Byla 2YT-39230-595/2016
Dėl pripažinimo neveiksniu ir globos nustatymo, dalyvaujant suinteresuotiems asmenims S. K., D. K. ir D. K., išvadą teikiančiai valstybės institucijai - Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyriui

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė,

2sekretoriaujant Linai Pečiūrienei,

3dalyvaujant pareiškėjai K. K.,

4suinteresuoto asmens atstovui advokatui A. C.,

5išvadą teikiančios institucijos atstovei E. B.,

6viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos K. K. pareiškimą dėl pripažinimo neveiksniu ir globos nustatymo, dalyvaujant suinteresuotiems asmenims S. K., D. K. ir D. K., išvadą teikiančiai valstybės institucijai - Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyriui,

Nustatė

7pareiškėja kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas pripažinti sutuoktinį S. K. neveiksniu turtinių santykių srityje ir asmeninių neturtinių santykių srityse, nustatyti jam globą ir jo globėju paskirti pareiškėją. Nurodo, kad S. K. negali suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti. Jis po insulto 3,5 metų guli ant patalo, nekalba, nevaldo rankų.

8Suinteresuoto asmens S. K. atstovas pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriame nurodė, kad galutinę poziciją dėl pritarimo pareiškimui išdėstys teismo posėdžio metu (b.l. 100-101).

9Pareiškėja teismo posėdyje palaikė pareiškime išdėstytą prašymą pripažinti sutuoktinį neveiksniu turtinių santykių srityje ir asmeninių neturtinių santykių srityse, nustatyti jam globą ir ją paskirti sutuoktinio globėja. Nurodė, kad jau daugiau kaip 10 metų rūpinasi sutuoktiniu, nes jis yra gulintis patale, nekalba, nejuda, pakelia tik ranką. Jam reikalinga visiška priežiūra, nes jis iš viso negali pasirūpinti savimi.

10Teismo posėdžio metu suinteresuoto asmens S. K. atstovas advokatas pareiškimą dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu visose turtinių ir neturtinių santykių srityse palaikė ir prašė tenkinti.

11Išvadą teikiančios institucijos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyriaus atstovė pareiškėjos pareiškimą palaikė, prašė jį tenkinti.

12Pareiškimas tenkintinas.

13Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad S. K. yra pareiškėjos sutuoktinis (b. l. 4). Iš Specialiųjų poreikių nustatymo pažymos SP Nr.080320 nustatyta, kad S. K. neterminuotai nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis nuo 2015-01-08 (b. l. 7). Iš į bylą pateiktos Darbingumo lygio pažymos nustatyta, kad S. K. yra nedarbingas, jis netekęs 90 procentų darbingumo (b.l. 6).

14Iš bylos medžiagos nustatyta, kad S. K. diagnozuota polietologinės kilmės demensija, lėtinė galvos smegenų išemija, liekamieji reiškiniai po persirgto insulto su sensomotorine afazija (b.l. 8-20).

15Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveiktos departamento skyriaus 2016-09-19 išvadoje Nr. 130-377 „Dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus“, nurodoma, kad S. K. negeba pasirūpinti savimi ir priimti kasdienių sprendimų: 1) turtinių santykių srityje (asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkyme susijusiame su smulkiais ir buitiniais sandoriais; lizingo, daiktų pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutarčių sudarymu, paskolų, vartojimo kredito sutarčių sudarymu; kilnojamojo ir nekilnojamojo turto naudojimo, valdymo ir disponavimo; paveldėjimo teisiniuose santykiuose, dalyvavime ūkinėje komercinėje veikloje); 2) asmeninių neturtinių santykių srityse (savitvarkos įgūdžių (būsto priežiūra), sveikatos priežiūros; šeimos santykių, asmens gebėjimo būti globėju (rūpintoju), pagalbininku pagal sutartį dėl pagalbos priimant sprendimus; darbo teisinių santykių) (b. l. 53-55).

162016-11-28 teismo nutartimi suinteresuotam asmeniui S. K. buvo paskirta teismo psichiatrijos ekspertizė (b. l. 65-66).

17Pagal 2016-11-08 Teismo psichiatrijos ekspertizės akte Nr. TPE-1792016 pateiktas išvadas, S. K. konstatuotas lėtinis progresuojantis psichikos sutrikimas - demencija, sergant Hantingtono liga, todėl S. K. dėl savo psichikos sveikatos būsenos (demencijos) negali suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti jokiose turtinių bei asmeninių neturtinių santykių srityse (b. l. 76-79). Tokia teismo ekspertizės akto išvada teismas neturi pagrindo abejoti, kadangi S. K. psichinės sveikatos sutrikimą patvirtina ir byloje pateikti medicininiai dokumentai (CPK 185 str.).

18Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau – ir CK) asmens veiksnumas apibrėžiamas kaip fizinio asmens galimybė savarankiškai ir visa apimtimi įgyti, įgyvendinti savo teises ir prisiimti pareigas bei savarankiškai atsakyti už jų nevykdymą (CK 2.5 str.). CK 2.10 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad fizinis asmuo, kuris dėl psichikos sutrikimo negali suprasti savo veiksmų tam tikroje srityje reikšmės ar jų valdyti, gali būti teismo tvarka pripažintas neveiksniu toje srityje. Atsižvelgiant į byloje surinktus duomenis, šalių, išvadą teikiančios institucijos atstovės paaiškinimus ir remiantis teismo psichiatrijos ekspertų išvada, darytina išvada, kad S. K. dėl psichinės sveikatos būklės negali suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti visose turtinių santykių ir asmeninių neturtinių santykių srityse. Tiek išvadą teikiančios institucijos, tiek ekspertų išvadose yra konkrečiai detalizuojamos asmens gebėjimų pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus sritys, todėl teismas, siekdamas užtikrinti neįgaliųjų visapusišką ir lygiateisį naudojimąsi visomis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėms, pagarbą šių asmenų prigimtiniam orumui, sprendžia, jog asmuo pripažintinas neveiksniu specialistų įvardintose konkrečiose srityse.

19Nurodytos aplinkybės pagal CK 2.10 str. nuostatas sudaro pagrindą S. K. pripažinti neveiksniu turtinių santykių srityse: asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkyme, susijusiame su smulkiais buitiniais sandoriais (maisto produktų įsigijimas, sumokėjimas už komunalines paslaugas ir pan.); asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkyme, susijusiame su lizingo, daiktų pirkimo–pardavimo išsimokėtinai sutarčių sudarymu, paskolų, vartojimo kreditų sutarčių sudarymu ir pan.; kilnojamojo ir nekilnojamojo turto naudojime, valdyme ir disponavime juo (turto pirkimo–pardavimo, nuomos, dovanojimo, įkeitimo sandoriai ir kt.); paveldėjimo teisiniuose santykiuose (palikimo priėmimas, testamento sudarymas ir kt.); dalyvavime ūkinėje komercinėje veikloje (juridinių asmenų steigimas, buvimas juridinio asmens dalyviu, vertimasis individualia veikla ir kt.), ir asmeninių neturtinių santykių srityse: savitvarkos įgūdžių srityje (tinkama gyvenamojo būsto priežiūra ir pan.); sveikatos priežiūros srityje (kreipimasis dėl sveikatos priežiūros paslaugų, gebėjimas naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų poreikio įvertinimas ir pan.); šeimos santykių srityje (santuokos sudarymas, asmens gebėjimas įgyvendinti tėvų valdžią – auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, įvaikinti ir kt.); asmens gebėjime būti globėju (rūpintoju), pagalbininku pagal sutartį dėl pagalbos priimant sprendimus; darbo teisinių santykių srityse (asmens gebėjimas sudaryti darbo sutartį, atitinkančią jo galimybes, poreikius ir pan.) (Neįgaliųjų teisių konvencijos 1 str. 1 d., CK 2.10 str., Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015-12-10 įsakymo Nr. A1-742 dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo 10 p.).

20CPK 468 str. 4 d. nustatyta, kad teismo sprendimu, kuriuo asmuo pripažįstamas neveiksniu tam tikroje srityje, gali būti išsprendžiamas ir globos nustatymo ar globėjo šiam asmeniui paskyrimo klausimai.

21Sutinkamai su LR CK 3.238 str. 1 d, 3.245 str. 1 d. nuostatomis, globa yra nustatoma siekiant įgyvendinti, apsaugoti ir apginti neveiksnaus fizinio asmens teises ir interesus. Tais atvejais, kai neveiksnus ar ribotai veiksnus asmuo turi nekilnojamųjų ar kilnojamųjų daiktų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra (įmonė, žemė, pastatas ir kt.), teismas savo nutartimi paskiria turto administratorių. Turto administratoriumi gali būti skiriamas globėjas (rūpintojas) arba kitas asmuo. Turto administratoriui yra taikomi šio kodekso normų nustatyti globėjo ir rūpintojo veiksmų apribojimai.

22Pareiškėja sutinka būti paskirta savo sutuoktinio globėja. Nustatyta, kad K. K. tinkamai rūpinasi S. K., kartu su juo gyvena. Duomenų apie K. K. ydingus polinkius, žalingus įpročius, teistumus nėra, pagal sveikatos būklę gali būti globėja. Daugiau asmenų, norinčių būti S. K. globėjais, nėra. Socialinės paramos skyrius rekomenduoja teismui K. K. paskirti S. K. globėja (b.l. 102-105).

23Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, nustatytina globa S. K. ir jo globėju bei turto administratoriumi skirtina K. K. (CK 3.238 straipsnis, 3.242 straipsnis).

24K. K. išaiškintos jos teisės ir pareigos, numatytos Lietuvos Respublikos CK 3.240 str., 3.243 str., 6.244 str., 3.245 str., 3.246 str..

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268, 270, 468, 469 straipsniais, teismas

Nutarė

26pareiškimą tenkinti.

27Pripažinti S. K., a.k. ( - ) neveiksniu asmens gebėjimų pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus srityse:

28turtinių santykių srityse - asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkyme, susijusiame su smulkiais buitiniais sandoriais (maisto produktų įsigijimas, sumokėjimas už komunalines paslaugas ir pan.); asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkyme, susijusiame su lizingo, daiktų pirkimo–pardavimo išsimokėtinai sutarčių sudarymu, paskolų, vartojimo kreditų sutarčių sudarymu ir pan.; kilnojamojo ir nekilnojamojo turto naudojime, valdyme ir disponavime juo (kilnojamojo/nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo, nuomos, dovanojimo, įkeitimo sandoriai ir kt.); paveldėjimo teisiniuose santykiuose (palikimo priėmimas, testamento sudarymas ir kt.); dalyvavime ūkinėje komercinėje veikloje (juridinių asmenų steigimas, buvimas juridinio asmens dalyviu, vertimasis individualia veikla ir kt.);

29asmeninių neturtinių santykių srityse - savitvarkos įgūdžių srityje (tinkama gyvenamojo būsto priežiūra ir pan.); sveikatos priežiūros srityje (kreipimasis dėl sveikatos priežiūros paslaugų, gebėjimas naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų poreikio įvertinimas ir pan.); šeimos santykių srityje (santuokos sudarymas, asmens gebėjimas įgyvendinti tėvų valdžią – auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, įvaikinti ir kt.); asmens gebėjime būti globėju (rūpintoju), pagalbininku pagal sutartį dėl pagalbos priimant sprendimus; darbo teisinių santykių srityse (asmens gebėjimas sudaryti darbo sutartį, atitinkančią jo galimybes, poreikius ir pan.).

30Nustatyti S. K., a.k. ( - ) globą šio sprendimo rezoliucinėje dalyje nurodytose asmens gebėjimų pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus srityse, jo globėju ir jam priklausančio turto administratoriumi paskirti pareiškėją K. K., a.k. ( - )

31Teismo sprendimo kopiją ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jo įsiteisėjimo išsiųsti Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro tvarkymo įstaigai.

32Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė,... 2. sekretoriaujant Linai Pečiūrienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjai K. K.,... 4. suinteresuoto asmens atstovui advokatui A. C.,... 5. išvadą teikiančios institucijos atstovei E. B.,... 6. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos... 7. pareiškėja kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas pripažinti... 8. Suinteresuoto asmens S. K. atstovas pateikė atsiliepimą į pareiškimą,... 9. Pareiškėja teismo posėdyje palaikė pareiškime išdėstytą prašymą... 10. Teismo posėdžio metu suinteresuoto asmens S. K. atstovas advokatas... 11. Išvadą teikiančios institucijos Vilniaus miesto savivaldybės... 12. Pareiškimas tenkintinas.... 13. Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad... 14. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad S. K. diagnozuota polietologinės kilmės... 15. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveiktos... 16. 2016-11-28 teismo nutartimi suinteresuotam asmeniui S. K. buvo paskirta teismo... 17. Pagal 2016-11-08 Teismo psichiatrijos ekspertizės akte Nr. TPE-1792016... 18. Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau – ir CK) asmens veiksnumas... 19. Nurodytos aplinkybės pagal CK 2.10 str. nuostatas sudaro pagrindą S. K.... 20. CPK 468 str. 4 d. nustatyta, kad teismo sprendimu, kuriuo asmuo pripažįstamas... 21. Sutinkamai su LR CK 3.238 str. 1 d, 3.245 str. 1 d. nuostatomis, globa yra... 22. Pareiškėja sutinka būti paskirta savo sutuoktinio globėja. Nustatyta, kad... 23. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, nustatytina globa S. K. ir jo... 24. K. K. išaiškintos jos teisės ir pareigos, numatytos Lietuvos Respublikos CK... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268, 270,... 26. pareiškimą tenkinti.... 27. Pripažinti S. K., a.k. ( - ) neveiksniu asmens gebėjimų pasirūpinti savimi... 28. turtinių santykių srityse - asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkyme,... 29. asmeninių neturtinių santykių srityse - savitvarkos įgūdžių srityje... 30. Nustatyti S. K., a.k. ( - ) globą šio sprendimo rezoliucinėje dalyje... 31. Teismo sprendimo kopiją ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jo... 32. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...