Byla e2-869-475/2015
Dėl įpareigojimo vykdyti privalomąjį nurodymą

1Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Simanavičienė,

2sekretoriaujant Ievai Einorytei,

3dalyvaujant ieškovo atstovei Jolantai Garmuvienei,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui UAB „Kauno arka“, trečiajam asmeniui Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos dėl įpareigojimo vykdyti privalomąjį nurodymą,

Nustatė

5Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas įpareigoti atsakovą UAB „Kauno arka“ per 1 mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos vykdyti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2014-04-16 privalomąjį nurodymą Nr. PN-274-(15.29), t.y. nelaimingų atsitikimų statybvietėje prevencijos tikslu, atlikti nebaigto statyti viešbučio, unikalus Nr. ( - ), esančio žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), ( - ), statybvietės aptvėrimo remonto darbus nuo ( - ) gatvės pusės ir užtaisyti viešbučio, unikalus Nr. ( - ), esančio žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), ( - ), pirmojo aukšto langų, durų ir pan. angas, kad nebūtų galima patekti į viešbučio, unikalus Nr. ( - ), esančio žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), ( - ), vidų; atsakovui neįvykdžius teismo įpareigojimo per nustatytą terminą, skirti atsakovui UAB „Kauno arka“ 28,96 EUR (100,00 Lt) baudą už kiekvieną teismo Įpareigojimo nevykdymo dieną.

6Ieškovas ieškinyje ir jo atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius (toliau tekste - Kauno skyrius) 2014-03-27 gavo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto centro policijos komisariato (toliau tekste - Centro PK) Viešosios policijos skyriaus Centro policijos nuovados 2014-03-25 raštą Nr. 20-22-S-3969 „Dėl Informacijos“, kuriuo buvo informuotas, kad Centro PK gavo pranešimą, apie ( - ), statomame viešbutyje kilusį gaisrą su prašymu organizuoti viešbučio patalpų aptvėrimo darbus. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenimis, žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), esančiame ( - ) (toliau tekste - Sklypas) yra nebaigtas statyti viešbutis, unikalus Nr. ( - ) (baigtumo procentas - 63 %, fizinio nusidėvėjimo procentas - 14 %) (toliau - Viešbutis), kuris nuosavybės teise priklauso atsakovui. Kauno skyrius 2014-04-16 surašė atsakovui privalomąjį nurodymą Nr. PN-274-(15.29) (toliau - Nurodymas), kuriuo pareikalavo iš atsakovo iki 2014-05-14, tikslu užtikrinti žmonių saugą, atlikti nebaigto statyti viešbučio statybvietės aptvėrimo remonto darbus (užtaisyti nuo ( - ) degalinės pusės, ties žemės įduba, išlaužtą aptvėrimo apatinę dalį, atstatyti išardytą tinklinę tvorą nuo ( - ) gatvės pusė), užtaisyti visas viešbučio pirmojo aukšto angas, kad nebūtų galima patekti į pastato vidų. Nurodymas įteiktas atsakovo direktoriui G. K. pasirašytinai 2014-04-17. 2014-05-21 Kauno skyriuje buvo gautas atsakovo 2014-05-20 prašymas „Dėl 2014-04-16 privalomojo nurodymo Nr. PN-274-(15.29)“ registracijos Nr. PRE-142, kuriuo atsakovas prašė pratęsti nurodymo vykdymo terminą iki 2014-06-15. Atsakovui terminas buvo pratęstas iki 2014-06-14, tačiau 2014-06-18 ir 2014-09-10 faktinių duomenų patikrinimo aktais nustatyta, jog atsakovas iki šiol nurodymo užtaisyti viešbučio pirmojo aukšto langus, durų angas ir suremontuoti statybvietės aptvėrimą prie ( - ) gatvės neįvykdė, todėl įpareigotinas tai padaryti.

7Atsakovas atsiliepime su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad per Kauno skyriaus nustatytą ir vėliau pratęstą terminą atsakovas atliko dalį Nurodyme nurodytų darbų, pilnai sutvarkant Sklypo teritoriją t.y.: atliko nebaigto statyti viešbučio statybvietės aptvėrimo remonto darbus: užtaisė nuo ( - ) degalinės pusės, ties žemės įduba, išlaužtą aptvėrimo apatinę dalį ir atstatė išardytą tinklinė tvorą nuo ( - ) gatvės pusės, taip pat atliko tvoros taisymo - užsandarinimo darbus visu Sklypą juosiančios tvoros perimetru; nušienavo sklype esančią žolę, surinko ir išvežė šiukšles; užkabino ženklus, draudžiančius eiti į sklypo teritoriją. Šias aplinkybes grindžia Sklypo 2014-06-29 fotonuotraukomis. Atsakovas, siekdamas, kad Sklypas nebūtų įtrauktas į nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašą 2014 metais, sutvarkė Sklypą, todėl 2014-06-30 Kauno miesto savivaldybės administracija, įvertinusi Sklypo būklę, jį išbraukė iš nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašo už 2014 metus. Apie tai, kad Nurodymas dalyje dėl tvoros sutvarkymo pilnoje apimtyje buvo įvykdytas, atsakovas informavo ieškovą 2014-08-06 pranešimu. Teigia, kad Nurodymą dėl statybvietės aptvėrimo buvo įvykdęs pilna apimtimi, tačiau nenustatyti asmenys nuo tvoros sutvarkymo 2014-06-15 iki 2014-06-18 patikrinimo ir nuo 2014-06-29 pakartotinio tvoros sutvarkymo iki 2014-09-10 patikrinimo buvo suniokoję tvorą atkarpoje nuo ( - ) gatvės. Atsakovas neneigia, kad Sklypo teritoriją piktybiškai niokoja nenustatyti asmenys, t.y. piktybiškai išlaužo ir/ar išspardo tvorą, taip pat supila šiukšles į Sklypo teritoriją, tačiau atsakovas nuolat prižiūri teritoriją ir, esant reikalui, suremontuoja tvorą, užsandarina pažeistus praėjimus, keičia spynas, užsandarina praėjimus į Sklype esantį nebaigtą statyti statinį, kabina iškabas „Įeiti draudžiama“, „Šiukšlinti draudžiama“ ir pan. Taip pat teigia, jog Sklypo teritorija visu perimetru yra aptverta tvora, laisvų praėjimų nėra, Sklypo teritorija nušienauta, išvežtos šiukšlės, taip užtikrinant aplinkinių saugumą, priešgaisrinė apsaugą ir aplinkos apsaugą nuo taršos iš statybvietės, t.y. yra pilnai įgyvendintos Statybinio techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“, patvirtinto LR Aplinkos ministro 2002-04-30 įsakymu Nr. 211 (toliau tekste - Reglamentas). Pažymėjo, kad 2014-12-04 Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Kauno miesto skyriaus specialistai atliko Sklypo patikrinimą vietoje bei surašė Žemės naudojimo patikrinimo aktą Nr. 8ŽN-(14.8.66.)-185, kuriuo buvo nustatyta, kad Sklypą aptverianti tvora prie ( - ) g. ir ( - ) prospekto yra už Sklypo ribos (taip užimant apie 1310 kv.m. valstybinės žemės plotą). Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Kauno miesto skyriaus 2014-12-04 raštu dėl žemės naudojimo tvarkos pažeidimo pašalinimo Nr. 8SD-(14.8.7)-8484 atsakovas buvo įpareigotas iki 2015-01-16 tvorą perkelti į Sklypo ribas. Vykdydamas Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Kauno miesto skyriaus 2014-12-04 rašte dėl žemės naudojimo tvarkos pažeidimo pašalinimo Nr. 8SD-(14.8.7)-8484 pateiktus nurodymus, atsakovas nuo 2014-12-17 vykdo Sklypą juosiančios tvoros atnaujinimo — perkėlimo darbus (įskaitant tvoros aptvėrimo darbus dalyje nuo ( - ) gatvės, taip pat tvoros atkarpos prie ( - ) ir ( - ) pr. atnaujinimo darbus, tvorą perkeliant link pastato į Sklypo ribas). Laiko, kad Nurodymą dalyje dėl įpareigojimą aptverti tvorą nuo ( - ) gatvės yra įvykdęs, todėl mano, jog ieškinys šioje dalyje atmestinas. Taip pat nurodė, kad yra atlikęs visus reikiamus darbus, užtikrinančius nelaimingų atsitikimų statybvietėje prevenciją, t.y.: visu perimetru aptvėręs statybvietę sandaria tvora; prie statinio ir tvoros pakabęs įspėjamuosius ženklus; uždengęs Sklype esančius šulinius; užpylęs iškasas; vykdydamas 2014-12-17 NŽT nurodymą visus nebaigto statyti viešbučio įėjimus aptvėrė statybine tvora, todėl šiais veiksmais pilnai įgyvendino savo pareigą imtis prevencinių veiksmų dėl nelaimingų atsitikimų statybvietėje. Teigia, kad ieškovo reikalavimas užtaisyti viešbučio pirmojo aukšto langų, durų ir pan. angas, kad nebūtų galima patekti į viešbučio vidų yra nepagrįstas ir perteklinis, nes aptvėrus pirmojo aukšto angas statybine tvora šis reikalavimas yra įvykdytas.

8Tretysis asmuo atsiliepimo nepateikė, jo atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio vietą ir laiką informuotas tinkamai (per EPP).

9Ieškinys tenkintinas.

10Teismo posėdžio metu ir iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad atsakovas 2007-08-28 nuomos sutarties pagrindu naudojasi Sklypu, kuriame yra atsakovui nuosavybės teise priklausantis Viešbutis. Kauno skyrius, atsižvelgdamas į Centro PK Viešosios policijos skyriaus Centro policijos nuovados 2014-03-25 raštą Nr. 20-22-S-3969 „Dėl Informacijos“, kuriuo buvo informuotas, apie Viešbutyje kilusį gaisrą ir kuriame buvo prašoma organizuoti viešbučio patalpų aptvėrimo darbus, 2014-04-16 surašė atsakovui Nurodymą, kuriuo pareikalavo iš atsakovo iki 2014-05-14, tikslu užtikrinti žmonių saugą, atlikti nebaigto statyti viešbučio statybvietės aptvėrimo remonto darbus (užtaisyti nuo ( - ) degalinės pusės, ties žemės įduba, išlaužtą aptvėrimo apatinę dalį, atstatyti išardytą tinklinę tvorą nuo ( - ) gatvės pusė), užtaisyti visas viešbučio pirmojo aukšto angas, kad nebūtų galima patekti į pastato vidų. Nurodyme nustatytas terminas, atsižvelgiant į 2014-05-21 atsakovo prašymą, buvo pratęstas iki 2014-06-14. 2014-06-18 faktinių duomenų patikrinimo aktu Nr. FAK-670-(15.31) ir pakartotinai 2014-09-10 faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktu Nr. FAK-10116-(15.31) Kauno skyrius nustatė, kad Nurodymas įvykdytas iš dalies - neužtaisytos Viešbučio pirmojo aukšto langų, durų angos, nesuremontuotas statybvietės aptvėrimas prie ( - ) gatvės.

11Ieškovas prašo įpareigoti atsakovą įvykdyti Nurodymą pilnai, t.y. užtaisyti Viešbučio pirmojo aukšto langų, durų angas, suremontuoti statybvietės aptvėrimą prie ( - ) gatvės. Atsakovas su ieškovo reikalavimais nesutinka, teigdamas, kad įpareigojimą aptverti tvorą nuo ( - ) gatvės yra įvykdęs, o ieškovo reikalavimas užtaisyti viešbučio pirmojo aukšto langų, durų ir pan. angas, kad nebūtų galima patekti į Viešbučio vidų, yra nepagrįstas ir perteklinis, nes aptvėrus pirmojo aukšto angas statybine tvora šis reikalavimas yra įvykdytas.

12Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (toliau tekste - Priežiūros įstatymas) 8 str. 1 d., 2 d. 3 ir 5 p. nuostatomis, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau tekste – Inspekcija) atlieka statybos valstybinę priežiūrą, kuri be kita ko apima statybos dalyvių veiksmų atitikties statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams tikrinimą bei privalomųjų nurodymų pateikti reikalingą informaciją, dokumentus, pašalinti patikrinimų metu nustatytus teisės aktų pažeidimus teikimą. Vadovaujantis Priežiūros įstatymo 11 str. 5 ir 6 d., Inspekcijos pareigūnas turi teisę patikrinti ir kitų, negu nurodyti šio straipsnio 4 d., statybos vykdymo reikalavimų atitiktį teisės aktams; jeigu statybos patikrinimo metu nustatoma teisės aktų pažeidimų, Inspekcijos pareigūnas surašo privalomąjį nurodymą statytojui per privalomajame nurodyme nustatytą, bet ne ilgesnį negu 6 mėnesių terminą šiuos pažeidimus pašalinti: pagal privalomąjį nurodymą atlikti reikalingus statybos darbus, kad statinys (jo dalis) atitiktų teisės aktų reikalavimus.

13Kauno skyrius, vykdydamas Priežiūros įstatymo 8 str. 1 d., 2 d. 3, 5 p., 11 str. 5, 6 d. jam pavestas funkcijas, gavęs informaciją iš Centro PK Viešosios policijos skyriaus Centro policijos nuovados, surašė Nurodymą, kuriame atsakovui nurodė konkrečius reikalavimus dėl Viešbučio statybvietės sutvarkymo. Atsakovas Nurodymo neskundė įstatymų nustatyta tvarka, nors apie tokią teisę buvo informuotas pačiame Nurodymo tekste. 2014-06-18 ir 2014-09-10 faktinių duomenų patikrinimo aktais Kauno skyriaus specialistai nustatė, kad Nurodymas dalyje dėl Viešbučio pirmojo aukšto langų, durų angų užtaisymo ir statybvietės aptvėrimo prie ( - ) gatvės suremontavimo yra neįvykdytas.

14Atsakovas teigia, kad aptvėrus pirmojo aukšto angas statybine tvora reikalavimas užtaisyti viešbučio pirmojo aukšto langų, durų ir pan. angas, kad nebūtų galima patekti į Viešbučio vidų yra įvykdytas. Kaip įrodymą, kad aptvėrė pirmo aukšto angas statybine tvora pateikė nuotraukas. Taip pat atsakovas teigia, kad, vykdydamas Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Kauno miesto skyriaus 2014-12-04 rašto dėl žemės naudojimo tvarkos pažeidimo pašalinimo Nr. 8SD-(14.8.7)-8484 nurodymus, nuo 2014-12-17 vykdo Sklypą juosiančios tvoros atnaujinimo — perkėlimo darbus (įskaitant tvoros aptvėrimo darbus dalyje nuo ( - ) gatvės, taip pat tvoros atkarpos prie ( - ) ir ( - ) pr. atnaujinimo darbus, tvorą perkeliant link pastato į Sklypo ribas) ir taip Nurodymą dalyje dėl išardytos tinklinės tvoros atstatymo nuo ( - ) gatvės yra įvykdęs.

15Statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 211, (toliau tekste - reglamentas) 31 p. nurodyta, kad sustabdžius statinių statybą atliekami jų konservavimo darbai Statinio konservavimo tvarkos aprašu (reglamento 5 priedas) nustatyta tvarka ir atvejais. Aprašo 8.2, 8.3, 8.4 p. numatyta, kad minimali statinio konservavimo darbų apimtis turi užtikrinti: 1) nelaimingų atsitikimų statybvietėje prevenciją: statybvietės aptvėrimą, įėjimų į statinius laikiną uždarymą, laikinų statybvietės inžinerinių tinklų atjungimą nuo veikiančių inžinerinių tinklų, iškasų užpylimą ar aptvėrimą, šulinių uždengimą, įspėjamųjų ženklų pastatymą ir kitų saugos priemonių atlikimą; 2) priešgaisrinę apsaugą: degalų, tepalų ir degių statybos produktų pašalinimą iš statybvietės, priešgaisrinių privažiavimų atlaisvinimą ir kitų gaisro prevencijos priemonių atlikimą; 3) aplinkos apsaugą nuo taršos iš statybvietės: paviršinio vandens nutekėjimą, lakių statybos produktų pašalinimą arba uždarymą, cheminių medžiagų, degalų bei tepalų nepatekimą į aplinką ir kitas priemones.

16Iš į bylą pateiktų duomenų apie 2015-03-06 Viešbučio pirmajame aukšte rastą lavoną bei paties atsakovo atsiliepime patvirtintas aplinkybes, jog Sklypo teritoriją piktybiškai niokoja nenustatyti asmenys, t.y. piktybiškai išlaužo ir/ar išspardo tvorą, taip pat supila šiukšles į Sklypo teritoriją, darytina išvada, jog atsakovo nurodytos priemonės, t.y. pirmo aukšto angų aptvėrimas statybine tvora, ar Sklypą juosiančios tvoros atnaujinimo – perkėlimo darbai, neįgyvendina Nurodyme nurodytų reikalavimų ir jais siektų tikslų užtikrinti statybvietės saugumą. Iš bylos medžiagoje esančių nuotraukų matyti, kad Viešbučio statybvietė nėra tinkamai aptverta, pro Viešbučio pirmojo aukšto angas galima patekti į statinį, todėl darytina išvada, kad pirmo aukšto angų užtvėrimas statybine tvora nėra pakankamas Aprašo 8.2, 8.3, 8.4 p. nustatytiems reikalavimams užtikrinti. Į bylą įrodymų, kad tvoros aptvėrimo darbus dalyje nuo ( - ) gatvės atsakovas yra atlikęs ir taip įvykdęs Nurodymo reikalavimą, atsakovas nepateikė. Vien tik atsakovo nurodytos aplinkybės, kad jis vykdo tam tikrus statybvietės aptvėrimo darbus, kuriuos nenustatyti asmenys nuo tvoros sutvarkymo 2014-06-15 iki 2014-06-18 patikrinimo ir nuo 2014-06-29 pakartotinio tvoros sutvarkymo iki 2014-09-10 patikrinimo buvo suniokoję tvorą atkarpoje nuo ( - ) gatvės, ar tai, kad jis yra iškabinęs perspėjamuosius ženklus ir sutvarkęs Sklypą taip, kad nebuvo įtrauktas į nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašą 2014 metais, nesudaro pagrindo pripažinti, jog Nurodymo reikalavimą dalyje dėl tvoros aptvėrimo darbų dalyje nuo ( - ) gatvės atsakovas yra įvykdęs.

17Įvertinus tai, kad Nurodymo reikalavimai yra nustatyti siekiant užtikrinti žmonių saugą Viešbučio statybvietėje, teismas laiko, kad ieškovo prašymas Įpareigojimą įvykdyti per 1 mėnesio terminą ir už įpareigojimo nevykdymą skirti 28,96 EUR (100,00 Lt) baudą už kiekvieną nevykdymo dieną, yra pagrįstas (CPK 273 str. 3 d.).

18Atsižvelgiant į bylos nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes, konstatuotina, jog, atsakovas neįvykdė Nurodymo dalies užtaisyti Viešbučio pirmojo aukšto langų, durų angas, kad nebūtų galima patekti į Viešbučio vidų, bei atstatyti išardytą tinklinę tvorą nuo ( - ) gatvės. Ieškovo ieškinys tenkintinas (CPK 175 str., 185 str.).

19Dėl bylinėjimosi išlaidų

20Iš atsakovo valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 41,00 EUR žyminio mokesčio, 2,28 EUR už procesinių dokumentų įteikimą (CPK 80 str. 1 d. 5 p., 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d., 96 str.)

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 96 str., 259 str., 268- 270 str., 273 str. 3 d.,

Nutarė

22Ieškinį tenkinti.

23Įpareigoti atsakovą UAB „Kauno arka“ per 1 mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos vykdyti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2014-04-16 privalomąjį nurodymą Nr. PN-274-(15.29), t. y. nelaimingų atsitikimų statybvietėje prevencijos tikslu, atlikti nebaigto statyti viešbučio, unikalus Nr. ( - ), esančio žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), ( - ), statybvietės aptvėrimo remonto darbus nuo ( - ) gatvės pusės ir užtaisyti viešbučio, unikalus Nr. ( - ), esančio žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), ( - ), pirmojo aukšto langų, durų ir pan. angas, kad nebūtų galima patekti į viešbučio, unikalus Nr. ( - ), esančio žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), ( - ), vidų.

24Neįvykdžius teismo įpareigojimo per nustatytą terminą, skirti atsakovui UAB „Kauno arka“, į.k. 300539723, 28,96 EUR (dvidešimt aštuonių eurų, 96 ct) baudą už kiekvieną teismo Įpareigojimo nevykdymo dieną.

25Priteisti iš atsakovo UAB „Kauno arka“, į.k. 300539723, valstybei 41,00 EUR (keturiasdešimt vieną eurą, 00 ct) žyminio mokesčio, 2,28 EUR (du eurus, 28 ct) už procesinių dokumentų įteikimą.

26Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Simanavičienė,... 2. sekretoriaujant Ievai Einorytei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovei Jolantai Garmuvienei,... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas įpareigoti atsakovą... 6. Ieškovas ieškinyje ir jo atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad... 7. Atsakovas atsiliepime su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti.... 8. Tretysis asmuo atsiliepimo nepateikė, jo atstovas teismo posėdyje nedalyvavo,... 9. Ieškinys tenkintinas. ... 10. Teismo posėdžio metu ir iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad... 11. Ieškovas prašo įpareigoti atsakovą įvykdyti Nurodymą pilnai, t.y.... 12. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos... 13. Kauno skyrius, vykdydamas Priežiūros įstatymo 8 str. 1 d., 2 d. 3, 5 p., 11... 14. Atsakovas teigia, kad aptvėrus pirmojo aukšto angas statybine tvora... 15. Statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“,... 16. Iš į bylą pateiktų duomenų apie 2015-03-06 Viešbučio pirmajame aukšte... 17. Įvertinus tai, kad Nurodymo reikalavimai yra nustatyti siekiant užtikrinti... 18. Atsižvelgiant į bylos nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes, konstatuotina,... 19. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 20. Iš atsakovo valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 41,00 EUR žyminio... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 96 str., 259... 22. Ieškinį tenkinti.... 23. Įpareigoti atsakovą UAB „Kauno arka“ per 1 mėnesį nuo teismo sprendimo... 24. Neįvykdžius teismo įpareigojimo per nustatytą terminą, skirti atsakovui... 25. Priteisti iš atsakovo UAB „Kauno arka“, į.k. 300539723, valstybei 41,00... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...