Byla Ik-1189-629/2011

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mildos Vainienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Raimondo Blauzdžiaus, Nijolės Šidagienės,

2sekretoriaujant Daliai Švilpienei, Vilmai Sinicaitei,

3dalyvaujant atsakovės Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovams Irutei Osičnienei ir Danui Vasikevičiui,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos R. K. skundą atsakovėms Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos dėl potvarkio dalies panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

5pareiškėja R. K. (toliau – ir pareiškėja) su skundu (b. l. 1-15) kreipėsi į teismą prašydama: 1) panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio 2010 m. spalio 8 d. potvarkio Nr. 4D-132 „Dėl projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ ir „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, sąrašo patvirtinimo“ dalį, kuria buvo nuspręsta neskirti paramos R. K. projektui pagal jos 2010 m. kovo 26 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Agentūra) pateiktą paraišką dėl paramos projektui „Naujos įmonės įkūrimas ir plėtra kaime“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos trečios krypties „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ antrąją priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ pirmąją veiklos sritį, kai „parama teikiama žemės ūkio srities veiklai, įskaitant paslaugas, amatus ir amatų centrų kūrimą (pelno siekiančius projektus)“, kurios registracijos Nr. ( - ); bei 2) įpareigoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją (toliau – ir Žemės ūkio ministerija) ir Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos atlikti R. K. paraiškos, kurios registracijos Nr. ( - ), su priedais vertinimą antrajame projekto vertinimo etape pagal paraiškos pateikimo dieną galiojusias Žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintas Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ (labai mažos įmonės steigimas) įgyvendinimo taisykles.

6Skunde pareiškėja nurodė, jog ji 2010 m. kovo 26 d. Agentūrai pateikė paraišką dėl paramos projektui „Naujos įmonės įkūrimas ir plėtra kaime“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos trečios krypties „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ antrąją priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ (priemonės kodas 312) pirmąją veiklos sritį, kai „parama teikiama ne žemės ūkio srities veiklai, įskaitant paslaugas, amatus ir amatų centrų kūrimą (pelno siekiančius projektus)“ (toliau – ir Projektas), kurios registracijos Nr. ( - ) (toliau – ir Paraiška).

7Pareiškėjos teigimu, skundžiamas aktas buvo priimtas, vykdant V projektų atrankos komiteto 2010 m. rugsėjo 8 d. posėdžio Nr. 22 protokolą Nr. 8D-457 (5.50), kuriame buvo pateiktos rekomendacijos. Pasak pareiškėjos, skundžiamu aktu buvo nuspręsta neskirti paramos pareiškėjos Projektui, motyvuojant, jog Projektas „Naujos įmonės įkūrimas ir plėtra kaime“, skirtas elektros energijos gamybai plėtoti, netinkamas vertinti antrajame projektų atrankos etape pagal priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ pirmąją veiklos sritį, nes neatitinka Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūriniui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklių (labai mažos įmonės steigimas), patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 3D-144 (toliau – ir Taisyklės) 22.13 p. nustatyto tinkamumo gauti parama kriterijaus.

8Pasak pareiškėjos, vieninteliu pagrindu skundžiamo akto išvadoms dėl pareiškėjos Projekto pagrįsti institucija pripažino Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – ir Energetikos ministerijos) 2010 m. gegužės 26 d. raštą Nr. (8.2-10)-3-1527 ir 2010 m. birželio 2 d. raštą Nr. (8.3-10)-3-1597. Nurodyta, jog Agentūra į Energetikos ministeriją kreipėsi, prašydama pateikti atsakymą, ar vertinant subjekto penkerių prognozuojamų metų pardavimo pajamas, elektros energijos, gaminamos iš atsinaujinančių energijos šaltinių, supirkimo kainas, kurios yra nustatytos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2002 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 7 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainų“ galima laikyti pagrįstomis. Pasak pareiškėjos, skundžiamame sprendime taip pat nurodyta, kad Energetikos viceministras savo raštais informavo, jog hidroelektrinėse, vėjo bei saulės elektrinėse pagamintos elektros energijos supirkimo kaina dėl vykstančių šiuo metu galiojančių teisės aktų pakeitimų, negali būti prognozuojama penkeriems metams, be to, paminėjo galiojantį Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 5 d. nutarimą Nr. 1474, kuriame nustatyta elektros energijos iš atsinaujinančių energetikos išteklių supirkimo kainos nustatymo tvarka ir tai, jog kaina ateityje priklausys nuo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatyto tarifo, kuris gali būti keičiamas.

9Pareiškėja pažymėjo, jog Projekto neatitikimas ekonominio gyvybingumo rodikliams buvo vienintelis institucijos argumentas, kuriuo remiantis buvo priimtas skundžiamas aktas ir jokių kitų argumentų ar teisinių pagrindų Paraiškai atmesti nustatyta nebuvo.

10Pareiškėjos teigimu, paramos kaimo plėtrai teisinius santykius reglamentuoja 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai, kuris pasak pareiškėjos, yra tiesiogiai taikomas teisės aktas, todėl jame nustatyti reikalavimai yra privalomi ir turi būti taikomi šioje byloje, 2006 m. vasario 20 d. Tarybos sprendimas Nr. 2006/144/EB dėl kaimo plėtros Bendrijos strateginių gairių (2007-2013 m. programavimo laikotarpis), Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programa, patvirtinta 2007 m. spalio 19 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2007)5076, kurios 1 priede, be kita ko, dėstant tinkamumo kriterijus ir reikalavimus pareiškėjui, yra nustatyta, jog projektams, pagal kuriuos siekiama įkurti mikroįmonę, reikalavimas verslo plane įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka ekonominio gyvybingumo kriterijų įvertinamas paramos sutarties pasirašymo momentu (8.1.3. p. nuostata). Taip pat, pasak pareiškėjos, paramos kaimo plėtrai reglamentuoja ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymas, Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. 3D-153 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, Žemės ūkio ministro 2008 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. 3D-144 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“.

11Pareiškėja pažymėjo, jog Taisyklių 1 priedas nustato ekonominės veiklos, kuriai vykdyti ir plėtoti gali būti skiriama parama pagal Kaimo plėtros programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ rūšių sąrašą. Pasak pareiškėjos, iki 2010 m. spalio 3 d. galiojusioje Taisyklių redakcijoje buvo numatyta, kad parama gali būti skiriama elektros energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių gamybai (Taisyklių 1 priedas, lentelės 1.87 p., D sekcija 35.11 klasė pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių), tad pareiškėja šiai veiklai ir teikė savo paraišką paramai gauti. Tačiau nuo 2010 m. spalio 3 d. žemės ūkio ministro įsakymu nurodyta veiklos rūšis buvo išbraukta iš veiklos, kuriai gali būti skiriama parama, sąrašo.

12Be to, anot pareiškėjos, esminę reikšmę šioje byloje turi Žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. Nr. 3D-350 patvirtintų Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių (toliau – ir Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės) taikymas, kadangi priimant skundžiamą aktą pagrindinis motyvas buvo pareiškėjos Projekto neatitikimas Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėms.

13Pareiškėjos teigimu, priimant skundžiamą aktą buvo pažeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą. Pasak pareiškėjos, Žemės ūkio ministerija priimdama skundžiamą aktą nesilaikė įstatymo viršenybės, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia principais, taip pat skundžiamas aktas iš esmės neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 str. reikalavimų, t. y. jis nėra pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis.

14Pareiškėja nurodė, jog skundžiamo akto išvada, kad pareiškėjos Projektas neatitinka ekonominio gyvybingumo kriterijaus, kaip tai nurodyta Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 13 p., yra visiškai nepagrįsta įstatymais ir kitais teisės aktais bei objektyviais duomenimis (faktais), o pats skundžiamas aktas priimtas iš esmės nesilaikant Kaimo plėtros programos, Administravimo taisyklių bei Taisyklių reikalavimų.

15Pareiškėja pažymėjo, jog tame Projekto vertinimo etape paramai gauti, kuriame buvo priimtas skundžiamas aktas atitikimas ekonominio gyvybingumo kriterijui apskritai negalėjo būti vertinamas, todėl, anot pareiškėjos, iš esmės pažeistos Reglamento ir juo vadovaujantis Europos Komisijos sprendimu patvirtintos Kaimo plėtros programos nuostatos.

16Pareiškėjos teigimu, Taisyklių 34 p. nustatyta, kad projekto tinkamumas gauti paramą vertinamas dviem vertinimo etapais ir susidedančiais iš paramos paraiškų administracinės atitikties, tinkamumo ir pirmumo vertinimo. Pasak pareiškėjos, jos Paraiškos administracinės atitikties vertinimas pirmajame etape buvo teigiamas, o skundžiamas aktas jai neskirti paramos buvo priimtas pirmajame projekto vertinimo etape atliekant Paraiškos paramai gauti tinkamumo vertinimą. Taisyklių 22 p. nustatyti tinkamumo kriterijai, kurie taikomi pirmajame projekto vertinimo etape, o skundžiamame akte nurodoma, kad Projektas neatitinka Taisyklių 22.13 p.

17Pažymėjo, kad jos Projekto atitikimas ekonominio gyvybingumo kriterijui buvo vertinamas pirmajame projekto vertinimo etape, po kurio turėtų sekti antrasis vertinimo etapas ir dar vėliau paramos sutarties pasirašymo etapas, kaip tai numatyta Taisyklių 39-43 p. Taisyklių 42 p. numato, kad galutinį sprendimą dėl paramos skyrimo ar neskyrimo priima Žemės ūkio ministerija po antrojo projekto vertinimo etapo. Priėmus sprendimą skirti paramą, Agentūra rengia paramos sutartį (Taisyklių 43 p.). Pagal Administravimo taisyklių 93 p. sutarties pasirašymo etapas prasideda tik po to, kai Agentūra gauna Žemės ūkio ministerijos sprendimą dėl paramos skyrimo. Tuo tarpu, anot pareiškėjos, Kaimo plėtros programoje, kuri buvo patvirtinta Europos Komisijos sprendimu, nurodyta, jog projektams, pagal kuriuos siekiama įkurti mikroįmonę, reikalavimas verslo plane įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka ekonominio gyvybingumo kriterijų įvertinamas paramos sutarties pasirašymo momentu. Tad pareiškėja daro išvadą, kad Projekto atitikimas ekonominio gyvybingumo kriterijui pirmajame projekto vertinimo etape buvo atliekamas visiškai nepagrįstai, t. y. toks vertinimas apskritai negalėjo būti atliekamas iki paramos sutarties pasirašymo momento.

18Pareiškėjos teigimu, vertinant jos Projektą, Agentūra 2010 m. gegužės 26 d. raštu Nr. PPD-(SD)-528, 2010 m. birželio 30 d. raštu Nr. PPD-(SD)-626 ir 2010 m. liepos 29 d. raštu Nr. S-PP-0027942 pateikė jai tris paklausimus dėl reikiamų dokumentų pateikimo / duomenų tikslinimo, kuriuose Agentūra nemini aplinkybės, susijusios su skundžiamo akto priėmimo pagrindimu. Tai, pareiškėjos manymu, tik patvirtina, jog vertinant Projekto atitikimą tinkamumo kriterijams, pareiškėjos pateiktos prognozės dėl elektros energijos supirkimo kainos Agentūros buvo laikomos pagrįstomis. Be to, pažymėjo, jog Agentūra 2010 m. gegužės 26 d. rašte Nr. PPD-(SD)-528 pabrėžtinai atkreipė dėmesį, kad verslo plane pirminių finansinių prognozių ataskaitų sudarymo prielaidų, kurių neprašoma koreguoti, be objektyvių priežasčių keisti negalima.

19Pareiškėjos teigimu, Agentūra jos Paraišką perdavė vertinti nepriklausomiems ekspertams. Daugiau nei 100 analogiškų projektų pagal tą pačią priemonę paramai gauti buvo perduoti Kauno technologijos universiteto ekspertams, kurie, be kita ko, pagal įvairius parametrus tinkamu ir pagrįstu pripažino ir pareiškėjos Projektą. Taigi, anot pareiškėjos, nebuvo gauta jokių duomenų, kurie objektyviai patvirtintų, jog jos Projektas neatitinka ekonominio gyvybingumo kriterijaus.

20Tačiau, pareiškėja nurodo, jog Agentūra papildomai kreipėsi į Energetikos ministeriją, kurios viceministro raštų pagrindu ir buvo priimtas skundžiamas aktas neskirti pareiškėjai paramos. Pareiškėjos įsitikinimu, skundžiamas aktas negalėjo būti priimtas remiantis Energetikos viceministro raštais, kadangi Energetikos ministerija ar jos viceministras nėra nepriklausomas ekspertas, be to, raštuose nėra jokių objektyvių duomenų ar motyvų, teiginiai suformuluoti nenurodant jokio pagrindo, t. y. viceministro teiginiai yra tik subjektyvi nuomonė be jokios esamos padėties analizės, tačiau tai buvo pripažinta objektyviais duomenimis. Be to, pasak pareiškėjos, Energetikos viceministro raštai nėra Administravimo taisyklėse, patvirtintose Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-153 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – ir Administravimo taisyklės), numatytas faktinių duomenų rinkimo būdas.

21Pareiškėjos teigimu, ji teikdama Paraišką paramai gauti pateikė finansines prognozes dėl elektros kainos už elektros energiją, gaunamą iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Šios prognozės, pasak pareiškėjos, yra pagrįstos Paraiškos teikimo dieną ir šiuo metu egzistuojančiais objektyviais duomenimis, t. y. elektros kaina yra paremta Valstybinės kainų ir energetikos komisijos 2002 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 7 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainų“ – saulės (fotoelektrinėms) ir šiuo metu galioja nustatytas 1,63 Lt/kWh tarifas pagal pikinę elektros galią iki 100 kW. Ir, anot pareiškėjos, šie objektyvūs duomenys (faktai) iki šiol nėra paneigti. O Žemės ūkio ministerija siekdama įrodyti, kad objektyviais duomenimis (faktais) pagrįstos prognozės yra nepagrįstos, privalėjo Administravimo taisyklių nustatyta tvarka surinkti atitinkamus tai paneigiančius objektyvius duomenis ir faktus, tačiau, anot pareiškėjos, tokių duomenų nebuvo surinkta.

22Skunde pareiškėja taip pat nurodė, jos skundžiamas aktas yra neteisėtas ir dėl to, jog jame ne tik nenurodomas konkretus teisinis pripažinimo neatitinkančiu kriterijaus pagrindas, bet ir nepagrindžiama, kaip konkrečioje situacijoje pareiškėjos Projektas to konkretaus juridinio pagrindo neatitinka. Pareiškėjos teigimu, skundžiamame sprendime nurodytų Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 13 punkto papunkčiuose yra pateikiami konkretūs teisiniai pagrindai, kada faktas, jog ūkio subjektai laikomi netinkamais finansinei paramai gauti, gali būti konstatuotas. Anot pareiškėjos, teisinių pagrindų sąrašas yra baigtinis, tačiau skundžiamame akte nenurodomas nė vienas iš jų. Be to, pasak pareiškėjos, nėra nei vieno Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 13 p. nustatyto pagrindo, kuriuo remiantis skundžiamu aktu galėjo būti konstatuotas Projekto neatitikimas ekonominio gyvybingumo kriterijui.

23Pareiškėjos teigimu, iš skundžiamo akto galima tik spėti, jog jis grindžiamas Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 13.2.2 p., tačiau, kad būtų galima remtis šiuo teisiniu pagrindu, visų pirma Agentūra turėjo pareiškėjai pateikti konkrečiai suformuluotą paklausimą. Anot pareiškėjos, Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 13.2 p. numatyta, kad ūkio subjektas gali būti pripažįstamas netinkamu finansinei paramai gauti tik po gauto atsakymo į Agentūros paklausimą. Tad, kaip nurodo pareiškėja, ši būtina sąlyga Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 13 p. neatitikimui konstatuoti nebuvo įvykdyta ir tuo iš esmės buvo pažeistos pareiškėjos teisės.

24Pareiškėja nurodo, jog skundžiamas aktas buvo priimtas pirmajame vertinimo etape, tačiau Taisyklėse nenumatyta, kad šiame etape yra priimamas galutinis sprendimas neskirti paramos. Pasak pareiškėjos, tiek pirmojo, tiek antrojo projekto vertinimo etapo pabaigoje Agentūra parengia nustatytos formos paramos paraiškų vertinimo rezultatų suvestinę ir paramos paraiškų vertinimo ataskaitas, kurias teikia Žemės ūkio ministerijai, o šios sudarytas projektų atrankos komitetas svarsto, kuriuos projektus finansuoti, priima rekomendacinio pobūdžio sprendimą dėl projektų tinkamumo vertinti antrajame projektų vertinimo etape. Agentūrai pateikus antrojo projekto vertinimo etapo rezultatus, projektų atrankos komitetas priima rekomendacinio pobūdžio sprendimą dėl finansuotinų ir nefinansuotinų projektų. Atsižvelgdama į antrąją projektų atrankos komiteto rekomendaciją galutinį sprendimą dėl paramos skyrimo ar neskyrimo priima Žemės ūkio ministerija. Tuo tarpu, pasak pareiškėjos, Žemės ūkio ministerija jos atžvilgiu priėmė skundžiamą aktą, kuriuo nuspręsta neskirti paramos kaip galutinį sprendimą, numatytą Taisyklių 42.1 p. dar nesibaigus nustatytai Projekto vertinimo procedūrai, t. y. pirmajame atrankos etape.

25Pasak pareiškėjos, skundžiamas aktas, kaip galutinis sprendimas, konstatuojantis, kad parama yra neskiriama, yra neteisėtas, kadangi Agentūros pranešime nurodoma, kad apie skundžiamą aktą informuojama vadovaujantis Taisyklių 41.2 p., o Taisyklių 41.2 p. numato informavimą apie rekomendacinį projektų atrankos komiteto sprendimą.

26Pareiškėjos teigimu, jos Paraiška dėl paramos Projektui buvo svarstoma nepateisinamai ilgai iš esmės pažeidžiant nustatytus paraiškos vertinimo terminus. Administravimo taisyklių 33 p. numatyta, jog paramos paraiškos vertinimas negali trukti ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jos užregistravimo Agentūroje dienos. Pagal Taisyklių 34 p. pirmajam projekto vertinimo etapui pateiktos paramos paraiškos vertinimas negali trukti ilgiau kaip vieną mėnesį nuo jos užregistravimo Agentūroje dienos. Pareiškėja nurodė, jog jos Paraiška dėl paramos Projektui turėjo būti įvertinta ir pirmasis projektų atrankos komiteto rekomendacinis sprendimas turėjo būti priimtas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo 2010 m. kovo 26 d., t. y. vėliausiai 2010 m. balandžio 26 d., tačiau Projektas buvo įvertintas pirmajame etape tik 2010 m. rugsėjo 8 d., o skundžiamas aktas priimtas 2010 m. spalio 8 d. Tad pareiškėjos teigimu, sprendimo priėmimas buvo iš esmės vilkinamas, Projektas buvo vertinamas neskaidriai, nesilaikant nustatytų teisės aktų reikalavimų.

27Be kita ko, pareiškėja pažymėjo, jog yra pažeisti jos teisėti lūkesčiai. Žemės ūkio ministerija ir Agentūra dėjo sistemingas ir nuoseklias pastangas paramos teikimui pagal konkrečią priemonę, didindama žinomumą ir patrauklumą, leisdama administracinius aktus, įgyvendinančius Kaimo plėtros programą, Administravimo taisykles ir Taisykles, tad tokiais savo veiksmais sukūrė pagrįstus ir teisėtus lūkesčius, jog teikiamos paraiškos bus vertinamos ir parama teikiama pagal nustatytus įstatymų ir kitų norminių aktų reikalavimus.

28Pareiškėjos teigimu, Agentūra kvietimą teikti paraiškas paramai gauti skelbė tris kartus. Po trečiojo kvietimo Agentūra per itin trumpą laikotarpį (mažiau nei mėnesį) gavo paraiškų, kurių prašomos paramos suma viršijo nustatytą metinę sumą, todėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 3D-291 buvo nurodyta sustabdyti paraiškų rinkimą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, nors pagal nustatytą grafiką paraiškas buvo numatyta rinkti iki pat metų pabaigos. Anot pareiškėjos, ji Paraišką pateikė 2010 m. kovo 26 d.

29Pareiškėja pažymėjo, kad sistemiškai vertinant paramos kaimo plėtrai tikslus, galiojantį teisinį reguliavimą, institucijų veiksmus – kai Žemės ūkio ministerija įtraukė į veiklos rūšių sąrašą elektros energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių gamybą, padidino paramos sumą vienam projektui, du kartus didino bendrą metinę paramos sumą visai priemonei, Agentūra keletą kartų paskelbė kvietimus teikti paraiškas paramai gauti, Žemės ūkio ministerija sustabdė paraiškų rinkimą dėl viršyto biudžeto, darytina išvada, jog ji įgijo teisėtus ir pagrįstus lūkesčius, kad jos Paraiška bus vertinama ir atitinkami sprendimai bus priimami laikantis galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, remiantis objektyviomis aplinkybėmis (faktais). Tačiau, pareiškėjos manymu, pradėjusios jos Projekto vertinimą, institucijos pradėjo daryti viską priešingai ir dėti visas pastangas, kad išvengtų savo pareigų vykdymo, t. y. paraiškos vertinimas buvo vilkinamas, vertinimas buvo atliekamas nesilaikant nustatytų reikalavimų, ieškoma formalių pretekstų Paraiškai atmesti ir paramai neskirti.

30Pasak pareiškėjos, aplinkybę, kad jos teisėti lūkesčiai buvo pažeisti patvirtina tai, jog žemės ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 3D-886 „Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 3D-144 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių šaltinių apskritai buvo išbraukta iš ekonominės veiklos rūšių, kuriai gali būti skiriama parama, sąrašo.

31Atsakovė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija atsiliepime (T. I, b. l. 158-164) prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

32Nurodė, jog pareiškėja Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos 2010 m. kovo 26 d. pateikė paraišką reg. Nr. ( - ) pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ (labai mažos įmonės steigimas) įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 3D-144, siekdama įgyvendinti projektą „Naujos įmonės įkūrimas ir plėtra kaime“.

33Atsakovės Žemės ūkio ministerijos teigimu, Agentūra yra savarankiška Lietuvos Respublikos valdžios institucija – biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, veikianti Žemės ūkio ministerijos administravimo srityje, administruojanti valstybės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai ir Europos Sąjungos paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai lėšas bei atliekanti jų mokėjimo ir kontrolės funkcijas. Vykdydama pavestus jai uždavinius, Agentūra, vadovaudamasi Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 3D-17 (toliau – ir Agentūros nuostatai), priima prašymus (paraiškas), atlieka jų vertinimą, registruoja, nagrinėja pateiktus mokėjimo prašymus (mokėjimo paraiškas), priima sprendimą dėl paramos išmokėjimo ir vykdo mokėjimus paramos gavėjams; pagal patvirtintą tvarką atlieka techninę administracinę ir finansinę paraiškų ir investicijų projektų kontrolę.

34Pasak Žemės ūkio ministerijos, Agentūra, vertindama projekto tinkamumą finansuoti paramos lėšomis, turi įsitikinti, kad projektas bus įgyvendinamas laikantis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų, Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos, patvirtintos 2007 m. spalio 19 d. Komisijos sprendimu Nr. C(2007)5076 (su paskutiniais pakeitimais, patvirtintais 2009 m. gruodžio 14 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2009) 10216) (toliau – ir Programa), priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytų privalomųjų kriterijų. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-153, 53.3 p. nurodyta, kad Agentūra, atlikdama tinkamumo skirti paramą vertinimą, turi įvertinti paramos paraiškos atitiktį Programos priemonės tikslams ir veiklos sritims, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (toliau – ir EŽŪFKP) reglamentų nuostatoms bei ES horizontalaus lygio sritims (valstybės pagalba, viešieji pirkimai, aplinkosauga, suderinamumas su kitais Bendrijos finansavimo šaltiniais, kitos horizontalios ES sritys).

35Pažymėjo, kad Agentūra, vertindama pareiškėjos Paraišką, vadovavosi minėtais teisės aktais, Programos nuostatomis, Programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklėmis (labai mažos įmonės steigimas), patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 3D-144 (toliau – ir Taisyklės), ES reglamentais ir kitais teisės aktais.

36Taip pat pažymėjo, jog, vadovaujantis 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (OL 2005 L 277, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 473/2009 (OL 2009 L 144, p. 3), preambulės 66 p., atliekant paramos paraiškų vertinimą ypač turėtų būti vertinamas programų parengimas, įgyvendinimas ir užbaigimas.

37Atsakovės Žemės ūkio ministerijos teigimu, įvertinusi Paraišką, Agentūra pateikė Žemės ūkio ministerijai išnagrinėtų paraiškų vertinimo rezultatų 2010 m. rugpjūčio 20 d. suvestinę Nr. (SV)-235, kurioje numatyta, kad pareiškėjos Projektas, skirtas elektros energijos gamybai plėtoti, netinkamas vertinti antrajame projektų atrankos etape pagal Priemonės pirmąją veiklos sritį, nes neatitinka Taisyklių 22.13 p. nustatyto tinkamumo gauti paramą kriterijaus. Anot Žemės ūkio ministerijos, pagal Taisyklių 22.13 p. pareiškėjas, ketinantis steigti labai mažą įmonę kaimo vietovėje, verslo plane privalo įrodyti, jog naujas įsteigtas ūkio subjektas ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes, nurodytas Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 3D-350.

38Žemės ūkio ministerija atsiliepime nurodė, kad pareiškėjos pateiktose finansinėse prognozėse elektros kaina už elektros energiją, gaunamą iš atsinaujinančių energijos šaltinių, yra paremta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2002 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 7 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainų“, t. y. hidroelektrinėms – 26 ct/kWh, vėjo jėgainėms – 30 ct/kWh, tuo tarpu saulės (fotoelektrinėms) elektrinėms pagal pikinę elektros galią: iki 100 kW – 1,63 Lt/kWh, nuo 100 kW iki 1 MW – 1,56 Lt/kWh, o nuo 1 MW – 1,51 Lt/kWh. Šias kainas pareiškėja numato ir penkerių finansinių metų prognozinėse finansinėse ataskaitose.

39Anot atsakovės Žemės ūkio ministerijos, Agentūra, siekdama įsitikinti, kad pareiškėjos pateiktos prognozinės finansinės ataskaitos yra pagrįstos, 2010 m. gegužės 19 d. raštu Nr. BRK-(10.11)-1095 ir 2010 m. gegužės 27 d. raštu Nr. BRK-(10.11)-1188 kreipėsi į Energetikos ministeriją, prašydama pateikti atsakymą, ar, vertinant subjekto penkerių prognozuojamų metų pardavimo pajamas, gaunamas iš pirmiau minėtos veiklos, minėtas elektros energijos supirkimo kainas galima laikyti pagrįstomis. Energetikos ministerija 2010 m. gegužės 26 d. raštu Nr. (8.2-10)-3-1527 ir 2010 m. birželio 2 d. raštu Nr. (8.3-10)-3-1597 informavo, kad hidroelektrinėse, vėjo bei saulės elektrinėse pagamintos elektros energijos supirkimo kaina, dėl vykstančių šiuo metu galiojančių teisės aktų pakeitimų, negali būti prognozuojama penkeriems metams. Taip pat šios supirkimo kainos gali būti tikslinamos, atsižvelgiant į elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, rėmimo principų ar skaičiavimo prielaidų pasikeitimą. Pagal Elektros energijos, kuriai gaminti naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai, gamybos ir pirkimo skatinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1474 (toliau – ir Aprašas), 9 p. elektros energija, pagaminta Aprašo 7 p. nurodytose elektrinėse, iki energetikos ministro nustatomos valandinės elektros energijos prekybos su tiekėjais pradžios iš gamintojų perkama Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2002 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 7 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainų“ patvirtintais tarifais, diferencijuotais pagal naudojamų atsinaujinančių energijos išteklių rūšį, neviršijant Aprašo 2 priede nurodytos kiekvienos rūšies energijos išteklių metinės apimties. Perėjus prie valandinės elektros energijos prekybos su tiekėjais, iki 2020 m. gruodžio 31 d. elektros energija, pagaminta Aprašo 7 p. nurodytose elektrinėse, superkama sutartinėmis kainomis, kompensuojant gamintojams skirtumą tarp pajamų lygio, apskaičiuoto pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos tos rūšies ištekliams nustatytą tarifą, ir faktiškai gaunamų parduodant elektros energiją sutartinėmis kainomis pajamų, neviršijant Aprašo 2 priede nurodytos kiekvienos rūšies energijos išteklių metinės apimties.

40Atsižvelgdama į Energetikos ministerijos raštuose nurodytas aplinkybes, atsakovė Žemės ūkio ministerija daro išvadą, kad liberalizuojant elektros rinką Lietuvoje, artimiausiu metu elektros energijos pardavimo rinkos kainos neturėtų būti statiškos, t. y. artimiausiu metu kainos turėtų kisti, todėl pagal Priemonę pateiktuose projektuose, kuriuose numatyta energijos gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių, neįmanoma prognozuoti elektros energijos pardavimo kainų penkerių metų perspektyvai. Dėl šios priežasties pareiškėjai, pateikę projektus pagal Priemonę atsinaujinančios elektros energijos gamybai skatinti, verslo plane negali objektyviai įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka arba ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes, nurodytas Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse. Atsakovė Žemės ūkio ministerija nurodė, jog atsižvelgiant į tai, kad projekto verslo plane pateiktos finansinių prognozių sudarymo prielaidos yra nepagrįstos, pateikta informacija negali būti laikoma duomenimis, pakankamais ekonominio gyvybingumo rodikliams apskaičiuoti, todėl pateiktas pareiškėjos Projektas pripažintas netinkamu finansinei paramai gauti kaip neatitinkantis ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijaus, kaip tai nurodyta Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 13 p.

41Atsakovės Žemės ūkio ministerijos teigimu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 3D-87 „Dėl projektų, finansuotinų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones, atrankos komitetų sudarymo“ sudarytas Projektų atrankos komitetas (toliau – ir PAK), nagrinėdamas Agentūros įvertintus projektus dėl finansuotinų ir nefinansuotinų projektų, priima rekomendacinio pobūdžio sprendimus, kurie pagal Administravimo taisyklių 74 p. yra grindžiami Agentūros sudarytose projektų vertinimo ataskaitose pateiktomis išvadomis. Pagal Administravimo taisyklių 73 p. sprendimą dėl paramos skyrimo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones, dėl kurių valdymo institucija, t. y. Žemės ūkio ministerija, sudaro projektų atrankos komitetus, priima valdymo institucija.

42Atsakovė Žemės ūkio ministerija pažymėjo, jog PAK 2010 m. rugsėjo 9 d. posėdyje, susipažinęs su Projekto aprašymu bei paraiškos vertinimo ataskaita Nr. ( - ), nutarė rekomenduoti neskirti paramos, kadangi Projektas neatitinka Taisyklių 22.13 p. nustatyto tinkamumo gauti paramą kriterijaus.

43Atkreipė dėmesį, kad ginčijamas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio 2010 m. spalio 8 d. potvarkis Nr. 4D-132 „Dėl projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ ir „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, sąrašo patvirtinimo“ (toliau – ir Potvarkis) buvo priimtas vadovaujantis Taisyklėmis, 2010 m. rugsėjo 9 d. Projektų, finansuojamų įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones, V atrankos komiteto 2010 m. rugsėjo 8 d. posėdžio Nr. 22 protokolu Nr. 8D-457-(5.50) ir kitais teisės aktais.

44Taip pat atsakovė Žemės ūkio ministerija atkreipė dėmesį, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas) 3 str. 5 p. numatyta, kad viešojo administravimo subjektai, rengdami administracinius sprendimus, prireikus teikia vienas kitam reikalingą informacinę ir kitokią pagalbą.

45Pažymėjo, kad Agentūra neformuoja ir neįgyvendina valstybės politikos energetikos srityje, tai yra vienas iš Energetikos ministerijos tikslų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 86. Tuo tarpu, Agentūros nuostatai numato, kad Agentūros veiklos tikslas – pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendinti Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos priemones. Be to, pasak Žemės ūkio ministerijos, Agentūra pagal Agentūros nuostatų 10.6 p., įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš fizinių ir juridinių asmenų informaciją, reikalingą valstybės paramos, SAPARD, EŽŪGF, EŽŪFKP, EŽF, EŽŪOGF ir ŽOFI priemonėms įgyvendinti.

46Į pareiškėjos argumentą, jog skundžiamas aktas buvo priimtas pirmajame vertinimo etape, nors Taisyklės nenumato, kad šiame etape yra priimamas galutinis sprendimas neskirti paramos, atsakovė žemės ūkio ministerija nurodė, kad pagal Programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ (labai mažos įmonės steigimas) projektai teikiami ir vertinami dviem etapais. Vadovaujantis Taisyklių 17.1 p., pirmame projekto vertinimo etape projektus teikia fiziniai asmenys, siekiantys įsteigti labai mažą įmonę kaimo vietovėje. Pagal Taisyklių 40.1.1 p., Agentūrai pateiktus pirmojo projekto vertinimo etapo rezultatus, Žemės ūkio ministerijos sudarytas PAK priima rekomendacinio pobūdžio sprendimą dėl projektų tinkamumo vertinti antrajame projektų vertinimo etape. Jeigu PAK, susipažinęs su projekto vertinimo ataskaita, priima sprendimą, jog projektas netinkamas vertinti antrajame projektų vertinimo etape, Žemės ūkio ministerija, vadovaudamasi Administravimo taisyklių 73 p., priima sprendimą dėl projekto nefinansavimo. Pasak Žemės ūkio ministerijos, Administravimo taisyklių 74 p. nurodyta, kad parama skiriama tiems projektams, kuriems ją skirti rekomendavo PAK.

47Žemės ūkio ministerijos teigimu, pareiškėja klaidingai cituoja Programos nuostatas, kurios, neva numato, kad reikalavimas verslo plane įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka ekonominio gyvybingumo kriterijų įvertinamas paramos sutarties pasirašymo momentu. Pasak Žemės ūkio ministerijos, Programoje priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ aprašymo 8.1.3 p. 8 išnašoje (Programos originaliame variante anglų kalba) nurodyta, kad ekonominis gyvybingumas vertinamas prieš sutarties pasirašymą, taip pat Taisyklių 22 p. nurodyta, jog tinkamumo gauti paramą pagal priemonę kriterijai taikomi pareiškėjui pirmajame projekto vertinimo etape.

48Atsakovė Žemės ūkio ministerija pažymėjo, kad 2009 m. įtraukus atsinaujinančios energijos gamybą, kaip remiamą veiklą, į Programos III krypties priemonių „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ ir „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ remiamų veiklos rūšių sąrašus, tikėtasi, kad iki 2009 m. pabaigos įsigalios Lietuvos Respublikos atsinaujinančios energijos išteklių įstatymas, suteiksiantis visas šio pobūdžio projektų eigai prognozuoti būtinas garantijas, tačiau šis teisės aktas iki šiol nepriimtas. Taigi, anot Žemės ūkio ministerijos, dėl šios priežasties kiekvienas pareiškėjas individualiai turėjo įvertinti visą su projekto rengimu ir įgyvendinimu susijusią riziką.

49Į pareiškėjos teiginį, jog Agentūra nėra pateikusi paklausimo dėl reikiamų dokumentų pateikimo ar duomenų tikslinimo, Žemės ūkio ministerija nurodė, jog pagal Administravimo taisyklių 41 p., pareiškėjo tinkamumas gauti paramą vertinamas pagal paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis, viešuosiuose registruose esančius duomenis, taip pat pagal dokumentus ir informaciją, gautą iš pareiškėjo po Agentūros užklausimo (-ų), o Administravimo taisyklių 37 ir 38 p. nustato Agentūrai teisę, bet ne pareigą iškilus tam tikriems klausimams kreiptis į pareiškėją su prašymu pateikti papildomus dokumentus ar patikslinti informaciją.

50Į pareiškėjos teiginį, jog Kauno technologijos universiteto ekspertai, be kita ko, tinkamu ir pagrįstu pripažino ir pareiškėjos Projektą, atsakovė Žemės ūkio ministerija pažymėjo, kad pagal Administravimo taisyklių 36 p., Agentūra, atlikdama projektų tinkamumo skirti paramą ir pirmumo vertinimą, jei Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonių įgyvendinimo taisyklėse nenumatyta kitaip, gali pasitelkti nepriklausomus ekspertus, kurių išvados neturi privalomojo pobūdžio priimant sprendimą dėl projektų finansavimo.

51Taip pat, pasak Žemės ūkio ministerijos, nepagrįstu laikytinas pareiškėjos argumentas dėl teisėtų lūkesčių principo pažeidimo. Nurodė, jog pareiškėja nepagrįstai remiasi Europos Sąjungos teisės suformuluotu teisėtų lūkesčių principu, kurio turinys aiškinamas remiantis Europos Teisingumo Teismo (toliau – ir Teisingumo Teismas) praktika. Žemės ūkio ministerijos teigimu, teisėti lūkesčiai gali būti grindžiami tik realiai egzistuojančiomis situacijomis ar tokiomis, kurios yra apibrėžtos konkrečiomis garantijomis. Teisėti lūkesčiai turi būti pagrįsti ir šis pagrįstumas turi būti įrodytas. Bendrijos teisė saugo tik atsargaus ir supratingo individo teisėtus lūkesčius. Teisėtų lūkesčių principu galima remtis tik tuomet, kai lūkesčiai iš tikrųjų yra teisėti, o teisėti lūkesčiai dėl valstybės formuojamos politikos bei vykdomų administracinių veiksmų pasireiškia ir per teisės aktų priėmimą. Šiuo atveju, pasak Žemės ūkio ministerijos, Agentūra, vertindama paraišką ir priimdama sprendimą dėl jos neigiamo vertinimo, o Žemės ūkio ministerija – sprendimą nefinansuoti projekto įformindama ministerijos kanclerio potvarkiu, vadovavosi Viešojo administravimo įstatymu, Administravimo taisyklėmis, Taisyklėmis ir kitais teisės aktais, nustatančiais paraiškų vertinimo tvarką ir pareiškėjos informavimą. Atkreipė dėmesį, kad Programos viešinimas ir paramos sumos projektams pagal III krypties „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ antrąją priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ didinimas nereiškė, kad visi pateikti projektai bus įvertinti teigiamai, net jeigu ir neatitiks Taisyklėse nustatytų tinkamumo kriterijų.

52Atsakovė Žemės ūkio ministerija pažymėjo, kad energijos gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių niekada nebuvo išskirta kaip remiama prioritetinė veikla, jai nebuvo sudarytos palankesnės sąlygos, lyginant su kitomis alternatyvaus verslo sritimis. Pasak Žemės ūkio ministerijos, jau per pirmuosius paramos paraiškų rinkimo mėnesius pritrūkus šaukimui skirtų lėšų, buvo priimtas sprendimas sustabdyti paraiškų rinkimą kartu siekiant palikti pakankamai lėšų kitoms alternatyvaus verslo veikloms pagal Programos III krypties priemones remti per būsimus paramos paraiškų rinkimo etapus. Taigi Žemės ūkio ministerija, remdamasi faktinėmis aplinkybėmis, daro išvadą, jog pareiškėjai nebuvo suteikta jokių garantijų, be to, ji pati nebuvo apdairi ir rengdama paraišką iš anksto nepakankamai susipažino su viešai skelbiamomis Taisyklėmis, todėl šioje byloje neatsiranda jokio svaraus pagrindo, pagrindžiančio teisėtų lūkesčių pažeidimą.

53Be kita ko, atsakovė Žemės ūkio ministerija nurodė, jog Agentūra įvertino Paraišką ir vertinimo ataskaitą pateikė Žemės ūkio ministerijai ir jos sudarytas PAK priėmė rekomendacinio pobūdžio sprendimą nefinansuoti projekto. Anot atsakovės Žemės ūkio ministerijos, ji, vadovaudamasi Taisyklėmis ir PAK rekomendacija, priėmė sprendimą, įformintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio 2010 m. spalio 8 d. potvarkiu Nr. 4D-132 „Dėl projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ ir „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, sąrašo patvirtinimo“.

54Atsakovė Žemės ūkio ministerija taip pat atkreipė dėmesį, kad Agentūra, vadovaudamasi Taisyklių 41.2 p., 2010 m. spalio 12 d. raštu Nr. BRK-(10.14)-3149 „Dėl paraiškos pripažinimo netinkama paramai gauti“ informavo pareiškėją apie Žemės ūkio ministerijos priimtą sprendimą neskirti paramos projektui ir nurodė apskundimo tvarką. Atsakovės Žemės ūkio ministerijos teigimu, šis Agentūros raštas su pridedamu ministerijos kanclerio Potvarkiu yra individualus administracinis aktas, skirtas konkrečiam asmeniui – pareiškėjai, kuriame išreiškiama viešojo administravimo subjekto valia pareiškėjos atžvilgiu ir kuris atitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 str. keliamus reikalavimus, t. y. pasirašytas viešojo administravimo subjekto įgalioto asmens, patvirtintas antspaudu, nurodyta akto apskundimo tvarka. Anot Žemės ūkio ministerijos, Potvarkiu patvirtinto sąrašo dalyje, kurioje atsisakyta skirti paramą pareiškėjai, nurodyti objektyvūs faktai ir teisės normos, kuriais vadovaujantis ir buvo priimtas sprendimas neskirti paramos pareiškėjai, t. y. buvo nurodytos visos aplinkybės, dėl kurių buvo priimtas sprendimas pareiškėjos Paraišką pripažinti netinkama paramai gauti.

55Atsakovė Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime (b. l. 34-37, abi lapo pusės) prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

56Nurodė, jog pareiškėja Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos 2010 m. kovo 26 d. pateikė projektą „Naujos įmonės įkūrimas ir plėtra kaime“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, kurio paramos paraiškos registracijos Nr. ( - ). Pasak Agentūros, Projektas buvo vertinamas vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 mėtį programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklėmis (labai mažo įmonės steigimas), patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 3D-144.

57Agentūros teigimu, vadovaujantis Taisyklių 22.13 p., pareiškėjas verslo plane turi įrodyti, kad naujai įsteigtas ūkio subjektas ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes, nurodytas Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 3D-350. Anot Agentūros, pareiškėjos pateiktose finansinėse prognozėse elektros kaina už elektros energiją, gaunamą iš atsinaujinančių energijos šaltinių, yra nustatyta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2002 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 7 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainų“, t. y. hidroelektrinėms – 26 ct/kWh, vėjo jėgainėms – 30 ct/kWh, tuo tarpu saulės (fotoelektrinėms) elektrinėms pagal pikinę elektros galią: iki 100 kW – 1,63 Lt/kWh, nuo 100 kW iki 1 MW – 1,56 Lt/kWh, o nuo 1 MW – 1,51 Lt/kWh. Šias kainas pareiškėja numatė ir 5 finansinių metų prognozinėse finansinėse ataskaitose.

58Pažymėjo, jog Agentūra 2010 m. gegužės 19 d. raštu Nr. BRK-(10.11)-1095 „Dėl elektros energijos, gaunamos iš atsinaujinančių energijos šaltinių, kainų“ ir 2010 m. gegužės 27 d. raštu Nr. BRK-(10.11)-1188 „Dėl elektros energijos, gaunamos iš atsinaujinančių energijos šaltinių, kainų“ kreipėsi į Lietuvos Respublikos energetikos ministeriją su prašymu pateikti atsakymą, ar minėtas kainas galima laikyti pagrįstomis, vertinant subjekto penkerių prognozinių metų pardavimo pajamas, gaunamas iš aukščiau minėtos veiklos.

59Energetikos ministerija 2010 m. gegužės 26 d. raštu Nr. (8.2-10)-3-1527 „Dėl elektros energijos, gaunamos iš atsinaujinančių energijos šaltinių, kainų“ ir 2010 m. birželio 2 d. raštu Nr. (8.3-10)-3-1597 „Dėl elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, supirkimo kainų“ atsakė į Agentūros raštus, kuriais vadovaujantis buvo priimtas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio sprendimas, įformintas 2010 m. spalio 8 d. potvarkiu Nr. 4D-132, pareiškėjos Projektą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ pripažinti netinkamu paramai gauti. Agentūra nurodė, jog, vadovaudamasi Taisyklių 41.2 p., informavo pareiškėją apie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos sprendimą 2010 m. spalio 12 d. raštu Nr. BRK-(10.14)-3149 „Dėl paraiškos pripažinimo netinkama paramai gauti“.

60Be kita ko, Agentūra atsiliepime nurodė, jog pareiškėja vadovaujasi įvairiais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, cituoja teisės normas, kuriose numatyti bendrieji Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos tikslai, ir nurodo, jog Agentūra juos pažeidžia. Agentūra pažymėjo, kad ji yra savarankiška Lietuvos Respublikos vykdomosios valdžios institucija – biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos biudžeto, veikianti Žemės ūkio ministerijos administravimo srityje, administruojanti valstybės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai ir Europos Sąjungos paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai lėšas bei atliekanti jų mokėjimo ir kontrolės funkcijas. Agentūra, vykdydama jai pavestus uždavinius, priima paraiškas, atlieka jų vertinimą ir priima sprendimus dėl paramos skyrimo/neskyrimo, pagal patvirtintą tvarką atlieka techninę, administracinę ir finansinę paraiškų ir investicinių projektų kontrolę (Agentūros nuostatų 1 p., 8.10 p., 8.12 p., 8.13 p.). Pasak Agentūros, ji nepažeidė nei vieno teisės akto, nenukrypo nuo paramos teikimą reglamentuojančių teisės aktų, priešingai – tinkamai administravo paramos lėšas.

61Agentūros teigimu, pareiškėjos Projektas yra pateiktas pagal Taisykles, kurios yra specialusis teisės aktas, t. y. lex specialis, kuris ir numato konkrečios priemonės tinkamumo kriterijus, ir būtent šio teisės akto reikalavimus pareiškėjai turi atitikti.

62Į pareiškėjos argumentą, jog Kaimo plėtros programos 1 priede nustatyta, kad projektams, pagal kuriuos siekiama įkurti mikroįmonę, reikalavimas verslo plane įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka ekonominio gyvybingumo kriterijų įvertinamas paramos sutarties pasirašymo momentu, Agentūra pažymėjo, kad Administravimo taisyklių 41 p. nustatyta, kad pareiškėjo tinkamumas gauti paramą vertinamas pagal paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis, viešuosiuose registruose esančius duomenis. Pasak Agentūros, paraiškos pateikimo dieną pareiškėja jau turėjo atitikti Taisyklėse nustatytus tinkamumo kriterijus, o paramos sutartis yra pasirašoma tik tuomet, kada yra priimtas sprendimas projektą patvirtinti kaip tinkamą.

63Anot Agentūros, pareiškėja netinkamai interpretuoja ir aiškina Taisyklių nuostatas dėl Projekto tinkamumo vertinimo pirmajame ir antrajame etapuose. Atkreipė dėmesį, kad pirmasis projekto vertinimo etapas, tai laikotarpis, trunkantis nuo pareiškėjo, nurodyto Taisyklių 17.1 p. paramos paraiškos pateikimo ir registravimo Agentūroje dienos iki PAK rekomendacinio sprendimo dėl projekto tinkamumo būti vertinamu antrajame projekto vertinimo etape priėmimo (Taisyklių 5 p.). Antrasis projekto vertinimo etapas, tai laikotarpis po pirmojo projekto vertinimo etapo, prasidedantis nuo pareiškėjo, nurodyto Taisyklių 17.2 p. dokumentų ir (arba) duomenų, reikalingų antrajam projekto vertinimo etapui, pateikimo dienos iki PAK rekomendacinio sprendimo dėl projekto tinkamumo paramai gauti priėmimo (Taisyklių 5 p). Tad, Agentūros teigimu, tiek pirmojo, tiek antrojo projekto vertinimo etapo pabaigoje Agentūra parengia nustatytos formos paramos paraiškų vertinimo rezultatų suvestinę ir paramos paraiškų vertinimo ataskaitas, kurias teikia Žemės ūkio ministerijai.

64Taip pat Agentūra nurodė, jog vadovaujantis Taisyklių 41.2 p., Agentūra apie projekto tinkamumą antrajam projekto vertinimo etapui informuoja pareiškėjus registruotu laišku per 5 darbo dienas nuo sprendimo, nurodyto Taisyklių 40.1.1 p., gavimo Agentūroje dienos. Pasak Agentūros, ji 2010 m. spalio 12 d. raštu Nr. BRK-(10.14)-3149 „Dėl paraiškos pripažinimo netinkama paramai gauti“ informavo pareiškėją apie Projekto netinkamumą paramai gauti.

65Agentūra nurodė, jog projektai, pripažinti tinkamais projektais pirmajame projektų vertinimo etape, vertinami antrajame projektų vertinimo etape, po kurio taip pat tam tikri projektai gali būti atmesti kaip nefinansuotini arba pripažinti tinkamais, ir tik tuomet yra pasirašoma paramos sutartis. Agentūra daro išvadą, jog pareiškėjos teiginys, kad Projekto atitikimas ekonominio gyvybingumo kriterijui turėjo būti vertinamas antrajame projektų vertinimo etape, nėra pagrįstas.

66Į pareiškėjos teiginį, kad Paraiškos vertinimas buvo vilkinamas daugiau nei pusę metų, nors paraiškų vertinimas pagal Administravimo taisyklių 33 p. yra nustatytas ne ilgiau nei 3 mėn., Agentūra pažymėjo, jog 2010 m. gegužės 26 d. raštu Nr. PPD-(SD)-528, 2010 m. birželio 30 d. raštu Nr. PPD-(SD)-626 ir 2010 m. liepos 29 d. raštu Nr. S-PP-0027942 buvo siųsti paklausimai dėl reikiamų dokumentų pateikimo / duomenų tikslinimo. Taip pat pažymėjo, kad ne kiekvienas formalios procedūros pažeidimas yra pagrindas pripažinti administracinį aktą neteisėtu, jeigu įstatymas tiesiogiai nenustato tokios procedūros pažeidimo pasekmės; kriterijus, pagal kurį turi būti vertinama procedūros pažeidimo įtaka priimto administracinio akto teisėtumui, yra tikimybė, kad dėl šio pažeidimo buvo priimtas nepagrįstas sprendimas.

67Teismo posėdyje pareiškėja R. K. nedalyvavo, apie teismo posėdžio datą, laiką ir vietą pranešta tinkamai (b. l. 184).

68Teismo posėdyje atsakovės Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovė Irutė Osičnienė prašė skundą atmesti atsiliepime išdėstytais motyvais (b. l. 189-190).

69Teismo posėdyje atsakovės Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovas Danas Vasikevičius prašė skundą atmesti atsiliepime išdėstytais motyvais (T. II, b. l. 189-190).

70Skundas tenkinamas iš dalies.

71Byloje nustatyta, kad pareiškėja Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kontrolės departamento Šiaulių skyriui 2010 m. kovo 26 d. pateikė paraišką registracijos Nr. ( - ) pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ (labai mažos įmonės steigimas) įgyvendinimo taisykles, siekdama įgyvendinti projektą „Naujos įmonės įkūrimas ir plėtra kaime“, nurodydama, jog projektas rengiamas Lietuvos energetinių problemų, susijusių su atominės elektrinės uždarymu, sprendimui ir Lietuvos Respublikos įsipareigojimų dėl vartojimo iš atsinaujinančių energijos šaltinių įvykdymui palengvinti (b. l. 103-123). Planuojama įsteigti uždarąją akcinę bendrovę kaime, kuri pilnai užsiims gamybine veikla, gaudama vidutiniškai 333 000 Lt metinių pajamų iš ne žemės ūkio produktų produkcijos gamybos. Naujos bendrovės veikla leis pagerinti gyvenimo kokybę kaimo vietovėje, nes tokiu būdu gamybos būdu bus taupomi gamtos ištekliai, kadangi elektros energijos gamybai jokios gamtinės žaliavos nenaudojamos. Prie Paraiškos pareiškėja pridėjo tipinį verslo planą (b. l. 124-145); 2010 m. kovo 1 d. R. K. steigiamos įmonės pradžios balansą, kuriame nurodyta, jog nuosavą kapitalą sudaro 10 000 Lt (b. l. 147); 2010 m. kovo 1 d. pinigų srautų ataskaitą, kurioje prognozuojama, jog laikotarpio pabaigoje pinigai ir pinigų ekvivalentai sudarys 10 000 Lt (b. l. 148-149); taip pat bendrovės „Unitecnia“ biudžetą Nr. ( - ) su vertimu, kuriame nurodyta foto-galvaninių monokristalinių modulių kaina – 140 800 eurų ir saulės inverterio kaina – 29 600 eurų (b. l. 150-151, 152-153); UAB „Fortovolt Baltic“ komercinį pasiūlymą, kuriame siūlomų atlikti darbų kaina – 1 077 367,85 Lt (b. l. 154); UAB „Advert“ komercinį pasiūlymą, kuriame nurodyta stendo kaina – 605 Lt (b. l. 155); bei 2010 m. kovo 25 d. sprendimą, kuriame nurodyta, jog ilgalaikiu turtu planuojamoje įkurti įmonėje bus laikomas turtas, kuris kainuos ne mažiau kaip 300 Lt ir kurio naudingo tarnavimo laikotarpis ne trumpesnis kaip vieneri metai (b. l. 156).

722010 m. kovo 26 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kontrolės departamento Šiaulių skyrius, atlikęs Paraiškos pirminio tinkamumo tikrinimą bei 2010 m. kovo 29 d. administracinės atitikties tikrinimą, Paraišką perdavė tolimesniam vertinimui (b. l. 100, 101-abi lapo pusės, 102). 2010 m. kovo 29 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kontrolės departamento Šiaulių skyrius raštu Nr. KŠ-(12.190-Š)-1050 persiuntė pareiškėjos bylą Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros programų departamento Projektų vertinimo skyriui (T. I, b. l. 98).

732010 m. gegužės 26 d. Agentūra paklausimu Nr. PPD-(SD)-528 „Dėl reikiamų dokumentų pateikimo / duomenų tikslinimo“ pareiškėjai nurodė pateikti reikiamus papildomus dokumentus, patikslintą informaciją, tiksliai nurodyti projekto įgyvendinimo vietą ir pateikti žemės sklypų kadastrinius numerius, kuriame planuojama vykdyti projektą, patikslinti pradžios balansą ir jei reikia prognozines finansines ataskaitas bei perskaičiuoti ekonominio gyvybingumo rodiklius, taip pat Paraiškos XI skyriuje nurodyti, kad bus įrengiamas informacinis stendas, patikslinti tinkamų finansuoti išlaidų kategoriją, pateikti komercinį pasiūlymą informaciniam stendui, be to patikslinti ar visos investicijos bus vykdomos planuojamos įsteigti įmonės nuosavybės, nuomos ar kitais teisėtais pagrindais valdomuose žemės sklypuose (b. l. 92-94).

74Pareiškėja 2010 m. birželio 3 d. Agentūrai pateikė atsakymą (b. l. 81), kuriame ji nurodė, jog Projektą numato vykdyti ( - ) k., Kelmės r., nurodė sklypo unikalų ir kadastrinį numerius (byloje yra pateiktas minėto žemės sklypo VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2010 m. birželio 18 d. išrašas, b. l. 72-73, bei kadastriniai žemėlapiai, b. l. 74-76), taip pat nurodė, jog Paraiškoje ir verslo plano skaičiavimuose numatyta, jog privažiavimo kelias ir kitos komunikacijos bus įrengiamos pareiškėjos teisėtais pagrindais valdomoje žemėje, nes numatomame nuomoti ar įsigyti sklype yra galimybė tai daryti. Pareiškėja pateikė patikslintą 2010 m. kovo 1 d. pradžios balansą, kuriame nurodyta, jog nuosavą kapitalą sudaro 310 000 Lt (b. l. 82), pakoreguotas pinigų srautų prognozes (b. l. 90-91), patikslintas Paraiškos VII ir XI lenteles (b. l. 84-89) bei patikslintą UAB „Advert“ komercinį pasiūlymą informacinio (viešinimo) stendo įrengimui (b. l. 83).

752010 m. birželio 30 d. Agentūra paklausimu Nr. PPD-(SD)-626 „Dėl reikiamų dokumentų pateikimo / duomenų tikslinimo“ pareiškėjai nurodė pateikti AB „VST“ išduotas išankstines technines sąlygas elektros energijos gamintojo elektros įrenginių prisijungimui prie AB „VST“ skirstomųjų elektros tinklų (b. l. 70-71). Agentūra negavusi atsakymo 2010 m. liepos 29 d. nusiuntė pareiškėjai pakartotinai tokio paties turinio užklausimą Nr. S-PP-0027942 „Dėl reikiamų dokumentų pateikimo / duomenų tikslinimo“ (b. l. 68-69).

76Pareiškėja 2010 m. rugpjūčio 6 d. Agentūrai pateikė AB „VST“ išduotas išankstines technines sąlygas elektros energijos gamintojo elektros įrenginių prisijungimui prie AB „VST“ skirstomųjų elektros tinklų (b. l. 63-66).

77Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros programų departamento l. e. p. Kaimo plėtros programų departamento direktorius Vaidas Timinskas 2010 m. birželio 9 d. tarnybiniame pranešime dėl projektų vertinimo Nr. (1D)-590 (b. l. 77-80) nurodė, jog, vertinant pateiktas paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisykles (labai pažos įmonės steigimas), kuriose prašoma vėjo, saulės jėgainių bei hidroelektrinių statybų išlaidoms kompensuoti, pastebėta, kad dauguma PVS paraiškų yra panašios, kai kurios identiškos. Todėl įtariant, jog, siekdami tikslų, priešingų Programos tikslams, pareiškėjai dirbtinai sukūrė tokiai paramai gauti reikalingas sąlygas, Rizikų vertinimo ir valdymo departamento direktoriaus prašoma įvertinti pateiktą informaciją.

782010 m. rugpjūčio 18 d. Projekto technologinės dalies vertinimo ataskaitoje (b. l. 67) padaryta išvada, jog pateiktasis pareiškėjos verslo planas saulės elektrinei (3x80 kW) statyti yra tinkamas, techninis pasiūlymas gali būti įgyvendintas, o produkcijos ekonominiai skaičiavimai yra pagrįsti.

79Agentūra 2010 m. gegužės 19 d. raštu Nr. BRK-(10.11)-1095 (b. l. 41-42) ir 2010 m. gegužės 27 d. raštu Nr. BRK-(10.11)-1188 (b. l. 40) kreipėsi į Energetikos ministeriją, prašydama pateikti atsakymą, ar, vertinant subjektų penkerių prognozuojamų metų pardavimo pajamas, gaunamas iš energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių veiklos, elektros energijos supirkimo kainas, nurodytas pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2002 m. vasario 11 d. nutarimą Nr. 7 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainų“ galima laikyti pagrįstomis. Energetikos ministerija, atsakydama į Agentūros raštus 2010 m. gegužės 26 d. raštu Nr. (8.2-10)-3-1527 (b. l. 39) informavo, jog saulės elektrinėse pagamintos elektros energijos supirkimo kaina, nustatyta pagal pikinę elektros galią, dėl vykstančių šiuo metu galiojančių teisės aktų pakeitimų, negali būti prognozuojama penkeriems metams. 2010 m. birželio mėn. rašte Nr. (8.3-10)-3-1597 Energetikos ministerija nurodė, kad hidroelektrinėse bei vėjo elektrinėse pagamintos elektros energijos supirkimo kaina, dėl vykstančių šiuo metu galiojančių teisės aktų pakeitimų negali būti prognozuojama penkeriems metams (b. l. 60). Taip pat nurodyta, kad šios supirkimo kainos gali būti tikslinamos, atsižvelgiant į elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, rėmimo principų ar skaičiavimo prielaidų pasikeitimą.

802010 m. birželio 19 d. Agentūros Specialiosios žemės ūkio ir kaimo plėtros programos, Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto, Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos investicinių priemonių bei Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programos priemonių administravimo problemų sprendimo komisijos posėdžio protokole Nr. 25 užfiksuota, jog Agentūra, atlikdama paraiškų pateiktų paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ bei „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ gauti, kuriose numatyta energijos gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių, vertinimą, atkreipė dėmesį, kad pareiškėjų pateiktose finansinėse prognozėse elektros kaina už elektros energiją, gaunamą iš atsinaujinančių šaltinių, yra paremta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2002 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 7 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainų“, bei jas pareiškėjai numato ir 5 finansinių metų prognozinėse finansinėse ataskaitose (b. l. 57-59). Posėdyje komisija nutarė, atsižvelgiant į tai, jog pateiktuose projektuose pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ bei „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ paramai gauti negalima prognozuoti elektros energijos pardavimo kainų penkerių metų perspektyvai ir dėl šios priežasties pareiškėjai, pateikę projektus pagal aukščiau minėtas priemones verslo plane negali objektyviai įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka arba ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes, nurodytas Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse nustatytus kriterijus, šiuos projektus traktuoti kaip neatitinkančius ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijų.

81Agentūra 2010 m. rugpjūčio 19 d. paraiškos vertinimo ataskaitoje, įvertinusi R. K. Paraišką, padarė išvadą, jog pareiškėjos Projektas netinkamas antrajam projekto vertinimo etapui pagal priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ I veiklos sritį (51-56). Ataskaitoje nurodyta, jog atsižvelgiant į Energetikos ministerijos 2010 m. gegužės 26 d. rašte Nr. (8.2-10)-3-1527 bei 2010 m. birželio 2 d. rašte Nr. (8.3-10)-3-1597 išdėstytas aplinkybes, dėl to fakto, kad pateiktuose projektuose paramai gauti, kuriose numatyta energijos gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių, neįmanoma prognozuoti elektros energijos pardavimo kainų penkerių metų perspektyvai ir dėl šios priežasties pareiškėjai, pateikę projektus verslo plane negali objektyviai įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka arba ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes.

82Agentūra 2010 m. rugpjūčio 20 d. įvertintos paraiškos ataskaitoje (b. l. 49-50) nurodė, jog vadovaujantis Komisijos 2010 m. birželio 19 d. posėdžio protokolu Nr. 25 Projektas pripažintas netinkamu antrajam projekto vertinimo etapui kaip neatitinkantis Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklių (labai mažos įmonės steigimas), patvirtintų LR žemės ūkio ministro 2008 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 3D-144, 22.13 p. nurodyto tinkamumo kriterijaus, kuriame nustatyta, kad pareiškėjas verslo plane turi įrodyti, kad naujas įsteigtas ūkio subjektas ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes, nurodytas Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 3D-350.

83Agentūros 2010 m. rugpjūčio 20 d. vertinimo rezultatų suvestinėje Nr. (SV)-235 (b. l. 170-174) taip pat nurodyta, jog atsižvelgiant į Energetikos ministerijos 2010 m. gegužės 26 d. rašte Nr. (8.2-10)-3-1527 bei 2010 m. birželio 2 d. rašte Nr. (8.3-10)-3-1597 išdėstytas aplinkybes, dėl to fakto, kad pateiktuose projektuose paramai gauti, kuriose numatyta energijos gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių, neįmanoma prognozuoti elektros energijos pardavimo kainų penkerių metų perspektyvai ir dėl šios priežasties pareiškėjai, pateikę projektus verslo plane negali objektyviai įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka arba ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes, nurodytas Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse nustatytus kriterijus, pareiškėjos Projektas traktuotinas kaip neatitinkantis ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijų. Tad nustatyta, jog Projekto verslo plane pateiktos finansinių prognozių sudarymo prielaidos yra nepagrįstos, pateikta informacija negali būti laikoma duomenimis, pakankamais ekonominio gyvybingumo rodikliams apskaičiuoti, todėl Projektas neatitinka Taisyklių 22.13 p. nustatyto kriterijaus ir yra netinkamas antrajam projekto vertinimo etapui.

842010 m. rugsėjo 9 d. Nr. 8D-457(5.50) Žemės ūkio ministerijos Projektų, finansuojamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones, V atrankos komiteto 2010 m. rugsėjo 8 d. posėdžio Nr. 22 protokolo nutariamojoje dalyje (b. l. 179-182) nurodyta, jog Projektas „Naujos įmonės įkūrimas ir plėtra kaime“ skirtas elektros energijos gamybai plėtoti, netinkamas vertinti antrajame projektų atrankos etape pagal Priemonės pirmąją veiklos sritį, nes neatitinka Taisyklių 22.13 p. nustatyto tinkamumo gauti paramą kriterijaus.

85Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio 2010 m. spalio 8 d. potvarkiu Nr. 4D-132 „Dėl projektų, kuriems neskiriama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ ir „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ ir „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, sąrašo patvirtinimo“ patvirtinto sąrašo 104 punktą buvo priimtas sprendimas pareiškėjos Projektą „Naujos įmonės įkūrimas ir plėtra kaime“, skirtą elektros energijos gamybai plėtoti, pripažinti netinkamu vertinti antrajame projektų atrankos etape pagal Priemonės pirmąją veiklos sritį, nes neatitinka Taisyklių 22.13 p. nustatyto tinkamumo gauti paramą kriterijaus (b. l. 18-20, 175-178). Nurodoma, kad pagal Taisyklių 22.13 p., pareiškėjas, ketinantis steigti labai mažą įmonę kaimo vietovėje, verslo plane privalo įrodyti, jog naujas įsteigtas ūkio subjektas ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes, nurodytas Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse. Pažymima, kad pareiškėjos pateiktose finansinėse prognozėse elektros kaina už elektros energiją, gaunamą iš atsinaujinančių energijos šaltinių, yra paremta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2002 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 7 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainų“, t. y. hidroelektrinėms – 26 ct/kWh, vėjo jėgainėms – 30 ct/kWh, tuo tarpu saulės (fotoelektrinėms) elektrinėms pagal pikinę elektros galią: iki 100 kW – 1,63 Lt/kWh, nuo 100 kW iki 1 MW – 1,56 Lt/kWh, o nuo 1 MW – 1,51 Lt/kWh. Šias kainas pareiškėja numato ir penkerių finansinių metų prognozinėse finansinėse ataskaitose. Agentūra, siekdama įsitikinti, kad pareiškėjos pateiktos prognozinės finansinės ataskaitos yra pagrįstos, 2010 m. gegužės 19 d. raštu Nr. BRK-(10.11)-1095 ir 2010 m. gegužės 27 d. raštu Nr. BRK-(10.11)-1188 kreipėsi į Energetikos ministeriją, prašydama pateikti atsakymą, ar, vertinant subjekto penkerių prognozuojamų metų pardavimo pajamas, gaunamas iš pirmiau minėtos veiklos, minėtas elektros energijos supirkimo kainas galima laikyti pagrįstomis. Energetikos ministerija 2010 m. gegužės 26 d. raštu Nr. (8.2-10)-3-1527 ir 2010 m. birželio 2 d. raštu Nr. (8.3-10)-3-1597 informavo, kad hidroelektrinėse, vėjo bei saulės elektrinėse pagamintos elektros energijos supirkimo kaina, dėl vykstančių šiuo metu galiojančių teisės aktų pakeitimų, negali būti prognozuojama penkeriems metams. Taigi, nurodytų raštų pagrindu, buvo padaryta išvada, kad projekto verslo plane pateiktos finansinių prognozių sudarymo prielaidos yra nepagrįstos, pateikta informacija negali būti laikoma duomenimis, pakankamais ekonominio gyvybingumo rodikliams apskaičiuoti, o projektas pripažintas netinkamu finansinei paramai gauti kaip neatitinkantis ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijais, vadovaujantis Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 13 p.

86Agentūra 2010 m. spalio 12 d. raštu Nr. BRK-(10.14)-3149 „Dėl paraiškos pripažinimo netinkama paramai gauti“ informavo pareiškėją apie Žemės ūkio ministerijos priimtą sprendimą neskirti paramos Projektui ir nurodė apskundimo tvarką (b. l. 21, 44, abi lapo pusės).

87Pažymėtina, kad parama, dėl kurios šioje byloje yra kilęs ginčas, yra teikiama remiantis 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (toliau – ir Reglamentas) bei 2006 m. vasario 20 d. Tarybos sprendimo Nr. 2006/144/EB dėl kaimo plėtros Bendrijos strateginių gairių (2007–2013 m. programavimo laikotarpis) (toliau – ir Sprendimas).

88Procedūriniai reikalavimai paraiškų vertinimui yra nustatyti Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-153 (2009 m. vasario 18 d. redakcija) patvirtintose Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklėse (toliau – ir Administravimo taisyklės), kurių 39 p. nustatyta, kad visos pateiktos paraiškos turi būti vertinamos pagal priemonių įgyvendinimo taisyklėse nustatytus tinkamumo ir pirmumo kriterijus paramai gauti, išskyrus 63 p. numatytą atvejį, ir šie kriterijai vertinimo metu negali būti keičiami. Siekiant užtikrinti vertinimo nuoseklumą, Agentūra turi nustatyti detalias metodines rekomendacijas vertintojams; 41 p. (2009 m. gegužės 5 d. redakcija) nustatyta, kad pareiškėjo tinkamumas gauti paramą vertinamas pagal paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis, viešuosiuose registruose esančius duomenis, taip pat pagal dokumentus ir informaciją, gautą iš pareiškėjo po Agentūros užklausimo (-ų). Jei šie duomenys skiriasi, vadovaujamasi registruose esančiais duomenimis; 52 p. nustatyta, kad tinkamumo skirti paramą vertinimo metu yra nustatoma, ar paramos paraiška yra tinkama finansuoti pagal atitinkamą Programos priemonę, atsižvelgiant į bendruosius Programos ir Programos priemonės tinkamumo kriterijus. Reikalavimai paramos paraiškų tinkamumui (reikalavimai pareiškėjams ir partneriams, reikalavimai tinkamoms išlaidoms, reikalavimai paramos dydžiui, Programos priemonių paramos paraiškų tinkamumo ir pirmumo kriterijai ir (arba) kita) gali būti nustatomi Programos priemonės įgyvendinimo taisyklėse. <...>. Administravimo taisyklių 53 p. nustatyta, kad, atliekant tinkamumo skirti paramą vertinimą, Agentūra turi įvertinti: 53.1. paramos paraiškos atitiktį Programos tinkamumo kriterijams; 53.2. pareiškėjo ir partnerių tinkamumą; 53.3. paramos paraiškos atitiktį Programos priemonės tikslams ir veiklos sritims, EŽŪFKP reglamentų nuostatoms bei ES horizontalaus lygio sritims (valstybės pagalba, viešieji pirkimai, aplinkosauga, suderinamumas su kitais Bendrijos finansavimo šaltiniais, kitos horizontaliosios ES sritys); 53.4. projekto išlaidų tinkamumą finansuoti bei paramos lyginamąją dalį nuo tinkamų išlaidų. Administravimo taisyklių 55 p. nustatyta, kad, įvertinus tinkamumą skirti paramą, parengiama išvada, ar paramos paraiška yra tinkama gauti paramą ir kokio maksimalaus dydžio parama bei kokia maksimali lyginamoji paramos dalis gali būti suteikta, taip pat nurodoma PVM suma, kuri apmokama pagal Taisyklių 67 p. Administravimo taisyklių 64 p. nustatyta, kad reikalavimai pareiškėjams bei paramos paraiškos tinkamumui nustatomi Programoje ir (arba) Programos priemonės įgyvendinimo taisyklėse. Administravimo taisyklių 65 p. nustatyta, kad tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos nustatomos Programoje ir (arba) Programos priemonės įgyvendinimo taisyklėse. Administravimo taisyklių 70 p. nustatyta, kad rekomendacijoms dėl įvertintų paraiškų priimti gali būti sudaromi Projektų atrankos komitetai. Projektų atrankos komitetų sudarymas nustatomas Programos priemonės įgyvendinimo taisyklėse. Administravimo taisyklių 74 p. nustatyta, kad parama skiriama tiems projektams, kuriems ją skirti rekomendavo Projektų atrankos komitetas. <...> Administravimo taisyklių 75 p. nustatyta, kad sprendime dėl paramos skyrimo ir (arba) neskyrimo inter alia nurodoma: pagrindas skirti paramą arba neskirti paramos (75.1 p.); paramos paraiška arba sąrašas paraiškų, kurioms neskiriama parama (75.4 p.). Administravimo taisyklių 79 p. įtvirtinta, kad, įvertinusi paramos paraiškas, Agentūra parengia paramos paraiškų vertinimo ataskaitą. Pagal Administravimo taisyklių 80 p. tuo atveju, jei paramos paraiškų atrankai yra sudaromas projektų atrankos komitetas ir sprendimą dėl paramos paraiškų atrankos priima valdymo institucija, Agentūra valdymo institucijai teikia paramos paraiškų vertinimo ataskaitą, kurią sudaro: 80.1. Valdymo institucijos nustatytos formos paramos paraiškų vertinimo rezultatų suvestinė; 80.2. Valdymo institucijos nustatytos formos atskirų paramos paraiškų vertinimo ataskaitos, kuriose pateikiama trumpa informacija apie numatomus įgyvendinti projektus.

89Kaip aukščiau nustatyta, Paraiška pradėta vertinti 2010 m. kovo mėnesį, o Paraišką buvo atsisakyta tenkinti dėl to, kad Projektas neatitiko Taisyklių 22.13 p. nustatyto tinkamumo gauti paramą kriterijaus bei pripažintas netinkamu antrajam projekto vertinimo etapui kaip neatitinkantis ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijaus, nurodyto Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 13 p. Atkreiptinas dėmesys, kad iš skundžiamų aktų nėra aišku, kokios konkrečiai teisės normos buvo taikytos, tačiau darytina išvada, kad buvo taikomos teisės normos, galiojusios administravimo procedūros pradžioje.

90Pažymėtina, kad Žemės ūkio ministro 2008 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 3D-144 (2010 m. vasario 20 d. redakcija) patvirtintų Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklių (labai mažos įmonės steigimas) 22.13 p. nustatyta, kad tinkamumo gauti paramą pagal Priemonę kriterijus, taikomas pareiškėjui, nurodytam Taisyklių 17.1 p., pirmajame projekto vertinimo etape yra šis: pareiškėjas verslo plane įrodo, kad naujas įsteigtas ūkio subjektas ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes, nurodytas Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 3D-350. Iš tokio reglamentavimo darytina išvada, jog, priimant neigiamą sprendimą dėl paraiškos, remtis Taisyklių 22.13 p. iš esmės galima tik tuomet, kai verslo planas (projektas) neatitinka Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių reikalavimų.

91Žemės ūkio ministro 2009 m. gegužes 15 d. įsakymu Nr. 3D-350 patvirtintų Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių (2009 m. gruodžio 31 d. redakcija) 12 p. buvo nustatyta, kad ūkio subjektai laikomi netinkamais finansinei paramai gauti, kaip neatitinkantys ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijaus, jei: 12.1. ataskaitiniais ir (arba) praėjusiais ataskaitiniais metais finansinės atskaitomybės ataskaitose pateikiama informacija tarpusavyje nesusieta; 12.2. po gauto atsakymo į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos paklausimą: 12.2.1. planuojamojo laikotarpio metais finansinės atskaitomybės ataskaitose pateikiama informacija tarpusavyje nesusieta; 12.2.2. ūkio subjekto verslo plane pateiktos finansinių prognozių sudarymo prielaidos planuojamuoju laikotarpiu žymiai skiriasi nuo Lietuvos statistinių ar Ūkių apskaitos duomenų tinklo duomenų arba praėjusio ir/ar ataskaitinio laikotarpio duomenų ir nepateikti jas pagrindžiantys dokumentai, paaiškinimai ar skaičiavimai; 12.2.3. nepagrįstas projekto finansavimas iki paramos gavimo (atsižvelgiant į taikomą paramos mokėjimo būdą); 12.2.4. jeigu nepateikti duomenys, būtini ekonominio gyvybingumo rodikliams apskaičiuoti. Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 13 p. (2009 m. gruodžio 31 d. redakcija) nustatyta, kad ūkio subjektams, kurie pripažinti neatitinkančiais ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijaus dėl 12 p. nurodytų priežasčių, ekonominį gyvybingumą apibūdinantys rodikliai neskaičiuojami.

92Teismo vertinimu, norint taikyti Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 13 p., būtina nustatyti priežastį (priežastis), dėl kurių ūkio subjektas laikomas netinkamu finansinei paramai gauti, kaip neatitinkantis ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijaus, kurių sąrašas yra duotas tame pačiame 12 p.

93Pareiškėjo Paraišką administravusiuose tarpiniuose procedūriniuose bei skundžiamame sprendimuose atsisakymo pagrindo, jį susiejant su Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 12 p. iš viso nėra, todėl teismas negali nustatyti, kokių ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmių, anot Agentūros bei atsakovės, neatitiko paraiška ir projektas. Kolegijos nuomone, šiuo atveju tokių pagrindų ir negalėjo būti nustatyta, nes pareiškėjo tinkamumas gauti paramą turėjo būti vertinamas pagal paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis, viešuosiuose registruose esančius duomenis, taip pat pagal dokumentus ir informaciją, gautą iš pareiškėjo po Agentūros užklausimo, pareiškėjo verslo plane pateiktos finansinių prognozių sudarymo prielaidos planuojamuoju laikotarpiu žymiai nesiskyrė nuo Lietuvos statistinių ar kitų apskaitos duomenų tinklo duomenų arba praėjusio ir/ar ataskaitinio laikotarpio duomenų ir buvo pateikti jas pagrindžiantys dokumentai, paaiškinimai ar skaičiavimai; duomenys, būtini ekonominio gyvybingumo rodikliams apskaičiuoti, buvo pateikti. Agentūra (atsakovė) kitokių duomenų, išskyrus aukščiau nurodytus Energetikos viceministro raštus, nesurinko.

94Atkreiptinas dėmesys, kad byloje nustatyta, kad Projektas pripažintas negyvybingu iš esmės dėl to, kad, liberalizuojant elektros rinką Lietuvoje artimiausiu metu elektros energijos pardavimo rinkos kainos neturėtų būti statiškos, todėl pareiškėjai, pateikę projektus pagal priemonę atsinaujinančios elektros energijos gamybai skatinti, anot atsakovės, verslo plane negali objektyviai įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka arba ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes, nurodytas Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse. Teismo vertinimu, atsakovės ir Agentūros reikalavimas pagrįsti projekto ekonominį gyvybingumą, verslo plane objektyviai įrodant, kad ūkio subjektas atitinka arba ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes, nurodytas Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse, vertintinas kritiškai, nes reikalaujama įrodyti tai, ko, anot pačios atsakovės paraiškos atmetimo pagrindo, iš viso neįmanoma įrodyti, nes artimiausius 5 metus tokių rodiklių prognozuoti negalima.

95Pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo (toliau – ir VAĮ) 3 str. viešojo administravimo subjektai savo veikloje privalo turi vadovautis inter alia objektyvumo (administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs), proporcingumo (administracinio sprendimo mastas ir jo įgyvendinimo priemonės turi atitikti būtinus ir pagrįstus administravimo tikslus), nepiktnaudžiavimo valdžia (viešojo administravimo subjektams draudžiama atlikti viešojo administravimo funkcijas siekiant kitų, negu įstatymų ar kitų norminių teisės aktų nustatyta, tikslų) principais, o vadovaujantis VAĮ 8 str. 1 d., individualus administracinis aktas būtų pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos. Tokie patys reikalavimai yra taikomi ir viešojo administravimo subjektų priimamiems administraciniams sprendimams. Kolegijos nuomone, tarpiniai sprendimai, priimti nagrinėjant Paraišką, bei skundžiamas potvarkis šių reikalavimų dėl išdėstytų šiame sprendime motyvų neatitinka, todėl potvarkio dalis, susijusi su pareiškėja naikinama Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos (toliau – ir ABTĮ) ABTĮ 89 str. 1 d. 3 p. nurodytu pagrindu.

96Pagal Taisyklių 34 p. projekto tinkamumas gauti paramą vertinamas dviem vertinimo etapais. Nagrinėjamu atveju pareiškėjos Projekto vertinimo procedūra nebuvo užbaigta: Projektas buvo vertinamas pirmajame etape ir jis buvo pripažintas netinkamu antrajam vertinimo etapui. Pripažinus, kad šiame vertinimo etape pareiškėjos Projektas buvo nepagrįstai įrašytas į Projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones ,,Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, ,,Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ ir ,,Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ sąrašą, Žemės ūkio ministerijos kanclerio 2010 m. spalio 8 d. potvarkio Nr.4D-132 dalis, kuria patvirtintas minėto sąrašo 104 punktas, panaikinama, atsakovė įpareigojama grąžinti pareiškėjos Projektą Agentūrai pakartotiniam vertinimui, tačiau netenkinamas reikalavimas dėl atsakovių įpareigojimo pareiškėjos paraišką vertinti antrajame etape.

97Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, kad pareiškėjos skundas tenkinamas iš dalies.

98Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 2 p., 127 str. 1 d., 129 str.,

Nutarė

100patenkinti pareiškėjos skundą iš dalies.

101Panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio 2010 m. spalio 8 d. potvarkio Nr. 4D-132 dalį, kuria buvo patvirtintas Projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ ir „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“, sąrašo 104 p., kuriuo nuspręsta neskirti paramos pareiškėjos R. K. projektui pagal jos 2010 m. kovo 26 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pateiktą paraišką dėl paramos projektui „Naujos įmonės įkūrimas ir plėtra kaime“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 - 2013 metų programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, registracijos Nr. ( - ).

102Įpareigoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją grąžinti R. K. pateiktą paramos paraišką, registracijos Nr. ( - ), Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pakartotiniam vertinimui.

103Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Daliai Švilpienei, Vilmai Sinicaitei,... 3. dalyvaujant atsakovės Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal... 5. pareiškėja R. K. (toliau – ir pareiškėja) su skundu... 6. Skunde pareiškėja nurodė, jog ji 2010 m. kovo 26 d. Agentūrai pateikė... 7. Pareiškėjos teigimu, skundžiamas aktas buvo priimtas, vykdant V projektų... 8. Pasak pareiškėjos, vieninteliu pagrindu skundžiamo akto išvadoms dėl... 9. Pareiškėja pažymėjo, jog Projekto neatitikimas ekonominio gyvybingumo... 10. Pareiškėjos teigimu, paramos kaimo plėtrai teisinius santykius reglamentuoja... 11. Pareiškėja pažymėjo, jog Taisyklių 1 priedas nustato ekonominės veiklos,... 12. Be to, anot pareiškėjos, esminę reikšmę šioje byloje turi Žemės ūkio... 13. Pareiškėjos teigimu, priimant skundžiamą aktą buvo pažeistos pagrindinės... 14. Pareiškėja nurodė, jog skundžiamo akto išvada, kad pareiškėjos Projektas... 15. Pareiškėja pažymėjo, jog tame Projekto vertinimo etape paramai gauti,... 16. Pareiškėjos teigimu, Taisyklių 34 p. nustatyta, kad projekto tinkamumas... 17. Pažymėjo, kad jos Projekto atitikimas ekonominio gyvybingumo kriterijui buvo... 18. Pareiškėjos teigimu, vertinant jos Projektą, Agentūra 2010 m. gegužės 26... 19. Pareiškėjos teigimu, Agentūra jos Paraišką perdavė vertinti... 20. Tačiau, pareiškėja nurodo, jog Agentūra papildomai kreipėsi į Energetikos... 21. Pareiškėjos teigimu, ji teikdama Paraišką paramai gauti pateikė finansines... 22. Skunde pareiškėja taip pat nurodė, jos skundžiamas aktas yra neteisėtas ir... 23. Pareiškėjos teigimu, iš skundžiamo akto galima tik spėti, jog jis... 24. Pareiškėja nurodo, jog skundžiamas aktas buvo priimtas pirmajame vertinimo... 25. Pasak pareiškėjos, skundžiamas aktas, kaip galutinis sprendimas,... 26. Pareiškėjos teigimu, jos Paraiška dėl paramos Projektui buvo svarstoma... 27. Be kita ko, pareiškėja pažymėjo, jog yra pažeisti jos teisėti... 28. Pareiškėjos teigimu, Agentūra kvietimą teikti paraiškas paramai gauti... 29. Pareiškėja pažymėjo, kad sistemiškai vertinant paramos kaimo plėtrai... 30. Pasak pareiškėjos, aplinkybę, kad jos teisėti lūkesčiai buvo pažeisti... 31. Atsakovė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija atsiliepime (T. I, b.... 32. Nurodė, jog pareiškėja Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio... 33. Atsakovės Žemės ūkio ministerijos teigimu, Agentūra yra savarankiška... 34. Pasak Žemės ūkio ministerijos, Agentūra, vertindama projekto tinkamumą... 35. Pažymėjo, kad Agentūra, vertindama pareiškėjos Paraišką, vadovavosi... 36. Taip pat pažymėjo, jog, vadovaujantis 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos... 37. Atsakovės Žemės ūkio ministerijos teigimu, įvertinusi Paraišką,... 38. Žemės ūkio ministerija atsiliepime nurodė, kad pareiškėjos pateiktose... 39. Anot atsakovės Žemės ūkio ministerijos, Agentūra, siekdama įsitikinti,... 40. Atsižvelgdama į Energetikos ministerijos raštuose nurodytas aplinkybes,... 41. Atsakovės Žemės ūkio ministerijos teigimu, Lietuvos Respublikos žemės... 42. Atsakovė Žemės ūkio ministerija pažymėjo, jog PAK 2010 m. rugsėjo 9 d.... 43. Atkreipė dėmesį, kad ginčijamas Lietuvos Respublikos žemės ūkio... 44. Taip pat atsakovė Žemės ūkio ministerija atkreipė dėmesį, kad pagal... 45. Pažymėjo, kad Agentūra neformuoja ir neįgyvendina valstybės politikos... 46. Į pareiškėjos argumentą, jog skundžiamas aktas buvo priimtas pirmajame... 47. Žemės ūkio ministerijos teigimu, pareiškėja klaidingai cituoja Programos... 48. Atsakovė Žemės ūkio ministerija pažymėjo, kad 2009 m. įtraukus... 49. Į pareiškėjos teiginį, jog Agentūra nėra pateikusi paklausimo dėl... 50. Į pareiškėjos teiginį, jog Kauno technologijos universiteto ekspertai, be... 51. Taip pat, pasak Žemės ūkio ministerijos, nepagrįstu laikytinas... 52. Atsakovė Žemės ūkio ministerija pažymėjo, kad energijos gamyba iš... 53. Be kita ko, atsakovė Žemės ūkio ministerija nurodė, jog Agentūra... 54. Atsakovė Žemės ūkio ministerija taip pat atkreipė dėmesį, kad Agentūra,... 55. Atsakovė Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos... 56. Nurodė, jog pareiškėja Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio... 57. Agentūros teigimu, vadovaujantis Taisyklių 22.13 p., pareiškėjas verslo... 58. Pažymėjo, jog Agentūra 2010 m. gegužės 19 d. raštu Nr. BRK-(10.11)-1095... 59. Energetikos ministerija 2010 m. gegužės 26 d. raštu Nr. (8.2-10)-3-1527... 60. Be kita ko, Agentūra atsiliepime nurodė, jog pareiškėja vadovaujasi... 61. Agentūros teigimu, pareiškėjos Projektas yra pateiktas pagal Taisykles,... 62. Į pareiškėjos argumentą, jog Kaimo plėtros programos 1 priede nustatyta,... 63. Anot Agentūros, pareiškėja netinkamai interpretuoja ir aiškina Taisyklių... 64. Taip pat Agentūra nurodė, jog vadovaujantis Taisyklių 41.2 p., Agentūra... 65. Agentūra nurodė, jog projektai, pripažinti tinkamais projektais pirmajame... 66. Į pareiškėjos teiginį, kad Paraiškos vertinimas buvo vilkinamas daugiau... 67. Teismo posėdyje pareiškėja R. K. nedalyvavo, apie... 68. Teismo posėdyje atsakovės Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos... 69. Teismo posėdyje atsakovės Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos... 70. Skundas tenkinamas iš dalies.... 71. Byloje nustatyta, kad pareiškėja Nacionalinės mokėjimo agentūros prie... 72. 2010 m. kovo 26 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio... 73. 2010 m. gegužės 26 d. Agentūra paklausimu Nr. PPD-(SD)-528 „Dėl reikiamų... 74. Pareiškėja 2010 m. birželio 3 d. Agentūrai pateikė atsakymą (b. l. 81),... 75. 2010 m. birželio 30 d. Agentūra paklausimu Nr. PPD-(SD)-626 „Dėl reikiamų... 76. Pareiškėja 2010 m. rugpjūčio 6 d. Agentūrai pateikė AB „VST“... 77. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo... 78. 2010 m. rugpjūčio 18 d. Projekto technologinės dalies vertinimo ataskaitoje... 79. Agentūra 2010 m. gegužės 19 d. raštu Nr. BRK-(10.11)-1095 (b. l. 41-42) ir... 80. 2010 m. birželio 19 d. Agentūros Specialiosios žemės ūkio ir kaimo... 81. Agentūra 2010 m. rugpjūčio 19 d. paraiškos vertinimo ataskaitoje,... 82. Agentūra 2010 m. rugpjūčio 20 d. įvertintos paraiškos ataskaitoje (b. l.... 83. Agentūros 2010 m. rugpjūčio 20 d. vertinimo rezultatų suvestinėje Nr.... 84. 2010 m. rugsėjo 9 d. Nr. 8D-457(5.50) Žemės ūkio ministerijos Projektų,... 85. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio 2010 m. spalio 8 d.... 86. Agentūra 2010 m. spalio 12 d. raštu Nr. BRK-(10.14)-3149 „Dėl paraiškos... 87. Pažymėtina, kad parama, dėl kurios šioje byloje yra kilęs ginčas, yra... 88. Procedūriniai reikalavimai paraiškų vertinimui yra nustatyti Žemės ūkio... 89. Kaip aukščiau nustatyta, Paraiška pradėta vertinti 2010 m. kovo mėnesį, o... 90. Pažymėtina, kad Žemės ūkio ministro 2008 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 3D-144... 91. Žemės ūkio ministro 2009 m. gegužes 15 d. įsakymu Nr. 3D-350 patvirtintų... 92. Teismo vertinimu, norint taikyti Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 13... 93. Pareiškėjo Paraišką administravusiuose tarpiniuose procedūriniuose bei... 94. Atkreiptinas dėmesys, kad byloje nustatyta, kad Projektas pripažintas... 95. Pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo (toliau – ir VAĮ) 3 str.... 96. Pagal Taisyklių 34 p. projekto tinkamumas gauti paramą vertinamas dviem... 97. Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, kad pareiškėjos skundas... 98. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 100. patenkinti pareiškėjos skundą iš dalies.... 101. Panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio 2010 m.... 102. Įpareigoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją grąžinti 103. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...