Byla I-83-279/2012
Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą priteisimo

1Panevėžio apygardos administracinio teismo teisėja Nijolė Čekanauskienė, sekretoriaujant Virginijai Jasevičienei, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjos viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro prašymą atsakovei UAB (duomenys neskelbtini) dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą priteisimo ir

Nustatė

2pareiškėja Viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – ŠRATC) teismo prašė priteisti iš atsakovės UAB (duomenys neskelbtini) 258,00 Lt vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įsiskolinimą už laikotarpį nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2011 m. kovo 31 d.

3Pareiškėja teismui pateiktame prašyme (b. l. 2-4) nurodė, kad ji yra įstaiga, kuriai pavestas vietinės rinkliavos iš atliekų turėtojų už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą administravimas. Šiaulių miesto savivaldybės taryba (toliau – ir Taryba) 2006-01-26 sprendimu Nr. T-4 nuo 2007 m. sausio 1 d. įvedė privalomą vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, 2006-06-29 sprendimu Nr. T-210 pavedė pareiškėjai rinkliavos administravimą. Rinkliava skaičiuojama vadovaujantis Tarybos 2006-06-29 sprendimu Nr. T-209 patvirtintais Šiaulių miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatais (toliau – ir Nuostatai), juose padarytais pakeitimais ir papildymais. Šie Tarybos sprendimai paskelbti viešai. Įvedant rinkliavą, preziumuota, kad visi gyventojai ir veikiantys juridiniai asmenys turi komunalinių atliekų, kurias jie deda į vieną ar kitą konteinerį, todėl apmokestinant juos rinkliava, šios aplinkybės nebenustatinėjamos, tik siekiama užtikrinti, kad rinkliavą mokėtų jie visi. Rinkliava turi būti mokama ne vėliau kaip iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, o rinkliavos lėšomis tvarkomos komunalinės atliekos, kur ir kiek jų bebūtų. Rinkliavos dydis apskaičiuojamas remiantis savivaldybės nustatytu vienos komunalinių atliekų tonos surinkimo ir sutvarkymo rinkliavos dydžiu, dauginamu iš metinės rinkliavos mokėtojui nustatytos atliekų susikaupimo normos kiekinės išraiškos, kuri nebūtinai turi atitikti konkretaus rinkliavos mokėtojo faktišką atliekų kiekį, nes ji yra vidutinė visiems atliekų turėtojams. Rinkliava atsakovei skaičiuojama Nuostatų nustatyta tvarka pagal metinės atliekų susikaupimo normos ir susikaupiančių atliekų kiekį nurodančių parametrų kiekinę išraišką. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.1. str. rinkliavos mokėjimas yra atsakovės prievolė, kurią CK 6.59 str. draudžia vienašališkai atsisakyti įvykdyti. Atsakovė UAB (duomenys neskelbtini) yra skolinga 258,00 Lt vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą laikotarpiu nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2011 m. kovo 31 d., todėl šią sumą ir prašoma priteisti.

4Atsakovės UAB (duomenys neskelbtini) atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį atsakovei pranešta teismo šaukimu bei viešo paskelbimo būdu , prašymo atidėti bylos nagrinėjimą ir atsiliepimo į skundą nepateikė.

5Prašymas tenkintinas.

6Byloje esantys duomenys patvirtina, kad UAB (duomenys neskelbtini) buveinė yra (duomenys neskelbtini). Byloje esančiais duomenimis, bendrovė nėra likviduota. ŠRATC pateiktais duomenimis, atsakovė gera valia per laikotarpį nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2011 m. kovo 31 d. nėra sumokėjusi 258,00 Lt privalomos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą (b. l. 5-6).

7Bylos išnagrinėjimui aktualios šios teisės normos: Atliekų tvarkymo įstatymo 25 straipsnis įpareigoja savivaldybių institucijas organizuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, būtinas jų teritorijoje susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti. Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punktas nustato, kad savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. Šio įstatymo 12 straipsnio 1-2 punktai numato, kad savivaldybės taryba savo sprendimu nustato vietinę rinkliavą ir tvirtina vietinės rinkliavos nuostatus. Remiantis nurodytomis teisės normų nuostatomis, daroma išvada, kad vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą yra įstatymo pagrindu ir savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka į savivaldybės biudžetą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas šios rinkliavos sąvoką, yra nurodęs, kad vietinė rinkliava yra viešosios teisės nustatytas privalomasis mokėjimas, o ne privatinės (civilinės) teisės reguliavimo srities sutartinio pobūdžio įsipareigojimas, todėl pareiga mokėti minėtą rinkliavą atsiranda pagal tokias sąlygas, kurios yra numatytos ją nustatančiuose teisės aktuose (2011 m. birželio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-442-2210/2011).

8Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2006 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-4 nuo 2007 m. sausio 1 d. Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje įvedė privalomą vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą bei 2006 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T-452 patvirtino Šiaulių miesto komunalinių atliekų tvarkymo taisykles. Rinkliava skaičiuojama vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-209 patvirtintais Nuostatais, (vėliau šie Nuostatai daug kartų keisti, šiuo metu galioja 2010-11-25 Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-344 patvirtinta nauja jų redakcija). Išvardinti Tarybos sprendimai yra viešai paskelbti tinklapyje „www.siauliai.lt“, apie juos buvo skelbiama kitais būdais, todėl yra galiojantys ir privalomi visiems Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje įsikūrusiems ūkio subjektams.

9Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą administruoja ŠRATC (Nuostatų 10 punktas). Teismui nebuvo pateikta duomenų, leidžiančių teigti, kad atsakovė buvo atleista nuo vietinės rinkliavos mokėjimo.

10Atsižvelgus į aukščiau nurodytą teisinį vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą reglamentavimą bei įvertinus byloje nustatytas faktines aplinkybes, daroma išvada, kad UAB (duomenys neskelbtini) nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2011 m. kovo 31 d. be pagrindo nevykdė prievolės mokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, todėl ŠRATC reikalavimas priteisti iš atsakovės per nurodytą laikotarpį susidariusį 258,00 Lt įsiskolinimą yra pagrįstas, teisėtas ir tenkintinas.

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 4 p.,

Nutarė

12priteisti iš atsakovės UAB (duomenys neskelbtini) Viešajai įstaigai Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui 258,00 Lt (du šimtus penkiasdešimt aštuonis litus) vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2011 m. kovo 31 d.

13Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai