Byla Ik-2005-561/2012
Dėl įsakymo panaikinimo (trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Versluva“)

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš posėdžio pirmininko ir pranešėjo Arūno Kaminsko, kolegijos teisėjų Rūtos Miliuvienės bei Jūros Marijos Strumskienės, dalyvaujant pareiškėjos atstovui Antanui Jonikaičiui, atsakovo atstovei Akvilei Kalantaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjos G. Š. skundą atsakovui Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos dėl įsakymo panaikinimo (trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Versluva“).

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3pareiškėja G. Š. su skundu kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos (toliau – Departamentas) 2011-12-05 direktoriaus įsakymą Nr. V-91 „Dėl nuobaudos BUAB „Metalplast Vilnius“ bankroto administratoriaus UAB „Versluva“ įgaliotam asmeniui G. Š.“ (toliau – Įsakymas).

4Skundo reikalavimus pareiškėja G. Š. pagrindė tuo, kad Departamento Įsakymas, kuriuo G. Š. buvo skirtas įspėjimas už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – Bankroto įstatymas) pažeidimus, yra nepagrįstas.

5G. Š. paaiškino, kad teismas 2009-06-10 priėmė nutartį iškelti bankroto bylą UAB „Metalplast Vilnius“ ir nustatė 45 dienų terminą kreditorių reikalavimams pareikšti. Todėl Departamentas padarė išvadą, kad bankroto administratorius be priežasčių praleido terminą pateikti kreditorių reikalavimus tvirtinimui ir teismui juos pateikė 2009-12-11. G. Š. pabrėžė, kad, remiantis Bankroto įstatymo 11 str. 3 d. 10 punktu, administratorius turi imperatyvią pareigą patikrinti pareikštus kreditorinius reikalavimus pagal įmonės apskaitos duomenis. Kadangi UAB „Metalplast Vilnius“ vadovai vėlavo perduoti bankroto administratoriui visus reikiamus dokumentus, bankroto administratorius neturėjo galimybių per trumpą laiką patikrinti kreditorinių reikalavimų pagal įmonės apskaitos duomenis.

6G. Š. paaiškino, kad Departamentas nepagrįstai padarė išvadą, jog buvo padarytas pirmojo kreditorių susirinkimo sušaukimo pažeidimas, kadangi G. Š. sirgo ir negalėjo laiku atlikti bankroto procedūrų, todėl pirmasis kreditorių susirinkimas ir buvo sušauktas nežymiai vėluojant.

7G. Š. nurodė, kad Bankroto administratorių veiklos kontrolės taisyklių 17 punkte nustatyta, kad Departamento direktorius gali skirti bankroto administratoriui įspėjimą arba viešai skelbiamą įspėjimą, t. y. gali ir neskirti nuobaudos, atsižvelgdamas į pažeidimo reikšmingumą, tačiau Departamentas netyrė nuobaudos pareiškėjai tikslingumo bei reikšmingumo.

8G. Š. pabrėžė, kad bankroto administratoriui taikomos sankcijos savo pobūdžiu yra artimos Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse (toliau – ATPK) numatytoms sankcijoms. Vadovaujantis ATPK 35 str. 1 dalimi, administracinė nuobauda gali būti skiriama ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo teisės pažeidimo padarymo dienos. Kadangi Departamentas tyrė procedūras, kurios buvo atliktos prieš metus ar dar seniau, nurodytas šešių mėnesių terminas yra praleistas.

9Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjos G. Š. atstovas patvirtino skunde išdėstytus reikalavimus ir prašė skundą tenkinti, pabrėždamas, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) 2012-05-21 sprendimu buvo pripažinta, kad Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 4-377 patvirtintų Bankroto administratorių veiklos kontrolės taisyklių 17 punktas prieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintam teisinės valstybės principui ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, todėl ginčijamas įsakymas, kuriuo G. Š. buvo paskirtas nuobauda, turi būti panaikintas.

10Atsakovas Departamentas atsiliepime į pareiškėjos G. Š. skundą su skundo reikalavimais nesutiko, pabrėždamas, kad Departamentas pagal kompetenciją išnagrinėjo UAB „RUUKKI LIETUVA“ finansų direktoriaus skundą.

11Departamentas paaiškino, kad UAB „Versluva“ (toliau – Administratorius) buvo paskirta įmonės bankroto administratoriumi, o bankroto procedūras vykdė G. Š..

12Departamentas pabrėžė, kad teismas 2009-06-10 priėmė nutartį iškelti bankroto bylą UAB „Metalplast Vilnius“ ir nustatė 45 dienų terminą kreditorių reikalavimams pareikšti, tačiau bankroto administratorius be priežasčių praleido terminą pateikti kreditorių reikalavimus tvirtinimui ir teismui juos pateikė tik 2009-12-11, tuo pažeisdamas Bankroto įstatymo 11 str. 3 d. 10 punktą. Be to, buvo pažeistas Bankroto įstatymo 22 str. 1 dalies reikalavimas, kadangi pirmasis kreditorių susirinkimas turėjo įvykti per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo sienos, t. y. nuo 2009-12-17, o buvo sušauktas tik 2010-03-31. G. Š. pažeidė Bankroto įstatymo 11 str. 3 d. 15 punktą, kadangi nepateikė kreditoriams jų prašomos informacijos. G. Š. pažeidė ir Bankroto įstatymo 11 str. 3 d. 17 punkto ir 22 str. 3 dalies reikalavimus, kadangi kreditoriui prašant nesušaukė kreditorių susirinkimo. Be to, G. Š. pažeidė Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 11.3 punkto reikalavimus, kadangi bankroto administratorius savo darbą turi organizuoti taip, kad bankroto procedūros būtų atliekamos laiku, tinkamai, efektyviai.

13Teisminio nagrinėjimo metu atsakovo Departamento atstovė patvirtino atsiliepime į G. Š. skundą išdėstytus argumentus, o, atsižvelgdama į LVAT 2012-05-21 sprendimą dėl Bankroto administratorių veiklos kontrolės taisyklių 17 punkto konstitucingumo, prašė teismo ginčą spręsti teismo nuožiūra.

14Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2011-12-05 įsakymu Nr. V-91 „Dėl nuobaudos BUAB „Metalplast Vilnius“ bankroto administratoriaus UAB „Versluva“ įgaliotam asmeniui G. Š.“ Administratoriaus įgaliotam asmeniui G. Š., vadovaujantis Taisyklių 17 punktu, už Bankroto įstatymo 11 str. 3 d. 20 punkto, 22 str. 1 dalies, 11 str. 3 d. 15 punkto, 11 str. 3 d. 17 punkto, Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso (toliau – Kodeksas) 11.3 punkto reikalavimų pažeidimus buvo skirtas įspėjimas (b. l. 5-6).

15Byloje kilęs ginčas, ar Departamento Įsakymas, kuriuo Administratoriaus įgaliotam asmeniui G. Š. dėl Bankroto įstatymo bei Kodekso reikalavimų pažeidimų buvo skirtas įspėjimas, yra teisėtas ir pagrįstas.

16Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 89 str. 1 dalyje nurodoma, kad skundžiamas aktas (ar jo dalis) turi būti panaikintas, jeigu jis yra: 1) neteisėtas iš esmės, t. y. savo turiniu prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams; 2) neteisėtas dėl to, kad jį priėmė nekompetentingas administravimo subjektas; 3) neteisėtas dėl to, kad jį priimant buvo pažeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą.

17Teismas, įvertinęs bylos medžiagą ir išanalizavęs teisinį individualaus administracinio sprendimo priėmimo reguliavimą, daro išvadą, kad Departamento Įsakymas yra individualus administracinis aktas, todėl vertinant jo teisėtumą ir pagrįstumą, visų pirma, būtina nustatyti, ar nėra ABTĮ 89 straipsnyje nurodytų Įsakymo panaikinimo pagrindų.

18Teismas daro išvadą, kad LVAT 2011-10-24 nutartimi administracinėje byloje A-662-2999/2011 pradėjo tyrimą dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006-10-10 įsakymu Nr. 4-377 patvirtintų Bankroto administratorių veiklos kontrolės taisyklių (toliau – Taisyklės) 17 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintam teisinės valstybės principui ir 5 straipsnio 2 daliai, kurioje nustatyta, kad valdžios galias riboja Konstitucija, ta apimtimi, kad Departamento direktoriaus už teisės aktų pažeidimus ar kitus administratoriaus veiklos trūkumus, nustatytus atlikus administratoriaus veiklos tikrinimą, atsižvelgęs į jų reikšmingumą, savo sprendimu gali skirti administratoriui (kai administratorius yra fizinis asmuo nuobauda skiriama šiam administratoriui, kai administratorius yra juridinis asmuo nuobauda skiriama jo įgaliotam asmeniui, kuris vykdo(-ė) konkrečios įmonės bankroto procedūras, ir (ar) jo vadovui) vieną iš šių nuobaudų: įspėjimą; viešai paskelbiamą įspėjimą, kuris ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Departamento direktoriaus sprendimo skirti šiame punkte nurodytą nuobaudą priėmimo dienos turi būti paskelbtas Departamento interneto puslapyje.

19LVAT 2012-05-21 sprendimu administracinėje byloje Nr. I-502-12-12 buvo pripažinta, kad Taisyklių 17 punktas prieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintam teisinės valstybės principui ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, konstatuojant jog Ūkio ministerija, ginčijamame Taisyklių 17 punkte nustatydama teisines sankcijas bankroto administratoriams, pažeidė iš konstitucinio teisinės valstybės principo kylančius reikalavimus bei nepaisė Konstitucijos 5 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos nuostatos.

20Remdamasis minėtomis LVAT išvadomis, teismas daro išvadą, kad ginčijamas Departamento įsakymas, kuriuo G. Š. buvo skirta nuobauda – Įspėjimas, buvo priimtas, vadovaujantis prieštaraujančiu Konstitucijai Taisyklių 17 punktu, todėl yra naikintinas.

21Išsamiai bei visapusiškai ištyręs byloje surinktus įrodymus, įvertinęs LVAT 2012-05-21 sprendimą administracinėje byloje Nr. I-502-12-12, teismas daro išvadą, kad Departamento Įsakymas yra priimtas, vadovaujantis neteisėtu aktu, todėl negali būti pripažintas teisėtu ir pagrįstu.

22Vadovaudamasis ABTĮ 85-87 straipsniais, 88 str. 2 punktu, 127 straipsniu, teismas

Nutarė

23Pareiškėjos G. Š. skundą tenkinti.

24Panaikinti Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos 2011-12-05 direktoriaus įsakymą Nr. V-91 „Dėl nuobaudos BUAB „Metalplast Vilnius“ bankroto administratoriaus UAB „Versluva“ įgaliotam asmeniui G. Š.“.

25Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. pareiškėja G. Š. su skundu kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti... 4. Skundo reikalavimus pareiškėja G. Š. pagrindė tuo, kad Departamento... 5. G. Š. paaiškino, kad teismas 2009-06-10 priėmė nutartį iškelti bankroto... 6. G. Š. paaiškino, kad Departamentas nepagrįstai padarė išvadą, jog buvo... 7. G. Š. nurodė, kad Bankroto administratorių veiklos kontrolės taisyklių 17... 8. G. Š. pabrėžė, kad bankroto administratoriui taikomos sankcijos savo... 9. Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjos G. Š. atstovas patvirtino skunde... 10. Atsakovas Departamentas atsiliepime į pareiškėjos G. Š. skundą su skundo... 11. Departamentas paaiškino, kad UAB „Versluva“ (toliau – Administratorius)... 12. Departamentas pabrėžė, kad teismas 2009-06-10 priėmė nutartį iškelti... 13. Teisminio nagrinėjimo metu atsakovo Departamento atstovė patvirtino... 14. Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus... 15. Byloje kilęs ginčas, ar Departamento Įsakymas, kuriuo Administratoriaus... 16. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau –... 17. Teismas, įvertinęs bylos medžiagą ir išanalizavęs teisinį individualaus... 18. Teismas daro išvadą, kad LVAT 2011-10-24 nutartimi administracinėje byloje... 19. LVAT 2012-05-21 sprendimu administracinėje byloje Nr. I-502-12-12 buvo... 20. Remdamasis minėtomis LVAT išvadomis, teismas daro išvadą, kad ginčijamas... 21. Išsamiai bei visapusiškai ištyręs byloje surinktus įrodymus, įvertinęs... 22. Vadovaudamasis ABTĮ 85-87 straipsniais, 88 str. 2 punktu, 127 straipsniu,... 23. Pareiškėjos G. Š. skundą tenkinti.... 24. Panaikinti Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos... 25. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti...