Byla A8.-5287-1123/2019

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Aušra Ragelienė, nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam K. Š., rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio nusižengimo bylą, kurioje K. Š., asmens kodas ( - ) gimęs (duomenys neskeltini), gyvenantis (duomenys neskeltini), traukiamas administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ir ANK) 223 straipsnio 2 dalį.

2Teismas

Nustatė

3K. Š., būdamas UAB „(duomenys neskeltini)“ (įmonės kodas (duomenys neskeltini), buveinės adresas (duomenys neskeltini)) direktoriumi, per nustatytą laikotarpį (ne vėliau kaip iki 2019 m. birželio 1 d.) nepateikė Juridinių asmenų registro tvarkytojui 2018 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio, kaip nustato Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.66 straipsnio 4 dalis, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 58 straipsnio 3 dalis ir Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 (redakcija, galiojusi administracinio nusižengimo padarymo metu) (toliau – Juridinių asmenų registro nuostatai) 120, 123 ir 127 punktai.

4K. Š. šiais savo veiksmais padarė administracinį nusižengimą, nustatytą ANK 223 straipsnio 2 dalyje.

5K. Š. teisės ir pareigos išaiškintos surašant administracinio nusižengimo protokolą, kuris administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens pasirašytas. Administracinėn atsakomybėn traukiamas K. Š. į teismo posėdį neatvyko, nors apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką jam pranešta administracinio nusižengimo protokolu (jam buvo tinkamai bei laiku pranešta apie teismo posėdžio vietą, datą ir laiką (b. l. 2). Susisiekus telefonu K. Š. patvirtino, kad į teismo posėdį neatvyko, nes pamiršo, paskirti kitą teismo posėdžio datą neprašė (b. l. 11). Pagal ANK 629 straipsnio 1 dalį administracinio nusižengimo byla gali būti nagrinėjama teismo posėdyje nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui ir nukentėjusiajam ar jų atstovams, jeigu jiems tinkamai ir laiku pranešta apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką ir jeigu iš administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens negautas prašymas atidėti bylos nagrinėjimą. Pagal ANK 630 straipsnio 2 dalį, kai į teismo posėdį neatvyksta nė vienas administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantis asmuo, jeigu apie teismo posėdžio vietą ir laiką administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui, nukentėjusiajam ir institucijai, kurios pareigūnas atliko tyrimą, buvo tinkamai pranešta, teisėjui nutarus administracinio nusižengimo bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant, bylos nagrinėjimas vyksta rašytinio proceso tvarka. Esant šioms aplinkybėms ir teisiniam reglamentavimui bei atsižvelgus į tai, kad K. Š. neprašė paskirti kitą teismo posėdžio datą, teismas sprendžia, kad K. Š. sąmoningai atsisakė dalyvauti procese ir administracinio nusižengimo byla, kurioje iš esmės visos aplinkybės yra aiškios, gali būti išnagrinėta nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui

6ANK 223 straipsnio 2 dalyje nustatyta administracinė atsakomybė, be kita ko, už juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų), metinės ataskaitos, metinio pranešimo (konsoliduotojo metinio pranešimo), veiklos ataskaitų, auditoriaus išvados, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos (konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos) nepateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui laiku teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.

7K. Š. kaltę padarius administracinį nusižengimą, be jo paties paaiškinimo, patvirtina byloje esantys įrodymai. Iš K. Š. surašyto administracinio nusižengimo protokolo matyti, kad jame užfiksuotos visos esminės padaryto administracinio nusižengimo aplinkybės (b. l. 2). Protokole nurodytas faktines aplinkybes patvirtina ir kita rašytinė bylos medžiaga. K. Š. rašytiniame paaiškinime nurodė, kad jo vadovaujama įmonė pavėlavo laiku pateikti finansinę atskaitomybę už 2018 m., kadangi 2019 m. pradžioje sugedo kompiuteris, kuriame buvo saugomi visi duomenys ir teko iš naujo suvesti pirminius dokumentus, ataskaitos buvo pateiktos kai tik atsirado galimybės (b. l. 7). VĮ „Registrų centras“ duomenimis, UAB „(duomenys neskeltini)“ vadovu K. Š. paskirtas nuo 2009 m. rugpjūčio 26 d., bendrovė 2019 m. rugsėjo 18 d. pateikė 2018 m. finansinės atskaitomybės dokumentus. Finansinių metų pradžia – sausio 1 d., o pabaiga – gruodžio 31 d. (t. y. bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais) (b. l. 3-6).

8CK 2.66 straipsnio 4 dalyje, Juridinių asmenų registro nuostatų (redakcija, galiojusi administracinio nusižengimo padarymo metu) 120, 123 ir 127 punktuose nurodyta, kad juridinio asmens finansinių ataskaitų rinkinys (metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys) ir (arba) metinis pranešimas (konsoliduotas metinis pranešimas) ar veiklos ataskaita kiekvienais metais per 30 dienų nuo jų patvirtinimo momento turi būti pateiktas Juridinių asmenų registrui, jeigu įstatymai nenumato kitaip. Pagal ABĮ 58 straipsnio 3 dalį, bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys kartu su bendrovės metiniu pranešimu ir auditoriaus išvada (jei auditas privalomas pagal įstatymus ar numatytas įstatuose) per 30 dienų nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui. Pagal ABĮ 20 straipsnio 1 dalies 9 punktą, bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį tvirtina narių susirinkimas, kuris, pagal minėto įstatymo 24 straipsnio 1 dalį turi įvykti ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Taigi UAB „(duomenys neskeltini)“ 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys privalėjo būti pateiktas Registrų centrui ne vėliau kaip iki 2019 m. birželio 1 d. Iš bylos medžiagos matyti, jog 2018 metų UAB „(duomenys neskeltini)“ finansinės atskaitomybės dokumentų rinkinys Registrų centrui buvo pateiktas 2019 m. rugsėjo 18 d. Vadovaujantis CK 2.67 straipsniu, ABĮ 37 straipsnio 12 dalies 10 punktu ir Nuostatų 38 ir 41 punktais už dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui atsako juridinio asmens vadovas.

9Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir teisinį reguliavimą, darytina išvada, kad K. Š., būdamas UAB „(duomenys neskeltini)“ direktoriumi, yra atsakingas už juridinio asmens finansinių ataskaitų Juridinių asmenų registro tvarkytojui nepateikimą laiku, todėl pagrįstai traukiamas atsakomybėn už ANK 223 straipsnio 2 dalyje numatytą administracinį nusižengimą. Taigi K. Š., kaip UAB „(duomenys neskeltini)“ vadovas, neužtikrino, jog 2018 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys būtų pateiktas Juridinių asmenų registro tvarkytojui laiku. Teismo vertinimu, K. Š. paaiškinime nurodytos priežastys dėl finansinės atskaitomybės dokumentų nepateikimo nelaikytinos objektyviai trukdžiusiomis minėtus dokumentus pateikti laiku, t. y. per įstatyme nustatytą terminą, ir nešalina K. Š. atsakomybės. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įmonės vadovas taip pat privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų savo veiklos apribojimų. Vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja fiduciariniai (pasitikėjimo) santykiai, nuo pat tapimo bendrovės vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl įmonės vadovo rūpestingumo pareigos turinio, taip pat yra išaiškinęs, kad vadovo rūpestingumo pareiga visų pirma nustato teisėto elgesio reikalavimą, kad paties vadovo elgesys nepažeistų imperatyviųjų teisės normų, be to, vadovas privalo prižiūrėti, kad ir įmonės veikla būtų teisėta: vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įmonės vadovas taip pat privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų savo veiklos apribojimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-220-916/2015).

10ABĮ 37 straipsnio 12 dalyje nurodyta, kad bendrovės vadovas atsako už: „1) bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą; 2) metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą“, Lietuvos Respublikos Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. X-1633 (2001-11-06 įstatymo Nr. IX-575 nauja redakcija) 27 straipsnyje nurodyta: „Už įmonės finansinių ataskaitų, metinio pranešimo parengimą ir pateikimą Juridinių asmenų registrui atsako įmonės vadovas <...>“, 2001-11-06 Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 – 21 straipsnio 1 dalyje nurodyta „Už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas“. Šiuose įstatymuose nustatytų reikalavimų išmanymas yra neatsiejamas nuo tinkamo bendrovės vadovo pareigų vykdymo. Tai, kad, pasak administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens, minėtas UAB „(duomenys neskeltini)“ dokumentų rinkinys nebuvo pateiktas Juridinių asmenų registro tvarkytojui, nes buvo sugedęs kompiuteris, kuriame buvo saugomi finansinėms ataskaitoms pateikti reikalingi duomenys, savaime nešalina K. Š., kaip Bendrovės vadovo, administracinės atsakomybės pagal ANK 223 straipsnio 2 dalį, nes R. Š., būdamas UAB „(duomenys neskeltini)“ vadovu, turėjo žinoti, kada ir kokie veiksmai bei sprendimai turi būti priimti siekiant organizuoti tinkamą buhalterinės apskaitos tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka, laiku pašalinti kliūtis, susijusias su sugedusiu kompiuteriu. Nagrinėjamu atveju, bendrovės direktoriaus veiksmai vertintini kaip neatitinkantys pakankamo atidumo, rūpestingumo standartų ir nelaikytini išskirtine ir nuo K. Š. valios nepriklausančia, t. y. objektyvia aplinkybe, sutrukdžiusią įstatymo nustatyta tvarka ir terminais Juridinių asmenų registrui pateikti būtinus dokumentus. Tai, kad reikalaujami dokumentai buvo pateikti vėliau, nei nustatytu įstatyme terminu, taip pat nešalina K. Š. atsakomybės, nes ANK 223 straipsnio 2 dalyje numatyto administracinio nusižengimo sudėtis yra formali ir nereikalauja kokių nors pasekmių.

11Išdėstyti ir teismo ištirti įrodymai leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad K. Š., būdamas UAB „(duomenys neskeltini)“ direktoriumi per įstatymu nustatytą laikotarpį nepateikė Registro tvarkytojui 2018 metų UAB „(duomenys neskeltini)“ metinės finansinės ataskaitos rinkinio, t.y. K. Š. veikoje yra visi būtini administracinio nusižengimo, nustatyto ANK 223 straipsnio 2 dalyje, požymiai.

12ANK 223 straipsnio 2 dalyje nustatyto administracinio nusižengimo padarymas užtraukia baudą juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialų vadovams ar kitiems įstatymuose arba steigimo dokumentuose nurodytiems asmenims nuo dviejų šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

13Teismas, skirdamas administracinę nuobaudą K. Š., atsižvelgia į padaryto nusižengimo pobūdį, į administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens kaltės formą ir rūšį –administracinis nusižengimas, susijęs su prekyba, finansų sistema ir oficialiąja statistika padarytas dėl nerūpestingumo; taip pat į administracinėn atsakomybėn traukiamą asmenį apibūdinančius duomenis – K. Š. yra darbingo amžiaus, dirba, turi pastovias pajamas (b. l. 12-14), iš teismų informacinės sistemos LITEKO matyti, kad 2017 m. vasario 6 d. buvo pripažintas kaltu padaręs baudžiamąjį nusižengimą, paskirtą baudą sumokėjo, administracine tvarka baustas, daugiausia už Kelių eismo taisyklių pažeidimus (b. l. 15-21). K. Š. atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta, atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, kad jis pripažino padaręs nusižengimą ir gailisi (ANK 35 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Atsižvelgęs į šias aplinkybes, teismas sprendžia, jog K. Š. skirtina minimali sankcijoje numatyta bauda.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 223 straipsnio 2 dalimi, 635 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 636 straipsniu,

Nutarė

15K. Š. pripažinti kaltu, padarius administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 223 straipsnio 2 dalyje, ir paskirti jam 200 (dviejų šimtų) eurų baudą.

16Nutarimas per 20 dienų nuo nutarimo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

17Išaiškinti, kad, vadovaujantis ANK 675 straipsnio 2 dalimi, administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo baudą turi sumokėti ne vėliau kaip per keturiasdešimt kalendorinių dienų nuo nutarimo skirti baudą išsiuntimo ar išdavimo jam dienos, o apskundus nutarimą skirti baudą, – ne vėliau kaip per keturiasdešimt kalendorinių dienų nuo nutarties, kuria skundas nepatenkintas, išsiuntimo ar išdavimo dienos. Bauda mokama į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (gavėjo kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 1001. Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos: ( - ), AB „Citadele“ bankas, banko kodas 72900; ( - ) AB DNB bankas, banko kodas 40100; ( - ) AB SEB bankas, banko kodas 70440; ( - ) AB Šiaulių bankas, banko kodas 71800; ( - ) Danske Bank A/S Lietuvos filialas, banko kodas 74000; ( - ) Nordea Bank AB Lietuvos skyrius, banko kodas 21400; ( - ) AB „Swedbank“; banko kodas 73000, ( - ) UAB Medicinos bankas, banko kodas 72300. Nustatytu terminu nesumokėjus paskirtos baudos nutarimas skirti baudą bus vykdomas priverstine tvarka (ANK 668 straipsnio 4 dalis).

18Mokant paskirtą baudą mokėjimo pavedime būtina nurodyti gavėją – VMI, gavėjo kodą – 188659752, administracinio nusižengimo bylos numerį, administracinio nusižengimo identifikacinį kodą (ROIK) – 18088184942, ir įmokos kodą – 1001.

19Išaiškinti, kad, vadovaujantis ANK 675 straipsnio 3 dalimi, po nutarimo priėmimo paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo klausimai sprendžiami Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Aušra Ragelienė, nedalyvaujant... 2. Teismas... 3. K. Š., būdamas UAB „(duomenys neskeltini)“ (įmonės kodas (duomenys... 4. K. Š. šiais savo veiksmais padarė administracinį nusižengimą, nustatytą... 5. K. Š. teisės ir pareigos išaiškintos surašant administracinio nusižengimo... 6. ANK 223 straipsnio 2 dalyje nustatyta administracinė atsakomybė, be kita ko,... 7. K. Š. kaltę padarius administracinį nusižengimą, be jo paties... 8. CK 2.66 straipsnio 4 dalyje, Juridinių asmenų registro nuostatų (redakcija,... 9. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir teisinį reguliavimą, darytina... 10. ABĮ 37 straipsnio 12 dalyje nurodyta, kad bendrovės vadovas atsako už: „1)... 11. Išdėstyti ir teismo ištirti įrodymai leidžia daryti pagrįstą išvadą,... 12. ANK 223 straipsnio 2 dalyje nustatyto administracinio nusižengimo padarymas... 13. Teismas, skirdamas administracinę nuobaudą K. Š., atsižvelgia į padaryto... 14. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų... 15. K. Š. pripažinti kaltu, padarius administracinį nusižengimą, numatytą... 16. Nutarimas per 20 dienų nuo nutarimo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar... 17. Išaiškinti, kad, vadovaujantis ANK 675 straipsnio 2 dalimi, administracinėn... 18. Mokant paskirtą baudą mokėjimo pavedime būtina nurodyti gavėją – VMI,... 19. Išaiškinti, kad, vadovaujantis ANK 675 straipsnio 3 dalimi, po nutarimo...