Byla I-6634-561/2014
Dėl teismas 2014-02-28 nutartimi nustatė pareiškėjui terminą skundo trūkumams pašalinti

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Arūnas Kaminskas, susipažinęs su pareiškėjo G. K. skundu,

Nustatė

2Pareiškėjas G. K. 2013-12-09 paštu išsiuntė teismui skundą (teisme gautas 2013-12-11), kuriame prašė iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Šiaulių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo, Panevėžio VPK, Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo, Laisvės atėmimo vietų ligoninės, Kauno tardymo izoliatoriaus-kalėjimo, Klaipėdos VPK, Vidaus reikalų ministerijos, Viešojo saugumo tarnybos prie VRM, Viešojo saugumo tarnybos Vilniaus dalinio, Policijos departamento, Kalėjimo departamento, Teisingumo ministerijos, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, Panevėžio apygardos teismo, Panevėžio miesto apylinkės teismo, Panevėžio apygardos prokuratūros, Panevėžio apylinkės prokuratūros, Panevėžio apygardos administracinio teismo, Šiaulių apygardos administracinio teismo, Klaipėdos apygardos administracinio teismo, Kauno apygardos administracinio teismo, Vilniaus apygardos administracinio teismo, Šiaulių miesto apylinkės teismo, Šiaulių apygardos teismo, Vilniaus apygardos teismo ir Klaipėdos apygardos teismo, priteisti 100 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo.

3Vilniaus apygardos administracinis teismas (toliau – ir VAAT) 2013-12-16 nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo skundą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT) 2014-02-19 nutartimi panaikino VAAT 2013-12-16 nutartį ir pareiškėjo skundo priėmimo klausimą perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

4Paduotas skundas atitiko ne visus Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 23 ir 24 straipsniuose skundui keliamus reikalavimus, todėl teismas 2014-02-28 nutartimi nustatė pareiškėjui terminą skundo trūkumams pašalinti.

52014-03-21 teisme buvo gautas pareiškėjo patikslintas skundas, kuriame pareiškėjas prašo neturinę žalą priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos tų institucijų, kurios buvo nurodytos pirminiame skunde. Pareiškėjo teigimu visi nurodyti atsakovės atstovai, neatsiejamais veiksmais susiję tarpusavyje.

6Skundas laikytinas nepaduotu.

7Pagal ABTĮ 37 str. 1 dalį, jeigu skundas neatitinka ABTĮ 23, 24 ir 39 straipsnių reikalavimų, nutartimi nustatomas terminas trūkumams pašalinti. Jeigu per teismo nustatytą terminą skundo trūkumai nepašalinami, skundas laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui.

8Pažymėtina, kad teismas 2014-02-28 nutartyje nurodė, kad iš 2013-12-11 pareiškėjo skundo argumentų matyti, jog pareiškėjas reikalavimus dėl neturtinės žalos priteisimo kildino iš bendrų viešojo administravimo institucijų ir teismų vykdytų veiksmų, tačiau atskirajame skunde pažymėjo, kad neturtinės žalos atlyginimą prašė priteisti dėl laisvės atėmimo vietų ir konvojavimo įstaigų nesilaikymo nustatytos tvarkos įstatymuose grąžinant pareiškėją į pataisos namus. Teismas, vadovaudamasis ABTĮ 10 straipsniu, pareiškėjui išaiškino, kad skundo reikalavimai dėl neturtinės žalos atlyginimo turi būti reiškiami konkrečiam viešojo administravimo subjektui, dėl kurio priimtų neteisėtų aktų ar veiksmų (neveikimo) pareiškėjui atsirado žala, paprašė pareiškėjo patikslinti žalos dydį, išskiriant, kokio dydžio neturtinės žalos reikalavimus reiškia Lietuvos valstybei, atstovaujamai konkrečios institucijos, įpareigojo pateikti skundą, kuriame būtų nurodyti konkretūs viešojo administravimo subjektai, iš kurių galimai neteisėtų veiksmų pareiškėjas kildina žalą, konkretūs laikotarpiai dėl kurių yra keliamas ginčas, paprašė pateikti įrodymus, patvirtinančius skundo reikalavimus bei išaiškino, kad teismui turi būti pateikta tiek skundo su priedais egzempliorių, kad juos galima būtų įteikti kiekvienai proceso šaliai ir liktų egzempliorius teisme.

9Pateiktame patikslintame skunde pareiškėjas nurodė, kad atsakove byloje laikytina Lietuvos valstybė. Pažymėjo, kad Lietuvos valstybės atstovus jau nurodė pirminiame skunde. Pareiškėjo teigimu visos jo išvardintos institucijos bendrais neteisėtais veiksmais padarė jam žalą. Skunde abstrakčiai aiškino, kad teismai po teismo posėdžių turi pareiškėją grąžinti į pataisos namus, laisvės atėmimo vietos, konvojavimo tarnybos, ministerijos ir kitos nurodytos institucijos privalo tai įgyvendinti. Pažymėjo, kad teismai turi pateikti visą informaciją, patvirtinančią pareiškėjo pristatymus į teismo posėdžius, kad atsakovai gavę jo skundą ir patikslintą skundą, patys turi suprasti, kokiais veiksmais ir neveikimu padarė pareiškėjui žalą ir kt.

10Pažymėtina, kad ABTĮ 5 str. 1 dalis reglamentuoja, kad kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė ar įstatymų saugomas interesas. Tačiau asmens pažeista teisė teismo gali būti apginta tuo atveju, jei jis savo reikalavimą pagrindžia konkrečiais argumentais bei įrodymais. Kiekviename skunde pareiškėjas privalo nurodyti savo skundo elementus. Skundo sudedamosios dalys yra: skundo dalykas – pareiškėjo reikalavimas, ir pagrindas – aplinkybės, kuriomis pareiškėjas grindžia savo reikalavimą, ir šias aplinkybes patvirtinantys įrodymai. Reiškiant reikalavimą dėl neturtinės žalos atlyginimo nepakanka deklaratyviai pareikšti, kad buvo padaryta žala ir nurodyti prašomą priteisti sumą, kaip šiuo atveju, nurodė pareiškėjas. Pagal LVAT praktiką žalos atlyginimo bylose, pareiškėjas, prašydamas priteisti žalos atlyginimą, paprastai turi nurodyti, dėl kokių konkrečių viešojo administravimo subjekto veiksmų jam atsirado žala, konkretų prašomo priteisti žalos atlyginimo dydį bei pateikti žalos atsiradimą pagrindžiančių įrodymų (2011 m. balandžio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-231/2011, 2011 m. balandžio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-242/2011). Nagrinėjamu atveju pareiškėjas tvirtina, kad žala jam atsirado bendrais viešojo administravimo ir teismų veiksmais, nurodo, kad nebuvo laikytasi įstatymuose nustatytos tvarkos grąžinant pareiškėją į pataisos namus, tačiau pateikia tik abstrakčius teiginius, nepagrįsdamas jų jokiais įrodymais bei argumentais. Reikšdamas reikalavimą priteisti iš Lietuvos valstybės 100 000 Lt neturtinę žalą, pareiškėjas nurodė 27 atstovus, tačiau neišskyrė ir konkrečiai nenurodė, kokio dydžio neturtinės žalos dydį iš konkrečios institucijos galimai neteisėtų veiksmų ar neveikimo kildina, nepateikė žalą pagrindžiančių įrodymų, o abstrakčiai nurodė, jog visi nurodyti atstovai neužtikrino jo teisės – laisvės atėmimo bausmę atlikti pataisos namuose. Pabrėžtina, kad pareiškėjui nesuformulavus (suformulavus neaiškiai) skundo dalyko ar pagrindo, nepateikus reikšmingų dokumentų, teismas paprastai neturi galimybių tinkamai išspręsti skundo priėmimo klausimo.

11Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad teismas 2014-02-28 nutartyje pareiškėjui išaiškino ir tai, jog teismui turi būti pateikta tiek skundo su priedais egzempliorių, kad juos galima būtų įteikti kiekvienai proceso šaliai ir liktų egzempliorius teisme. Pareiškėjas teismui padavė tik vieną patikslinto skundo egzempliorių, todėl laikytina, kad ir šio teismo išaiškinimo pareiškėjas nesilaikė.

12Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, laikytina, kad pareiškėjas per teismo nustatytą terminą nepašalino 2014-02-28 nutartyje nustatytų skundo trūkumų, todėl jo skundas laikytinas nepaduotu.

13Teisėjas, vadovaudamasis ABTĮ 37 str. 1 dalimi,

Nutarė

14G. K. skundą laikyti nepaduotu.

15Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti G. K..

16Išaiškinti, kad ši nutartis neužkerta kelio pareiškėjui pakartotinai kreiptis į teismą su skundu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 23 ir 24 straipsnių reikalavimus.

17Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai