Byla I-513-423/2008

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Astos Urbonienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Nataljos Zelionkienės, Gintaro Čekanausko, sekretoriaujant Viktorijai Narusevičienei, dalyvaujant pareiškėjų E. Ž. ir A. G. atstovei advokatei Nidai Kazokienei, atsakovo Alytaus apskrities viršininko administracijos atstovui R. D. , trečiojo suinteresuoto asmens Alytaus miesto savivaldybės atstovui Juozui Šarkai, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų E. Ž. ir A. G. skundą atsakovui Alytaus apskrities viršininko administracijai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus ir

Nustatė

3Pareiškėjos E. Ž. ir A. G. kreipėsi į teismą su prašymu įpareigoti atsakovą Alytaus apskrities viršininko administraciją atlikti veiksmus, nustatytus Teritorijų planavimo įstatymo 32 str. 2 d. ir LR Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr.1079 „Dėl visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo“ 36 p., t.y. per teismo nustatytą terminą išnagrinėti pareiškėjų 2007-10-10 pateiktus skundus, patikrinti žemės sklypo, esančio (Duomenys neskelbtini), detaliojo teritorijų planavimo dokumento atitikimą teritorijų planavimą reglamentuojantiems teisės aktams, atsižvelgiant į pareiškėjų 2007-10-10 pateiktus skundus ir pateikti pareiškėjoms motyvuotą atsakymą.

4Pareiškėjų atstovė nurodė, kad (Duomenys neskelbtini), Alytuje, šalia prekybos centro „MAXIMA“, Alytaus miesto savivaldybės iniciatyva žemės sklypas automobilių stovėjimo aikštelės įrengimui formuojamas pažeidžiant LR teisės aktus.

5Apie rengiamą detalųjį planą žemės sklypo, esančio (Duomenys neskelbtini), Alytuje buvo paskelbta 2007-08-03 dienraštyje „Alytaus naujienos“ bei buvo nurodytas terminas iki 2007-08-31 pastaboms ir pasiūlymams pateikti. Pareiškėjos, nepraleisdamos nustatyto termino ir pasinaudodamos LR Teritorijų planavimo įstatymo 32 str. numatyta teise teikti pasiūlymus, 2007-08-30 ir 2007-08-31 pateikė žemės sklypo detaliojo plano organizatoriui Alytaus miesto savivaldybei ir UAB „Alytaus planas“ pastabas ir pasiūlymus dėl žemės sklypo, esančio (Duomenys neskelbtini), Alytuje, ribų formavimo infrastruktūros objektams įrengti detaliojo plano. Alytaus miesto savivaldybės administracija į pareiškėjų pateiktas pastabas ir pasiūlymus atsakymą pateikė 2007-09-12 raštu Nr.SD-6465(6.1). Pareiškėjos nesutiko su savivaldybės administracijos nurodytais motyvais, todėl pareiškėjos Alytaus miesto savivaldybės administracijos atsakymą apskundė Alytaus apskrities viršininko administracijai. LR Teritorijų planavimo įstatymo 32 str. 2 d. nustatyta, kad apskrities viršininko administracija motyvuotą atsakymą turi pateikti per 20 darbo dienų terminą, tuo tarpu Alytaus apskrities viršininko administracija atsakymą pateikė pavėluotai, t.y. atsakė 2007-11-09 raštu Nr.4-475-(1.28), kuriame nurodė, jog motyvuoto atsakymo pateikti negali, nes nėra gavusi detaliojo plano tikrinimui, o gavę minėtą dokumentą, į pastabas atsakys pakartotinai.

62

7LR Vyriausybės 1997-04-16 nutarimo Nr.370 „Dėl teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros nuostatų patvirtinimo“ 18 punkte yra nurodyta, kad fiziniai ir/ar juridiniai asmenys, gavę planavimo organizatoriaus motyvuotą atsakymą, kuriuo nuspręsta atmesti jų pasiūlymus, gali juos apskųsti teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per 30 d. To paties nutarimo 19 punkte yra numatyta, kad teritorijų planavimo dokumentas teikiamas tikrinti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai pasibaigus minėto nutarimo 18 punkte nustatytam dokumento sprendinių apskundimo terminui. Šias normas aiškinant sistemiškai, darytina išvada, kad teritorijų planavimo priežiūrą atliekanti institucija privalo išnagrinėti jai pateiktus skundus dėl teritorijų planavimo dokumentų per 20 darbo dienų, neatsižvelgiant į tai, ar šis dokumentas yra pateiktas tikrinti. Todėl Alytaus apskrities viršininko administracijos 2007-11-09 raštu Nr.4-475-(1.28) pateiktas atsisakymas išnagrinėti pareiškėjų skundą motyvuojant tuo, kad institucijai nėra pateiktas teritorijų planavimo dokumentas, yra neteisėtas, pažeidžia pareiškėjų interesus (b.l. 6-10).

8Atsakovas Alytaus apskrities viršininko administracijos atstovas su skundu nesutinka ir prašo jį atmesti, kadangi žemės sklypo, esančio (Duomenys neskelbtini), Alytuje, ribų formavimo infrastruktūros objektams statyti detaliojo plano rengimo procesas ir procedūros atitinka teritorijų planavimą reglamentuojančių aktų reikalavimus. Apie rengiamą minėto žemės sklypo detalųjį planą pranešta 2007-08-03 dienraštyje „Alytaus naujienos“ Nr.144. Skelbime pateikta visa būtina informacija apie rengėją, planavimo organizatorių, planavimo tikslą ir kt.

9Detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene susirinkimas įvyko 2007-08-31, tačiau jame pareiškėjos nedalyvavo. Į pareiškėjų pateiktas pastabas bei pasiūlymus planavimo organizatorius atsakė 2007-09-12 raštu Nr.SD-6465(6.1). Alytaus apskrities viršininko administracija pareiškėjų skundus gavo 2007-10-11, 2007-10-12. Į pateiktus skundus tarpiniai atsakymai pareiškėjoms buvo duoti 2007-11-08, 2007-11-09, kuriuose pareiškėjos buvo informuotos, kad joms į skundus bus atsakyta, kai planavimo organizatorius nustatyta tvarka pateiks apskrities viršininko administracijai tikrinti teritorijų planavimo dokumentą. Atsakovas sutinka, kad tarpinio atsakymo motyvacija nėra pilnai pagrįsta, bet nurodo, kad pareiškėjoms papildomi atsakymai į jų skundus buvo pateikti 2007-11-23, nes vadovaujantis LR aplinkos ministro 2004 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr.D1-200 patvirtinto Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos aprašo 10 punktu, tikrinant pateiktą teritorijų planavimo dokumentą išnagrinėjami ir planavimo organizatoriaus atmestų pasiūlymų pareiškėjų skundai.

10Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas 2007-11-23 surašė Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr.198 su teigiama išvada ir pasiūlė Alytaus miesto savivaldybės tarybai tvirtinti LR teritorijų planavimo įstatymo 26 str. nustatyta tvarka (b.l. 46-48).

11Trečiojo suinteresuoto asmens Alytaus miesto savivaldybės atstovas su skundu nesutinka, kadangi žemės sklypo, esančio Santaikos ir Likiškėlių gatvių sankirtoje, Alytuje, ribų formavimo infrastruktūros objektams statyti detaliojo plano rengimo procesas ir procedūros atitinka teritorijų planavimą reglamentuojančių aktų reikalavimus, šiuo metu yra priimtas sprendimas dėl detaliojo plano patvirtinimo.

12Skundas netenkintinas.

13Bylos medžiaga nustatyta, kad ginčas kilęs detaliojo teritorijų planavimo proceso baigiamajame etape, t.y. dėl valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančios institucijos - Alytaus apskrities viršininko administracijos – veiksmų nagrinėjant pareiškėjų skundus dėl detaliojo planavimo organizatoriaus Alytaus miesto savivaldybės atsakymų į pareiškėjų pateiktus pasiūlymus dėl detaliojo plano.

14Visuomenės dalyvavimą teritorijų planavimo procese reglamentuoja Teritorijų planavimo įstatymas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. Nutarimu Nr. 1079 patvirtinti Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatai. Teritorijų planavimo įstatymo 32 str. bei Nuostatų 7 p. nustato, kad pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Planavimo organizatorius privalo registruoti teikiamus pasiūlymus. Visus gautus pasiūlymus planavimo organizatorius kartu su plano rengėju išnagrinėja, apsvarsto, įvertina ir priima arba atmeta. Sprendimus dėl pritarimo pasiūlymams ar jų atmetimo priima planavimo organizatorius. Planavimo organizatorius į pasiūlymus dėl vietovės lygmens

153

16detaliųjų ir specialiųjų planų pateikusiems asmenims atsako raštu ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.Atmesdamas pasiūlymą, planavimo organizatorius nurodo pasiūlymo atmetimo motyvą. Atsakymas gali būti apskųstas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per mėnesį nuo jo gavimo dienos (Nuostatų 7, 8, 9, 36 p.). Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekanti institucija per 20 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos pateikia motyvuotą atsakymą, kuris įstatymų nustatyta tvarka gali būti apskųstas teismui (Teritorijų planavimo įstatymo 32 str. 2 d.).

17Į pareiškėjų pasiūlymus, Alytaus miesto savivaldybėje registruotus 2007-08-31 ( b.l. 26-29), planavimo organizatorius atsakė 2007-09-12 raštu Nr.SD-6465(6.1) (b.l.30,31). Pareiškėjos minėtus detaliojo planavimo organizatoriaus atsakymus apskundė Alytaus apskrities viršininko administracijai 2007 m. spalio 11 d. (b.l. 32, 33).

18Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 32 str. 2 d., Alytaus apskrities viršininko administracija pareiškėjoms motyvuotai atsakyti privalėjo per 20 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos, t.y. iki 2007 m. lapkričio 12 d. Alytaus apskrities viršininko administracija į pareiškėjų skundus atsakė 2007 m. lapkričio 8 d. raštu Nr.4-729-(1.28) ir 2007 m. lapkričio 8 d. raštu Nr.4-731-(1.28), t.y. per Teritorijų planavimo įstatymo 32 str. 2 d. nustatytą terminą, tačiau atsakymą pateikė nemotyvuotą. Atsakovo atstovas posėdyje patvirtino, kad atsakovas motyvuotus atsakymus pareiškėjoms išsiuntė neregistruotu paštu 2007 m. lapkričio 23 d. raštu Nr.4-785-(1.28) ir 2007 m. lapkričio 23 d. raštu Nr.4-788-(1.28), t.y. praleidęs įstatymų nustatytą terminą. Posėdžio metu pareiškėjų atstovas neigė, kad pareiškėjos minėtus atsakymus gavo.

19Atsižvelgiant į minėtus argumentus, teismas pripažįsta, kad atsakovas padarė pažeidimus (motyvuotą atsakymą į pareiškėjų skundus pateikė pavėluotai). Tačiau padaryti pažeidimai šioje situacijoje laikytini neesminiais. Kadangi bylos medžiaga patvirtina, kad, vadovaujantis Alytaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento teritorijų planavimo dokumentų patikrinimų aktais, Alytaus miesto savivaldybės taryba 2007 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr.T-267 patvirtino žemės sklypo, esančio (Duomenys neskelbtini) sankirtoje, Alytuje, ribų formavimo infrastruktūros objektams statyti detalųjį planą (b.l. 82), o Alytaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas 2008 m. kovo 14 d. išdavė leidimą Nr.NR-5it (Duomenys neskelbtini) rekonstravimo darbams vykdyti. Minėtų administracinių aktų pareiškėjos neginčija ir šiuo atveju jie įstatymų nustatyta tvarka nėra pripažinti negaliojančiais. Esant galiojantiems statybos leidimui ir sprendimui dėl detaliojo plano patvirtinimo, skundo reikalavimo patenkinimas pareiškėjoms teisinių pasekmių nesukels. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, skundo reikalavimas atmestinas kaip nepagrįstas.

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1 p., teisėjų kolegija

Nutarė

22Pareiškėjų E. Ž. ir A. G. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

23Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniams teismui.

Proceso dalyviai