Byla A-822-699-14

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas), Stasio Gagio ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Senamiesčio ūkis“ prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo, nagrinėjant administracinę bylą pagal pareiškėjų A. A., A. D. ir R. D. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 7 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų A. A., A. D. ir R. D. skundą atsakovams Lietuvos valstybei, atstovaujamai uždarosios akcinės bendrovės ,,Senamiesčio ūkis“, ir uždarajai akcinei bendrovei ,,Senamiesčio ūkis“, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Vilniaus apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamentui dėl reikalavimo panaikinimo ir žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjai A. A., A. D. ir R. D. kreipėsi į teismą su skundu, kurį vėliau patikslino, prašydami: 1) panaikinti uždarosios akcinės bendrovės „Senamiesčio ūkis“ (toliau – ir UAB „Senamiesčio ūkis“) 2013 m. sausio 16 d. reikalavimą Nr. G2-22 pašalinti bendrojo naudojimo patalpose (tambūre) laikomus daiktus, kurie sumažina tambūro praėjimo plotį, ir neteisėtai įrengtą tambūro atitvėrimą; 2) priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos UAB „Senamiesčio ūkis“, kiekvienam pareiškėjui po 5 000 Lt neturtinei žalai atlyginti; 3) priteisti iš UAB „Senamiesčio ūkis“ A. A. jo sumokėtus 183,96 Lt už antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą, Antanui ir R. D. 179,04 Lt sumokėtus už antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą; 4) priteisti pareiškėjui A. D. iš UAB „Senamiesčio ūkis“ jo sumokėtą 100 Lt žyminį mokestį.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. spalio 7 d. sprendimu pareiškėjų A. A., A. D. ir R. D. skundą atmetė kaip nepagrįstą.

6Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. spalio 9 d. nutartimi Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 7 d. sprendimą panaikino ir administracinę bylą nutraukė konstatavęs, kad prašomas panaikinti UAB „Senamiesčio ūkis“ 2013 m. sausio 16 d. raštas Nr. G2-22 yra informacinio pobūdžio pranešimas, kuris neturi jokios įtakos pareiškėjų teisių ir pareigų apimčiai, todėl jis negali būti administracinės bylos nagrinėjimo dalyku (ABTĮ 101 str. 1 p.)

7II.

8Atsakovas ir atsakovo Lietuvos valstybės atstovas UAB „Senamiesčio ūkis“ padavė teismui prašymą priteisti jam iš pareiškėjų 3 500 Lt atstovavimo išlaidų, iš kurių 1 000 Lt – išlaidos patirtos apeliacinės instancijos teisme dėl atsiliepimo į apeliacinį skundą rengimo (b. l. 181–182). Nurodė, kad atsakovas savo procesinėmis teisėmis naudojosi tinkamai ir sąžiningai, dar nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme argumentavo, kad skundžiamas aktas informacinio pobūdžio, teisinių pasekmių nesukelia. Šiuo atveju išlaidos patirtos ginantis nuo pareiškėjų nepagrįsto skundo, yra pagrįstos, todėl turėtų būti atlyginamos.

9Teisėjų kolegija

konstatuoja:

10III.

11Prašymas tenkintinas.

12Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 1 dalis nustato, jog proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. ABTĮ 44 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta proceso šalies, kurios naudai priimtas sprendimas, teisė reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

13Remiantis administracinių teismų praktika, pagal ABTĮ 44?45 straipsnių nuostatas priteistinos tik būtinos, pagrįstos ir suinteresuotos šalies realiai turėtos bylinėjimosi išlaidos (2009 m. rugpjūčio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-460/2009, 2011 m. sausio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-34/2011, 2012 m. sausio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-49/2012). Sprendžiant, ar prašomos atlyginti išlaidos buvo būtinos, atsižvelgiama į tai, ar proceso šalies išlaidavimas nebuvo perteklinis, ar atitinkama proceso šalis nepiktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis, taip pat į teisingumo ir protingumo principus. Teismas gali atlyginti tik tas išlaidas, kurios tiesiogiai susijusios su bylos nagrinėjimu, o suinteresuota šalis teismui turi pateikti ne tik prašymą dėl išlaidų atlyginimo, bet ir išlaidų paskaičiavimą ir pagrindimą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. rugpjūčio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-460/2009). Taigi teismui turi būti pateikiami įrodymai, patvirtinantys, kad asmuo, prašantis, jog jam iš kitos šalies būtų priteistas patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimas, realiai patyrė jo nurodytas išlaidas.

14Pažymėtina, kad ABTĮ tiesiogiai nereglamentuoja bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, kai byla užbaigiama nepriėmus teismo sprendimo (išimtis tik ABTĮ 44 str. 3 d., numatanti išlaidų atlyginimą, atsisakius skundo), todėl tokiais atvejais sprendžiant išlaidų paskirstymo klausimą svarbu įvertinti kelto ginčo turinį, procesinius šalių santykius ir jų procesinį elgesį, taip pat įvertinti, kokioje bylos nagrinėjimo stadijoje byla užbaigta nepriėmus sprendimo bei nustatyti atsakingą dėl bylinėjimosi išlaidų kilimo asmenį.

15Kaip minėta, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. spalio 9 d. nutartimi administracinę bylą nutraukė konstatavęs, kad prašomas panaikinti UAB „Senamiesčio ūkis“ 2013 m. sausio 16 d. raštas Nr. G2-22 yra informacinio pobūdžio pranešimas, kuris neturi jokios įtakos pareiškėjų teisių ir pareigų apimčiai, todėl jis negali būti administracinės bylos nagrinėjimo dalyku (ABTĮ 101 str. 1 p.). Pareiškėjui padavus skundą, o vėliau apeliacinį skundą, atsakovas turėjo gintis, teikti atsiliepimus, todėl patyrė išlaidas. Pripažinus, kad pareiškėjai neturėjo pagrindo ginčyti atsakovo rašto, kuris nesukelia jiems teisinių pasekmių, procesinis sprendimas iš esmės buvo priimtas atsakovo naudai, todėl atsakovas įgijo teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

16Kadangi, vadovaujantis nuoseklia administracinių teismų praktika, bylinėjimosi išlaidos gali būti paskirstytos tik to teismo ir toje byloje, kurioje jos atsirado (žr., pvz., 2010 m. liepos 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-421/2010, 2012 m. birželio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1245/2012), todėl teismas šia nutartimi spęs tik dėl atsakovo išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme pagrįstumo, o prašymo dalis dėl išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme persiunčiama nagrinėti Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

17Nustatyta, kad atsakovas UAB „Senamiesčio ūkis“ 2013 m. spalio 30 d. teismui pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, pasirašytą bendrovę pagal pateiktą perįgaliojimą atstovaujančios advokatės L. R. (b. l. 135, 136–139, 140, 141).

18Patirtas išlaidas atsakovas grindžia advokatų profesinės bendrijos AG Invest 2013 m. lapkričio 12 d. pateikta ataskaita, kurioje nurodytas teisinių paslaugų pobūdis – atsiliepimo į apeliacinį skundą rengimas, ir suma – 1 000 Lt. Bei AB SEB banko 2013 m. lapkričio 15 d. vietinio mokėjimo nurodymo Nr. 3509 nuorašu, patvirtinančiu 1 000 Lt sumos pervedimą iš UAB „Senamiesčio ūkis“ į advokatų profesinės bendrijos AG Invest banko sąskaitą (b. l. 185, 186).

19Taigi, byloje pateikti įrodymai patvirtina, jog atsakovas UAB „Senamiesčio ūkis“ bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, patyrė atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimo išlaidas.

20Remiantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 kartu su Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos) 8.10 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1543 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“, kuriuo nuo 2013 m. sausio 1 d. nustatyta 1 000 Lt minimali mėnesinė alga, maksimali galima priteisti suma už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą sudaro 1 500 Lt (1,5 x 1 000 Lt). Prašoma priteisti išlaidų atlyginimo suma Rekomendacijose nurodyto maksimalaus dydžio neviršija, teismo vertinama kaip reali, pagrįsta bei būtina, todėl atsakovui UAB „Senamiesčio ūkis“ priteistina iš pareiškėjų.

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, 133 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

22Uždarosios akcinės bendrovės „Senamiesčio ūkis“ prašymą patenkinti.

23Priteisti uždarajai akcinei bendrovei „Senamiesčio ūkis“ iš pareiškėjų A. A., A. D. ir R. D. 1 000 Lt (vieną tūkstantį litų) atlyginti bylinėjimosi išlaidas, patirtas bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

24Prašymo dalį dėl išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, perduoti nagrinėti Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

25Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjai A. A., A. D. ir 5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. spalio 7 d. sprendimu... 6. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. spalio 9 d. nutartimi... 7. II.... 8. Atsakovas ir atsakovo Lietuvos valstybės atstovas UAB „Senamiesčio ūkis“... 9. Teisėjų kolegija... 10. III.... 11. Prašymas tenkintinas.... 12. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir... 13. Remiantis administracinių teismų praktika, pagal 14. Pažymėtina, kad ABTĮ tiesiogiai nereglamentuoja bylinėjimosi išlaidų... 15. Kaip minėta, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. spalio 9 d.... 16. Kadangi, vadovaujantis nuoseklia administracinių teismų praktika,... 17. Nustatyta, kad atsakovas UAB „Senamiesčio ūkis“ 2013 m. spalio 30 d.... 18. Patirtas išlaidas atsakovas grindžia advokatų profesinės bendrijos AG... 19. Taigi, byloje pateikti įrodymai patvirtina, jog atsakovas UAB „Senamiesčio... 20. Remiantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d.... 21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45... 22. Uždarosios akcinės bendrovės „Senamiesčio ūkis“ prašymą patenkinti.... 23. Priteisti uždarajai akcinei bendrovei „Senamiesčio ūkis“ iš... 24. Prašymo dalį dėl išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą pirmosios... 25. Nutartis neskundžiama....