Byla A-1195-756/2015
Dėl įsakymo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas), Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (pranešėja) ir Skirgailės Žalimienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo M. Š. atstovo advokato M. Š. prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo, nagrinėjant administracinę bylą Nr. A-1195-756/2015 pagal pareiškėjo M. Š. skundą atsakovui Kauno apylinkės teismui, trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai dėl įsakymo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas M. Š. kreipėsi į teismą su skundu (I t., b. l. 9–12), prašydamas: 1) panaikinti 2014 m. gegužės 23 d. Kauno apylinkės teismo pirmininko įsakymą Nr. P-56 „Dėl asmens nepriėmimo į teismo kanclerio pareigas“; 2) įpareigoti Kauno apylinkės teismo pirmininką priimti sprendimą dėl M. Š. paskyrimo į Kauno apylinkės teismo kanclerio pareigas.

5Atsakovas Kauno apylinkės teismas su skundu nesutiko ir atsiliepime (I t., b. l. 19–25) prašė pareiškėjo skundo netenkinti.

6Kauno apygardos administracinis teismas 2014 m. lapkričio 3 d. sprendimu (I t., b. l. 96–103) pareiškėjo M. Š. skundą tenkino iš dalies: panaikino Kauno apylinkės teismo pirmininko 2014 m. gegužės 23 d. įsakymą Nr. P-56 „Dėl asmens nepriėmimo į teismo kanclerio pareigas“; įpareigojo Kauno apylinkės teismo pirmininką iš naujo svarstyti klausimą dėl M. Š. paskyrimo į Kauno apylinkės teismo kanclerio pareigas.

7Apeliacinius skundus teismui pateikė trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (I t., b. l. 111–116) bei atsakovas Kauno apylinkės teismas (I t., b. l. 120–131), kurie prašė Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 3 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą atmesti.

8Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. kovo 30 d. nutartimi (I t., b. l. 156–169), priimtoje administracinėje byloje Nr. A-1195-756/2015, nutarė trečiojo suinteresuoto asmens apeliacinio skundo bei atsakovo apeliacinius skundus atmesti ir Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 3 d. sprendimą paliko nepakeistą.

9II.

10Kauno apygardos administraciniame teisme 2015 m. balandžio 8 d. buvo gautas pareiškėjo M. Š., atstovaujamo advokato M. Š., prašymas dėl išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu administracinėje byloje Nr. 1-3099-423/2014, priteisimu (I t., b. l. 173).

11Šiame prašyme pareiškėjo atstovas nurodė, kad suteikė klientui šias paslaugas: 1) parengė skundą dėl Kauno apylinkės teismo pirmininko sprendimo; 2) surašė atsiliepimą į apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 3 d. sprendimo. Už šias paslaugas pareiškėjo atstovas prašo M. Š. naudai priteisti 605 Eur su PVM už išlaidas, patirtas apmokant advokato suteiktą teisinę pagalbą.

12Kauno apygardos administraciniame teisme 2015 m. balandžio 14 d. gautas pareiškėjo atstovo advokato M. Š. patikslintas prašymas (I t., b. l. 182), kuriame nurodoma, kad skundo dėl Kauno apylinkės teismo pirmininko sprendimo panaikinimo parengimas vertinamas 360 Eur (3,5 val.), o atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimas – 245 Eur (2,5 val.).

13III.

14Kauno apygardos administracinis teismas 2015 m. gegužės 7 d. nutartimi (I t., b. l. 193–195) prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų tenkino iš dalies, t. y. priteisė pareiškėjo M. Š. naudai iš atsakovo Kauno apylinkės teismo 360 Eur su bylos nagrinėjimu pirmosios instancijos teisme susijusių išlaidų, o pareiškėjo prašymo dalį dėl teismo išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, perdavė pagal kompetenciją spręsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

15Atsakovas Kauno apylinkės teismas apeliacinės instancijos teismui pateikė atsiliepimą į pareiškėjo prašymo atlyginti bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme, dalį. Šiame atsiliepime atsakovas pažymi, kad pareiškėjo reikalavimai tenkinti tik iš dalies, todėl pareiškėjui turėtų būti priteista proporcinga tenkintų reikalavimų daliai teismo išlaidų suma.

16Trečiasis suinteresuotas asmuo Specialiųjų tyrimų tarnyba prašė bylinėjimosi išlaidas pareiškėjo naudai priteisti tik iš atsakovo Kauno apylinkės teismo arba, jeigu teismas nuspręstų išlaidas priteisti tiek iš atsakovo, tiek iš trečiojo suinteresuoto asmens, sumažinti priteistinų bylinėjimosi išlaidų sumą atitinkamai tenkintų reikalavimų daliai.

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18IV.

19Nuo 2016 m. liepos 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas (toliau – ir ABTĮ) (2016 m. birželio 2 d. ABTĮ Nr. XII-2399). Vadovaudamasi minėto įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi, kuri nustato jo įgyvendinimo tvarką, teisėjų kolegija pareiškėjo prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo išnagrinėjo atsižvelgdama į ABTĮ, galiojusio iki 2016 m. liepos 1 d., nustatytas taisykles.

20ABTĮ 44 straipsnio 1 dalis nustato, jog proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. ABTĮ 44 straipsnio 6 dalyje nustatyta proceso šalies, kurios naudai priimtas sprendimas, teisė reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį, šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip nustatyta Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos).

21Byloje nustatyta, jog pareiškėjas M. Š. kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti 2014 m. gegužės 23 d. Kauno apylinkės teismo pirmininko įsakymą Nr. P-56 „Dėl asmens nepriėmimo į teismo kanclerio pareigas“ bei įpareigoti Kauno apylinkės teismo pirmininką priimti sprendimą dėl M. Š. paskyrimo į Kauno apylinkės teismo kanclerio pareigas. Kauno apygardos administracinis teismas 2014 m. lapkričio 3 d. sprendimu iš dalies patenkino pareiškėjo M. Š. skundą ir panaikino Kauno apylinkės teismo pirmininko 2014 m. gegužės 23 d. įsakymą Nr. P-56 bei įpareigojo Kauno apylinkės teismo pirmininką iš naujo svarstyti klausimą dėl M. Š. paskyrimo į Kauno apylinkės teismo kanclerio pareigas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. kovo 30 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-1195-756/2015 netenkino trečiojo suinteresuoto asmens bei atsakovo apeliacinių skundų ir Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 3 d. sprendimą paliko nepakeistą. Vadinasi, galutiniu teismo sprendimu, t. y. LVAT 2015 m. kovo 30 d. nutartimi, tenkinta 75 procentai pareiškėjo skundo reikalavimų.

22Atsižvelgusi į išdėstytą, apeliacinio teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas M. Š. turi teisę į 75 procentus bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, atlyginimą.

23Iš teismui pateikto prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo (I t., b. l. 173, 182) matyti, jog pareiškėjas prašo jo naudai priteisti 245 Eur išlaidų už advokato pagalbą surašant atsiliepimą į apeliacinį skundą.

24Pareiškėjo atsiliepimą į apeliacinį skundą (surašytas 2014 m. gruodžio 4 d., teismui pateiktas – 2014 m. gruodžio 9 d.) surašė advokatas M. Š., atstovaujantis pareiškėjo interesus pagal 2014 m. rugpjūčio 20 d. sudarytą teisinių paslaugų sutartį Nr. 357 (I t., b. l. 50–51).

25Į bylą kartu su prašymu dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo pateikta PVM sąskaita faktūra MŠ2015 Nr. 017 (I t., b. l. 175), kurioje nurodyta, kad M. Š. advokatas M. Š. 2015 m. sausio 30 d. išrašė sąskaitą 605 Eur sumai už suteiktas teisines paslaugas. Iš advokato M. Š. pasirašyto 2015 m. balandžio 2 d. pinigų priėmimo kvito (Serija LAT Nr. 386190) (I t., b. l. 174) matyti, jog pareiškėjas M. Š. minėtam advokatui sumokėjo 605 Eur (pareiškėjo atstovas 2015 m. balandžio 14 d. teismui pateiktame patikslintame prašyme dėl teismo išlaidų atlyginimo patikslino, jog už pirmosios instancijos teismui rengtą skundą pareiškėjas sumokėjo 360 Eur, o už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą – 245 Eur).

26Kadangi teisinės paslaugos, už kurias prašoma priteisti patirtas išlaidas, suteiktos 2014 m. gruodžio mėnesį, nagrinėjamoje byloje aktuali iki 2015 m. kovo 20 d. galiojusių Rekomendacijų 7 punkto redakcija, kurioje buvo nustatyta, kad rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2014 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. 972 nuo 2014 m. spalio 1 d. patvirtino 1 035 Lt MMA. Pagal Rekomendacijų 8.11 punktą maksimali rekomenduojama priteisti suma už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą yra 1 552,5 Lt (1.5 x 1 035 Lt) arba 449,64 Eur. Taigi, pareiškėjo prašoma 245 Eur suma už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą neviršija numatytos Rekomendacijose.

27Atsižvelgus į tai, kad nagrinėjamoje byloje tenkinta 75 procentai pareiškėjo skundo reikalavimų, pareiškėjo naudai iš atsakovo Kauno apylinkės teismo priteisiama 183,75 Eur (245 Eur x 0,75) išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

28Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, 133 straipsniu teisėjų kolegija

Nutarė

29Pareiškėjo M. Š. prašymą patenkinti iš dalies.

30Priteisti M. Š. iš atsakovo Kauno apylinkės teismo 183,75 Eur (vieną šimtą aštuoniasdešimt tris eurus ir septyniasdešimt penkis centus) teismo išlaidoms, patirtoms nagrinėjant apeliacinėje instancijoje administracinę bylą Nr. A-1195-756/2015, atlyginti.

31Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas M. Š. kreipėsi į teismą su skundu (I t.,... 5. Atsakovas Kauno apylinkės teismas su skundu nesutiko ir atsiliepime (I t., b.... 6. Kauno apygardos administracinis teismas 2014 m. lapkričio 3 d. sprendimu (I... 7. Apeliacinius skundus teismui pateikė trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos... 8. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. kovo 30 d. nutartimi (I... 9. II.... 10. Kauno apygardos administraciniame teisme 2015 m. balandžio 8 d. buvo gautas... 11. Šiame prašyme pareiškėjo atstovas nurodė, kad suteikė klientui šias... 12. Kauno apygardos administraciniame teisme 2015 m. balandžio 14 d. gautas... 13. III.... 14. Kauno apygardos administracinis teismas 2015 m. gegužės 7 d. nutartimi (I t.,... 15. Atsakovas Kauno apylinkės teismas apeliacinės instancijos teismui pateikė... 16. Trečiasis suinteresuotas asmuo Specialiųjų tyrimų tarnyba prašė... 17. Teisėjų kolegija... 18. IV.... 19. Nuo 2016 m. liepos 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos Lietuvos Respublikos... 20. ABTĮ 44 straipsnio 1 dalis nustato, jog proceso šalis, kurios naudai priimtas... 21. Byloje nustatyta, jog pareiškėjas M. Š. kreipėsi į... 22. Atsižvelgusi į išdėstytą, apeliacinio teismo teisėjų kolegija... 23. Iš teismui pateikto prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo (I t., b.... 24. Pareiškėjo atsiliepimą į apeliacinį skundą (surašytas 2014 m. gruodžio... 25. Į bylą kartu su prašymu dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo pateikta PVM... 26. Kadangi teisinės paslaugos, už kurias prašoma priteisti patirtas išlaidas,... 27. Atsižvelgus į tai, kad nagrinėjamoje byloje tenkinta 75 procentai... 28. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 29. Pareiškėjo M. Š. prašymą patenkinti iš dalies.... 30. Priteisti M. Š. iš atsakovo Kauno apylinkės teismo... 31. Nutartis neskundžiama....