Byla 2-5180-302/2012
Dėl BUAB „Baltic Construction development group“ kreditorių susirinkimų ir juose priimtų sprendimų pripažinimo negaliojančiais, įpareigojimo įmonės administratorių atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė,

2sekretoriaujant Rūtai Miltinytei,,

3dalyvaujant kreditorių: UAB „Betono centras“ ir UAB „Betono mozaika“ atstovei advokatei I. D.,

4bankrutuojančios UAB „Baltic Construction Development Group“ bankroto administratorei Marijai Bartaševičiūtei,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi UAB „Betono centras“, UAB „Betono mozaika“ skundą dėl BUAB „Baltic Construction development group“ kreditorių susirinkimų ir juose priimtų sprendimų pripažinimo negaliojančiais, įpareigojimo įmonės administratorių atlikti veiksmus,

Nustatė

6Kreditoriai UAB „Betono centras“ ir UAB „Betono mozaika“ kreipėsi į teismą su skundu, prašydami pripažinti negaliojančiais kreditorių 2012 m. birželio 6 d. susirinkimą ir jame priimtus sprendimus; pripažinti negaliojančiais 2012 m. birželio 14 d. susirinkimą ir jame priimtų sprendimų taip pat pastarąjį susirinkimą pripažinti neteisėtu; įpareigoti Bankroto administratorę:

71. laikantis teisės aktuose nurodytų reikalavimų sušaukti kreditorių susirinkimą bei laikantis ĮBĮ reikalavimų iš naujo svarstyti 2012 m. birželio 6 d. ir 2012 m. birželio 14 d. vykusių pakartotinių kreditorių susirinkimo metu svarstytus klausimus;

82. parengti išsamią Bankroto administratorės veiklos ataskaitą, kurioje būtų aiškiai išdėstoma Bankrutuojančios įmonės turtinė padėtis;

93. patikrinti Bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, ir pareikšti ieškinius teisme dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėjusių įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais;

104. pateikti išsamų patirtų ir prašomų skirti administravimo išlaidų pagrindimą;

115. atsakyti į kreditorių pateiktą 2012 m. birželio 6 d. prašymą „Dėl BUAB „Baltic Construction Development Group" sandorių, sudarytų iki bankroto bylos Šiai įmonei iškėlimo dienos, teisinio įvertinimo".

12Nurodo, jog 2012 m. birželio 6 d. 13 val. kreditorių pakartotinis susirinkimas buvo neteisėtai nutrauktas, 2012 birželio 14 d. 13 val. antrasis pakartotinis kreditorių susirinkimas buvo neteisėtai sušauktas, susirinkimai vyko netinkamai (procedūriniai pažeidimai), susirinkimams nebuvo pateikta tinkama ir išsami ataskaita ir su ja susijusi medžiaga, susirinkimo pirmininko kandidatūra buvo neteisėta, Bankroto administratorė nesugeba nešališkai ir tinkamai atlikti įstatymo pavestų pareigos.

132012 m. birželio 6 d. vykusio pakartotinio susirinkimo metu pirmu klausimu buvo patvirtinta darbotvarkė, pagal antrą darbotvarkės klausimą buvo renkamas kreditorių susirinkimo pirmininkas, tačiau pirmininkas nebuvo išrinktas neprabalsavus reikiamam kreditorių skaičiui už pateiktas kandidatūras. Neišrinkus pirmininko administratorė toliau vedė susirinkimą, buvo pradėti analizuoti trečias ir ketvirtas darbotvarkės klausimai, šiuo klausimu kreditoriai išsakė nuomonę, tačiau protokole nėra nurodyta, kaip buvo balsuota trečiu klausimu, tik nurodyta, kad administratorė pasiūlė balsuoti dėl tolimesnės susirinkimo eigos neišrinkus pirmininko. Kreditoriai laiko, kad šio klausimo administratorė negalėjo pasiūlyti svarstyti susirinkimui, nes jis nebuvo įtrauktas į susirinkimo darbotvarkę, tuo buvo pažeistas ĮBĮ 24 str. 2 d., kuriame reglamentuota, jog pakartotinis kreditorių susirinkimas turi teisę priimti nutarimus tik pagal ankstesniojo susirinkimo darbotvarkę. Susirinkimas buvo užbaigtas neteisėtai.

142012 m. birželio 6 d. 13 val. vykęs pakartotinis kreditorių susirinkimas buvo neteisėtai nutrauktas ir neteisėtai sušauktas antrasis 2012 m. birželio 14 d. 13 val. Kreditoriams pateiktame antrojo pakartotinio susirinkimo protokole yra nurodyta, jog pranešimas buvo siunčiamas el. paštu ir paskelbiant 2012 m. gegužės 22 d. dienraštyje „Lietuvos rytas". Bankroto administratorė nepateikė įrodymų, jog iš tikrųjų 2012 m. gegužės 22 d. dienraštyje „Lietuvos rytas" buvo paskelbta apie 2012 m. birželio 14 d. vyksiantį pakartotinį kreditorių susirinkimą. Kreditoriai mano, jog tokio pobūdžio skelbimo nebuvo ir dėl to ne visi Bankrutuojančios įmonės kreditoriai buvo informuoti apie vyksiantį antrąjį pakartotinį kreditorių susirinkimą.

15Pakartotinis kreditorių susirinkimas šaukiamas tik ĮBĮ 24 str. 2 d. numatyta tvarka. Nepaisant kreditorių pastabų, Bankroto administratorė nusprendė, jog antrame pakartotiniame susirinkime bus balsuojama nuo antrojo darbotvarkės klausimo „Kreditorių susirinkimo pirmininko rinkimai". Tokia Bankroto administratorės pozicija dar labiau suklaidino kreditorius ta prasme, jog prieš tai Bankroto administratorė teigė, jog 2012 m. birželio 14 d. kreditorių susirinkimas yra 2012 m. birželio 6 d. vykusio pakartotinio kreditorių susirinkimo tęsinys, o 2012 birželio 6 d. pakartotiniame kreditorių susirinkime antruoju darbotvarkės klausimu „Kreditorių susirinkimo pirmininko rinkimai", trečiuoju darbotvarkės klausimu „Dėl įgaliojimų suteikimo kreditorių susirinkimo pirmininkui pasirašyti pavedimo sutartį su administratoriui" buvo jau priimti atitinkami nutarimai.

16Bankroto administratorės siūlymu kreditorių susirinkimo pirmininku buvo renkamas UAB „ZIRO group" atstovas. UAB „ZIRO group" buvo bankrutuojančios įmonės akcininkas. Manytina, jog tokios kandidatūros iškėlimas rodo bankroto administratoriaus nekompetenciją ir nesąžiningumą. Ieškovai mano, jog UAB „ZIRO group" atstovo rinkimas kreditorių susirinkimo pirmininku, kreditorių komiteto pirmininku buvo neteisėtas, pažeidžiantis IBĮ 23 str.

17Bankroto administratorė nepateikė veiklos ataskaitos, atitinkančios ĮBĮ 11 str. 3 d. 25 p., neteisingai/ klaidinančiai suformulavo ketvirtąjį darbotvarkės klausimą, nenurodydama, jog kreditorių susirinkimui teikiamos tvirtinti dvi veiklos ataskaitos - tiek Bankroto administratorės, tiek buvusio Bankrutuojančios įmonės bankroto administratoriaus Vytauto Balkevičiaus veiklos ataskaitos negalėjo būti patvirtintos.

18Pagal nusistovėjusią praktiką į kreditorių komitetą renkami kreditoriai turintys vieną didžiausių kreditorinių reikalavimų, tuo tarpu UAB „Bilan", kuris bankroto administratorės siūlomas į kreditorių komitetą, kreditorinis reikalavimas yra tik 1290,66 Lt (pvz. UAB „Betono centras" kreditorinis reikalavimas yra 107 691,16 Lt). Taip pat nežinoma, kokiu pagrindu Bankroto administratorė siūlė darbuotojų atstove rinkti G. S.. Pažymėtina, jog G. S. nebuvo kreditore Bankrutuojančios įmonės restruktūrizavimo byloje, o šiuo metu jos kreditorinis reikalavimas yra 4290,56 Lt. Be to, ji yra kito Bankrutuojančios įmonės kreditoriaus UAB „TIDA projektai" vadove, o UAB „TIDA projektai“ iki 2011 m. vasario 24 d, akcininku buvo A. A., kuris iki 2010 gruodžio 28 d. buvo ir Bankrutuojančios įmonės akcininkas.

19Bankroto administratorės pateikta vieno mėnesio administravimo išlaidų sąmata 10820,00 Lt sumai negalėjo būti tvirtinama, nes ji visiškai nepagrįsta, neatitinkanti tikrųjų bankroto administratoriaus poreikių.

20Administratorei neparuošus ataskaitoje klausimo dėl bendrovės sandorių, sudarytų už 36 mėn. iki bankroto bylos analizės ir jų teisėtumo, kreditoriai 2012 m. birželio 1 d. bankroto administratorei pateikė prašymą dėl susipažinimo su BUAB „BALTIC CONSTRUCTION DEVELOPMENT GROUP" sandoriais, sudarytais iki bankroto bylos šiai įmonei iškėlimo dienos (Priedas Nr. 8), kuriuo prašė sudaryti galimybes susipažinti su atitinkamais sandoriais (sandorių sąrašas buvo pateiktas kartu su prašymu). Šis prašymas nebuvo patenkintas. Kreditoriai 2012 m. birželio 6 d. vykusiame pakartotiniame kreditorių susirinkime Bankroto administratorei įteikė prašymą dėl BUAB „Baltic Construction Development Group“ sandorių, sudarytų iki bankroto bylos šiai įmonei iškėlimo dienos, teisinio įvertinimo. Iki 2012 m. birželio 27 d. kreditoriai negavo atsakymo į 2012 birželio 6 d. pateiktą prašymą, nors pakartotiniame kreditorių susirinkime buvo patikinti, jog atsakymą gaus netrukus.

21Kreditoriams išanalizavus pateiktas metines finansines ataskaitas buvo aptikta informacija, kuri kelia abejonių apskritai dėl tam tikrų asmenų įtraukimo į kreditorių sąrašus bei jų patvirtintų kreditorinių reikalavimų dydis. Bankroto administratorė nesiima jokių aktyvių veiksmų, nepateikia atsakymų į kreditorių raštą dėl sandorių patikrinimo.

22BUAB „Baltic Construction Development Group“ administratorė pateikė atsiliepimą į skundą, kuriuo nesutinka su skunde išdėstytais argumentais. Nurodo, kad kreditorių skunde išvardinti susirinkimai buvo sušaukti įstatymų nustatyta tvarka bei terminais. Skunde išdėstyti teiginiai bei reikalavimai yra nepagrįsti, siekiant tik vilkinti bankroto procesą, o ne realiai ginti tariamai pažeidžiamas kreditorių teises.

232012 m. gegužės 31d. neįvyko BUAB „Baltic Construction Development Group" pirmasis kreditorių susirinkimas, o 2012 m. birželio 6 d. ir birželio 14 d. įvyko Bankroto administratoriaus sušauktas pakartotinis kreditorių susirinkimas. 2012 m. birželio 6 d. ėmus diskutuoti dėl bankroto administratoriaus ataskaitos, UAB "Bilan" atstovas pareiškė, kad po klausimo dėl kreditorių susirinkimo Pirmininko rinkimų svarstymo, toliau kreditorių susirinkimą turi teisę vesti vienas iš kreditorių. Bankroto administratorė, matydama kreditorių prieštaravimą dėl tęsiamo susirinkimo pasiūlė balsuoti, norėdama išsiaiškinti ar kreditorių dauguma sutinka, kad ji toliau tęstų susirinkimą.

24Susirinkime dalyvavusių kreditorių dauguma, - 85, 16 % priėmė nutarimą susirinkimą užbaigti, nes nebuvo išrinktas pirmininkas. ĮBĮ 22 str. l d. nuostatose yra imperatyvi norma, kad pirmajame (šiuo atveju pakartotiname) turi būti išrinktas susirinkimo pirmininkas, o bankroto administratorius turi teisę pirmininkauti kreditorių susirinkimui iki kreditorių susirinkimo pirmininko išrinkimo. Po pirmininko rinkimų pagal ĮBĮ 23str. 14p. toliau vesti susirinkimą bankroto administratorius galėjo tik esant kreditorių sutikimui. Nesant kreditorių susirinkimo pirmininko ir didžiajai daliai susirinkime dalyvavusių kreditoriams prieštaraujant (776707,87Lt, balsuojant prieš), kad toliau vyktų susirinkimas, jis buvo nutrauktas. Pareiškėjo argumentai dėl susirinkimo protokolo neišsamumo niekuo nepagrįsti,- kreditoriai turi teisę pareikšti pastabas dėl protokolo, pastabų negauta.

25Apie 2012m. birželio 14d. pakartotinį susirinkimą dėl lėšų trūkumo kreditoriai, kurie neturi el. pašto, papildomai informuoti nebuvo, tačiau šios aplinkybės jau buvo nurodytos 2012-05-03 pranešime Nr. 12/05/03, siųstame registruotais laiškais bei elektroniniu paštu visiems kreditoriams, kad pakartotinis kreditorių susirinkimas, jei pirmasis neįvyktų, įvyks 2012 m. birželio 6 d. 13 val. adresu: T. Š. 16 B. (cokolinis aukštas) Vilnius. Apie pakartotinį kreditorių susirinkimą papildomai pranešimai paštu siunčiami nebebus. Kreditoriai, kurie nedalyvaus eiliniame susirinkime, informaciją apie tai ar vyks pakartotinas susirinkimas gaus paskambinę tel.Nr. 860003688 ."

26Atitinkama informacija apie kreditorių susirinkimus buvo paskelbta ir dienraštyje „Lietuvos Rytas". Be to, į 2012 m. birželio 14 d. pakartotino kreditorių susirinkimo rezultatus vadovaujantis LR Įmonių bankroto įstatymo 24 str. l d., buvo įskaitomi 2012 m gegužės 31d. susirinkimui užpildyti balsavimo raštu biuleteniai, taigi kreditoriai turėjo visas galimybes pareikšti savo valią susirinkimo darbotvarkės klausimais. Iš skaičiavimo rezultatų matyti, kad susirinkimo darbotvarkės klausimais 2012 m. birželio 14 dienai iš viso balsavo kreditoriai, kurių reikalavimų suma sudaro 1724734,39 , ir tai sudaro 73,77 visos teismo patvirtintos kreditorinių reikalavimų sumos.

27Siekiant bankroto įstatyme numatytų tikslų kaip galima operatyviau užbaigti bankroto procedūras ir patenkinti kreditorių reikalavimus ir vadovaujantis tuo, kad minėtas įstatymas nedraudžia kreditorių susirinkimuose daryti pertraukų, 2012 m. birželio 6 d. nutraukus pakartotino kreditorių susirinkimą, bankroto administratorė nusprendė toliau tęsti pakartotiną susirinkimą 2012 m. birželio 14 d., nuo to darbotvarkės klausimo, kuriuo nebuvo priimti sprendimai, t.y. nuo kreditorių susirinkimo Pirmininko rinkimų. Nei vienas iš nedalyvaujančių kreditorių susirinkime kandidatų neatsiuntė sutikimo kandidatuoti į kreditorių susirinkimo pirmininkus bei nepateikė nuomonės, ar sutinka perduoti teisę vesti kreditorių susirinkimą administratorei.

28Kadangi didžiąją dalį kreditorinių reikalavimų turintys kreditoriai (UAB"Ziro group", UAB "Baldu galerija") nesutiko, kad būtų renkamas kreditorių susirinkimo pirmininku asmuo, kuris nedalyvauja kreditorių susirinkime, kreditorių susirinkimo pirmininkas buvo renkamas iš dalyvaujančių susirinkime kandidatų.

29Šio susirinkimo darbotvarkė ir balsavimo raštu biuletenio projektas buvo parengti atsižvelgiant į anksčiau vykusiuose kreditorių susirinkimų, kreditorių pareikštus pageidavimus. Kiekvienu darbotvarkės klausimu buvo galima pateikti savo pasiūlymus iki 2012 m. gegužės 16 d. 12val., bei buvo nurodyta, kad kreditorių pasiūlymai bus įtraukti į balsavimo raštu biuletenius ir bus išsiųsti jiems balsavimui. Naujas balsavimo biuletenis buvo paruoštas pagal kreditorių pasiūlymus, pagal kuriuos ir buvo iškelta UAB „ZIRO group" atstovo kandidatūra.

30Bankroto administratorė mano, kad UAB „ZIRO group" kandidatūros iškėlimas neprieštarauja įstatymams: pagal ĮBĮ 23 str. 1 p. Kreditorių susirinkimo (kreditorių komiteto) pirmininku negali būti renkamas kreditorius - buvęs įmonės vadovas, savininkas ir nurodytų asmenų artimieji giminaičiai, sutuoktiniai ar asmenys, įregistravę savo partnerystę įstatymų nustatyta tvarka. Tai reiškia, kad Kreditorių susirinkimo pirmininku negali būti A. A. ir I. P., kurie buvo įmonės vadovai. UAB .,ZIRO group" atstovas niekada nebuvo bankrutuojančios įmonės direktorius bei susirinkimo dieną nebuvo bankrutuojančios įmonės savininkas.

31Bankroto administratorė paruošė bei pateikė ataskaitą pagal ĮBĮ 11 str. 3d. 25 p. nuostatas, už laikotarpį nuo bendrovės dokumento perėmimo iš buvusio administratoriaus V.Balkevičiaus t.y. nuo 2012-04-16 iki 2012-05-30d. Už laikotarpį nuo bankroto bylos iškėlimo iki dokumentų perdavimo - ataskaitą paruošė buvęs administratorius V.Balkevičius, kadangi jis tuo metu administravo bendrovę. Akivaizdu, kad administratorė negali pateikti ataskaitos už tą laikotarpį, kuriuo ji dar nevykdė bendrovės administravimo, todėl susirinkimui buvo pateiktos abi bankroto administratorių ataskaitos.

32Prie ataskaitos buvo paruošti atitinkami dokumentų priedai ir buvo nurodyta, kaip galima su jais susipažinti. Bankroto ataskaitoje taip pat buvo nurodyta, kad su sandorių, sudarytų per paskutinius 36 mėn. iki bankroto bylos iškėlimo dienos sąrašu galima susipažinti atvykus pas administratorę, bei jis buvo išsiųstas tiems kreditoriams, kurie to pageidavo (dėl labai didelės dokumentų apimties). Kreditorių UAB „ Betono Centras" bei UAB „Betono mozaika“ įgalioti asmenys su kreditorių susirinkimo medžiaga susipažinti nebuvo atvykę, sandorių, sudarytų per paskutinius 36 mėn. iki bankroto bylos iškėlimo dienos sąrašas jiems buvo išsiųstas el.paštu., todėl jų teiginys, kad jiems trukdoma susipažinti su šia informacija yra neteisingas ir vertintinas kaip sąmoningas teismo klaidinimas.

33Kreditorių komiteto sudėties darbotvarkės klausimu taip pat buvo galima pateikti savo pasiūlymus iki 2012 m. gegužės mėn. 16 d. Kreditorių pasiūlymai buvo įtraukti į balsavimo raštu biuletenius. Kreditorių komiteto sudėtis pasiūlyta balsavimui pagal kreditorių siūlymus. Be G. S. kandidatūros kreditoriai - buvę darbuotojai - nepasiūlė kitos kandidatūros, bei balsavimo rezultatai, būtent parodo darbuotojų pasitikėjimą šiuo atstovu.

34Bankroto administratorė 2012-04-16 dokumentų perdavimo-priėmimo aktu priėmė bendrovės dokumentus iš buvusio administratoriaus V.Balkevičiaus. Pareiškėjai pateikė sąrašą sandorių, kurie, jų manymu, turi būti patikrinti. Administratorei reikalingas bent jau minimalus ĮBĮ numatytas 6 mėnesių terminas Bendrovės sandorių analizei, kad galėtų atsakyti į šį klausimą. Sandorių ginčijimui matomai šį terminą bus prašoma pratęsti, nes reikalingos ir specialistų-auditorių išvados, bei galimų rezultatų efektyvumo ne tik teisinis, bet ir ekonominis įvertinimas, kad būtų siekiama pagrindinio bankroto procedūros tikslo patenkinti kreditorių reikalavimus. Taip pat administratorė nurodė, kad kreditoriams tiek telefonu, tiek raštu teikia informaciją jiems rūpimais klausimais.

35Kreditorių atstovės teiginiai teismui dėl bankroto administratorės išskirtinio palankumo UAB „Bilan", UAB „ZIRO group" UAB „Baldų galerija" neatitinka tikrovės. Bankroto byloje yra 213 kreditorių, jų patvirtintų kreditorinių reikalavimų, vertinė išraiška sudaro 2337974,45 Lt. Tuo tarpu skundą pateikė dviejų kreditorių, kurių reikalavimas sudaro 111 109,27 Lt., įgaliotas atstovas. Kiti kreditoriai, kurių yra dauguma, sutinka su bankroto administratoriaus veiksmais, ir neginčija jo vykdomos bankrutuojančios įmonės bankroto procedūros, o susirinkimų priimti nutarimai atspindi daugumos kreditorinių reikalavimų turinčių kreditorių valią.

36Administratorė pažymi, kad bankroto administratoriaus pareiga yra veikti tokiu būdu, kad būtų užtikrinti kreditorių interesai, siekiama jų reikalavimų patenkinimo bei būtų galima operatyviau užbaigti bankroto procedūras, o ne ieškoti kaltų asmenų. Pagal ĮBĮ nuostatas kreditoriams taip pat tenka pareiga siekti bankroto proceso operatyvumo bei efektyvumo, o kreditorių atstovės teiginiai šiame skunde ne tik nepagrįsti, bet kai kuriais aukščiau paminėtais atvejais ir melagingi, dėl ko veltui gaištamas tiek teismo, tiek bankroto administratorės bei kitų kreditorių laikas ir vilkinamas bankroto procesas, todėl mano, kad kreditoriai UAB „ Betono Centras" bei UAB „Betono mozaika“ piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, tuo vilkina bankroto procedūrų operatyvumą, todėl vadovaujantis LR CPK 56 str. jiems turėtų būti paskirta bauda.

37Skundas tenkintinas iš dalies.

38Dėl 2012 m. birželio 6 d. susirinkimo.

392012 m. gegužės 31 d. 10 val. adresu T. Š. g. 16 B, Vilniuje, neįvyko kviestas kreditorių susirinkimas, nes nebuvo ĮBĮ 24 str. 1 d. nustatyto kreditorių balsų kvorumo (b.l. 9-12). 2012 m. birželio 6 d. įvyko bankroto administratoriaus sušauktas pakartotinis kreditorių susirinkimas (b.l. 13-19). Pastarojo sušaukimo tvarkos kreditoriai neginčija, tik nurodo, kad bankroto administratorė savo iniciatyva nusprendė nutraukti susirinkimą ir vienašališkai į darbotvarkę įtraukė klausimą, susirinkimas neteisėtai buvo nutrauktas.

40Su šiuo teiginiu teismas nesutinka.

41Iš 2012 m. birželio 6 d. protokolo (b.l. 13-19) matyti, kad vykusio pakartotinio susirinkimo metu pirmu klausimu buvo patvirtinta darbotvarkė, pagal antrą darbotvarkės klausimą buvo renkamas kreditorių susirinkimo pirmininkas, tačiau pirmininkas nebuvo išrinktas neprabalsavus reikiamam kreditorių skaičiui už pateiktas kandidatūras. Buvo pradėta diskutuoti trečiu darbotvarkės klausimu, t.y. dėl administratoriaus veiklos ataskaitos, UAB "Bilan" atstovas pareiškė, kad po klausimo dėl kreditorių susirinkimo pirmininko rinkimų svarstymo, toliau kreditorių susirinkimą turi teisę vesti tik vienas iš kreditorių. Administratorei pasiūlius balsuoti iškeltu klausimu, kreditoriai nutarė susirinkimą užbaigti.

42Teismas sprendžia, kad toks susirinkimo nutraukimas atitinka net tik didžiosios kreditorių dalies išreikštą poziciją susirinkimo metu, tačiau atitinka ir ĮBĮ 22 str. l d. reikalavimus, numatančius, kad bankroto administratorius turi teisę pirmininkauti kreditorių susirinkimui iki kreditorių susirinkimo pirmininko išrinkimo. Kadangi pirmininkas nebuvo išrinktas, sutinkamai su ĮBĮ 23 str. l4 p., toliau vesti susirinkimą bankroto administratorius galėjo tik esant kreditorių sutikimui. Kadangi kreditoriai tokio sutikimo nedavė, todėl jis buvo pagrįstai užbaigtas.

43Teismas nesutinka su kreditorių argumentu, kad administratorė kreditoriams siūlydama balsuoti dėl kreditorių sutikimo, kad ji toliau tęstų susirinkimą, pažeidė ĮBĮ 24 str. 2 d., nes klausimas nebuvo įtrauktas į susirinkimo darbotvarkę. Kreditorių susirinkimas vyksta laikantis susirinkime pasiūlytos darbotvarkės ir ĮBĮ sustatytos tvarkos. Nagrinėjamu atveju susirinkimas neišsirinko susirinkimo pirmininko, toliau susirinkimui mėgino pirmininkauti administratorė, tačiau UAB "Bilan" atstovui pareiškus, kad po klausimo dėl kreditorių susirinkimo pirmininko rinkimų svarstymo, toliau kreditorių susirinkimą turi teisę vesti tik vienas iš kreditorių, t.y. vienam iš kreditorių faktiškai pareiškus nesutikimą, kad po pirmininko rinkimų toliau pirmininkauja administratorė, administratorės siūlymas balsuoti procedūriniu klausimu, išsiaiškinant kreditorių poziciją dėl sutikimo, kad ji toliau pirmininkautų susirinkimui, yra visiškai logiškas ir nepažeidžiantis pareiškėjų nurodytų įstatymo nuostatų.

44Dėl 2012 m. birželio 14 d. kreditorių susirinkimo.

45Po vykusio pakartotinio susirinkimo 2012-06-06, kuris buvo užbaigtas neišrinkus susirinkimo pirmininko, bankroto administratorė 2012-06-07 pranešimu Nr. 7/06/12 elektroniniu paštu informavo kreditorius apie tai, kad 2012 m birželio 14 d. 13 val. skelbiamas pakartotinis kreditorių susirinkimas, pranešime taip pat nurodė 2012 m. gegužės 31 d. susirinkimo ir 2012 m. birželio 6 d. pakartotinio susirinkimo darbotvarkę (b.l. 87-90). Nors administratorė nurodė, kad apie šį susirinkimą kiti kreditoriai, kurie neturi elektroninio pašto, buvo informuoti paskelbiant skelbimą dienraštyje „Lietuvos rytas“, tačiau tokių įrodymų byloje nėra, o pateikta iš šio dienraščio kopija (b.l.85-86) nepatvirtina tokio skelbimo, nes joje yra paskelbta apie kitos dienos susirinkimą. Tokiu būdu kreditorių skundo argumentas, kad apie kreditorių susirinkimą nebuvo informuoti visi įmonės kreditoriai, yra pagrįstas.

46Taip pat teismas sutinka su pareiškėjų skundo argumentu, kad administratorė šaukdama antrą pakartotinis kreditorių susirinkimą po 2012-06-06 įvykusio pakartotinio susirinkimo, kuris buvo užbaigtas nebaigus svarstyti susirinkimo darbotvarkės, pažeidė ĮBĮ 24 str. 2 d. numatytą pakartotinio susirinkimo sušaukimo tvarką. Pakartotinis susirinkimas šaukiamas tik ĮBĮ 24 str. 2 d. numatyta tvarka. Šio straipsnio aiškinimą yra pateikęs Lietuvos apeliacinis teismas 2008-02-04 nutartyje Nr. 2A-162/2008, kurioje konstatuota, kad pakartotinį kreditorių susirinkimą reikia šaukti tuo atveju, kai į kreditorių susirinkimą susirenka mažiau kaip pusė visų įmonės kreditorinių reikalavimų sumos atstovaujantys kreditoriai (Įstatymo 24 str. 2 d.). Įstatymas nenumato, kad gali būti šaukiami keli pakartotiniai susirinkimai, t.y. kad gali būti šaukiamas antras pakartotinis susirinkimas, pirmame pakartotiniame susirinkime neišrinkus susirinkimo pirmininko ir nebaigus svarstyti visų dienotvarkės klausimų. Administratorė sušaukusi pakartotinį susirinkimą pažeidė kreditorių susirinkimo sušaukimo procedūras, dėl to negalima laikyti teisėtu susirinkimo ir jame priimtų nutarimų. Negalima sutikti su administratorės teiginiu, jog 2012 m. birželio 14 d. kreditorių susirinkimas yra 2012 m. birželio 6 d. vykusio pakartotinio kreditorių susirinkimo tęsinys, nes iš byloje esančio 2012-06-06 susirinkimo protokolo matyti, kad minėtos dienos susirinkimas buvo užbaigtas, o 2012-06-14 protokole nėra jokios nuorodos, kad susirinkimas yra prieš tai vykusio pakartotinio susirinkimo tęsinys. Be to, tai prieštarauja ir kitiems administratorės veiksmams –kreditoriams siųstam pranešimui apie vyksiantį pakartotinį susirinkimą 2012-06-14, o ne 2012-06-06 susirinkimo tęsiniui, bei teikiant susirinkimui tvirtinti antrą kartą tuos pačius asmenis susirinkimo pirmininku.

47Teismas sutinka, kad administratorės ataskaita apie bankroto eigą nėra išsami dalyje dėl bendrovės sandorių patikrinimo. Kaip matyti iš šios ataskaitos dalies, administratorė nurodė, kad ji sandorių netikrins, nes juos patikrino prieš tai buvęs administratorius, tačiau administratorius V.Balkevičius savo ataskaitoje taip pat nenurodė, kokius jis sandorius patikrino ir susirinkimui nebuvo pateikęs sandorių, kokius, jo manymu, reikėtų ginčyti, todėl administratorės veiksmai šioje skundo dalyje pripažintini netinkamais. Atsižvelgiant į tai, jog ji atsiliepime į skundą nurodė, kad tikrins sandorius pagal pareiškėjų pateiktą pareiškimą, taip pat atsižvelgiant į tai, kad tokia jos pareiga yra nustatyta ĮBĮ 11 str. 3 d. 8 p., kurią administratorė privalo vykdyti, ją papildomai įpareigoti teismui nėra būtinybės.

48Atsižvelgiant į išdėstyta, pastarasis susirinkimas ir jame priimti nutarimai pripažintini neteisėtai.

49Priėmus tokį sprendimą, dėl kitų nurodytų pažeidimų, kurie, pasak pareiškėjų, padaryti 2012-06-14 susirinkimo eigoje, teismas nepasisako dėl netikslingumo.

50Dėl bankroto administratorės išskirtinio palankumo UAB „Bilan", UAB „ZIRO group" UAB „Baldų galerija" atmestini, kaip neįrodyti. Pareiškėjai dėl šių teiginių išdėstė tik savo samprotavimus, tačiau teismas jais remtis ir daryti išvadas dėl administratorės palankumo tam tikriems kreditoriams ir spręsti, kad ji atstovauja ne visiems įmonės kreditoriams nėra pagrindo. Be to, visiškai pagrįstas yra administratorės atsiliepimo argumentas, kad ji negali atstovauti ir vien tik pareiškėjų interesų ir tenkinti vien tik jų prašymus ir interesus, ji, kaip ir reikalauja įstatymas, turi vykdyti ne tik įstatymo reikalavimus, bet ir kreditorių daugumos valią.

51Dėl reikalavimo įpareigoti administratorių atlikti veiksmus

52Kreditoriai prašė įpareigoti bankroto administratorę atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ, kuriuos privalo atlikti bankrutuojančios įmonės administratorius. Visi jų nurodyti įpareigotini atlikti veiksmai yra numatyti ĮBĮ kaip privalomi atlikti administratoriui, todėl nėra pagrindo atkartoti įstatymą, nes jis yra privalomas vykdyti ir be teismo sprendimo.

53Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 258 straipsniu, 290-291 straipsniais teismas

Nutarė

54kreditorių skundą patenkinti iš dalies.

55pripažinti negaliojančiu 2012 m. birželio 14 d. įvykusį pakartotinį bankrutuojančios įmonės „Baltic Construction Development Group“ kreditorių susirinkimą.

56Kitą skundo dalį atmesti.

57Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda... 2. sekretoriaujant Rūtai Miltinytei,,... 3. dalyvaujant kreditorių: UAB „Betono centras“ ir UAB „Betono mozaika“... 4. bankrutuojančios UAB „Baltic Construction Development Group“ bankroto... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi UAB „Betono... 6. Kreditoriai UAB „Betono centras“ ir UAB „Betono mozaika“ kreipėsi į... 7. 1. laikantis teisės aktuose nurodytų reikalavimų sušaukti kreditorių... 8. 2. parengti išsamią Bankroto administratorės veiklos ataskaitą, kurioje... 9. 3. patikrinti Bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį... 10. 4. pateikti išsamų patirtų ir prašomų skirti administravimo išlaidų... 11. 5. atsakyti į kreditorių pateiktą 2012 m. birželio 6 d. prašymą „Dėl... 12. Nurodo, jog 2012 m. birželio 6 d. 13 val. kreditorių pakartotinis... 13. 2012 m. birželio 6 d. vykusio pakartotinio susirinkimo metu pirmu klausimu... 14. 2012 m. birželio 6 d. 13 val. vykęs pakartotinis kreditorių susirinkimas... 15. Pakartotinis kreditorių susirinkimas šaukiamas tik ĮBĮ 24 str. 2 d.... 16. Bankroto administratorės siūlymu kreditorių susirinkimo pirmininku buvo... 17. Bankroto administratorė nepateikė veiklos ataskaitos, atitinkančios ĮBĮ 11... 18. Pagal nusistovėjusią praktiką į kreditorių komitetą renkami kreditoriai... 19. Bankroto administratorės pateikta vieno mėnesio administravimo išlaidų... 20. Administratorei neparuošus ataskaitoje klausimo dėl bendrovės sandorių,... 21. Kreditoriams išanalizavus pateiktas metines finansines ataskaitas buvo aptikta... 22. BUAB „Baltic Construction Development Group“ administratorė pateikė... 23. 2012 m. gegužės 31d. neįvyko BUAB „Baltic Construction Development Group"... 24. Susirinkime dalyvavusių kreditorių dauguma, - 85, 16 % priėmė nutarimą... 25. Apie 2012m. birželio 14d. pakartotinį susirinkimą dėl lėšų trūkumo... 26. Atitinkama informacija apie kreditorių susirinkimus buvo paskelbta ir... 27. Siekiant bankroto įstatyme numatytų tikslų kaip galima operatyviau užbaigti... 28. Kadangi didžiąją dalį kreditorinių reikalavimų turintys kreditoriai... 29. Šio susirinkimo darbotvarkė ir balsavimo raštu biuletenio projektas buvo... 30. Bankroto administratorė mano, kad UAB „ZIRO group" kandidatūros iškėlimas... 31. Bankroto administratorė paruošė bei pateikė ataskaitą pagal ĮBĮ 11 str.... 32. Prie ataskaitos buvo paruošti atitinkami dokumentų priedai ir buvo nurodyta,... 33. Kreditorių komiteto sudėties darbotvarkės klausimu taip pat buvo galima... 34. Bankroto administratorė 2012-04-16 dokumentų perdavimo-priėmimo aktu... 35. Kreditorių atstovės teiginiai teismui dėl bankroto administratorės... 36. Administratorė pažymi, kad bankroto administratoriaus pareiga yra veikti... 37. Skundas tenkintinas iš dalies.... 38. Dėl 2012 m. birželio 6 d. susirinkimo.... 39. 2012 m. gegužės 31 d. 10 val. adresu T. Š. g. 16 B, Vilniuje, neįvyko... 40. Su šiuo teiginiu teismas nesutinka.... 41. Iš 2012 m. birželio 6 d. protokolo (b.l. 13-19) matyti, kad vykusio... 42. Teismas sprendžia, kad toks susirinkimo nutraukimas atitinka net tik... 43. Teismas nesutinka su kreditorių argumentu, kad administratorė kreditoriams... 44. Dėl 2012 m. birželio 14 d. kreditorių susirinkimo. ... 45. Po vykusio pakartotinio susirinkimo 2012-06-06, kuris buvo užbaigtas... 46. Taip pat teismas sutinka su pareiškėjų skundo argumentu, kad administratorė... 47. Teismas sutinka, kad administratorės ataskaita apie bankroto eigą nėra... 48. Atsižvelgiant į išdėstyta, pastarasis susirinkimas ir jame priimti... 49. Priėmus tokį sprendimą, dėl kitų nurodytų pažeidimų, kurie, pasak... 50. Dėl bankroto administratorės išskirtinio palankumo UAB „Bilan", UAB... 51. Dėl reikalavimo įpareigoti administratorių atlikti veiksmus... 52. Kreditoriai prašė įpareigoti bankroto administratorę atlikti veiksmus,... 53. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 258 straipsniu,... 54. kreditorių skundą patenkinti iš dalies.... 55. pripažinti negaliojančiu 2012 m. birželio 14 d. įvykusį pakartotinį... 56. Kitą skundo dalį atmesti.... 57. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...