Byla I-2862-815/2012
Dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priteisimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Irenos Paulauskienės, Henriko Sadausko ir Ernesto Spruogio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), dalyvaujant pareiškėjos – UAB „Rodena“ atstovui – advokatui Sauliui Brazauskui, atsakovės – valstybės įmonės Registrų centro atstovams – šios institucijos Juridinio skyriaus vyriausiajam juriskonsultui Donatui Spurgai ir Nekilnojamojo turto vertinimo departamento Vertinimo valstybės reikmėms skyriaus vyresniajai specialistei-juriskonsultei Justei Valančiauskienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos – UAB „Rodena“ skundą atsakovei – valstybės įmonei Registrų centrui, trečiajam suinteresuotam asmeniui – Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I

41. Pareiškėja – UAB „Rodena“ (toliau – ir pareiškėja) su skundu (b. l. 1–4) kreipėsi į teismą, prašydama:

51.1. panaikinti atsakovės – valstybės įmonės Registrų centro (toliau – ir atsakovė, ir Registrų centras) 2012 m. vasario 29 d. sprendimą „Dėl mokestinės vertės“ (toliau – ir Sprendimas);

61.2. įpareigoti atsakovę per 1 mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos iš esmės išnagrinėti pareiškėjos 2011 m. kovo 14 d. prašymą kartu su nekilnojamojo turto (unikalūs Nr. ( - ), ( - ), ( - )), esančio Kaune, individualaus vertinimo ataskaita ir priimti sprendimą dėl mokestinės vertės;

71.3. priteisti iš atsakovės išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu.

82. Pareiškėja skunde nurodo, kad valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto mokesčių mokėtojų skundų ir prašymų nagrinėjimo komisijos (toliau – ir Komisija) 2012 m. vasario 29 d. sprendimas „Dėl mokestinės vertės“, kuriame nuspręsta netenkinti pareiškėjos 2011 m. kovo 14 d. prašymo dėl nekilnojamojo turto mokestinės vertės tikslinimo pagal individualų vertinimą ir nepakeisti nekilnojamojo turto Kaune, ( - ), P. R. ir J. B. gatvių (unikalūs Nr. ( - ), ( - ), ( - )) vidutinių rinkos (mokestinių) verčių, yra neteisėtas ir nepagrįstas, savo poziciją grindžia tokiais argumentais.

92.1. Dėl faktinių aplinkybių

102011 m. kovo 14 d. pareiškėja kreipėsi į atsakovę, prašydama jai priklausančio nekilnojamojo turto (unikalūs Nr. ( - ), ( - ), ( - ), ( - )) mokestine verte laikyti nekilnojamojo turto vertę, nustatytą individualaus nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymo metu. Atsakovė 2011 m. gegužės 3 d. priėmė sprendimą dėl 2011 m. kovo 14 d. pareiškėjos prašymo dalies, kurioje prašyta pareiškėjai priklausančio nekilnojamojo turto (unikalus Nr. ( - )) mokestine verte laikyti nekilnojamojo turto vertę, nustatytą individualaus nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymo metu: nusprendė netikslinti minėto turto mokestinės vertės pagal individualaus vertintojo parengtą šio nekilnojamojo turto individualaus vertinimo ataskaitą, nes ataskaita neatitiko Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 23 straipsnio 2 dalies reikalavimų. Atsakovė 2011 m. gegužės 5 d. sprendime Nr. (1.1.31.)s-1886 „Dėl prašymo patikslinti mokestinę vertę“ (toliau – ir sprendimas Nr. (1.1.31.)s-1886) paprašė pareiškėją pateikti dokumentus, įrodančius, kad ji yra 2011 m. kovo 11 d. prašyme nurodyto nekilnojamojo turto mokesčio mokėtoja. Atsakovė 2011 m. birželio 13 d. sprendime Nr. (1.1.31.)s-2521 „Dėl prašymo“ (toliau – ir sprendimas Nr. (1.1.31.)s-2521) dėl 2011 m. kovo 14 d. prašymo dalies, kurioje prašyta pareiškėjai priklausančio nekilnojamojo turto (unikalūs Nr. ( - ), ( - ), ( - )) mokestine verti laikyti nekilnojamojo turto vertę, nustatytą individualaus nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymo metu, nusprendė, kad pareiškėjos prašymas šioje dalyje neturi teisinio pagrindo (Nekilnojamojo turto registre nekilnojamojo turto (unikalūs Nr. ( - ), ( - ), ( - )) nuosavybės teisės neįregistruotos), todėl negali būti ir nebus nagrinėjamas.

11Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą Nr. I-3394-171/2011 pagal pareiškėjos – UAB „Rodena“ skundą atsakovei – valstybės įmonei Registrų centrui, trečiajam suinteresuotam asmeniui – Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sprendimo panaikinimo, 2011 m. spalio 17 d. sprendime panaikino sprendimą Nr. (1.1.31.)s-2521 ir įpareigojo atsakovę išnagrinėti pareiškėjos 2011 m. kovo 14 d. prašymą iš naujo.

12Atsakovė 2011 m. gruodžio 6 d. sprendime Nr. (1.1.31.)s-4989 informavo, kad, vykdydama 2011 m. spalio 17 d. teismo sprendimą administracinėje byloje Nr. I-3394-171/2011, nagrinės pareiškėjos 2011 m. kovo 14 d. prašymą iš naujo bei paprašė per dvi savaites pateikti įrodymus (pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 22 straipsnio nuostatas, kad pareiškėja yra statinių – gatvių (unikalūs Nr. ( - ), ( - ), ( - )) savininkė. Pareiškėja 2011 m. gruodžio 22 d. pateikė dokumentus, įrodančius, kad ji yra minėto turto savininkė (statybos leidimo Nr. ( - ) kopiją, atliktų darbų priėmimo aktų kopijas).

132.2. Atsakovė negalėjo priimti skundžiamo sprendimo, t. y. nuspręsti netenkinti pareiškėjos 2011 m. kovo 14 d. prašymo ir nepakeisti nekilnojamojo turto vidutinių rinkos (mokestinių) verčių, nes nepriėmė šio pareiškėjos prašymo nagrinėti iš esmės.

142.2.1. Iš sprendimo Nr. (1.1.31)s-2521 motyvų akivaizdu, kad atsakovė nusprendė nepriimti pareiškėjos 2011 m. kovo 14 d. prašymo nagrinėti iš esmės, nes nevertino su prašymu pateiktos nekilnojamojo turto (unikalūs Nr. ( - ), ( - ), ( - )) vertinimo ataskaitos ir nesprendė klausimo dėl individualiu vertinimo būdu nustatytos minėto turto vertės pripažinimo šio turto mokestine verte.

152.2.2. Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, sąlygos (prielaidos), kurioms esant nekilnojamojo turto mokestine verte gali būti pripažinta šio turto individualiu vertinimo būdu nustatyta vertė, yra (gali būti) tikrinamos tuo atveju, kai atitinkama mokesčio mokėtojo pateikta turto vertinimo ataskaita (prašymas turto vertintojui nekilnojamojo turto mokestine verte laikyti nekilnojamojo turto vertę, nustatytą atlikus nekilnojamojo turto individualų vertinimą) turto vertintojo yra priimta nagrinėti iš esmės (2010 m. liepos 28 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A-143-1089 2010)

16Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad prašymas toliau įstatyme reiškia prašymą nekilnojamojo turto mokestine verte laikyti nekilnojamojo turto vertę, nustatytą atlikus nekilnojamojo turto individualų vertinimą, kartu su šio nekilnojamojo turto individualaus vertinimo atskaita. Pagal Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 10 straipsnio 2 dalį prašymus turto vertintojas išnagrinėja ir sprendimą priima per 3 mėnesius nuo prašymo gavimo dienos.

17Taigi, darytina išvada, kad atsakovė turėtų nurodyti, kad nusprendžia nepriimti pareiškėjos 2011 m. kovo 14 d. prašymo nagrinėti iš esmės, bet negalėjo, vadovaudamasi Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 10 straipsnio 2 dalimi, priimti sprendimo netenkinti pareiškėjos prašymo ir nepakeisti minėto nekilnojamojo turto vidutinių rinkos (mokestinių) verčių.

182.3. Atsakovė privalėjo priimti 2011 m. kovo 14 d. pareiškėjos prašymą nagrinėti iš esmės, nes pareiškėja pateikė įrodymus, jog yra prašyme nurodyto nekilnojamojo turto savininkė.

192.3.1. Atsakovė nepagrįstai nurodė, kad pareiškėja negali būti laikoma nekilnojamojo turto savininke ir mokesčio mokėtoja, nes gatvių kaip nekilnojamojo turto nuosavybės teisės Nekilnojamojo turto registre neįregistruotos. Pagal Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 10 straipsnio 2 dalį prašymą turto vertintojui nekilnojamojo turto mokestine verte laikyti nekilnojamojo turto vertę, nustatytą atlikus nekilnojamojo turto individualų vertinimą, turi teisę pateikti nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojai (šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais – nekilnojamojo turto savininkai); pagal šio įstatymo 3 straipsnio 1 dalį, išskyrus nurodytas išimtis, nekilnojamojo turto mokestį moka nekilnojamojo turto savininkai. Taigi, nėra nustatyta, kad nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą turi būti įregistruotos, todėl pareigai mokėti nekilnojamojo turto mokestį atsirasti užtenka būti turto savininku. Pažymėtina, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. spalio 17 d. sprendime administracinėje byloje Nr. I-3394-171/2011 tarp tų pačių šalių nurodė, jog atsakovė nesiaiškino, ar ( - ), P. R. ir J. B. gatvių savininkė yra pareiškėja – UAB „Rodena“, ir nepagrįstai ginčijamame sprendime nurodė, jog pagrindas nenagrinėti pareiškėjos prašymo yra tas, kad Nekilnojamojo turto registre nėra įregistruotos pareiškėjos nuosavybės teisės į minėtą turtą.

20Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. kovo 31 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-575-662/2011, nuosavybės teisė į nekilnojamąjį turtą nėra siejama su to turto įregistravimu; nekilnojamojo turto mokestis buvo nustatytas už turtą, kuris priklauso nuosavybės teise, o ne už nuosavybės teise priklausantį registruotą turtą, todėl, byloje nesant duomenų, jog mokesčių administratoriaus nekilnojamojo turto mokesčiu apmokestintas pareiškėjo turtas jam nuosavybės teise nepriklausė, konstatuotina, kad pareiškėjui pagrįstai apskaičiuotas įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis.

212.3.2. Pareiškėjos nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą (unikalūs Nr.( - ), ( - ), ( - )) – gatves atsirado Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.47 straipsnio 4 punkto pagrindu (pagaminant naują daiktą). Taigi, pasigaminusi nurodytą nekilnojamąjį turtą, pareiškėja tapo jo savininkė. Pareiškėja pateikė atsakovei įrodymus pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 22 straipsnį, kad yra minėtų gatvių savininkė: statybos leidimą Nr. ( - ), atliktų darbų priėmimo aktų kopijas, tačiau atsakovė net nenurodė, kodėl šių įrodymų nelaiko tinkamais ir / ar pakankamais nustatyti, kad pareiškėja yra minėtų gatvių savininkė. Be to, atsakovė nepagrįstai nurodė, kad pareiškėja negali būti laikoma nei nekilnojamojo turto savininke, nei mokesčio mokėtoja, nes nepateikė statybos objekto – gatvių priėmimo ir perdavimo eksploatacijai akto. Pagal Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 4 straipsnį nekilnojamojo turto mokesčio objektas yra ir faktiškai naudojamas nekilnojamasis turtas, kurio statyba neužbaigta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatyta tvarka. Taigi, net jeigu statybos objektai (minėtos gatvės) nėra priimti ir perduoti eksploatacijai, už tokį turtą turi būti mokamas nekilnojamojo turto mokestis ir šį mokestį turi mokėti nekilnojamojo turto savininkai. Pripažinus, kad nuosavybės teisė atsiranda tik į užbaigtą statyti nekilnojamąjį turtą, būtų paneigta įstatymo leidėjo valia, kad ir už nebaigtus statyti nekilnojamojo turto objektus būtų mokamas nekilnojamojo turto mokestis (būtų neįmanoma įrodyti, kad tokie objektai turi savininkus).

222.3.3. Pažymėtina, kad pareiškėja už nekilnojamąjį turtą (unikalūs Nr. ( - ), ( - ), ( - )) teikė Valstybinei mokesčių inspekcijai nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijas ir mokėjo nekilnojamojo turto mokestį. Būdama nekilnojamojo turto mokesčio mokėtoja, pareiškėja turi pagrįstą teisę teikti atsakovei prašymą nekilnojamojo turto mokestine verte laikyti nekilnojamojo turto vertę, nustatytą atlikus nekilnojamojo turto individualų vertinimą. Atsakovė, nusprendusi nenagrinėti pareiškėjos 2011 m. kovo 14 d. prašymo iš esmės, pažeidė Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą tokią pareiškėjos teisę. Atsakovė 2011 m. kovo 14 d. prašymą turėjo išnagrinėti ir priimti sprendimą per 3 mėnesius (Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 10 straipsnio 2 dalis). todėl atsakovė įpareigotina prašymą išnagrinėti per 1 mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

23II

24Atsakovė – valstybės įmonė Registrų centras atsiliepime į pareiškėjos skundą (b. l. 81–82) nurodo, kad su pareiškėjos skundu nesutinka, prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą, pateikia tokius argumentus.

251. Pareiškėja skundžia Registrų centro 2012 m. vasario 29 d. sprendimą netenkinti pareiškėjos prašymo dėl nekilnojamojo turto – gatvių vidutinių rinkos (mokestinių) verčių pakeitimo pagal individualų vertinimą. Iš esmės toks pakeitimas neįmanomas, nes pareiškėja neįrodo prieš trečiuosius asmenis savo nuosavybės teisių. Leidimas statybai ir atliktų darbų aktai nesukuria nekilnojamojo daikto arba nekilnojamojo turto turinio, į kurį galėtų būti reiškiamos nuosavybės teisės. Nepabaigus (nedeklaravus pabaigus) gatvės statybos, kaip tai numato Statybos įstatymas, ji negali būti eksploatuojama, t. y. naudojama pagal paskirtį. Vadovaujantis Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 4 straipsnio nuostata (1 punktas), toks nenaudojamas turtas nėra nekilnojamojo turto mokesčio objektas, o nuosavybės teises į tokį turtą reiškiantis asmuo nėra nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojas. Sprendimas atsisakyti tenkinti pareiškėjos prašymą buvo priimtas, be kita ko, vadovaujantis Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – ir Kauno AVMI) 2011 m. birželio 10 d. paaiškinimu „Dėl UAB „Rodena“.

262. Pareiškėjos prašymas ir skundas neturi teisinio pagrindo, nes pareiškėjos nuosavybės teisė reiškiama į nebaigtą kurti, nenaudojamą nekilnojamąjį turtą, kuris nėra nekilnojamojo turto mokesčio objektas. Atsakovė nesutinka su pareiškėjos argumentu, kad nuosavybės teisės įrodymui prieš trečiuosius asmenis pakanka nuosavybės teisės įgijimo pagrindų. Nuosavybės teisės pagrindus pareiškėjos skunde įvardijamu atveju nustato Civilinio kodekso 4.47 straipsnio 4 punktas (pagaminant naują daiktą), bet naujas daiktas, naujas nekilnojamasis turtas dar nėra pagamintas, nėra pripažintas tinkamu naudoti.

273. Sisteminiu požiūriu vertinant teisės normas, nuosavybės teisės atsiradimas nėra pakankamas teisinis pagrindas tai teisei realizuoti ir išreikšti, jeigu ši teisė nėra įregistruota Nekilnojamojo turto registre. Toji teisė į nekilnojamuosius daiktus (turtą) turi būti įregistruota, kaip tai nustato Nekilnojamojo turto registro įstatymo 2, 3 ir 4 straipsniai. Civilinio kodekso 4.21 straipsnis aiškiai nustato, kad daiktinėms teisėms į nekilnojamuosius daiktus taikomas nekilnojamiesiems daiktams nustatytas teisinis režimas. Tas režimas yra susijęs su teisių registravimu Nekilnojamojo turto registre. Analogiškai nekilnojamojo turto valdymo ir nuosavybės teisė (ir prievolės, susijusios su nuosavybės teisėmis) atsiranda nuo šių teisių registravimo viešajame registre momento (Civilinio kodekso 4.27 straipsnis).

284. Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo aprėptyje nekilnojamasis turtas yra Nekilnojamojo turto registre registruojami patalpos, inžineriniai ir kiti statiniai (šio įstatymo 2 straipsnio 8 dalis); mokesčio objektas yra nekilnojamasis turtas, esantis Lietuvos Respublikoje, išskyrus nenaudojamą turtą, kurio statyba neužbaigta Statybos įstatyme nustatyta tvarka (4 straipsnio 1 punktas); mokestį moka nekilnojamojo turto savininkai – fiziniai ir juridiniai asmenys (3 straipsnio 1 dalis); mokestį apskaičiuoja, deklaruoja ir sumoka šio įstatymo 3 straipsnyje mokesčio mokėtoju nurodytas asmuo (12 straipsnio 1 dalis). Pareiškėja nepateikė naujomis sąlygomis ir aplinkybėmis po Nekilnojamo turto mokesčio įstatymo pakeitimo 2010 m. pabaigoje įsigaliojimo susiklosčiusių nuostatų – 2011 m. ir vėlesnio mokestinio laikotarpio ginčijamo nekilnojamojo turto mokestinės vertės deklaracijų, tuo patvirtindama savo kaip mokesčio mokėtojo nepakankamas pozicijas.

29III

301. Teismo posėdyje pareiškėjos – UAB „Rodena“ atstovas – advokatas Saulius Brazauskas (2012 m. balandžio 3 d. išrašas iš 2008 m. gruodžio 18 d. sutarties Nr. ( - )(b. l. 52)), remdamasis pareiškėjos skunde pateiktais argumentais, prašė skundą tenkinti.

312. Teismo posėdyje atsakovės – valstybės įmonės Registrų centro atstovai – šios institucijos Juridinio skyriaus vyriausiasis juriskonsultas Donatas Spurga (2012 m. rugpjūčio 22 d. įgaliojimas Nr. 5F-44 (b. l. 93)) bei Nekilnojamojo turto vertinimo departamento Vertinimo valstybės reikmėms skyriaus vyresnioji specialistė-juriskonsultė Justė Valančiauskienė (2012 m. rugpjūčio 21 d. įgaliojimas Nr. 5F-43 (b. l. 92)), remdamiesi atsiliepime į pareiškėjos skundą pateiktais argumentais, prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

32Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimo motyvus, įvertinęs rašytinius bylos įrodymus, teismo posėdyje pateiktus paaiškinimus, išanalizavęs ginčo teisinį santykį reglamentuojančius teisės aktus,

konstatuoja:

331. Šioje administracinėje byloje inter alia nustatyta:

341.1. Pareiškėja – UAB „Rodena“ pateikė atsakovei 2011 m. kovo 14 d. prašymą „Dėl nekilnojamojo turto vertės nustatymo pagal atliktą nekilnojamojo turto individualų vertinimą“ (b. l. 8–10), kuriame prašė UAB „Rodena“ priklausančio nekilnojamojo turto mokestine verte laikyti nekilnojamojo turto vertę, nustatytą individualaus nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymo metu: pastato-transformatorinės, esančio ( - ) g., Kaune (unikalus Nr. ( - )) – 44 800 Lt; nekilnojamojo turto – 1 316,42 m ilgio ( - ) g. (unikalus Nr. ( - )), esančios Kaune – 621 000 Lt, nekilnojamojo turto – J. B. g., (unikalus Nr. ( - )), esančios Kaune – 157 000 Lt, nekilnojamojo turto – 242,87 m. ilgio P. R. g. (unikalus Nr. ( - )), esančios Kaune – 144 000 Lt. Su prašymu pateikė minėto nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitą.

351.2. Valstybės įmonė Registrų centras 2011 m. gegužės 5 d. sprendime Nr. (1.1.31.)s-1886 „Dėl prašymo patikslinti mokestinę vertę“ (b. l. 11), be kita ko, nurodė, jog: Nekilnojamojo turto registre nekilnojamojo turto, unikalūs Nr. ( - ), ( - ), ( - ), nuosavybės teisės neįregistruotos; vadovaudamasi Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi, prašo iki 2011 m. gegužės 25 d. pateikti dokumentus, įrodančius, kad UAB „Rodena“ yra prašyme nurodyto nekilnojamojo turto mokesčio mokėtoja; dokumentų negavęs, Registrų centras priims sprendimą dėl mokestinių verčių, vadovaudamasis tyrimą informacija ir pateiktais dokumentais.

361.3. Valstybės įmonė Registrų centras 2011 m. birželio 13 d. sprendime Nr. (1.1.31.)s-2521 „Dėl prašymo“ (b. l. 12), be kita ko, nurodė: atsižvelgdama į Kauno AVMI atsakymą į paklausimą konstatuoja, jog pareiškėjos prašymas dėl nekilnojamojo turto Kaune, ( - ), P. R. ir J. B. gatvių, unikalūs Nr. ( - ), ( - ), ( - ), mokestinių verčių tikslinimo neturi teisinio pagrindo; Nekilnojamojo turto registre minėto nekilnojamojo turto nuosavybės teisės neįregistruotos; vadovaujantis Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 3, 4 straipsniais, 10 straipsnio 1, 2 dalimis, prašymas dėl minėto nekilnojamojo turto mokestinės vertės tikslinimo ar pakeitimo negali būti ir nebus nagrinėjamas.

371.4. Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą Nr. I-3394-171/2011 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-01575-2011-5) pagal pareiškėjos – UAB „Rodena“ skundą atsakovei – valstybės įmonei Registrų centrui, trečiajam suinteresuotam asmeniui – Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sprendimo Nr. (1.1.31.)s-2521 panaikinimo, įpareigojimo atsakovei išnagrinėti pareiškėjos 2011 m. kovo 14 d. prašymą bei priimti sprendimą dėl pareiškėjos nekilnojamojo turto (unikalūs Nr. ( - ), ( - ), ( - )) nekilnojamojo turto mokesčio mokestinių verčių ir išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priteisimu, 2011 m. spalio 17 d. sprendime panaikino sprendimą Nr. (1.1.31.)s-2521 ir įpareigojo atsakovę išnagrinėti pareiškėjos 2011 m. kovo 14 d. prašymą iš naujo (b. l. 13–17).

381.5. Valstybės įmonė Registrų centras 2011 m. gruodžio 6 d. rašte Nr. (1.1.31.)s-4989 „Dėl prašymo“ (b. l. 18), be kita ko, nurodė, jog, vykdant Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 17 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I-3394-171/2011, UAB „Rodena“ 2011 m. kovo 14 d. prašymas dėl ( - ), P. R. ir J. B. gatvių, unikalūs Nr. ( - ), ( - ), ( - ), mokestinių verčių nagrinėjamas iš naujo; vadovaujantis minėtu teismo sprendimu, UAB „Rodena“ prašoma per dvi savaites pateikti įrodymus (pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 22 straipsnio nuostatas), kad yra minėtų statinių – gatvių, unikalūs Nr. ( - ), ( - ), ( - ) savininkė; pateikus tokius įrodymus, bus nagrinėjama UAB „Rodena“ pateikta individualaus vertinimo ataskaita ir priimamas sprendimas dėl mokestinės vertės.

391.6. Pareiškėja su 2011 m. gruodžio 22 d. atsakymu pateikė atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Statybos leidimų ir infrastruktūros skyriaus 2005 m. birželio 30 d. išduotą statybos leidimą Nr. ( - ) (galiojimas – iki 2009 m. liepos 17 d.) (b. l. 20), kuriame, be kita ko, nurodyta, jog statytojas – UAB „Rodena“, statybos adresas – ( - ) g. 13A, 18A, 33A, 44A, 59A, 81A, J. B. g. 3A, 4A, 22, ( - ) 2A, ( - ), P. R. g. 4A, 15A, ( - ) g. 132A, Kaunas, statybos objektas – vandentiekio tinklai (nauja statyba IT) ir gatvių inžineriniai tinklai prie ( - ) g. (gatvių apšvietimo tinklai), ir atliktų darbų priėmimo aktus (b. l. 21–46).

401.7. Valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto mokesčių mokėtojų skundų ir prašymų nagrinėjimo komisija, vykdydama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 17 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I-3394-171/2011, vadovaudamasi Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymu, Nekilnojamojo turto vertinimo taisyklėmis, kitais teisės aktais bei valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-244 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčių mokėtojų skundų ir prašymų nagrinėjimo komisijos darbo reglamento“, veikdama Registrų centro vardu, išnagrinėjusi UAB „Rodena“ prašymą dėl nekilnojamojo turto – gatvių, unikalūs Nr. ( - ), ( - ), ( - ) mokestinės vertės patikslinimo, 2012 m. vasario 29 d. sprendime „Dėl mokestinės vertės“ (b. l. 6), vadovaudamasi Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 3 ir 10 straipsniais, remdamasi pareiškėjos pateiktais dokumentais, nusprendė netenkinti pareiškėjos prašymo ir nepakeisti nekilnojamojo turto Kaune, ( - ), P. R. ir J. B. gatvių, unikalūs Nr. ( - ), ( - ), ( - ), vidutinių rinkos (mokestinių) verčių. Sprendime, be kita, nurodyta, kad: pareiškėja 2011 m. gruodžio 6 d. rašte Nr. (1.1.31.)s-4989 paprašyta pateikti dokumentus, įrodančius, kad ji yra minėto nekilnojamojo turto savininkė; pareiškėja kaip įrodymą, kad yra minėto nekilnojamojo turto savininkė, pateikė statybos leidimą Nr. ( - ) ir atliktų darbų priėmimo aktų kopijas; statybos objekto – ( - ), P. R. ir J. B. gatvių, unikalūs Nr. ( - ), ( - ), ( - ), – priėmimo ir perdavimo eksploatacijai aktas nepateiktas, minėtų gatvių kaip nekilnojamojo turto nuosavybės teisės Nekilnojamojo turto registre neįregistruotos; pareiškėja negali būti laikoma nei nekilnojamojo turto savininke, nei mokesčio mokėtoja, kaip tai nustato Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 3 ir 10 straipsniai. Sprendime taip pat pateikta jo apskundimo tvarka.

411.8. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, atsakydama į pareiškėjos 2012 m. kovo 9 d. el. paklausimą, 2012 m. balandžio 6 d. rašte Nr. (32.40-PM)-RM-2067 „Dėl nekilnojamojo turto ir pelno mokesčio“ (b. l. 87), be kita ko, nurodė:

421.8.1. Bendrovė 2004–2008 m. vykdė gyvenamųjų namų kvartalo ir infrastruktūros statybos organizavimo darbus, turėdama tikslą parduoti pastatytus namus. Pagal gautą papildomą informaciją telefonu, gyvenamųjų namų kvartalo gatvės nuosavybės teise priklauso bendrovei, jos nebuvo perduotos savivaldybei ar parduotos gyvenamųjų namų savininkams. Nuo 2006 m. gyvenamųjų namų kvartalo gatvės naudojamos bendrovės ūkinėje komercinėje veikloje. Nekilnojamojo turto registre jos nebuvo įregistruotos, nes nebuvo sutvarkyti statinio pripažinto tinkamu naudoti dokumentai. Bendrovė mokėjo nekilnojamojo turto mokestį ir skaičiavo šio ilgalaikio turto nusidėvėjimą. 2011 m. bendrovė kreipėsi į valstybės įmonę Registrų centrą su prašymu perskaičiuoti minėto turto mokestines vertes pagal individualų vertinimą, tačiau valstybės įmonė Registrų centras atsisakė tai padaryti, motyvuodama tuo, kad bendrovė nėra šių gatvių savininkė. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. spalio 17 d. sprendime panaikino Registrų centro sprendimą ir įpareigojo išnagrinėti iš naujo prašymą dėl mokestinės vertės nustatymo, tačiau Registrų centras 2012 m. vasario 29 d. priėmė sprendimą mokestinių verčių neperskaičiuoti, nes gatvių kaip nekilnojamojo turto nuosavybės teisės Nekilnojamojo turto registre neįregistruotos. Pareiškėjos paklausime, be kita ko, prašoma paaiškinti, ar bendrovė turėtų patikslinti 2006–2011 m. nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijas ir neskaičiuoti nuo minėto turto nekilnojamojo turto mokesčio.

431.8.2. Pagal Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio 3 dalies nuostatas, galiojusias iki 2011 m. mokestinio laikotarpio pradžios, mokesčiu neapmokestinami tinkamais naudoti nepripažinti statiniai, jeigu jie nėra faktiškai naudojami. Lengvatos taikymas siejamas su dviem aplinkybėmis, t. y. statinio nepripažinimu tinkamu naudoti ir statinio faktišku nenaudojimu. Nuo 2011 m. sausio 1 d. pagal minėto įstatymo 4 straipsnį nekilnojamojo turto mokesčiu neapmokestinamas faktiškai nenaudojamas nekilnojamasis turtas, kurio statyba neužbaigta Statybos įstatyme nustatyta tvarka. Kaip UAB „Rodena“ teigia paklausime, nekilnojamas turtas, kuris nuosavybės teise priklauso bendrovei, nebuvo įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, nes nebuvo sutvarkyti statinio pripažinto tinkamu naudoti dokumentai, tačiau bendrovė šį turtą naudojo, jis nebuvo perduotas gyvenamųjų savininkams ar savivaldybei, todėl bendrovė, vadovaudamasi minėtomis išdėstytomis Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo nuostatomis, turėjo už 2006–2011 m. mokėti nekilnojamojo turto mokestį įstatyme nustatyta tvarka.

442. Nagrinėjamoje administracinėje byloje, be kita ko, sprendžiama, ar valstybės įmonės Registrų centro 2012 m. vasario 29 d. sprendimas „Dėl mokestinės vertės“ (b. l. 6) yra teisėtas ir pagrįstas. Skundžiamame sprendime nurodoma, jog statybos objekto – gatvių – priėmimo ir perdavimo eksploatacijai aktas nepateiktas, minėtų gatvių kaip nekilnojamojo turto nuosavybės teisės Nekilnojamojo turto registre neįregistruotos; pareiškėja negali būti laikoma nei nekilnojamojo turto savininke, nei mokesčio mokėtoja, kaip tai nustato Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 3 ir 10 straipsniai.

45Pareiškėja – UAB „Rodena“ teigia, esą, ji yra Kauno mieste esančių (duomenys neskelbtini), P. R. ir J. B. gatvių (unikalūs numeriai ( - ), ( - ), ( - )) savininkė. Teismas nesutinka su tokia pozicija. Pagal Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 2 straipsnio 2 dalį gatvė – tai kelias ar jo ruožas, esantis miesto ar kaimo gyvenamosios vietovės teritorijoje, paprastai turintis pavadinimą. Kelių įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatyta, jog viešieji keliai yra gatvės gyvenamosiose vietovėse, o šio įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje – kad vietinės reikšmės viešieji keliai ir gatvės nuosavybės teise priklauso savivaldybėms. Taigi, iš nurodytojo teisinio reguliavimo akivaizdu, kad Kauno miesto gatvės negali nuosavybės teisėmis priklausyti privatiems juridiniams asmenims, o UAB „Rodena“ yra privatus ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo (žr. UAB „Rodena“ įstatus (b. l. 58–75)).

463. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus konstatuotina, kad valstybės įmonės Registrų centro 2012 m. vasario 29 d. sprendimas „Dėl mokestinės vertės“ iš esmės yra pagrįstas, todėl teisėtas, kurio naikinti nėra teisinio pagrindo.

474. Pareiškėjos prašymas įpareigoti atsakovę per 1 mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos iš esmės išnagrinėti pareiškėjos 2011 m. kovo 14 d. prašymą kartu su nekilnojamojo turto (unikalūs Nr. ( - ), ( - ), ( - )), esančio Kaune, individualaus vertinimo ataskaita ir priimti sprendimą dėl mokestinės vertės tėra išvestinis iš pagrindinio reikalavimo panaikinti valstybės įmonės Registrų centro 2012 m. vasario 29 d. sprendimą „Dėl mokestinės vertės“. Todėl, palikus nepakeistą valstybės įmonės Registrų centro 2012 m. vasario 29 d. sprendimą „Dėl mokestinės vertės“, pareiškėjos prašymas įpareigoti atsakovę per 1 mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos iš esmės išnagrinėti pareiškėjos 2011 m. kovo 14 d. prašymą kartu su nekilnojamojo turto (unikalūs Nr. ( - ), ( - ), ( - )), esančio Kaune, individualaus vertinimo ataskaita ir priimti sprendimą dėl mokestinės vertės atmetamas kaip nepagrįstas.

485. Pareiškėja – UAB „Rodena“ prašo priteisti iš atsakovės išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1 dalį proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Kadangi UAB „Rodena“ skundas nepatenkintas, tai netenkinamas ir jos prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas.

49Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1 dalimi, 85–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 127 ir 129 straipsniais,

Nutarė

50Pareiškėjos – UAB „Rodena“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

51Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I... 4. 1. Pareiškėja – UAB „Rodena“ (toliau – ir pareiškėja) su skundu (b.... 5. 1.1. panaikinti atsakovės – valstybės įmonės Registrų centro (toliau –... 6. 1.2. įpareigoti atsakovę per 1 mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo... 7. 1.3. priteisti iš atsakovės išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu.... 8. 2. Pareiškėja skunde nurodo, kad valstybės įmonės Registrų centro... 9. 2.1. Dėl faktinių aplinkybių... 10. 2011 m. kovo 14 d. pareiškėja kreipėsi į atsakovę, prašydama jai... 11. Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs administracinę... 12. Atsakovė 2011 m. gruodžio 6 d. sprendime Nr. (1.1.31.)s-4989 informavo, kad,... 13. 2.2. Atsakovė negalėjo priimti skundžiamo sprendimo, t. y. nuspręsti... 14. 2.2.1. Iš sprendimo Nr. (1.1.31)s-2521 motyvų akivaizdu, kad atsakovė... 15. 2.2.2. Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, sąlygos... 16. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 8 straipsnio 2... 17. Taigi, darytina išvada, kad atsakovė turėtų nurodyti, kad nusprendžia... 18. 2.3. Atsakovė privalėjo priimti 2011 m. kovo 14 d. pareiškėjos prašymą... 19. 2.3.1. Atsakovė nepagrįstai nurodė, kad pareiškėja negali būti laikoma... 20. Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. kovo 31 d.... 21. 2.3.2. Pareiškėjos nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą (unikalūs... 22. 2.3.3. Pažymėtina, kad pareiškėja už nekilnojamąjį turtą (unikalūs Nr.... 23. II... 24. Atsakovė – valstybės įmonė Registrų centras atsiliepime į pareiškėjos... 25. 1. Pareiškėja skundžia Registrų centro 2012 m. vasario 29 d. sprendimą... 26. 2. Pareiškėjos prašymas ir skundas neturi teisinio pagrindo, nes... 27. 3. Sisteminiu požiūriu vertinant teisės normas, nuosavybės teisės... 28. 4. Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo aprėptyje nekilnojamasis turtas yra... 29. III... 30. 1. Teismo posėdyje pareiškėjos – UAB „Rodena“ atstovas – advokatas... 31. 2. Teismo posėdyje atsakovės – valstybės įmonės Registrų centro... 32. Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimo motyvus, įvertinęs rašytinius... 33. 1. Šioje administracinėje byloje inter alia nustatyta:... 34. 1.1. Pareiškėja – UAB „Rodena“ pateikė atsakovei 2011 m. kovo 14 d.... 35. 1.2. Valstybės įmonė Registrų centras 2011 m. gegužės 5 d. sprendime Nr.... 36. 1.3. Valstybės įmonė Registrų centras 2011 m. birželio 13 d. sprendime Nr.... 37. 1.4. Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs... 38. 1.5. Valstybės įmonė Registrų centras 2011 m. gruodžio 6 d. rašte Nr.... 39. 1.6. Pareiškėja su 2011 m. gruodžio 22 d. atsakymu pateikė atsakovei Kauno... 40. 1.7. Valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto mokesčių... 41. 1.8. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų... 42. 1.8.1. Bendrovė 2004–2008 m. vykdė gyvenamųjų namų kvartalo ir... 43. 1.8.2. Pagal Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio 3 dalies... 44. 2. Nagrinėjamoje administracinėje byloje, be kita ko, sprendžiama, ar... 45. Pareiškėja – UAB „Rodena“ teigia, esą, ji yra Kauno mieste esančių... 46. 3. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus konstatuotina, kad valstybės... 47. 4. Pareiškėjos prašymas įpareigoti atsakovę per 1 mėnesį nuo teismo... 48. 5. Pareiškėja – UAB „Rodena“ prašo priteisti iš atsakovės išlaidas,... 49. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 50. Pareiškėjos – UAB „Rodena“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 51. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali...