Byla 2S-99-425/2013

1Panevėžio apygardos teismo teisėjas Laimantas Misiūnas

2viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo A. V. atskirąjį skundą dėl Rokiškio rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 29 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-644-126/2012 pagal Panevėžio apygardos prokuratūros civilinių bylų skyriaus vyriausiojo prokuroro, ginant viešąjį interesą, ieškinį atsakovams D. A., A. A., A. V., tretysis asmuo Obelių vaikų globos namai, institucijos teikiančios išvadas byloje Panevėžio rajono savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos skyrius, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos švietimo ir kultūros departamento Vaiko teisių apsaugos tarnyba, dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, nepilnamečių vaikų nuolatinės globos ir gyvenamosios vietos nustatymo bei išlaikymo priteisimo, ir

Nustatė

3Rokiškio rajono apylinkės teismas 2012-08-24 sprendimu Panevėžio apygardos prokuratūros civilinių bylų skyriaus vyriausiojo prokuroro, ginant viešąjį interesą, ieškinį tenkino ir neterminuotai apribojo tėvų valdžią D. A., A. A. ir A. V. jų nepilnamečių vaikų atžvilgiu, vaikų nuolatinę globą nustatė ir jų globėju paskyrė Obelių vaikų globos namus, iš kiekvieno iš atsakovų priteisė po 200 Lt išlaikymo kiekvienam jų nepilnamečiui vaikui, mokamą mėnesinėmis periodinėmis išmokomis iki vaikų pilnametystės, iš atsakovų priteisė bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovas A. V. 2012-09-18 pateikė apeliacinį skundą. Rokiškio rajono apylinkės teismas 2012-09-20 nutartimi įpareigojo A. V. per 14 dienų pašalinti apeliacinio skundo trūkumus: apmokėti 193,50 Lt žyminiu mokesčiu, nurodyti ginčijamą sumą, pridėti konkrečius įrodymus, pagrindžiančius skundžiamas bylos aplinkybes. Teismas nurodė, kad jeigu atsakovas dėl turtinės padėties negali sumokėti žyminio mokesčio, tai, esant pareiškėjo prašymui ir tai patvirtinantiems įrodymams, teismas gali atsakovą atleisti nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo, o negalėdamas tinkamai surašyti procesinių dokumentų, atsakovas gali kreiptis į atitinkamą valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą dėl antrinės teisinės pagalbos suteikimo. 2012-10-05 gautas atsakovo prašymas nustatytą terminą pratęsti, kadangi atsakovas atlieka bausmę Vilniaus pataisos namuose, o kreipimasis į VMI ir Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą užtruks. Teisėjos rezoliucija terminas buvo pratęstas iki 2012-10-29. 2012-10-29 gautas atsakovo prašymas terminą pratęsti dar kartą, kadangi duomenų ir pažymų pateikimas užtruko. Teisėjos rezoliucija terminas pratęstas iki 2012-11-20. 2012-11-22 atsakovas A. V. pateikė prašymą pratęsti terminui apeliacinio skundo trūkumams pašalinti, nurodė, kad tik 2012-11-20 raštu Nr. (42.3GP)-6-6524 Panevėžio AVMI pateikė deklaracijos formas užpildyti, todėl atsakovas laiku negalėjo kreiptis teisinės pagalbos.

5Rokiškio rajono apylinkės teismas 2012 m. lapkričio 29 d. nutartimi prašymo dėl procesinio termino pratęsimo netenkino, apeliacinį skundą laikė nepaduotu ir gražino atsakovui A. V.. Teismas nurodė, kad per du mėnesius nuo įpareigojimo trūkumus pašalinti tai padaryta nebuvo. Be to, su 2012-11-22 gautu prašymu jokie įrodymai, patvirtinantys prašyme nurodytas aplinkybes, nepateikti. Panevėžio valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba 2012-11-22 pranešė, kad prašymo su privalomais pateikti dokumentais dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo iš A. V. negavo ir sprendimas nepriimtas. Teismas pažymėjo, kad prašymas atnaujinti terminą išsiųstas praleidus nustatytą terminą. Pirmosios instancijos teismas vertino, kad atsakovui buvo suteiktas pakankamas terminas apeliacinio skundo trūkumams pašalinti, nustatytu terminu jie pašalinti nebuvo, todėl esant nurodytoms aplinkybėms, prašymo pratęsti terminą netenkino, o apeliacinį skundą laikė nepaduotu ir grąžino atsakovui.

6Atsakovas A. V. atskiruoju skundu prašė panaikinti Rokiškio rajono apylinkės teismo 2012-11-29 nutartį ir klausimą perduoti nagrinėti iš naujo. Apeliantas nurodė, kad norėdamas gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai turi pateikti Metinę gyventojo (šeimos) turto ir pajamų deklaraciją. Panevėžio AVMI tik 2012-11-20 pateikė deklaracijos formas atsakovui užpildyti. 2012-12-04 raštu Panevėžio AVMI atsakovą informavo, kad deklaracijos užpildytos neteisingai, todėl atsakovas 2012-12-05 pakartotinai užpildė deklaraciją ir ją išsiuntė VMI. Patvirtinta deklaracija bus persiųsta atsakovui ir tik tada jis galės kreiptis į tarnybą su prašymu suteikti teisinę pagalbą. Apeliantas prašė atsižvelgti į išdėstytas aplinkybes, teisingumo ir protingumo principus ir terminą apeliacinio skundo trūkumams pašalinti pratęsti.

7Atskirasis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis keistina ir klausimas išspręstinas iš esmės (Civilinio proceso kodekso 337 str. 1 d. 2 p.).

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Teismas konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl atskirojo skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

9Civilinio proceso įstatymuose nustatyti atskirų procesinių veiksmų atlikimo terminai tam, kad bylinėjimosi procesas truktų apibrėžtą laiką. Šia priemone siekiama įgyvendinti CPK 7 straipsnyje įtvirtintą proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principą, reiškiantį siekį, kad bylos būtų išnagrinėtos ir jose priimti teismo sprendimai įvykdyti per kiek įmanoma trumpesnį laiką ir kuo ekonomiškiau. CPK 307 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta, kad apeliacinis skundas gali būti paduodamas per trisdešimt dienų nuo pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo dienos. Rokiškio rajono apylinkės teismas sprendimą priėmė 2012-08-24, atsakovas A. V. apeliacinį skundą pateikė 2012-09-18 (T. 3, b. l. 141-143), t. y. nepraleidęs termino apeliaciniam skundui pateikti. Kadangi skundas neatitiko visų CPK keliamų reikalavimų, pirmosios instancijos teismas nustatė 14 dienų terminą skundo trūkumams pašalinti bei nurodė, kad atsakovas turi galimybę kreiptis valstybės garantuojamos antrinės teisinės pagalbos. Kaip matyti iš byloje esančių dokumentų, Panevėžio valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba 2012-10-16 raštu atsakovą informavo, kad norint gauti antrinę teisinę pagalbą, reikalingas prašymas suteikti antrinę teisinę pagalbą, asmens dokumento kopija ir dokumentai pagrindžiantys teisę gauti antrinę teisinę pagalbą, t. y. Metinė gyventojo (šeimos) turto deklaracija. Deklaracijoje turi būti pateikti duomenys už metus, su vietos mokesčio administratoriaus žyma, kad deklaracija pateikta (T. 3, b. l. 156-157, 175). LITEKO teismų informacinės sistemos duomenimis atsakovas A. V. nuo 2007 m. atlieka laisvės atėmimo bausmę Vilniaus 2-uosiuose pataisos namuose, adresu Rasų g. 8, Vilniuje, todėl prašymų pateikimas, duomenų gavimas, procesinių dokumentų išsiuntimas jam yra objektyviai sudėtingesnis ir užtrunkantis ilgiau. Kaip matyti iš atsakovo pateikto Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2012-12-18 rašto, atsakovas A. V. pateikė Metinę gyventojo turto deklaraciją, tačiau klaidingai nurodė tam tikrus duomenis, todėl deklaraciją teko pateikti iš naujo (T. 3, b. l. 179), o tai užėmė dar papildomai laiko.

10Pažymėtina, kad vienas iš teisingo teismo aspektų yra asmeniui pasiekiama galimybė apskųsti apeliacine tvarka teismo sprendimą. Nagrinėjama byla yra susijusi su tėvo valdžios apribojimu, todėl teismai turi atsižvelgti į šeimos ir vaiko interesus, užtikrinti, jog jie būti tinkamai apsaugomi ir priimamas teisingas galutinis sprendimas. Siekiant teisingumo įgyvendinimo, bylos šalims turi būti suteikiama galimybė pasinaudoti savo teise sprendimą skųsti apeliacine tvarka. Atsakovo pateikti dokumentai, susirašinėjimas su Panevėžio AVMI bei Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba pagrindžia, kad atsakovas deda visas pastangas šia savo teise pasinaudoti, tačiau dėl tam tikrų aplinkybių, šiuo atveju dėl to, kad atsakovui reikalingų dokumentų gavimo terminai yra priklausomi nuo trečiųjų asmenų, valstybės įstaigų veiksmų, negali tinkamai nustatytais terminais įvykdyti teismo įpareigojimų. Įvertinęs šias aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė tenkinti atsakovo prašymą ir pratęsti terminą apeliacinio skundo trūkumams pašalinti. Pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės: pratęsti A. V. terminą apeliacinio skundo trūkumų pašalinimui iki 2013 m. kovo 8 d. (CPK 77 str. 1 d.).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmos dalies antruoju punktu,

Nutarė

12Rokiškio rajono apylinkės teismo 2012 m lapkričio 29 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės: pratęsti A. V. terminą apeliacinio skundo trūkumų pašalinimui iki 2013 m. kovo 8 d.

Proceso dalyviai