Byla Ik-1323-561/2011
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus (trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija)

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Kaminsko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Mefodijos Povilaitienės ir Veslavos Ruskan, sekretoriaujant Daliai Švilpienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui Vladislovui Milukui, atsakovės atstovei Renatai Skyrelienei, trečiojo suinteresuotojo asmens atstovei G. M., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo A. V. skundą atsakovei Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus (trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija).

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3pareiškėjas A. V. su skundu kreipėsi į teismą, prašydamas: 1) panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ŽŪM) 2010-06-17 sprendimą Nr. 31N-V-580-912; 2) panaikinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kontrolės departamento Kauno skyriaus (toliau – Agentūra) 2010-04-29 sprendimą Nr. KK-(12.192-K)-2099; 3) panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (toliau – Komisija) 2010-07-07 sprendimą Nr. 7R-87-(2010/02-4R-177); 4) įpareigoti Agentūrą patenkinti A. V. paraišką dalyvauti Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonėje „Ankstyvasis pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“ (toliau – Priemonė).

4A. V. paaiškino, kad 2010-03-15 Agentūrai jis pateikė paraišką (registracijos Nr. ( - )) pagal Priemonę (toliau – Paraiška). Agentūra, išnagrinėjusi Paraišką, 2010-04-29 sprendimu Nr. KK-(12.192-K)-2099 (toliau – Agentūros sprendimas) ją atmetė, nurodydama, kad A. V. 2005 metais nedeklaravo žemės ūkio naudmenų ir neregistravo gyvulių, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-09-03 įsakymu Nr. 3D-399 patvirtintų Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“ įgyvendinimo taisyklių (toliau – Priemonės įgyvendinimo taisyklės) 7.3 punkte.

5Su tokiu Agentūros sprendimu A. V. nesutinka ir mano, kad sprendimas yra nepagrįstas ir neteisėtas, pabrėždamas, kad Agentūra neatsižvelgė į pareiškėjo pateiktus dokumentus, patvirtinančius, jog 2005 metais jis negalėjo deklaruoti žemės ūkio naudmenų dėl svarbių priežasčių. Nurodė, kad 2005 metų balandžio mėnesį jis turėjo sunkią kairės rankos traumą (kairės rankos peties sąnario išnirimas su raiščių plyšimu; pasikartojantys abiejų peties sąnarių išnirimai), ilgalaikį profesinį nepajėgumą (ilgai turėjo nedarbingumo pažymėjimą), šios traumos pasekmės nepraėjo iki šiol, todėl fiziškai negalėjo atlikti pavasarinių darbų (parsigabenti trąšų, degalų, sėklos, dirbti žemės darbus, sėti), o nuo 2007-03-19 jam nustatytas 60 procentų darbingumo netekimas. Taip pat nurodė, kad pusę turimos žemės suarė dar iki traumos (rudenį). Kadangi ūkininkauja vienas, nebuvo kam padėti jam dirbti minėtus darbus, todėl mano, kad patirta trauma ir užtrukęs gydymas yra svarbi priežastis, sutrukdžiusi 2005 metais laiku deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir registruoti gyvulius.

6A. V. nurodė, kad Agentūros sprendimą apskundė ŽŪM, tačiau ŽŪM 2010-06-17 sprendimu Nr. 31N-V-580-912 (toliau – ŽŪM sprendimas) jo skundą atmetė, motyvuodama tuo, kad pareiškėjas privalėjo deklaruoti žemės ūkio naudmenas nuo 2005-03-01 iki 2005-06-15. A. V. mano, kad ŽŪM formaliai išnagrinėjo skundą, todėl nepagrįstai nurodė, kad naudmenas ir pasėlius jis galėjo deklaruoti iki traumos. Pabrėžė, kad jis planavo pateikti Paraišką laiku, t. y. iki birželio 15 dienos, ir negalėjo numatyti, kad patirs traumą.

7Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjo A. V. atstovas skundą palaikė ir prašė jį tenkinti, pabrėždamas, kad sveikatos būklė ir patirta trauma neleido A. V. tinkamai ir laiku pateikti Paraišką, todėl Agentūros sprendimas yra neteisėtas ir priimtas neatsižvelgus į objektyvias bei svarbias priežastis.

8Rašytiniuose paaiškinimuose A. V. nurodė, kad negalėjo deklaruoti žemės ūkio naudmenų, nes buvo suarta tik pusė jo turimos žemės. Vėliau darbų atlikti negalėjo dėl rankos traumos. Pareiškėjo vertinimu, žemės ūkio naudmenų deklaravimas nėra tik dokumentų užpildymas ir reikalauja atlikti visą eilę veiksmų, kurių su sužalota ranka atlikti jis negalėjęs.

9Atsakovė Agentūra atsiliepime į pareiškėjo A. V. skundą su skundo reikalavimais nesutiko ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad A. V. Paraiška buvo vertinama vadovaujantis Priemonės įgyvendinimo taisyklėmis, kurių 7.3 punkte numatyta, kad pareiškėjas yra laikomas tinkamu, jei nuo 2004 metų kasmet nustatyta tvarka deklaruoja žemės ūkio naudmenas ir (arba) registruoja turimus gyvulius. Šis tinkamumo kriterijus tikrinamas be einamųjų metų. Kadangi A. V. 2005 metais nedeklaravo žemės ūkio naudmenų ir neregistravo gyvulių, Agentūra priėmė sprendimą Paraišką atmesti.

10Agentūra nurodė, kad žemės ūkio naudmenos 2005 m. buvo deklaruojamos vadovaujantis Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimo bei kontrolės 2005 m. taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004-11-03 įsakymu Nr. 3D-598 (toliau – Administravimo bei kontrolės taisyklės), kurių 22.3 punkte nustatytas paraiškų pateikimo terminas – nuo 2005-03-01 iki 2005-06-15, o minėtų taisyklių 24 punkte numatyta, kad pavėluotai pateiktos paraiškos priimamos iki 2005-07-11, už kiekvieną pavėluotą darbo dieną galutinę paramos sumą mažinant 1 procentu, išskyrus vėlavimo atvejus, nepriklausančius nuo pareiškėjo valios (pvz.: pareiškėjo mirtis, ilgalaikis profesinis nepajėgumas, stichinė nelaimė, padariusi stiprų poveikį valdai). Taigi, A. V. dar iki 2005 m. balandžio mėn. patirtos rankos traumos galėjo deklaruoti žemės ūkio naudmenas nuo 2005-03-01, o esant profesiniam nepajėgumui ir pateikus tai patvirtinančius dokumentus – galėjo jas deklaruoti iki 2005-07-11.

11Teisminio nagrinėjimo metu atsakovės Agentūros atstovė palaikė atsiliepime į pareiškėjo A. V. skundą išdėstytus argumentus ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Papildomai paaiškino, kad paraiškų vertinimas susideda iš dviejų etapų: pirminiame etape vertinama tik paraiškos administracinė atitiktis, o vėliau vertinami tinkamumo kriterijai. Taip pat pabrėžė, kad yra nustatyti terminai, per kuriuos pareiškėjas galėjo pateikti deklaraciją ir dokumentus, kurie patvirtintų, kodėl deklaracija pateikta vėliau, tačiau Agentūra tokių dokumentų nėra gavusi.

12Trečiasis suinteresuotas asmuo ŽŪM atsiliepime į pareiškėjo A. V. skundą su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, iš esmės atkartodama atsakovės Agentūros atsiliepime į A. V. skundą išsakytus argumentus.

13Teisminio nagrinėjimo metu trečiojo suinteresuotojo asmens ŽŪM atstovė palaikė atsiliepime į skundą išdėstytus argumentus ir prašė skundo netenkinti.

14Byloje kilęs ginčas dėl Agentūros, ŽŪM ir Komisijos sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo. Ginčo dalykas – parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Ankstyvasis pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“.

15Byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad 2010-03-15 A. V. Agentūrai pateikė Paraišką paramai pagal Priemonę gauti (b. l. 99-108) ir papildomus dokumentus (b. l. 109-118). Agentūra, 2010-03-16 atlikusi A. V. Paraiškos pirminio tinkamumo tikrinimą, ataskaitoje nurodė, kad Paraiška tinkama tolimesniam administravimui (b. l. 97-98). Paraiškos administracinės atitikties tikrinimo 2010-03-16 ataskaitoje Agentūra taip pat padarė išvadą, kad Paraiška tinkama tolimesniam administravimui (b. l. 94-96). 2010-03-23 užklausimu dėl reikiamų dokumentų pateikimo/duomenų tikslinimo Nr. S-KK-0024754-VK-(12.192-K)-1391 (toliau – Užklausimas) Agentūra kreipėsi į A. V., informuodama, kad pareiškėjas laikomas tinkamu paramai gauti, jei nuo 2004 metų kasmet nustatyta tvarka deklaruoja žemės ūkio naudmenas ir (arba) registruoja turimus gyvulius. Agentūros Portal duomenimis, 2005 metais pareiškėjas nedeklaravo žemės ūkio naudmenų ir neregistravo gyvulių, todėl Agentūra prašė patikslinti duomenis (b. l. 90-93). Atsakydamas į Agentūros Užklausimą, A. V. 2010-04-06 paaiškino, kad 2005 metais žemės ūkio naudmenų nedeklaravo dėl sveikatos sutrikimo, t. y. dėl to, kad patyrė sunkią kairės rankos traumą, dėl ko ir šiai dienai yra iš dalies nedarbingas (b. l. 71-72). Kartu su šiuo atsakymu A. V. Agentūrai pateikė eilę jo patirtą traumą ir sveikatos būklę bei darbingumo lygį patvirtinančių dokumentų (b. l. 73-78). Agentūra, laikotarpiu nuo 2010-03-23 iki 2010-04-21 atlikusi A. V. Paraiškos vertinimą ir nustačiusi, kad pareiškėjas 2005 metais nedeklaravo žemės ūkio naudmenų bei neregistravo gyvulių, vadovaudamasi Priemonės įgyvendinimo taisyklių 7.3 punkto nuostatomis, Paraiškos vertinimo ataskaitoje pasiūlė Paraišką atmesti (b. l. 65-68). 2010-04-22 įvertintos Paraiškos ataskaitoje vyr. vertintoja pritarė vertintojo išvadai ir pasiūlė Paraišką atmesti (b. l. 61-64). 2010-04-29 sprendimu Nr. KK-(12.192-K)-2099 Agentūra informavo A. V., jog atsižvelgiant į tai, kad 2005 metais pareiškėjas nedeklaravo žemės ūkio naudmenų ir neregistravo gyvulių, jo Paraiška neatitinka Priemonės įgyvendinimo taisyklių 7.3 punkte nustatytų reikalavimų, todėl yra atmetama (b. l. 56-57).

16ŽŪM, išnagrinėjusi A. V. skundą dėl Agentūros sprendimo, 2010-06-17 sprendimu Nr. 31N-V-580-912 skundą atmetė. (b. l. 7-8).

17Nesutikdamas su Agentūros ir ŽŪM sprendimais, A. V. 2010-06-30 su skundu, kuriuo prašė panaikinti Agentūros sprendimą, kreipėsi į Komisiją. Komisija 2010-07-07 sprendimu Nr. 7R-87-(2010/02-4R-177) (toliau – Komisijos sprendimas) pareiškėjo skundą nagrinėti atsisakė, motyvuodama tuo, kad pareiškėjas praleido Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatytą vieno mėnesio terminą skundui paduoti (b. l. 9).

18A. V. nesutinka su Agentūros, ŽŪM ir Komisijos priimtais sprendimais ir prašo įpareigoti Agentūrą patenkinti jo Paraišką. Pareiškėjas neneigia, kad 2005 metais nedeklaravo žemės ūkio naudmenų ir neregistravo gyvulių, tačiau mano, kad jo Paraiška atmesta įvertinus ne visas reikšmingas ir svarbias aplinkybes, į kurias, pareiškėjo įsitikinimu, priimdamas sprendimą, privalo atsižvelgti viešojo administravimo subjektas.

19Nustatyta, jog atlikdama Paraiškos vertinimą, Agentūra vadovavosi Priemonės įgyvendinimo taisyklėmis, kurių tikslas – detalizuoti paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“ administravimo tvarką. Šių taisyklių 6 punkte išvardinti pagal Priemonę galimi pareiškėjai, o 7 punkte įtvirtinti pareiškėjų tinkamumo kriterijai. Vienas iš tokių kriterijų yra reikalavimas nuo 2004 metų kasmet nustatyta tvarka deklaruoti žemės ūkio naudmenas (dirbamąją žemę, sodus, pievas, ganyklas, naudojamas arba tinkamas naudoti žemės ūkio augalams auginti) ir (arba) registruoti turimus gyvulius. Jeigu nuo 2004 metų turimos žemės ūkio naudmenos buvo deklaruojamos ir (arba) gyvuliai registruojami pareiškėjo ir (arba) sutuoktinio vardu, pareiškėjas atitinka šį tinkamumo kriterijų. Jeigu nuo 2004 metų turimos žemės ūkio naudmenos buvo deklaruojamos ir (arba) gyvuliai registruojami pareiškėjo ir (arba) sutuoktinio vardu, ir sutuoktinis jau yra miręs, pareiškėjas atitinka šį tinkamumo kriterijų. Šis pareiškėjo kriterijus tikrinamas be einamųjų metų (7.3 p.).

20Kaip minėta, byloje nėra ginčo dėl fakto, kad A. V. 2005 metais nedeklaravo žemės ūkio naudmenų ir (ar) neregistravo gyvulių, t. y., kad pareiškėjas neatitiko Priemonės įgyvendinimo taisyklių 7.3 punkte nustatytų imperatyvių reikalavimų. Šalių pozicijos nagrinėjamu atveju skiriasi tik dėl to, ar Agentūra, vertindama A. V. Paraišką ir pareiškėjo atitikimą kriterijams, privalėjo atsižvelgti į tai, kad A. V. 2005 metais balandžio mėnesį patyrė sunkią rankos traumą, kurios gydymas truko ne vieną mėnesį, ir vertinti tai kaip svarbią priežastį, sutrukdžiusią atlikti Priemonės įgyvendinimo taisyklėse reikalaujamus veiksmus, t. y. deklaruoti žemės ūkio naudmenas.

21Žemės ūkio naudmenos 2005 metais buvo deklaruojamos vadovaujantis Administravimo bei kontrolės taisyklėmis, kurių tikslas – nustatyti paramos skyrimo tvarką ir reikalavimus subjektams, norintiems gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus (2 p.). Šių taisyklių 22 punkte nustatyta, kad pareiškėjas: deklaruojamus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus įbraižo žemėlapiuose pagal ministro įsakymu patvirtintas taisykles (22.1 p.); užpildo paraišką pagal šių taisyklių 1 priede pateiktą formą ir 2 priede pateiktą pildymo instrukciją (22.2 p.); užpildytą paraišką bei žemėlapius nuo 2005-03-01 iki 2005-06-15 pateikia seniūnijoje dirbantiems savivaldybės ar jos deleguotiems specialistams arba kitam savivaldybės administracijos struktūriniam padaliniui pagal pareiškėjo valdos centro adresą (22.3 p.). Administravimo bei kontrolės taisyklių 24 punkte numatyta, kad pavėluotai pateiktos paraiškos priimamos iki 2005-07-11, už kiekvieną pavėluotą darbo dieną galutinę paramos sumą mažinant 1 proc., išskyrus vėlavimo atvejus, nepriklausančius nuo pareiškėjo valios (pvz.: pareiškėjo mirtis, ilgalaikis profesinis nepajėgumas, stichinė nelaimė, padariusi stiprų poveikį valdai). Tokiais atvejais pareiškėjas ar jo įpėdinis per 10 darbo dienų nuo tada, kai atsiranda tokia galimybė, kartu su paraiška pateikia prašymą priimti pavėluotą paraišką ir dokumentus, liudijančius vėlavimo priežastį.

22Byloje neginčytinai nustatyta, kad Administravimo bei kontrolės taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais, t. y. nuo 2005-03-01 iki 2005-06-15, užpildytos paraiškos su deklaruotomis žemės ūkio naudmenomis ir (ar) užregistruotais gyvuliais seniūnijoje dirbantiems savivaldybės ar jos deleguotiems specialistams A. V. nepateikė, nedeklaravo žemės ūkio naudmenų ir (ar) turimų gyvulių neregistravo. Neatliko šios pareigos A. V. ir Administravimo bei kontrolės taisyklių 24 punkte nustatyta išimties tvarka iki 2005-07-11.

23Išanalizavęs teisinį reguliavimą, teismas daro išvadą, kad Priemonės įgyvendinimo taisyklių 7 punkte nustatyti pareiškėjų tinkamumo kriterijai yra imperatyvūs ir jokių išimčių nenumatoma. Tai reiškia, kad A. V., siekdamas gauti paramą pagal Priemonę, nuo 2004 metų privalėjo kasmet nustatyta tvarka deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir (arba) registruoti turimus gyvulius. Atsižvelgiant į tai, kad byloje neginčytinai nustatyta, jog A. V. 2005 metais žemės ūkio naudmenų nedeklaravo ir (ar) turimų gyvulių neregistravo, jog duomenų Agentūrai apie 2005 metais patirtą traumą tais metais nepateikė, todėl Agentūra neturėjo pagrindo vertinti, ar pareiškėjo patirta sunki rankos trauma galėjo būti svarbia, nuo pareiškėjo valios nepriklausančia priežastimi, sutrukdžiusia laiku pateikti paraiška su deklaruotomis žemės ūkio naudmenomis ir (ar) užregistruotais turimais gyvuliais. Pažymėtina, kad į pareiškėjo patirtą traumą Agentūra būtų turėjusi teisę atsižvelgti tik tuo atveju, jei pareiškėjas būtų vėlavęs deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir (ar) registruoti turimus gyvulius, t. y., jei šių veiksmų dėl patirtos traumos nebūtų atlikęs laikotarpiu nuo 2005-03-01 iki 2005-06-15, tačiau paraišką su deklaruotomis naudmenomis ir (ar) užregistruotais turimais gyvuliais būtų pateikęs iki 2005-07-11. Kadangi A. V. 2005 metais apskritai nedeklaravo žemės ūkio naudmenų ir (ar) neregistravo turimų gyvulių, jis neatitiko Priemonės įgyvendinimo taisyklių 7.3 punkto reikalavimo, todėl Agentūra teisėtai ir pagrįstai nusprendė atmesti pareiškėjo Paraišką.

24Remdamasis tuo, kas išdėstyta, objektyviai, išsamiai ir visapusiškai ištyręs byloje surinktus įrodymus, teismas daro išvadą, kad Agentūros ir ŽŪM sprendimai yra teisėti ir pagrįsti, naikinti juos skunde nurodytais motyvais nėra jokio teisinio pagrindo, todėl pareiškėjo A. V. skundo reikalavimai panaikinti šiuos sprendimus ir įpareigoti Agentūrą patenkinti Paraišką atmestini kaip nepagrįsti.

25Kadangi A. V. skunde nenurodė savarankiškų Komisijos sprendimo, kuriuo atisakyta priimti nagrinėti pareiškėjo skundą kaip paduotą praleidus įstatyme nustatytus terminus skundui dėl Agentūros sprendimo paduoti, motyvų, skundo reikalavimas panaikinti Komisijos sprendimą laikytinas išvestiniu iš reikalavimų panaikinti Agentūros ir ŽŪM sprendimus, todėl atmestinas remiantis tais pačiais motyvais.

26Vadovaudamasis ABTĮ 85-87 str., 88 str. 1 punktu, 127-129 str., teismas

Nutarė

27pareiškėjo A. V. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

28Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. pareiškėjas A. V. su skundu kreipėsi į teismą,... 4. A. V. paaiškino, kad 2010-03-15 Agentūrai jis pateikė... 5. Su tokiu Agentūros sprendimu A. V. nesutinka ir mano,... 6. A. V. nurodė, kad Agentūros sprendimą apskundė ŽŪM,... 7. Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjo A. V. atstovas... 8. Rašytiniuose paaiškinimuose A. V. nurodė, kad... 9. Atsakovė Agentūra atsiliepime į pareiškėjo A. V.... 10. Agentūra nurodė, kad žemės ūkio naudmenos 2005 m. buvo deklaruojamos... 11. Teisminio nagrinėjimo metu atsakovės Agentūros atstovė palaikė atsiliepime... 12. Trečiasis suinteresuotas asmuo ŽŪM atsiliepime į pareiškėjo 13. Teisminio nagrinėjimo metu trečiojo suinteresuotojo asmens ŽŪM atstovė... 14. Byloje kilęs ginčas dėl Agentūros, ŽŪM ir Komisijos sprendimų teisėtumo... 15. Byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad 2010-03-15 A.... 16. ŽŪM, išnagrinėjusi A. V. skundą dėl Agentūros... 17. Nesutikdamas su Agentūros ir ŽŪM sprendimais, A. V.... 18. A. V. nesutinka su Agentūros, ŽŪM ir Komisijos... 19. Nustatyta, jog atlikdama Paraiškos vertinimą, Agentūra vadovavosi Priemonės... 20. Kaip minėta, byloje nėra ginčo dėl fakto, kad A. V.... 21. Žemės ūkio naudmenos 2005 metais buvo deklaruojamos vadovaujantis... 22. Byloje neginčytinai nustatyta, kad Administravimo bei kontrolės taisyklėse... 23. Išanalizavęs teisinį reguliavimą, teismas daro išvadą, kad Priemonės... 24. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, objektyviai, išsamiai ir visapusiškai... 25. Kadangi A. V. skunde nenurodė savarankiškų Komisijos... 26. Vadovaudamasis ABTĮ 85-87 str., 88 str. 1 punktu, 127-129 str., teismas... 27. pareiškėjo A. V. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 28. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...