Byla AS-575-386-06
Dėl isakymo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju Antano Ablingio, Arturo Drigoto (kolegijos pirmininkas) ir Ricardo Piliciausko (pranešejas), rašytinio proceso tvarka teismo posedyje išnagrinejo pareiškejo R. K. atskiraji skunda del Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006-05-29 nutarties administracineje byloje pagal pareiškejo R. K. skunda atsakovui Policijos departamentui prie LR VRM del isakymo panaikinimo.

2Teiseju kolegija n u s t a t e :

3R. K. 2006-05-25 skundu kreipesi i teisma, prašydamas panaikinti laikinai einancio policijos generalinio komisaro pareigas V.Telyceno 2006-03-29 isakymo Nr.5-TE-162 2 punkta. Kartu su skundu R. K. teismui pateike prašyma atnaujinti termina skundui paduoti. Prašyme nurode, kad 2006-04-07 jam buvo diagnozuota stuburo kaklines dalies osteochondroze. Jis hospitalizuotis atsisake, gydesi ambulatoriškai. 2006-04-20 išvyko i Vilniu laikyti bakalauro studiju baigiamuju egzaminu, kuriu laikymas truko iki 2006-05-05. Grižes iš Vilniaus nuolat jaute galvos skausmus, itampa, nerima, taciau i medikus nesikreipe, manydamas, kad savijauta pageres savaime. Sveikatos buklei nepagerejus, nusprende kreiptis i teisma del isakymo, kuriuo jam buvo paskirta tarnybine nuobauda, panaikinimo.

4Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006-05-29 nutartimi nutare atmesti R. K. prašyma atnaujinti termina skundui paduoti ir atsisakyti priimti skunda. Teismas nurode, kad Vidaus reikalu ministro 2003-08-27 isakymu Nr. 1V-308 patvirtintos Tarnybiniu patikrinimu atlikimo bei tarnybiniu nuobaudu skyrimo ir panaikinimo tvarkos 37 punktas nustato, kad isakyma del tarnybines nuobaudos paskyrimo pareigunas, kuriam paskirta tarnybine nuobauda, turi teise apskusti vidaus reikalu centriniu statutiniu istaigu vadovams, turintiems teise panaikinti pavaldžiu pareigunu priimtus sprendimus, arba vidaus reikalu ministrui, arba administraciniam teismui Administraciniu bylu teisenos istatymo nustatyta tvarka. Pagal Administraciniu bylu teisenos istatymo 33 str. l d., jeigu specialus istatymas nenustato kitaip, skundas administraciniam teismui paduodamas per viena menesi nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto iteikimo suinteresuotai šaliai dienos. Administraciniu bylu teisenos istatymo 34 str. l d. nustato, kad pareiškejo prašymu terminas skundui paduoti gali buti atnaujintas, jei teismas pripažista, kad terminas praleistas del svarbios priežasties. R. K. termino skundui paduoti praleidima motyvuoja pablogejusia sveikatos bukle. Taciau, kaip matyti iš prašymo turinio, jis atsisake hospitalizuotis ir sveikatos bukle jam netrukde laikyti bakalauro studiju baigiamuju egzaminu. Todel nera pagrindo pripažinti, kad sveikatos bukle buvo kliutimi istatymo nustatytu terminu pareikšti skunda teisme del laikinai einancio policijos generalinio komisaro pareigas V.Telyceno 2006-03-29 isakymo Nr. 5-TE-162 dalies panaikinimo.

5Pareiškejas R. K. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006-05-29 nutarti ir atnaujinti skundo del 2006-03-29 laikinai einancio policijos generalinio komisaro V.Telyceno isakymo, padavimo termina. Apeliantas nurodo, kad jo liga, kuri tesesi laikotarpiu nuo 2006-04-07 iki prašymo ir skundo padavimo dienos, yra svarbi priežastis, del kurios terminas skundui paduoti gali buti atnaujintas. Nors ir sirgdamas, jis ryžosi laikyti baigiamuosius bakalauro egzaminus, nuo kuriu rezultatu tiesiogiai priklause jo pareiginis statusas darbovieteje. Priežastis del kuriu atsisake hospitalizuotis jis nurode prašyme atnaujinti skundo padavimo termina. Del blogos savijautos ir galimo skundo teisminio nagrinejimo proceso užsitesimo, jis skundo nepadave istatymo nustatytu terminu.

6Teiseju kolegija

konstatuoja:

7Administraciniu bylu teisenos istatymo 33 str. 1 d. nustatyta, kad jeigu specialus istatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per viena menesi nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksma (neveikima) iteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du menesius nuo dienos, kai baigiasi istatymo ar kito teises akto nustatytas reikalavimo ivykdymo terminas.

8Pirmosios instancijos teismas teisingai nustate, kad

9R. K. su skundžiamu isakymu buvo supažindintas 2006-04-05, todel skunda administraciniam teismui del šio isakymo panaikinimo galejo pareikšti iki 2006-05-05. R. K. teismines gynybos kreipesi tik 2006-05-25, tai yra praleides Administraciniu bylu teisenos istatymo 33 str. l d. nustatyta termina.

10Apeliacines instancijos teismas sutinka su Vilniaus apygardos administracinio teismo atliktu irodymu vertinimu – apelianto nurodytos priežastys, del ko jis praleido termina, objektyviai nekliude R. K. kreiptis i teisma laiku, kadangi sveikatos bukle jam netrukde laikyti bakalauro studiju baigiamuju egzaminu. R. K. termina kreiptis i teisma praleido be svarbiu priežasciu. Ji atnaujinti pagrindo nera.

11Vilniaus apygardos administracinis teismas nustate visas bylai svarbias aplinkybes, teisingai taike procesines teises normas, panaikinti skundžiama nutarti nera istatymu numatytu pagrindu.

12Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo 151 straipsnio 1 punktu, teiseju kolegija

Nutarė

13Pareiškejo R. K. atskiraji skunda atmesti, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006-05-29 nutarti palikti nepakeista.

14Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai