Byla TA-438-85-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė), Romano Klišausko (pranešėjas) ir Arūno Sutkevičiaus, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A.Š. prašymą atnaujinti terminą paduoti apeliaciniam skundui dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 24 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo A.Š. skundą atsakovams Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl įsakymo ir atsakymų panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4pareiškėjas A.Š. patikslintu skundu kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą ir prašė panaikinti Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2007 m. liepos 2 d. įsakymą Nr. 4-3817-(1.7), kuriuo jis nebuvo įtrauktas į šio įsakymo priedu patvirtintą „Suvestinę asmenų, kurie pateikė prašymus įteisinti asmeninio ūkio naudojimą, atkurti lygiaverčius sklypus ir nuomoti laisvą valstybinę žemės ūkio paskirties žemę Rusnės kadastro vietovėje“, Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2007 m. spalio 19 d. atsakymą Nr. 2.1-414-(1.14), Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2007 m. gegužės 24 d. atsakymą Nr. 3B-7.5-Š-491-571 bei 2007 m. lapkričio 16 d. atsakymą Nr. 3B- (7.5)-Š-491/2-1350. Be to, pareiškėjas prašė jį atstatyti į eilę asmenų, pageidaujančių įteisinti asmeninio ūkio žemės naudojimą, patvirtintą Klaipėdos apskrities viršininko 2005 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 13.6-3395, bei leisti pasirinkti norimą žemės sklypą iš laisvos valstybinės žemės fondo.

5II.

6Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2008 m. spalio 24 d. sprendimu pareiškėjo skundą dalyje dėl pripažinimo neteisėtu Klaipėdos apskrities viršininko 2007 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 4-3817-(1.7), kuriuo A.Š. nebuvo įtrauktas į šio įsakymo priedu patvirtintą „Suvestinę asmenų, kurie pateikė prašymus įteisinti asmeninio ūkio naudojimą, atkurti lygiaverčius sklypus ir nuomoti laisvą valstybinę žemės ūkio paskirties žemę Rusnės kadastro vietovėje“, įpareigojimo A.Š. atstatyti į eilę asmenų, pageidaujančių įteisinti asmeninio ūkio žemės naudojimą, patvirtintą Klaipėdos apskrities viršininko 2005 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 13.6-3395, bei įpareigojimo A.Š. leisti dalyvauti ir pasirinkti norimą žemės sklypą iš laisvos valstybinės žemės fondo atmetė kaip nepagrįstą. Likusioje dalyje teismas administracinę bylą nutraukė.

7III.

8Pareiškėjas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 2008 m. lapkričio 11 d. pateikė apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 24 d. sprendimo ir prašymą atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą.

9Pašyme dėl termino atnaujinimo pareiškėjas nurodo, jog ginčijamą pirmosios instancijos teismo sprendimą gavo tik 2008 m. spalio 31 d., o pats sprendimas pareiškėjui asmeniškai įteiktas 2008 m. lapkričio 1 d. Tuo tarpu skundo rašymas ir medžiagos analizė užtruko, nes iki lapkričio 8 d. buvo ketverios nedarbo dienos, o lapkričio 5-7 d., pareiškėjo teigimu, jis buvo komandiruotėje.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11IV.

12Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 127 straipsnio nuostatas, apygardų administracinių teismų sprendimai, priimti nagrinėjant bylas pirmąja instancija, apeliacine tvarka per keturiolika dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiami Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Praleidus terminą apeliaciniam skundui paduoti, apelianto prašymu apeliacinis teismas skundo padavimo terminą gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties.

13Pažymėtina, jog svarbiomis termino skundui paduoti praleidimo priežastimis ABTĮ 127 straipsnio prasme laikytinos objektyvios, nuo pareiškėjo valios nepriklausančios aplinkybės, apribojusios galimybes efektyviai pasinaudoti teisminės gynybos teise.

14Pažymėtina, jog Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 15 d. teismo posėdžio protokolas (administracinė byla Nr. I-272-609/08) patvirtina, jog pats pareiškėjas asmeniškai dalyvavo pirmosios instancijos teismo posėdyje, kuriame buvo nagrinėjama ši administracinė byla (b.l. 120). Todėl pareiškėjui iš anksto buvo žinoma apie teismo sprendimo paskelbimo datą (2008 m. sausio 24 d.). Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog pareiškėjas turėjo visas procesines galimybes laiku, per keturiolika dienų nuo pirmosios instancijos teismo sprendimo paskelbimo dienos, t. y. iki 2008 m. lapkričio 7 d., pateikti apeliacinį skundą (ABTĮ 127 straipsnio 1 dalis).

15Atitinkamai, atsižvelgiant tiek į nurodytas teisės normas, tiek ir į faktines bylos aplinkybes, nėra jokio teisinio pagrindo teigti, kad skundo dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo padavimo terminas turėjo būti skaičiuojamas, kaip nurodo pareiškėjas, nuo šio sprendimo nuorašo faktinio įteikimo pareiškėjui dienos. Todėl darytina išvada, jog pirminis pareiškėjo apeliacinis skundas teismui 2008 m. lapkričio 11 d. buvo paduotas praleidus įstatymo nustatytą apskundimo terminą dėl paties pareiškėjo veiksmų (neveikimo) ir atitinkamai nėra pagrindo atnaujinti šio skundo padavimo terminą.

16Teisėjų kolegija pažymi, jog pagrindu atnaujinti skundo padavimo terminą negali būti laikomas ir pareiškėjo teiginys, kad 2008 m. lapkričio 11 d. buvo komandiruotėje. ABTĮ 34 straipsnio 2 dalis nustato, kad kartu su prašymu atnaujinti terminą skundui paduoti administraciniam teismui turi būti pateikta ir praleidimo priežastis patvirtinantys įrodymai. Tuo tarpu jokių įrodymų, kad 2008 m. 2008 m. lapkričio 5 – 7 d. pareiškėjas buvo komandiruotėje teismui nepateikta.

17ABTĮ 134 straipsnio 3 dalies 1 punktas numato, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundas buvo paduotas praleidus jam paduoti nustatytą terminą ir neprašoma šio termino atnaujinti arba toks prašymas nebuvo patenkintas.

18Vadovaujantis tuo kas išdėstyta ir ABTĮ 134 straipsnio 3 dalies 1 punktu, pareiškėjo apeliacinį skundą atsisakytina priimti nagrinėti, o skundas grąžinamas jį padavusiam asmeniui.

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 134 straipsnio 3 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

21pareiškėjo A.Š. prašymo atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą netenkinti.

22Apeliacinį skundą atsisakyti priimti ir grąžinti jį skundą padavusiam asmeniui.

23Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai