Byla e2SP-28068-959/2018
Dėl taikos sutarties patvirtinimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Sergej Lebedev, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjų J. Č. ir uždarosios akcinės bendrovės „Mega“ prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo,

Nustatė

2pareiškėjai UAB „Mega“ ir J. Č. kreipėsi į teismą su prašymu patvirtinti jų pasirašytą taikos sutartį, kuria siekiama išvengti ateityje tarp šalių galinčio kilti teisminio ginčo.

3Prašymas tenkintinas.

4Pateikta taikos sutartis atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.983 straipsnio nuostatas, dėl sutarties teisminio patvirtinimo yra abiejų sutarties šalių valia, sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, nėra kitų sandorių negaliojimo pagrindų, taip pat kitų aplinkybių, dėl kurių pateikta taikos sutartis negali būti tvirtinama, todėl prašymas tenkintinas ir patvirtintina pareiškėjų pateikta taikos sutartis (CPK 579–582 str., CK 6.983–6.986 str.).

5Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6.985 str.).

6Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291, 579–582 straipsniais,

Nutarė

7Patvirtinti šią taikos sutartį, sudarytą tarp pareiškėjų J. Č. ir UAB „Mega“:

8„Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

9J. Č. nuosavybės teise priklauso 0,4895 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), (toliau - Žemės sklypas);

10UAB „Mega“ nuosavybės teise priklauso pastatas - agregatinė, unikalus Nr. ( - ), esantis Žemės sklype;

11Žemės sklype 2008-07-02 apskrities viršininko įsakymu Nr. 02-05-8080 yra nustatytas 0,4895 ha servitutas, suteikiantis teisę Žemės sklypu naudotis jame esančių statinių savininkams (toliau - Servitutas);

12Šalys nori išspręsti tarpusavio ginčą dėl kompensacijos mokėjimo už naudojimąsi Servitutu ir užkirsti kelią šiems ginčams kilti ateityje;

13Todėl susitaria sudaryti Taikos sutartį (toliau - Sutartis) žemiau nurodytomis sąlygomis: I. Sutarties esmė

141.

15Už neterminuotą naudojimąsi Žemės sklypui nustatytu 0,4895 ha Servitutu, UAB „Mega“ įsipareigoja periodinėmis išmokomis J. Č. mokėti 100 Eur dydžio mėnesinę kompensaciją (toliau - Kompensacija). II. Atsiskaitymo tvarka

162.

17Kompensacija bus mokama įmokomis po 300 Eur už trijų mėnesių laikotarpį, ją sumokant iki trečio mėnesio paskutinės dienos. 3.

18Kompensacija už servitutą pradedama skaičiuoti nuo 2018 m. liepos 1 d,

194.

20Kompensacija yra mokama į savininkės J. Č. sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB SEB banke arba sumokant jai tokią sumą grynais pinigais;

215.

22Kompensacijos gavėjas patvirtina, kad jokių pretenzijų už ankstesnį laikotarpį dėl naudojimosi servitutu Kompensacijos mokėtojui neturi ir neturės.

236.

24Kompensacijos mokėtojas laiku nevykdant piniginių prievolių, Kompensacijos gavėjas turės teisę reikalauti 0,1% delspinigių nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. 7.

25Žemės mokestis yra mokamas kompensacijos gavėjo.

268.

27J. Č. perleidžia UAB „Mega“ reikalavimo teisę reikalauti kompensacijos už naudojimąsi Žemės sklypo servitutu iš kitų asmenų, kurie turi statinių Žemės sklype. III. Pareiškimai ir garantijos 9.

28Šalys pareiškia ir garantuoja viena kitai, kad:

299.1.

30Sudarydamos sutartį ir vykdydamos ją, Šalys nepažeidžia jas saistančių teisės aktų, sandorių, administracinių aktų, teismų ar arbitražų sprendimų ar kitų šalį įpareigojančių dokumentų, taip pat akcininkų, kreditorių ar trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų;

319.2.

32Nėra iškeltų ir (ar) pradėtų, nagrinėjamų ar gresiančių bylų, arbitražo, civilinių, administracinių ar baudžiamųjų procesų, tyrimų ar panašių procesinių veiksmų, kurie gali turėti įtakos šios sutarties sudarymui, galiojimui ar vykdymui.

339.3.

34Joms yra pilnai suprantama, kad teismui patvirtinus taikos sutartį, ji turės galutinio teismo sprendimo galią (res judicata), bus priverstinai vykdomas dokumentas ir nė vienai iš šalių nebus leidžiama vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. 10.

35Kompensacijos gavėjas pareiškia/garantuoja, kad:

3610.1.

37Kompensacijos gavėjo teisė disponuoti, valdyti ir naudotis Žemės sklypu neatimta ar neapribota, o taip pat nėra jokių viešosios teisės pažeidimų ar apribojimų, kurie galėtų turėti įtakos Kompensacijos mokėtojui naudotis ir valdyti žemės sklypą. Žemės savininkas nėra gavęs iš valstybės ar savivaldos institucijų jokių pranešimų apie ketinimą apriboti jo nuosavybės teises ar pranešimų apie su nuosavybės teise į Žemės sklypą susijusių papildomų pareigų nustatymą. Kompensacijos gavėjo žiniomis, Žemės sklypui taip pat negresia jokios konfiskavimo, paėmimo visuomenės poreikiams ar bet kurtos kitos procedūros, dėl kurių Žemės sklypas ar teisės į jį būtų kitaip suvaržytos.

3810.2.

39Žemės sklypas yra neišnuomotas, nesuteiktas panaudai, neįkeistas, jis taip pat nėra areštuotas ir nėra teisminio ar arbitražinio ginčo objektas;

4010.3.

41Žemės sklypui yra nustatytas servitutas, suteikiantis teisę naudotis žemės sklypų statinių savininkams. Be UAB „Mega“ nuosavybes teise valdomo pastato- agregatinės, Žemės sklype yra dar du pastatai: veršidė, unikalus Nr. ( - ), ir sandėlis, unikalus Nr. ( - ), kurie yra valdomi P. P., A. M., J. P. ir E. V. bendros nuosavybes teise. Šie asmenys naudodami savo pastatus turi teise naudotis šio sklypo servitutu kaip viešpataujančiu daiktu.

4210.4.

43Į Žemės sklypo nuosavybę tretieji asmenys neturi jokių teisių ar pretenzijų. Kompensacijos gavėjas nėra sudaręs jokių sutarčių, išdavęs leidimų ar atlikęs kitų veiksmų, kurie suteikia ar galėtų suteikti teisę tretiesiems asmenims naudoti, valdyti ar disponuoti Žemės sklypu;

4410.5.

45Žemės sklype nėra pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių daiktų, kurie priklausytų Kompensacijos Gavėjui. Kompensacijos Gavėjo žiniomis žemės sklypas ir (ar) jo požeminiai vandenys nėra užteršti ir jame nėra jokių atliekų, nėra žinomi jokie nematomi ar paslėpti žemės sklypo trūkumai, dėl kurių žemės sklypo nebūtų galima naudoti pagal paskirtį. 11.

46Kompensacijos mokėtojas pareiškia ir garantuoja Kompensacijos gavėjui, kad:

4711.1. Prieš sudarydamas šią sutartį, Kompensacijos Mokėtojas Žemės sklypą apžiūrėjo ir susipažino su Žemės sklypo dokumentais, Žemės sklypo planu, Žemės sklypą charakterizuojančiais duomenimis, nurodytais Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke, o taip pat visuose dokumentuose, kurie Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke nurodyti kaip Žemės sklypo, teisių į juos ar jų suvaržymų įregistravimo pagrindai. Kompensacijos mokėtojas įvertino Žemės sklypo teisinį ir techninį statusą, o taip pat faktinę būklę, ir patvirtina, kad Žemės sklypas visiškai atitinka mokėtinos Kompensacijos dydį ir dėl žemės sklypo teisinio ar techninio statuso, nei dėl jo faktinės būklės jokių pretenzijų Kompensacijos gavėjui jis neturi.

4812.

49Kiekviena Šalis patvirtina, kad šios Sutarties III skyriuje nurodyti jų pareiškimai ir garantijos yra teisingi ir tikslūs, bei pripažįsta suvokiantys, kad kita Šalis šią sutartį sudaro, remdamasi būtent šiais pareiškimais ir garantijomis.

50IV.

51Šalių įsipareigojimai

5213.

53Kompensacijos gavėjas įsipareigoja netrukdyti Kompensacijos Mokėtojui naudotis žemės sklypu.

5414.

55Kompensacijos mokėtojas įsipareigoja:

5614.1.

57naudotis Žemės sklypu pagal pagrindinę paskirtį;

5814.2.

59neatlikti veiksmų, kuriais būtų sunaikintas ar užterštas derlingasis dirvožemio sluoksnis;

6014.3.

61nestatyti pastatų, statinių ir įrenginių be atskiro rašytinio Kompensacijos gavėjo sutikimo;

6214.4.

63Kompensacijos mokėtojas turi teisę Žemės sklype savo lėšomis ir nuožiūra įgyvendinti priemones, skirtas žemės kokybei pagerinti, tačiau tokios Kompensacijos mokėtojo išlaidos nėra atlyginamos ir Kompensacijos gavėjas neturi pareigos jų kompensuoti. V. Baigiamosios nuostatos

6415.

65Ši Sutartis įsigalioja ją patvirtinus teismui ir galioja iki Servituto galiojimo pabaigos. Visi sutarties pakeitimai įsigalioja tik juos patvirtinus teismui.

6616.

67Visi tarp šalių kylantys ginčai yra sprendžiami tarpusavio derybų keliu, o nesant sutarimo - Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka.

6817.

69Ši Sutartis sudaryta 3 (trimis) egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai ir taikos sutartį tvirtinančiam teismui. 18.

70Prie šios sutarties pridėti priedai laikomi neatskiriama šios sutarties dalimi:

7118.1.

72Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas;

7318.2.

74Žemės sklypo planas.“

75Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Sergej Lebedev, rašytinio... 2. pareiškėjai UAB „Mega“ ir J. Č. kreipėsi į teismą su prašymu... 3. Prašymas tenkintinas.... 4. Pateikta taikos sutartis atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso... 5. Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo... 6. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 7. Patvirtinti šią taikos sutartį, sudarytą tarp pareiškėjų J. Č. ir UAB... 8. „Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:... 9. J. Č. nuosavybės teise priklauso 0,4895 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( -... 10. UAB „Mega“ nuosavybės teise priklauso pastatas - agregatinė, unikalus Nr.... 11. Žemės sklype 2008-07-02 apskrities viršininko įsakymu Nr. 02-05-8080 yra... 12. Šalys nori išspręsti tarpusavio ginčą dėl kompensacijos mokėjimo už... 13. Todėl susitaria sudaryti Taikos sutartį (toliau - Sutartis) žemiau... 14. 1.... 15. Už neterminuotą naudojimąsi Žemės sklypui nustatytu 0,4895 ha Servitutu,... 16. 2.... 17. Kompensacija bus mokama įmokomis po 300 Eur už trijų mėnesių laikotarpį,... 18. Kompensacija už servitutą pradedama skaičiuoti nuo 2018 m. liepos 1 d,... 19. 4.... 20. Kompensacija yra mokama į savininkės J. Č. sąskaitą Nr. ( - ), esančią... 21. 5.... 22. Kompensacijos gavėjas patvirtina, kad jokių pretenzijų už ankstesnį... 23. 6.... 24. Kompensacijos mokėtojas laiku nevykdant piniginių prievolių, Kompensacijos... 25. Žemės mokestis yra mokamas kompensacijos gavėjo.... 26. 8.... 27. J. Č. perleidžia UAB „Mega“ reikalavimo teisę reikalauti kompensacijos... 28. Šalys pareiškia ir garantuoja viena kitai, kad:... 29. 9.1.... 30. Sudarydamos sutartį ir vykdydamos ją, Šalys nepažeidžia jas saistančių... 31. 9.2.... 32. Nėra iškeltų ir (ar) pradėtų, nagrinėjamų ar gresiančių bylų,... 33. 9.3.... 34. Joms yra pilnai suprantama, kad teismui patvirtinus taikos sutartį, ji turės... 35. Kompensacijos gavėjas pareiškia/garantuoja, kad:... 36. 10.1.... 37. Kompensacijos gavėjo teisė disponuoti, valdyti ir naudotis Žemės sklypu... 38. 10.2.... 39. Žemės sklypas yra neišnuomotas, nesuteiktas panaudai, neįkeistas, jis taip... 40. 10.3.... 41. Žemės sklypui yra nustatytas servitutas, suteikiantis teisę naudotis žemės... 42. 10.4.... 43. Į Žemės sklypo nuosavybę tretieji asmenys neturi jokių teisių ar... 44. 10.5.... 45. Žemės sklype nėra pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių daiktų,... 46. Kompensacijos mokėtojas pareiškia ir garantuoja Kompensacijos gavėjui, kad:... 47. 11.1. Prieš sudarydamas šią sutartį, Kompensacijos Mokėtojas Žemės... 48. 12.... 49. Kiekviena Šalis patvirtina, kad šios Sutarties III skyriuje nurodyti jų... 50. IV.... 51. Šalių įsipareigojimai... 52. 13.... 53. Kompensacijos gavėjas įsipareigoja netrukdyti Kompensacijos Mokėtojui... 54. 14.... 55. Kompensacijos mokėtojas įsipareigoja:... 56. 14.1.... 57. naudotis Žemės sklypu pagal pagrindinę paskirtį;... 58. 14.2.... 59. neatlikti veiksmų, kuriais būtų sunaikintas ar užterštas derlingasis... 60. 14.3.... 61. nestatyti pastatų, statinių ir įrenginių be atskiro rašytinio... 62. 14.4.... 63. Kompensacijos mokėtojas turi teisę Žemės sklype savo lėšomis ir... 64. 15.... 65. Ši Sutartis įsigalioja ją patvirtinus teismui ir galioja iki Servituto... 66. 16.... 67. Visi tarp šalių kylantys ginčai yra sprendžiami tarpusavio derybų keliu, o... 68. 17.... 69. Ši Sutartis sudaryta 3 (trimis) egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai... 70. Prie šios sutarties pridėti priedai laikomi neatskiriama šios sutarties... 71. 18.1.... 72. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas;... 73. 18.2.... 74. Žemės sklypo planas.“... 75. Nutartis neskundžiama....