Byla I-487-279/2013
Dėl termino skundui paduoti atnaujinimo ir skundo dėl privalomųjų nurodymų panaikinimo atsakovui LR aplinkos apsaugos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui priėmimo klausimą

1Panevėžio apygardos administracinio teismo teisėja Nijolė Čekanauskienė, rašytinio proceso tvarka spręsdama pareiškėjas UAB ( - ) prašymą dėl termino skundui paduoti atnaujinimo ir skundo dėl privalomųjų nurodymų panaikinimo atsakovui LR aplinkos apsaugos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui priėmimo klausimą,

Nustatė

2Panevėžio apygardos administracinis teismas 2013 m. liepos 29 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo UAB ( - ) skundą atsakovui, kuriuo prašoma panaikinti atsakovo LR aplinkos apsaugos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento 2013 metų gegužės 31dienos privalomuosius nurodymus Nr. ( - ); ( - ); ( - ), ( - ), kadangi pareiškėjas praleido skundo padavimo terminą ir neprašė jo atnaujinti.

3Panevėžio apygardos administracinis teismas 2013-07-29 nutartyje konstatavo, kad iš pateikto skundo ir prie jo pridėtų rašytinių įrodymų matyti, kad pareiškėjas jo atžvilgiu atsakovo priimtus 2013 metų gegužės 31dienos privalomuosius nurodymus ( - ), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 23 straipsnio 2 dalies nuostatomis, apskundė Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kuris 2013 metų birželio 17 dieną priimtais sprendimais Nr. ( - ) privalomuosius nurodymus paliko nepakeistus. Minėti sprendimai pareiškėjui buvo išsiųsti faksu ir pareiškėjas juos, kaip nurodė skunde ir kaip matyti iš prie skundo pridėtų pačių sprendimų kopijų, gavo atitinkamai: sprendimą Nr. ( - ) metų birželio 19 dieną, o sprendimus Nr. ( - ) – 2013 metų birželio 20 dieną. Pareiškėjas skundą dėl privalomųjų nurodymų panaikinimo surašė 2013m. liepos ( - ) dieną, o Panevėžio apygardos administraciniam teismui pagal pašto žymą voke padavė 2013 metų liepos ( - ) d. Skundas teisme gautas ir užregistruotas 2013 metų liepos ( - ) dieną.

4UAB ( - ) pakartotinai kreipėsi į Panevėžio apygardos administracinį teismą su skundu dėl atsakovo 2013 metų gegužės 31dienos privalomųjų nurodymų Nr. ( - ) panaikinimo, prašo atnaujinti terminą skundui paduoti, kaip praleistą dėl svarbių priežasčių.

5Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ ) 25 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prieš kreipiantis į administracinį teismą, viešojo administravimo subjektų priimti individualūs teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) gali būti, o įstatymų nustatytais atvejais – turi būti ginčijami kreipiantis į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją. Pareiškėjas skundu ginčija atsakovo privalomuosius nurodymus, priimtus pareiškėjo atžvilgiu. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad privalomasis nurodymas per 10 dienų nuo jo įteikimo gali būti skundžiamas aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos, kurios pareigūnas davė privalomąjį nurodymą, vadovui. Taigi, privalomiesiems nurodymams apskųsti įstatymas nustatė privalomą ikiteisminę tvarką, pagal kurią, prieš kreipiantis į teismą, skundas turėjo būti paduodamas atitinkamai dėl privalomojo nurodymo aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos, kurios pareigūnas davė privalomąjį nurodymą, vadovui. Tokią įstatymo aiškinimo praktika formuoja ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas( pvz., žr.: Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 metų gegužės 22 dienos nutartis administracinėje byloje Nr. AS 492 - 281/2013). Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 23 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos vadovo (aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės priežiūrą atliekančios institucijos) sprendimas įstatymų nustatyta tvarka gali būti skundžiamas teismui. Iš skundo turinio ir prie jo pridėtų įrodymų matyti, kad pareiškėjas įstatymu nustatyta privaloma bylos išankstinio nagrinėjimo ne teisme tvarka pasinaudojo.

6ABTĮ 32 straipsnio 1 dalis nustato, kad atitinkamos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimą, priimtą išnagrinėjus ginčą ne teismo tvarka, ginčo šalis, nesutinkanti su šiuo sprendimu, administraciniam teismui gali skųsti per 20 dienų nuo sprendimo gavimo dienos. Todėl pareiškėjas, nesutikdamas su Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento 2013 metų birželio 17 dieną išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka priimtais sprendimais Nr. ( - ), skundą dėl privalomųjų nurodymų panaikinimo Panevėžio apygardos administraciniam teismui turėjo paduoti per 20 dienų nuo sprendimų, kuriais privalomieji nurodymai palikti nepakeisti gavimo dienos. Tai yra, skundą dėl 2013 metų gegužės 31 dienos privalomojo nurodymo Nr. ( - ) turėjo paduoti iki 2013 metų liepos 9 dienos, nes atsakovo 2013-06-17 sprendimą Nr. ( - ) pareiškėjas gavo 2013 metų birželio 19 dieną, o kitus privalomuosius nurodymus pareiškėjas teismui turėjo apskųsti iki 2013 metų liepos 10 dienos, nes atsakovo 2013-06-17 sprendimus Nr.: ( - ) pareiškėjas gavo 2013 metų birželio 20 dieną. Tačiau, kaip jau nurodyta, pareiškėjas į administracinį teismą su skundu dėl atsakovo privalomųjų nurodymų panaikinimo kreipėsi tik 2013 metų liepos 20 dieną, tai yra praleidęs ABTĮ 32 straipsnio 1 dalyje nustatytą skundo administraciniam teismui padavimo terminą.

7Pareiškėjas prašydamas atnaujinti terminą skundui paduoti nurodo, kad terminą praleido dėl svarbios priežasties, t.y. atsakovo 2013-06-17 sprendimą Nr. ( - ) pareiškėjas gavo 2013 metų birželio 19 dieną, o atsakovo 2013-06-17 sprendimus Nr. ( - ) pareiškėjas gavo 2013 metų birželio 20 dieną faksu, tačiau iki šiol paštu negavo iš atsakovo minėtų sprendimų originalų. Jokie teisės aktai nenumato, kad sprendimai dėl privalomųjų nurodymų gali būti pateikiami faksu. Todėl pareiškėjas iki 2013-07-19 laukė šių sprendimų originalų ir į teismą nesikreipė anksčiau.

8ABTĮ 34 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo (prašymo) padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties ir nėra aplinkybių, nurodytų šio įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1–7 punktuose. Teismas spręsdamas, ar termino skundui paduoti praleidimo priežastys yra svarbios, vertina, ar minėtos aplinkybės galėjo užkirsti kelią asmeniui laiku ir tinkamai realizuoti šią teisę, ar pareiškimas atnaujinti praleistą terminą paduotas per protingą laiko tarpą nuo aplinkybių, kurios sukliudė asmeniui laiku ir tinkamai jį paduoti, išnykimo. Teismų praktikoje pripažįstama, kad priežastimis, kurių pagrindu gali būti atnaujintas praleistas terminas skundui paduoti, laikytinos tik tos aplinkybės, kurios objektyviai trukdė asmeniui įstatymo nustatytu laikotarpiu kreiptis į teismą.

9Kaip jau minėta, pareiškėjas atsakovo sprendimus gavo 2013metų birželio 19 dieną, ir 2013 metų birželio 20 dieną. Pareiškėjas patvirtino, kad gavęs sprendimus faksu, iki 2013-07-19 laukė šių sprendimų originalų ir į teismą nesikreipė anksčiau. Taigi pareiškėjas buvo nepakankamai rūpestingas, apdairus o tai yra subjektyvios (nuo paties pareiškėjo priklausiusios) priežastys, kurios negali pateisinti termino praleidimo. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas įstatymo nustatytų procesinių reikalavimų nepaisė, tokiais veiksmais (neveikimu) pats sau sukėlė neigiamas pasekmes – termino skundui paduoti praleidimą.

10Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendžia, kad termino skundui paduoti praleidimas nėra pagrįstas objektyviomis nuo pareiškėjo valios nepriklausančiomis priežastimis, todėl nesant pagrindo atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti, pareiškėjo skundas atsisakomas priimti (ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punktas).

11Teisėja, vadovaudamasi LR Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str.2 d.8 p., 149 str.,

Nutarė

12neatnaujinti ( - ) terminą skundui paduoti.

13Atsisakyti priimti pareiškėjo UAB ( - ) skundą dėl privalomųjų nurodymų panaikinimo atsakovui LR aplinkos apsaugos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui.

14Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui skundą paduodant Panevėžio apygardos administraciniame teisme.

Proceso dalyviai