Byla 2-1502-399/2011

Nustatė

1Pareiškėjas ir jo atstovai palaikė pareiškimą pilnai ir prašo nustatyti faktą, kad po tėvo J.L. mirties 1997-01-04 palikimą priėmė jo žmona M. L., kadangi po vyro mirties ji liko gyventi pastatuose, kuriuos pasistatė su vyru, naudojosi žemės sklypais bei kilnojamuoju turtu. Nustatytu terminu į notarą nesikreipė niekas ir fakto nustatymas turės reikšmę gaunant paveldėjimo teisės liudijimą.

2Taip pat prašo nustatyti faktą, kad po motinos M. L. mirties 2002-11-23, palikimą priėmė pareiškėjas, kuris apsigyveno su savo šeima tėvų namuose ir valdė bei rūpinosi jais, naudojosi žemės sklypais bei kilnojamuoju turtu, tačiau į notarą nesikreipė nei pareiškėjas nei kiti asmenys ir fakto nustatymas turės reikšmę paveldint tėvų turtą.

3Suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos atstovė J. Bendoriūtė. paaiškino, kad faktų nustatymui neprieštarauja, nes juos patvirtina byloje surrinkti įrodymai, Tarnyba duomenų paneigiančių liudytojų parodymus ar rašytinius įrodymus neturi, jokiose kitose bylose daslyvauti nebuvo gavę pranešimų.

4Suinteresuoto asmens Marijampolės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį pranešta tinkamai, yra pateikęs atsiliepimą kuriame nurodo, kad faktų nustatymui neprieštarauja, pareiškimo tenkinimo galimybę palieka spręsti teismui ir atsiliepime suformulavęs prašymą bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant ir byla nagrinėjama atstovaui nedalyvaujant (LR ( - ) str.).

5Pareiškimas tenkintinas.

6Bylos duomenimis nustatyta, kad G.L. yra J. L., mirusio 1997-01-06, ir M. L., mirusios 2002-11-23, sūnus. Jonas ir Magdelena L. turėjo dar du sūnus Z. L., gimusį 1960-01-05, mirusį 2001-04-23 ir J. L., gimusį 1953-03-23, mirusį 2001-12-11. Iki mirties Jonas (tėvas) ir Magdelena L. gyveno Marijampolės savivaldybėje, Triobiškių kaime ir turėjo turto, jų palikimo, paduodant pareiškimą notarui nepriėmė niekas. (b.l.7-18). Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad tiek J. L. (tėvas), tiek jo sutuoktinė M.L. buvo kreipęsi dėl nuosavybės teisės atkūrimo į savo tėvų žemę, tai yra J. L.- į J. L. žemę, M.L. - į V. K. žemę. Nuosavybės teisės buvo atkurtos jau po jų mirties 2006-12-19 Marijampolės apskrities viršininko administracijos sprendimais ir įsakymais, vadinasi jų mirties dieną ir tuo pačiu palikimo atsiradimo dieną liko turtinė teisė į žemę, tai patvirtina VĮ Registrų centro pažymėjimai, kuriuose nurodyta naudotojais Jonas ir Magdelena L.(b.l.19-23,26-29). M.L.vardu nuosavybės teise dar jai gyvai esant, tai yra 2002- 07-15, įregistruota namų valda (gyvenamasis namas, ūkio pastatai ir kiti statiniai) Marijampolės savivaldybėje, Triobiškių kaime. Po pareiškėjo tėvų mirties liko ir namų apyvokos daiktai – baldai bei kitas kilnojamasis turtas.

7Pareiškėjo tėvas mirė 1997-01-04, taigi ir palikimas atsirado iki įsigaliojant naujam LR civiliniam kodeksui ( įsigaliojo 2001-07-01), todėl sprendžiant ar M. L. priėmė palikimą po sutuoktinio mirties, pradėdama turtą faktiškai valdyti taikomos LR civilinio kodekso galiojusio iki 2001-07-01 nuostatos (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. VIII-1864, 2000-07-18, 4 str., 1 d., 2 d., 38 str.). LR civilinio kodekso ( 1964m., galiojusio iki 2001-07-01) 573 str. 1 d. nustatyta, kad paveldint pagal įstatymą pirmosios eilės įpėdiniai yra mirusiojo vaikai, sutuoktinis ir tėvai. (1 p.).

8Palikimui įgyti įpėdinis turi jį priimti įstatyme nustatyta tvarka ir terminais. Laikoma, kad įpėdinis palikimą priėmė, kai jis per šešis mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos atliko bent vieną iš veiksmų numatytų LR CK 587 str., tai yra faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti arba kai jis padavė palikimo atsiradimo vietos notarų biurui pareiškimą apie palikimo priėmimą. Abu šie veiksmai turi būti atliekami per šešis mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos (LR CK 1964m., 568 str., 587 str. 1-3d.). Palikimo priėmimas, pradedant paveldimą turtą faktiškai valdyti, tai yra įpėdinio valios išreiškimas aktyviais veiksmais, liudijančiais įpėdinio norą ir sutikimą įgyti visas teises į palikimą ir prisiimti visas pareigas galinčias kilti iš palikimo. Tokiu būdu įpėdinio veiksmai priimant palikimą, pradedant jį faktiškai valdyti turi būti aktyvūs, leidžiantys suprasti, kad įpėdinis pradėjo turtą valdyti kaip savo, tai yra elgėsi kaip turto savininkas, siekė įgyti nuosavybės teises į likusį po palikėjo mirties turtą. Bylos duomenimis nustatyta, kad M. L. šiuos veiksmus atliko, nes ji liko gyventi pastatuose, juos valdė, rūpinosi jų būkle, naudojosi kilnojamuoju turtu, tai patvirtino ir apklausti liudytojai L.L. bei S. L. ir faktas, kad po sutuoktinio mirties palikimą priėmė pradėdama turtą faktiškai valdyti M. L. nustatomas, nes jis sukurs teisines pasekmes, tai yra pareiškėjas įgis teisė paveldėti tėvų turtą.

9Pareiškėjo motina M. L. mirė 2002-11-23, tai yra jau įsigaliojus naujam civiliniam kodeksui, kurio 5.50 str..nustatyta, kad palikimui priimti reikia per tris mėnesius arba paduoti pareiškimą notarui, arba kreiptis į teismą dėl turto apyrašo sudarymo, arba pradėti turtą valdyti. M.L. palikimo pirmais dviem būdais nepriėm niekas. Pareiškėjas įrodinėja, kad jis priėmė palikimą po motinos mirties, pradėjęs turtą valdyti ir teismas laiko, kad šį reikalavimą pareiškėjas taip pat įrodė, kadangi bylos duomenimis nustatyta, kad pareikįjas po motinos mirties apsigyveno jai priklausančiuose pastatuose, naudojos žemės sklypais bei kilnojamuoju turtu ir įrodytas faktas nustatomas.

10Teismas pasisako dėl aplinkybės, kad pareiškėjo brolis J. L. turi sūnų M. L., kuris nėra byloje suinsteresuotu asmeniu. Nei vienas iš byloje dalyvaujančių asmenų nenurodė M. L. ar jo motinos gyvenamosios vietos, todėl jo patraukti suinteresuotu asmeniu galimybės nėra, nes teismas nbeturi duomenų apie asmenį.

11Teismas pasisako ir dėl jo suinteresuotumo bylos baigtimi. LR CK 5.58 str. nustato, kad jeigu miršta įpėdinis po palikimo atsiradimo, nespėjęs priimti palikimo, tai teisė paveldėti jam priklausančią dalį pereina jo įpėdiniams, kurie paveldėjimo teisę turi įgyvendinti bendrais pagrindais. Byloje duomenų, kad M. L. yra įgyvendinęs savo teisę paveldėti turtą nėra, terminai pasibaigę ir teismas mano, kad M. L. neturi teisinio suinteresuotumo šios bylos baigtimi.

12Iš pareiškėjo priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, turėtos ryšium su procesinių dokumentų įteikimu valstybei (LR CPK 89., 92 str., 96 str.).

13Vadovaujantis išdėstytu ir LR CPK 259 str. ,260 str., 268 str., 270 str., 448 str., 445 str., 444 str. 8 p. teismas

Nutarė

14Pareiškimą patenkinti.

15Tikslu pareiškėjo teisei paveldėti tėvų turtą realizuoti nustatyti turinčius juridinę reikšmę faktus, tai yra nustatyti, kad M. L., asmens kodas ( - ) mirusi 2002-11-23, priėmė palikimą po savo sutuoktinio J. L., asmens kodas ( - ) mirusio 1997-01-04, mirties, pradėdama turtą faktiškai valdyti.

16Bei nustatyti turtintį juridinę reikšmę faktą, kad pareiškėjas G.L., asmens kodas ( - ) priėmė palikimą, atsiradusį po savo motinos M. L., asmens kodas ( - ) miruosios 2002-11-23, mirties, pradėdamas likusį turtą faktiškai valdyti.

17Priteisti iš pareiškėjo Gedimino Lietuvninko, asmens kodas ( - ) 10,50Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

18Sprendimo nuorašus per tris dienas išsiųsti suinteresuotam asmeniui Marijampolės apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai.

19Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai