Byla II-113-1011/2018
Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos sprendimo panaikinimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Linas Dūdys, sekretoriaujant Aistei Bareikei ir Valentinai Solovejienei, dalyvaujant skundą padavusiam A. G., jo ir UAB „( - )“ atstovui advokatui S. U., Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos atstovei B. J., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs pareiškėjų

2A. G. ir UAB „( - )“ skundą dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos sprendimo panaikinimo,

Nustatė

3Pareiškėjai A. G. ir UAB „( - )“ 2017-02-21 kreipėsi su skundu į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (toliau – ir Inspekcija) dėl neteisėto asmens duomenų tvarkymo ir tiesioginės rinkodaros reikalavimų pažeidimo. Skunde buvo nurodoma, kad nuo

42016-11-11 iki 2017-02-18 į UAB „( - )“ priklausančią el. pašto dėžutę ( - ) buvo atsiųsta 13 nepageidaujamų reklaminio pobūdžio laiškų, siūlančių įsigyti įvairių drabužių. Minėti laiškai buvo gaunami iš siuntėjo ( - ) ( - )) elektroninio pašto, priklausančio UAB „( - )“ (toliau – ir Bendrovė). Kadangi iš minėtos įmonės/jos internetinės parduotuvės niekada nieko nepirko nei UAB „( - )“, nei A. G., be to, nei UAB „( - )“, nei A. G. niekur nėra registravę jo naudojamo el. pašto adreso, užsakę naujienlaikraščių, A. G. nėra davęs sutikimo dėl jo asmens duomenų tvarkymo, o UAB „( - )“ – dėl tiesioginės rinkodaros, todėl A. G. 2017-01-19 atsakydamas į paskutinį gautą nepageidaujamą laišką paprašė nurodyti, kokiu pagrindu UAB „( - ) priklausančiais el. pašto adresais siuntė tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, bei jam, A. G., kaip duomenų subjektui; nurodyti, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys buvo surinkti, kokiu tikslu ir pagrindu jie yra tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams jie teikiami ar buvo teikti. Tačiau A. G. iš UAB „( - )“ jokio atsakymo per nustatyta terminą negavo. Daroma prielaida, kad laiškas buvo perskaitytas, kadangi iki 2017-02-21 daugiau reklaminių laiškų iš minėtos bendrovės nebegavo. Atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes, pareiškėjų įsitikinimu, Bendrovė pažeidė Elektroninių ryšių įstatymo (toliau – ir ERĮ) 69 str. nuostatas, taip pat Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ir ADTAĮ) 5, 14, 23, 24 str. nuostatas, todėl prašo taikyti Bendrovei teisės aktuose nustatytas sankcijas, atsižvelgiant į sunkiančias aplinkybes, kadangi Inspekcijos 2016-12-14 sprendimu Nr. 3R-442 jau buvo konstatuota, jog Bendrovė neužtikrino tvarkomų asmens duomenų tikslumo ir teisėtumo ir tuo pažeidė ADTAĮ 3 str. 1 d. 2 p., be to, neįgyvendinusi nustatytos pareigos supažindinti A. G. su tvarkomais asmens duomenimis ir tuo, kaip jie tvarkomi, pažeidė ADTAĮ 23 str. 1 d. 2 p. ir 25 straipsnį.

5Inspekcija 2017-12-21 sprendimu Nr. 3R-477 (2.13-1) (toliau – ir Sprendimas) nusprendė: 1) A. G. skundą pripažinti pagrįstu dalyje dėl pareiškėjo, kaip duomenų subjekto, teisės susipažinti su savo asmens duomenimis neįgyvendinimo; davė Bendrovei nurodymą – užtikrinti, kad gavus duomenų subjekto prašymą susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, ADTAĮ 25 str. nustatyta tvarka būtų įgyvendinta duomenų subjekto teisė susipažinti su savo asmens duomenimis, išskyrus ADTAĮ 23 str. 2 d. nustatytas išimtis; 2) nutraukė pareiškėjo skundo nagrinėjimą dalyje dėl jo, kaip fizinio asmens, duomenų tvarkymo Bendrovėje; 3) atmetė pareiškėjo skundą dalyje dėl Bendrovės pareiškėjui 2016-11-11, 2016-11-22, 2016-12-13, 2016-12-17, 2016-12-18, 2016-12-23, 2016-12-23, 2017-01-01, 2017-01-05, 2017-01-06, 2017-01-18 siųstų elektroninio pašto pranešimų su tiesioginės rinkodaros pasiūlymais.

6UAB „( - )“ ir A. G. kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su skundu, kurį tikslindamas ir galutinai formuluodamas skundo reikalavimus prašė: 1) panaikinti Sprendimą nutraukti A. G. skundo nagrinėjimą dalyje dėl jo, kaip fizinio asmens, duomenų tvarkymo Bendrovėje ir ginčą išspręsti iš esmės – paskirti Bendrovės vadovui V. S. baudą; 2) panaikinti Sprendimą atmesti UAB „( - )“ skundą dalyje dėl Bendrovės siųstų elektroninio pašto pranešimų su tiesioginės rinkodaros pasiūlymais ir paskirti Bendrovės vadovui V. S. baudą. Pagrįsdami skundo reikalavimus nurodo, kad ERĮ 69 str. 1 d. nustato, jog naudoti elektroninių ryšių paslaugas, įskaitant elektroninio pašto pranešimų siuntimą, tiesioginės rinkodaros tikslu leidžiama tik gavus išankstinį abonento ar registruoto elektroninių ryšių paslaugų naudotojo sutikimą. ADTAĮ 2 str. 13 d. nustato, kad tiesioginė rinkodara yra veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų. Akivaizdu, kad Bendrovė A. G. elektroninio pašto adresu siūlydama įvairias prekes vykdė tiesioginę rinkodarą, kaip ji apibrėžta ADTAĮ 2 str. 13 d. (tai nustatyta ir Inspekcijos skundžiamame sprendime). Sutikimas pagal ADTAĮ 2 str. 12 d. yra savanoriškas duomenų subjekto valios pareiškimas tvarkyti jo asmens duomenis jam žinomu tikslu. Teisės aktai asmeniui įtvirtina absoliučią teisę nesutikti su jo duomenų naudojimu tiesioginės rinkodaros tikslais. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, jog asmens sutikimas jo duomenis naudoti tiesioginės rinkodaros tikslais negali būti numanomas. Asmeniui prieš telefonu ar elektroniniu paštu pateikiant jam tam tikrą komercinį pasiūlymą, pirmiausia turi būti aiškiai ir nedviprasmiškai atsiklausiama dėl jo telefono numerių ir (ar) elektroninio pašto adresų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslais, ir tik gavus aiškų asmens sutikimą tokius veiksmus galima atlikti. ERĮ tiesioginės rinkodaros bei sutikimo sąvokos nėra reglamentuotos, tačiau jo galiojančios redakcijos 3 str. 85 d. nustatyta, kad šio įstatymo devintajame skirsnyje vartojamos sąvokos, neapibrėžtos šiame įstatyme, suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos ADTAĮ. Į ADTAĮ įtvirtintas išankstinio asmens sutikimo naudoti jo elektroninio pašto kontaktinius duomenis gavimo taisykles nukreipiančiosios normos yra įtvirtintos ir ERĮ 69 str. 2 d. nuostatose. Nei „( - )“, nei A. G. elektroninio pašto adreso ( - ) a neregistravo Bendrovei priklausančioje interneto svetainėje ir jokiais kitais būdais nedavė įmonei sutikimo tvarkyti nurodytą elektroninio pašto adresą tiesioginės rinkodaros tikslais. T. B. pažeidė ERĮ 69 str. 1 d. nuostatas. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad Bendrovė jau ne pirmą kartą pažeidžia teisės aktų reikalavimus A. G. atžvilgiu ir Inspekcijos jau buvo bausta už šiuos pažeidimus, tačiau toliau sistemingai juos daro. Bendrovės veiksmai dėl neteisėto asmens duomenų tvarkymo bei tiesioginės rinkodaros reikalavimų pažeidimo A. G. jau buvo skųsti Inspekcijai, kuri 2016-12-14 sprendimu Nr. 3R-442(2.13-1.) pavedė Bendrovei užtikrinti, kad asmeniui sukuriant paskyrą Bendrovei priklausančioje interneto svetainėje ir užsiprenumeruojant pasiūlymus, iš asmens būtų reikalaujama tapatybės patvirtinimo, taip pat nurodė kaupti visus tokio veiksmo atlikimą patvirtinančius įrodymus. Tai reiškia, kad Bendrovė, vykdydama Inspekcijos nurodymus, privalo turėti patikimus įrodymus dėl tinkamo jai priklausančios interneto svetainės vartotojų sutikimo išreiškimo. K. B. nepateikė įrodymų apie pareiškėjų sutikimo buvimą, tai reiškia, kad ji negavo pareiškėjų sutikimo tvarkyti nurodytą elektroninio pašto adresą tiesioginės rinkodaros tikslais, todėl šiuos duomenis tvarkė ir tiesioginės rinkodaros pasiūlymus siuntė neteisėtai.

7Pažymėjo, kad Inspekcijos teigimu, kilusiam ginčui nėra taikomos ADTAĮ nuostatos, kadangi Bendrovė neteisėtai tvarkyti asmens duomenys yra tik juridinių asmenų duomenys.

8A. G. dėl Bendrovės veiksmų į Inspekciją kreipėsi su 2016-08-17 skundu dėl jo asmens duomenų (asmeninio el. pašto adreso ( - ) tvarkymo. Bendrovė minėtą A. G. elektroninį paštą iš savo duomenų bazės panaikino. Tai reiškia, kad Bendrovė siekė tvarkyti duomenis apie A. G., o ne apie UAB „( - )“. Bendrovės siūlomos prekės yra visiškai nesusijusios su UAB „( - )“ vykdoma veikla, reklaminiai pranešimai buvo siunčiami į A. G. UAB „( - )“ suteiktą elektroninio pašto adresą, o ne bendru viešai skelbiamu „( - )“ el. pašto adresu ( - )). Todėl darytina išvada, kad Bendrovė siekė savo prekes siūlyti A. G. kaip fiziniam asmeniui. Atkreipė dėmesį, kad pranešimai buvo siunčiami el. pašto adresu, kuris susideda iš A. G. asmens duomenų (vardo ir pavardės) ir UAB „( - )“ priklausančio domeno. Tai, kad domenas priklauso kitam asmeniui, nereiškia, jog toks elektroninis pašto adresas nėra konkretaus fizinio asmens domuo ADTAĮ prasme. Elektroninis paštas ( - ) A. G. yra naudojamas asmeniniams poreikiams tenkinti, kadangi tokia galimybė numatyta UAB „( - )“ vidaus tvarkoje. Todėl šis el. pašto adresas yra A. G. asmens domuo ADTAĮ prasme (A. G. duomenys – vardas ir pavardė – esantys elektroninio pašto sudedamosiomis dalimis, akivaizdžiai yra asmens duomenys, kadangi leidžia identifikuoti konkretų asmenį – A. G., dirbantį UAB „( - )“), todėl Bendrovė turėjo užtikrinti visas ADTAĮ 23 str. 1 d. nustatytas duomenų subjekto teises bei jų įgyvendinimą. Be to, pareiškėjų atstovo nuomone, Bendrovė turėjo įvykdyti ir ADTAĮ 24 str. 2 d. nustatytą pareigą.

9Be to, skunde pažymima, kad Inspekcija skundžiamame sprendime padarė išvadą, jog Bendrovė neįrodė, jog UAB „( - )“ elektroninio pašto adresas tiesioginės rinkodaros tikslais buvo tvarkomas teisėtai, tačiau neatliko papildomo tyrimo, neišreikalavo papildomų įrodymų iš Bendrovės. Tokiu būdu Inspekcija pažeidė savo pareigą, numatytą ( - ) str. 1 d., t. y. nustatyti, ar buvo padarytas administracinis nusižengimas. Be to, Inspekcijos tokie teiginiai prieštarauja teismų formuojamai praktikai. Teismai laikosi pozicijos, kad pakankamų įrodymų nepateikimas lemia tokiam ūkio subjektui nepalankų sprendimą. Skunde taip pat atkreipiamas dėmesys, kad Inspekcija laikosi nenuoseklios praktikos, kadangi kituose analogiškuose ginčuose laikosi pozicijos, kad asmuo, tvarkantis asmens duomenis, turi įrodyti neabejotiną asmens, kurio duomenys tvarkomi, sutikimą duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais.

10Inspekcija teismui pateiktame atsiliepime į patikslintą skundą ir prašė jo netenkinti, o Sprendimą palikti nepakeistą. Pagrįsdama savo poziciją paaiškino, kad faktas, jog Bendrovės ir (arba) jos vadovas V. S. dėl A. G., kaip fizinio asmens, asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjekto teisės susipažinti su savo asmens duomenimis neįgyvendinimo, anksčiau buvo pripažinta pažeidusi ADTAĮ reikalavimus ir, tai kad šios duomenų subjekto teisės pakartotinai neįgyvendino A. G. į Bendrovei kreipusis 2017-01-19, nereiškia, kad Bendrovės nagrinėjamu atveju į UAB „( - )“ elektroninio pašto adresą ( - ) siuntė elektroninio pašto pranešimus su tiesioginės rinkodaros pasiūlymais, neturint išankstinio UAB „( - )“ sutikimo gauti tokius pasiūlymus. Bendrovė pateikė Inspekcijai įrodymus, kad pareiškėjai 2016-09-06 10:35 val. registravosi Bendrovės naujienlaiškių prenumeratos sistemoje ir išreiškė sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus. Atkreiptinas dėmesys, kad net jei minėtą sutikimą išreiškė ne pareiškėjai, nereiškia, kad Bendrovė apie tai žinojo ar galėjo žinoti. Pažymima, kad pareiškėjai savo skunde yra nenuoseklūs, kadangi aprašydami faktinę situaciją nurodo, kad pranešimai buvo siųsti į UAB „( - )“ priklausantį elektroninio pašto adresą ( - ) Šis teiginys keletą kartų pakartojamas ir kitose skundo vietose. Tačiau toliau jau nurodoma, kad elektroninio pašto adresas ( - ) yra A. G., kaip fizinio asmens, elektroninio pašto adresas ir atitinkamai asmens duomuo. Inspekcijos nuomone, jei laikyti, kad aptariamas elektroninio pašto adresas priklauso A. G., kaip fiziniam asmeniui, tuomet nėra aišku, kodėl tiek 2017-02-21 d. skundą Inspekcijai, tiek skundą teismui padavė ne A. G., o A. G. ir UAB „( - )“. Be to paduodant 2017-02-21 skundą A. G. veikė kaip UAB „( - )“ įgaliotas atstovas. S. I. nustatė, kad Bendrovė tvarkė A. G. vardą ir pavardę, UAB „( - )“ elektroninio pašto adresą( - ) ir registracijos adresą bei telefono numerį, kuris priklauso UAB „( - )“. ADTAĮ 1 str. 1 d. nustato, kad šio įstatymo tikslas yra ginti žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo teisę tvarkant asmens duomenis, o pagal šio straipsnio 2 d. šis įstatymas reglamentuoja santykius, kurie atsiranda tvarkant asmens duomenis automatiniu būdu, taip pat neautomatiniu būdu tvarkant asmens duomenų susistemintas rinkmenas: sąrašus, kartotekas, bylas, sąvadus ir kita. Įstatymas nustato fizinių asmenų, kaip duomenų subjektų, teises, šių teisių apsaugos tvarką, juridinių ir fizinių asmenų teises, pareigas ir atsakomybę tvarkant asmens duomenis. Kaip vykdomas ADTAĮ, išskyrus 8 ir 351 str., prižiūri ir kontroliuoja Inspekcija, kaip tai nustatyta ADTAĮ 36 str. 1 d. Inspekcijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-09-25 nutarimu Nr. 1156, 1 p. nustatyta, kad Inspekcija yra Vyriausybės įstaiga, atliekanti ADTAĮ, Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, teisinės apsaugos įstatymo, ERĮ 12 str. 5 d., kitų įstatymų ir teisės aktų jai pavestas duomenų apsaugos priežiūros funkcijas. Todėl atsižvelgiant į aukščiau nurodytų teisės aktų nuostatas bei į tai, kad Inspekcija skundo nagrinėjimo metu nenustatė, kad Bendrovė tvarkė A. G., kaip fizinio asmens, asmens duomenis, konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju ADTAĮ nuostatos nėra taikomas. Pozicijos nekeičia ir tai, kad skunde nurodoma, jog UAB „( - )“ savo vidaus tvarkoje suteikė teisę savo darbuotojui A. G. darbo elektroninio pašto adresą naudoti ir asmeninais tikslais.

11Bendrovės tiesioginės rinkodaros pasiūlymų, pateiktų pranešimuose, neaktualumas UAB „( - )“ bei tai kokiu tikslu ir sąlygomis tvarkomi duomenys, niekaip neapsprendžia ir negali apspręsti, ar šie duomenys yra asmens duomenys. Be to, nėra aišku, kodėl laikytina, kad prekių ar paslaugų siūlymas vienu iš juridinio asmens elektroninio pašto adresu, t. y. vienam iš juridinio asmens darbuotojų/atstovų, laikytinas prekių ar paslaugų siūlymu ne tam juridiniam asmeniui, o jo darbuotojui/atstovui asmeniškai, kaip fiziniam asmeniui. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad fizinis asmuo ne tik negali nuspręsti kaip (iš kokių duomenų) bus sudaromas jo darbo elektroninio pašto adresas, bet net negali nuspręsti neturėti darbo elektroninio pašto adreso. Juo labiau, fizinis asmuo nutraukęs darbo santykius su juridiniu asmeniu, neturi galimybės toliau naudotis jam darbdavio suteiktu elektroninio pašto adresu. Taip pat pastebėtina, kad, kaip skunde nurodo pareiškėjai, UAB „( - )“ veikla nėra susijusi su elektroninio pašto paslaugų teikimu fiziniams asmenims, todėl nėra ir jokio pagrindo laikyti, kad elektroninio pašto dėžutę (adresą) ( - ) A. G. susikūrė, kaip fizinis asmuo, savo asmeniniams poreikiams. Skunde nurodyti teiginiai dėl Inspekcijos nenuoseklios praktikos nepagrįstas, kadangi ankstesni ginčai yra susiję su A. G. skundais dėl jo kaip fizinio asmens duomenų tvarkymo dėl nepageidaujamų elektroninio pašto pranešimų siunčiamų j jo asmeninį elektroninio pašto adresą ( - )

12Teismo posėdžio metu A. G. ir UAB „( - )“ atstovas skundą palaikė, nurodė, kad A. G. teisės buvo pažeistos, Inspekcija neatliko savo darbo. Jie privalėjo surinkti visus įrodymus ir įpareigoti Bendrovę pateikti visus duomenis, kaip gauti ir kur naudoti buvo asmens duomenys. Inspekcijos pozicija nuolat skiriasi ir dėl to, kas yra asmens duomenys.

13Teismo posėdžio metu Inspekcijos atstovę nurodė, kad Sprendimas yra pagrįstas, skundas atmestinas, kadangi pažeistos buvo ne fizinio asmens teisės, o juridinio asmens UAB „( - )“ teisės. Pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju buvo UAB „( - )“ pašto adreso tvarkymas ir būtent juridinio asmens sutikimo ar nesutikimo reikėjo. Atkreipė dėmesį, kad nėra įstatyme nurodyta pareigos fiksuoti, iš kokio IP adreso buvo užsakytas naujienlaiškis.

14Skundas atmestinas.

15Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad 2016-11-11 15:40, 2016-11-22 17:32, 2016-12-13 16:01, 2016-12-17 15:07, 2016-12-18 10:49, 2016-12-18 32:26, 2016-12-23 16:31, 2016-12-30 17:33, 2017-01-01 13:21, 2017-01-05 20:25, 2017-01-06 18:23, 2016-01-18 12:18 ir 2017-01-18 14:11 į elektroninį paštą ( - ) iš elektroninio ( - ) gauti elektroninio pašto pranešimai su tiesioginės rinkodaros pasiūlymais (b. l. 40–72).

16Elektroninio pašto adresas ( - ) priklauso Bendrovei; elektroninis pašto adresas ( - ) priklauso UAB „( - )“, tačiau suteiktas naudotis pareiškėjui A. G..

17Pareiškėjai A. G. ir UAB „( - )“ kreipėsi į Inspekciją su skundu, kuriame prašoma Bendrovei, už neteisėtą duomenų tvarkymą siunčiant naujienlaiškius, taikyti teisės aktuose numatytas sankcijas (t. 1, b. l. 38–39).

18Inspekcija, išnagrinėjusi A. G. ir UAB „( - )“ skundą, priėmė Sprendimą, kuriuo, be kita ko, nusprendė: nutraukti A. G. skundo nagrinėjimą dalyje dėl jo, kaip fizinio asmens, duomenų tvarkymo Bendrovėje (3 p.); atmetė pareiškėjo skundą dalyje dėl Bendrovės pareiškėjui 2016-11-11, 2016-11-22, 2016-12-13, 2016-12-17, 2016-12-18, 2016-12-23, 2016-12-23, 2017-01-01, 2017-01-05, 2017-01-06, 2017-01-18 siųstų elektroninio pašto pranešimų su tiesioginės rinkodaros pasiūlymais (4 p.).

19Inspekcijos vykdomos funkcijos apibrėžtos ADTAĮ 40 str., kuriame, be kita ko nustatyta, kad ji nagrinėja asmenų prašymus Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka (1 d. 2 p.); šio įstatymo nustatyta tvarka nagrinėja asmenų skundus ir pranešimus, pagal juos tikrina asmens duomenų tvarkymo teisėtumą ir priima sprendimus dėl asmens duomenų tvarkymo pažeidimų (1 d. 3 p.).

20ADTAĮ 50 str. 1 d. nurodoma, kokius sprendimus gali priimti Inspekcija, atlikusi tyrimą pagal pareiškėjo pateiktą skundą: 1) pripažinti skundą pagrįstu; 2) atmesti skundą; 3) nutraukti skundo tyrimą. Minėto straipsnio 3 d. nustatyta, kad Inspekcijos sprendimai įstatymų nustatyta tvarka gali būti skundžiami teismui. Be to, vadovaudamasi ADTAĮ 41 str. 1 d. 6 p., Inspekcija turi teisę įstatymų nustatyta tvarka surašyti administracinių nusižengimų protokolus. P. A. nusižengimų kodekso (toliau – ir ANK) 589 str. 29 d., Inspekcija nagrinėja dėl šio kodekso 82, 83 str., 224 str. 1 d. , 479 str. 2, 6 d., 505, 507 str. numatytas administracinių nusižengimų bylas.

21ANK 82 str. numatyta administracinė atsakomybė už ADTĮ pažeidimus.

22Iš teismui pateikto A. G. ir UAB „( - )“ teismui pateikto patikslinto skundo motyvų bei jame formuluojamų reikalavimų matyti, kad pareiškėjai siekia, jog Bendrovės atsakingam asmeniui, t. y. jos vadovui V. S., būtų iškelta administracinio nusižengimo byla ir jis nubaustas administracine tvarka pagal ANK 82 str. už ADTĮ nuostatų pažeidimus, nes rinkodaros tikslais, neteisėtai buvo tvarkomi pareiškėjų asmens duomenys, nurodyti elektroninio pašto adrese ( - ) Taigi, iš esmės yra ginčijami Sprendimo 3 ir 4 p., kuriuose iš esmės konstatuota, jog nagrinėjamu atveju ADTAĮ nuostatos nebuvo pažeistos.

23Asmuo pagal ANK 82 str. administracinėn atsakomybėn gali būti traukiamas, kai neginčytinai nustatyta, jog buvo pažeistos ADTĮ nuostatos. Todėl, vertinant byloje esančius įrodymus, analizuojant ginčo santykius reglamentuojančių ir aptartų teisės aktų nuostatas, būtina nustatyti, ar Bendrovė nuo 2016-11-11 iki 2017-01-18 į elektroninį paštą ( - ) iš elektroninio pašto ( - ) siųsdama elektroninio pašto pranešimus su rinkodaros pasiūlymais veikė neteisėtai, t. y. pažeisdama ADTĮ reikalavimus. Pasak pareiškėjų, paties pažeidimo esmė yra ta, kad Bendrovei nebuvo duotas sutikimas tvarkyti asmens duomenis.

24Pagal ADTĮ 2 str. 1 d., asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai. Minėto straipsnio 12 d. nustatyta, kad savanoriškas duomenų subjekto valios pareiškimas tvarkyti jo asmens duomenis jam žinomu tikslu; 13 p. nurodoma, kad tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų. ADTĮ 5 str. 1 d. 1 p. nustatyta, kad asmens duomenys gali būti tvarkomi, jeigu duomenų subjektas duoda sutikimą.

25Taigi, ADTĮ pažeidimas gali būti padarytas tvarkant tik fizinio, o ne juridinio, asmens duomenis ir šie duomenys tvarkomi neteisėtai.

26Bendrovės direktorius V. S. 2017-05-29 raštu Inspekciją, be kita ko, informavo, kad Bendrovė nesiunčia nepageidaujamų laiškų gavėjams, kurie neišreiškė noro gauti naujienlaiškių, ar jeigu gavėjas išreiškia nesutikimą gauti naujienlaiškius; gavėjas automatiškai nustoja gauti laiškus paspaudęs atsisakymo nuorodą (t. 1, b. l. 121). Minėtame rašte taip pat nurodoma, kad atsižvelgiant į A. G. skundą, el. adresas ( - ) pilnai pašalintas iš naujienlaiškių sistemos bazės.

27Bendrovės direktoriaus V. S. 2017-06-21 rašte Inspekcijai nurodoma, kad A. G. buvo užsiregistravęs el. parduotuvėje ( - ) savo sutikimą gauti naujienlaiškius buvo išreiškęs registracijos metu pažymėdamas varnele „Sutinku gauti naujienlaiškius“ (t. 1, b. l. 133). Kartu su raštu buvo pateiktas Bendrovės naudojamos adresatų duomenų bazės išrašas, iš kurio matyti, kad el. pašto adresu ( - ) buvo 2016-11-11 buvo pateikta užklausa bei patvirtinimas; atsisakymas buvo patvirtintas 2017-02-19. Minėtame išraše taip pat fiksuota, kad užklausos pateikėjo (gavėjo) IP adresas nežinomas (t. 1, b. l. 134).

28Tiksliai nežinant tinklo įrenginio, iš kurio nagrinėjamu atveju galimai siųstas patvirtinimas Bendrovei dėl naujienlaiškių gavimo, IP adreso, vertinant byloje surinktus nėra galimybės identifikuoti, ar šis patvirtinimas buvo pateiktas iš A. G. vartojamo tinklo įrenginio.

29Pažymėtina ir tai, jog šis IP adresas pareiškėjų skundo tyrimo metu Inspekcijos nebuvo nustatinėjamas, o, kaip minėta, Bendrovė 2017-05-29 rašte patvirtino, kad visi su elektroninio pašto adresu ( - ) susiję duomenys iš jos duomenų bazės yra pašalinti. Taigi, duomenų, patvirtinančių ar paneigiančių tą aplinkybę, jog ( - ) patvirtinimas dėl sutikimo gauti naujienlaiškius buvo teiktas iš A. G. vartojamo tinklo įrenginio, byloje nėra. Teismas taip pat pastebi, kad joks teisės aktas neįpareigoja duomenų tvarkytojo rinkti ir saugoti informaciją apie subjektų, teikiančių atitinkamus patvirtinimus dėl sutikimo tvarkyti jų asmens duomenis, naudojamiems įrenginiams suteikiamus IP adresus.

30Kaip teisingai nurodė pareiškėjai teismui pateiktame skunde, taip pat jų atstovas teisminio nagrinėjimo metu, administracinių nusižengimų procese galiojančią nekaltumo prezumpciją turi paneigti institucija, atliekantį tyrimą dėl galimo nusižengimo padarymo, ir visa įrodymų nepateikimo ar abejonių nepanaikinimo rizika tenka būtent jai. Nagrinėjamoje byloje nėra duomenų, jog Institucija būtų aiškinusi tinklo įrenginio, kuriuo buvo galimai duotas sutikimas dėl naujienlaiškių gavimo, IP adresą, jo vartotoja, o buvo vadovautasi Bendrovės pateiktais įrodymais – adresatų duomenų bazės išrašu, iš kurio matyti, kad el. pašto adresu ( - ) buvo 2016-11-11 buvo pateikta užklausa bei patvirtinimas, o atsisakymas buvo patvirtintas

312017-02-19. M. B. paaiškinimai nėra paneigti. Teismo vertinimu, tolimesnis tyrimas, kurio metu būtų nustatytas aktualus IP adresas, atsižvelgiant į laiko faktorių (registracija galimai buvo pateikta 2016-11-11, t. y. maždaug prieš pusantrų metų), negalėtų suteikti jokios reikšmingos informacijos, nebūtų informatyvus. Tai iš esmės pripažįsta tiek pareiškėjas, tiek Inspekcijos atstovė.

32Teisminėje praktikoje ne kartą akcentuota, kad administracinėn atsakomybės asmuo gali būti traukiamas tik surinkus neabejotinų įrodymų, patvirtinančių visus administracinio nusižengimo sudėties požymius, o duomenų, remiantis kuriais tik galima manyti, kad teisės pažeidimas galėjo būti padarytas, nepakanka išvadoms taikant administracinę atsakomybę. Nesurinkus pakankamai tokių įrodymų, administracinio nusižengimo byla negali būti pradėta.

33Nagrinėjamu atveju nesurinkta įrodymų, paneigiančių Bendrovės 2017-05-29 ir 2016-06-01 raštuose ir jų prieduose nurodytas aplinkybes, ir, kaip minėta, tokių įrodymų tolesnis rinkimas nėra prasmingas. Neginčijamai nenustačius, kad ANK 82 str. numatyto nusižengimo objektyviosios pusės požymio, t. y. tai, jog Bendrovė asmens duomenis, susijusius su ( - ) elektroninės pašto dėžute tvarkė neturėdama sutikimo, kitų skunde nurodytų argumentų bei motyvų vertinimas nėra tikslingas.

34Remiantis tuo, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad Inspekcija skundžiamo Sprendimo dalis (3 ir 4 p.) iš esmės yra pagrįsta, todėl pareiškėjų skundas atmestinas.

35Vadovaudamasis ( - ) str. 1 d. 1 p., teismas

Nutarė

36P. V. duomenų apsaugos inspekcijos 2017-12-21 sprendimą Nr. 3R-477(2.13-1.) nepakeistą ir A. G., UAB „( - )“ skundo netenkinti.

37Ši nutartis per 20 dienų nuo jos nuorašų išsiuntimo ar įteikimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Linas Dūdys, sekretoriaujant... 2. A. G. ir UAB „( - )“ skundą 3. Pareiškėjai A. G. ir UAB „( - )“ 2017-02-21... 4. 2016-11-11 iki 2017-02-18 į UAB „( - )“ priklausančią el. pašto... 5. Inspekcija 2017-12-21 sprendimu Nr. 3R-477 (2.13-1) (toliau – ir Sprendimas)... 6. UAB „( - )“ ir A. G. kreipėsi į Vilniaus miesto... 7. Pažymėjo, kad Inspekcijos teigimu, kilusiam ginčui nėra taikomos ADTAĮ... 8. A. G. 9. Be to, skunde pažymima, kad Inspekcija skundžiamame... 10. Inspekcija teismui pateiktame atsiliepime į patikslintą skundą ir prašė jo... 11. Bendrovės tiesioginės rinkodaros pasiūlymų, pateiktų pranešimuose,... 12. Teismo posėdžio metu A. G. ir UAB „( - )“ atstovas... 13. Teismo posėdžio metu Inspekcijos atstovę nurodė, kad Sprendimas yra... 14. Skundas atmestinas.... 15. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad 2016-11-11 15:40, 2016-11-22 17:32,... 16. Elektroninio pašto adresas ( - ) priklauso Bendrovei; elektroninis pašto... 17. Pareiškėjai A. G. ir UAB „( - )“ kreipėsi į... 18. Inspekcija, išnagrinėjusi A. G. ir UAB „( - )“... 19. Inspekcijos vykdomos funkcijos apibrėžtos ADTAĮ 40 str., kuriame, be kita ko... 20. ADTAĮ 50 str. 1 d. nurodoma, kokius sprendimus gali 21. ANK 82 str. numatyta administracinė atsakomybė už ADTĮ pažeidimus.... 22. Iš teismui pateikto A. G. ir UAB „( - )“ teismui... 23. Asmuo pagal ANK 82 str. administracinėn atsakomybėn gali būti traukiamas,... 24. Pagal ADTĮ 2 str. 1 d., asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su... 25. Taigi, ADTĮ pažeidimas gali būti padarytas tvarkant tik fizinio, o ne... 26. Bendrovės direktorius V. S. 2017-05-29 raštu... 27. Bendrovės direktoriaus V. S. 2017-06-21 28. Tiksliai nežinant tinklo įrenginio, iš kurio nagrinėjamu atveju galimai... 29. Pažymėtina ir tai, jog šis IP adresas pareiškėjų skundo tyrimo metu... 30. Kaip teisingai nurodė pareiškėjai teismui pateiktame skunde, taip pat jų... 31. 2017-02-19. M. B. paaiškinimai nėra paneigti. Teismo... 32. Teisminėje praktikoje ne kartą akcentuota, kad administracinėn atsakomybės... 33. Nagrinėjamu atveju nesurinkta įrodymų, 34. Remiantis tuo, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad... 35. Vadovaudamasis ( - ) str. 1 d. 1 p., teismas... 36. P. V. duomenų apsaugos inspekcijos 2017-12-21 sprendimą... 37. Ši nutartis per 20 dienų nuo jos nuorašų išsiuntimo ar įteikimo dienos...