VTĮ 7 str. 1 – 3 d. turinio matyti, kad pareigybės lygis (reikalavimas, kuris susijęs su atitinkamo išsilavinimo turėjimu) ir kategorija yra tik bendrieji kriterijai, kurie taikomi tam tikrai pareigybių rūšiai, kurių (suvienodintų pareigybių) sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos Seimas (VTĮ 8 str. 3 d.). Šie kriterijai yra skirti apibrėžti bendrąją valstybės tarnybos sritį, kurioje veikdamas valstybės tarnautojas atlieka funkcijas, užtikrinančias kiekvienos įstaigos vidaus administravimą (struktūros tvarkymas, dokumentų, personalo, turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymas), taip pat kitas įstaigos nuostatose nenurodytas funkcijas, padedančias užtikrinti įstaigos funkcionavimą (teisė, viešieji ryšiai, tarptautiniai ryšiai, viešųjų pirkimų organizavimas, informacinių ir komunikacinių sistemų priežiūra, vidaus auditas ir kita). VTĮ 8 str. 7 d. numato, kad valstybės tarnautojų pareigybės aprašomos ir vertinamos vadovaujantis Vyriausybės tvirtinama Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika. Vyriausybės 2002-05-20 nutarimu Nr. 685 buvo patvirtinta Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika. Metodikoje numatyta, kad valstybės tarnautojo pareigybės aprašymas – tai valstybės tarnautojo pareigybę apibūdinantis dokumentas, kuriame nurodoma pareigybės pavadinimas, lygis ir kategorija, nustatomi specialūs reikalavimai valstybės tarnautojui, einančiam šias pareigas, taip pat nurodomos valstybės tarnautojo, einančio šias pareigas, pareigybei priskirtos funkcijos. VTĮ 15 str. 1 d. 4 p. taip pat įpareigojo valstybės tarnautoją tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir laiku atlikti pavedamas užduotis. Toks teisinis reguliavimas galimybę užimti atitinkamas valstybės tarnybos pareigybes siejo su asmens gebėjimu atlikti atitinkamos pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, kurių atlikimui užtikrinti iš asmens galėjo būti reikalaujama specialių gebėjimų. Atsižvelgdamas į tai, jog atsakovas teismui nepateikė duomenų ir byloje neįrodė A. M. , E. V. pirmumo teisės užimti Finansų ir biudžeto planavimo skyriaus vyriausiosios specialistės pareigas (A lygis 9 kategorija), Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiosios specialistės pareigas (A lygis 9 kategorija) pareigas, teismas daro išvadą, kad atsakovas turėjo realią galimybę taip pat ir privalėjo pasiūlyti pareiškėjai užimti aukščiau paminėtas pareigas. Atsakovas to nepadarė, jokių pateisinamų aplinkybių (pakankamo pagrindo faktinių duomenų) teismui nepateikė. Atsakovas taip pat nepateikė duomenų apie tai, kad Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausiojo specialisto A lygio 9 kategorijos kitas dvi pareigybes užimantys valstybės tarnautojai turėjo daugiau garantijų likti tarnyboje, negu pareiškėja. Tai, kad atleidus pakaitine dirbusią R. L. skyriuje buvo palikta dirbti įspėjimą gavusi I. A. , neįrodo jos pirmumo teisės likti tarnyboje. Nesiūlė atsakovas ir V. K. suteikto darbo. Vadovaujantis išdėstytais motyvais darytina išvada, kad Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr. A1-220 „Dėl E. G. atleidimo“ bei Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. A1-233 „ Dėl Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. A1-220 „Dėl E. G. atleidimo“ pakeitimo“ buvo priimti pažeidžiant VTĮ 43 str. 1 d., DK 129 str. 4 d., todėl naikintini (ABTĮ 89 str. 1 d. 1 p.). Pripažinus pareiškėjos atleidimą iš tarnybos neteisėtu, ji grąžintina į valstybės tarnybą, iki atleidimo ėjusias pareigas ir jai priteistas vidutinis darbo užmokestis už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos (DK 297 str. 1 d., 3 d.).

9Įvertinęs likusius pareiškėjos skundo argumentus dėl neteisėto atleidimo iš valstybės tarnybos, teismas juos atmeta kaip nepagrįstus. 2009-11-03 buvo gautas Kalvarijos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos sutikimas dėl pareiškėjos atleidimo iš valstybės tarnybos (b.l. 46, t.1), todėl 2007-04-04 Kolektyvinės sutarties 83 p. reikalavimai nebuvo pažeisti. Teismui pateiktų duomenų visuma taip pat duoda pakankamą pagrindą išvadai, kad atsakovas nepažeidė ir DK 1301 str. reikalavimų, nes realiai iki 2009-12-10 darbo santykiai buvo nutraukti tik su 4 darbuotojais, todėl, įvertinus DK 1301 str. reikalavimus, atsakovui neatsirado pareiga rengti konsultacijas su darbuotojų atstovais bei apie numatomą 10 ir daugiau darbuotojų atleidimą pranešti teritorinei darbo biržai. Pažymėtina tai, kad atsakovas rengė konsultacinius susitikimus dėl Kalvarijos savivaldybės administracijos struktūrinių pakeitimų ir galimo darbuotojų skaičiaus mažinimo (b.l. 21-26, t.1).

10Pažymėtina tai, jog prašydama priteisti bylinėjimosi išlaidas pareiškėja nepateikė raštu tokio prašymo su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu, jos nepriteistinos, tačiau tokį prašymą ji turi teisę pateikti nustatyta tvarka ir terminais (ABTĮ 45 str.).

11Vadovaudamasi administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 2 p. teisėja

Nutarė

12Skundą patenkinti visiškai.

13Panaikinti Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 12 d. įsakymą Nr. A1-220 „Dėl E. G. atleidimo“.

14Panaikinti Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 10 d. įsakymą Nr. A1-233 „ Dėl Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. A1-220 „Dėl E. G. atleidimo“ pakeitimo“.

15Grąžinti E. G. į valstybės tarnybą Kalvarijos savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausiojo specialisto A lygio 9 kategorijos pareigas.

16Priteisti E. G. iš Kalvarijos savivaldybės administracijos vidutinį mėnesinį darbo užmokestį po 2289,18 Lt už priverstinės pravaikštos laiką nuo 2010 m. sausio 13 d. iki teismo sprendimo įvykdymo dienos.

17Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai