Byla Ik-1154-189/2011
Dėl potvarkio panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų, Liudos Arlauskienės, Violetos Balčytienės ir Broniaus Januškos (pirmininko ir pranešėjo) sekretoriaujant Daliai Kalantienei, dalyvaujant pareiškėjo R. U. atstovui advokatui Mindaugui Vaičiūnui, atsakovės Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovei Irutei Osičnienei, trečiojo suinteresuoto asmens Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovams Gintarui Venskui ir Rasai Račkytei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo R. U. skundą atsakovei Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, (tretysis suinteresuotas asmuo Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos) dėl potvarkio panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3pareiškėjas su skundu ( t. I, b. l. 1-8) kreipėsi į teismą prašydamas:

41) panaikinti 2010 m. spalio 8 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkį Nr. 4D-132 „Dėl projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ ir „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, sąrašo patvirtinimo“ dalyje, kuria nuspręsta neskirti paramos pareiškėjo R. U. projektui pagal jo 2010 m. kovo 30 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai pateiktą paraišką dėl paramos projektui „Gamybinės įmonės įkūrimas ir plėtra kaime“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos trečios krypties „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ antrąją priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ (priemonės kodas 312) pirmąją veiklos sritį, kai „parama teikiama ne žemės ūkio srities veiklai, įskaitant paslaugas, amatus ir amatų centrų kūrimą (pelno siekiančius projektus)“, kurios registracijos Nr. ( - ).

52) įpareigoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją ir Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos atlikti pareiškėjo R. U. paraiškos, kurios registracijos Nr. ( - ), su priedais vertinimą antrajame projekto vertinimo etape pagal paraiškos pateikimo dieną galiojusias Žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintas Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ (labai mažos įmonės steigimas) įgyvendinimo taisykles.

6Paaiškino, kad 2010 m. kovo 30 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra), pateikė paraišką (paraiškos registracijos Nr. ( - )) (toliau – Paraiška) dėl paramos projektui „Gamybinės įmonės įkūrimas ir plėtra kaime“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos trečios krypties „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ antrąją priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ pirmąją veiklos sritį, kai „parama teikiama ne žemės ūkio srities veiklai, įskaitant paslaugas, amatus ir amatų centrų kūrimą (pelno siekiančius projektus)“.

7Paaiškino, kad 2010 m. spalio 8 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Ministerija) kanclerio potvarkiu Nr. 4D-132 toje dalyje (toliau – Skundžiamas aktas, Potvarkis), kuria nuspręsta neskirti paramos pareiškėjo projektui pagal jo 2010 m. kovo 30 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai pateiktą paraišką dėl paramos projektui „Gamybinės įmonės plėtra“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos trečios krypties „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ antrąją priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ pirmąją veiklos sritį, kai „parama teikiama ne žemės ūkio srities veiklai, įskaitant paslaugas, amatus ir amatų centrų kūrimą, buvo patvirtintas projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ ir „Perėjimas prie ne žemesnio Ūkio veiklos“, sąrašas.

8Projektas buvo įtrauktas į sąrašą, remiantis tuo, kad pareiškėjo „Projektas gamybinės įmonės įkūrimas ir plėtra kaime“ skirtas elektros energijos gamybai plėtoti, netinkamas vertinti antrajame projektų atrankos etape pagal Priemonės „parama verslo kūrimui ir plėtrai“ pirmąją veiklos sritį, nes neatitinka Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklių 22.13 punkte nustatyto kriterijaus, nes pareiškėjas pateikęs Paraišką, (paraiškos registracijos Nr. ( - )) verslo plane negali objektyviai įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka arba ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodyklių reikšmes, kurios yra nurodytos Žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintose Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse (toliau – Ekonominio gyvybingumo taisyklės). Taip pat, todėl, kad atsižvelgiant į tai, kad projekto verslo plane pateiktos finansinių prognozių sudarymo prielaidos yra nepagrįstos, todėl pareiškėjos pateikta informacija negali būti laikoma duomenimis, pakankamais ekonominio gyvybingumo rodikliams apskaičiuoti.

9Paaiškino, kad pagrindinis motyvas priimant Skundžiamą sprendimą buvo tariamas pareiškėjo projekto neatitikimas Ekonominio gyvybingumo taisyklėms.

10Skunde nurodė, kad Skundžiamas aktas yra nepagrįstas ir neteisėtas. Pagrįsdamas savo reikalavimus pareiškėjas paaiškino, kad: Skundžiamas aktas buvo priimtas pažeidžiant pagrindines procedūras, o ypač Ekonominio gyvybingumo taisykles, turėjusias užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą. Šį savo argumentą pareiškėja grindžia tuo, kad Ministerija privalėjo vadovautis Viešojo administravimo įstatymo 3 str. nurodytais įstatymo viršenybės, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia principais, tačiau jų buvo nesilaikyta. Nurodė, kad Skundžiamas aktas turėjo būti pagrįstas įstatymais; Skundžiamo akto priėmimas turėjo būti nešališkas ir objektyvus; yra draudžiama priimti Skundžiamą aktą, siekiant kitų, negu įstatymų ar kitų norminių teisė aktų nustatyta, tikslų; Skundžiamas aktas privalo būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis.

11Skundžiamame akte, kaip vienintelis pagrindas neskirti pareiškėjui paramos nurodytas – projekto neatitikimas ekonominio gyvybingumo kriterijui, kaip tai nurodyta Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 13 punkte. Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 13 punkte yra nurodytas baigtinis sąrašas, kada ūkio subjektai laikomi netinkamais finansinei paramai gauti, kaip neatitinkantys ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijaus. Tačiau, Skundžiamame akte nėra nurodytas nei vienas iš pateikiamų pagrindų. Agentūra sprendžiant klausimą dėl paramos suteikimo, kreipėsi į Energetikos ministerija (t. I b.l. 155), tam, kad įsitikinti, ar pareiškėjos pateiktos prognozinės, finansinės ataskaitos yra pagrįstos. Energetikos viceministro raštas (t. I b.l. 156) buvo vienintelis pagrindas Skundžiamo akto išvadai dėl tinkamumo kriterijų neatitikimo priimti. Nors Programos administravimo taisyklės ir Priemonės įgyvendinimo taisyklės nustato, kad vertinant paraišką gali būti kreipiamasi į nepriklausomus ekspertus, tačiau Energetikos ministerija, ar jos viceministras nėra nepriklausomas ekspertas; raštuose nėra jokių objektyvių duomenų, motyvų; priimti raštai yra niekuo nepagrįstos prielaidos; buvo pažeisti Projekto tinkamumo vertinimo reikalavimai, numatyti Programos administravimo taisyklių 36, 41 ir 91 punktuose.

12Pareiškėja paaiškino kad, teikdama Paraišką paramai gauti pateikė finansines prognozes dėl elektros kainos, už elektros energiją gaunamą iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Pažymėjo, kad Pareiškėjos prognozės yra pagrįstos paraiškos teikimo dieną ir šiuo metu egzistuojančiais objektyviais duomenimis, o pareiškėjos finansinėse prognozėse elektros kaina paremta Valstybinės kainų ir energetikos komisijos 2002 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 7 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainų“, t.y. vėjo jėgainėms ir šiuo metu galioja nustatytas 30 cnt/kWh tarifas. Pareiškėjos prognozinės ataskaitos buvo paremtos ir tuo, kad pareiškėja Paraiškos teikimo metu jau vykdė elektros energijos gamybą, turėjo elektros energijos supirkimo sutartis su jau aiškiai apibrėžtomis supirkimo kainomis ir iš šios veiklos buvo gaunamos realios pajamos, tai objektyvūs duomenys, kuriais remiantis buvo pateiktos prognozinės ataskaitos, o taip pat patvirtina, kad praktiškai pareiškėjos projektas atitiko gyvybingumo kriterijus. Taip pat nurodė, kad Paraiška dėl paramos Projektui buvo svarstoma nepateisinamai ilgai, iš esmės pažeidžiant nustatytus Paraiškos vertinimo terminus. Nors programos administravimo taisyklių 33 punkte numatytas ne ilgesnis, kaip trijų mėnesių terminas, kuris yra skaičiuojamas nuo Paraiškos užregistravimo Agentūroje dienos. Pareiškėjos 2010 m. kovo 30 d. pateikta Paraiška buvo pirmajame etape įvertinta tik 2010 m. rugsėjo 8 d. Skundžiamas aktas priimtas 2010 m. spalio 8 d., o pareiškėjas apie tai informuota tik 2010 spalio 12 d.

13Paminėjo, kad Skundžiamu aktu buvo pažeisti pareiškėjo teisėti lūkesčiai, o pats Skundžiamas aktas priimtas piktnaudžiaujant įgaliojimais.

14Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas advokatas patvirtino skunde nurodytus motyvus ir prašė jį tenkinti.

15Atsakovė savo atsiliepime (t. I, b. l. 159-165) prašė skundo netenkinti. Pažymėjo, kad už pateiktos paramos paraiškų vertinimą ir tikrinimą, ar pareiškėjas atitinka nustatytus paramos paraiškų tinkamumo kriterijus, yra atsakinga Nacionalinė mokėjimo agentūra. Įvertinusi paraišką Agentūra pateikė Ministerijai išnagrinėtų paraiškų vertinimo rezultatų 2010 m. rugpjūčio 20 d. suvestinę Nr. (SV)-235, kurioje numatyta, kad projektas, skirtas elektros energijos gamybai plėtoti, netinkamas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“. Agentūra nustatė, kad projektas neatitinka Taisyklių 22.13 punkte nustatytų tinkamumo gauti paramą kriterijus. Taisyklių 22.13 punktas nurodo, kad pareiškėjas verslo plane turi įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka ir ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes nurodytas Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse, patvirtintose LR Žemės ūkio ministro 2009m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 3D-350. Pažymėjo, kad pareiškėja verslo plane negali objektyviai įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka arba ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes, nurodytas Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse, kadangi remiantis Energetikos ministerijos atsakymu energijos supirkimo kaina negali būti prognozuojama penkeriems metams, todėl laikytina, kad pareiškėja verslo plane negali objektyviai įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka arba ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes.

16Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė patvirtino atsiliepime išdėstytus motyvus ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

17Tretysis suinteresuotas asmuo, savo atsiliepime (t. I, b.l. 22-25) nurodė, kad su skundu nesutinka ir prašo jį atmesti. Pažymėjo, kad Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2002 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 7. „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energijos sektoriuje kainų“, vėjo jėgainėms nustatytas 30 ct/kWh, tuo tarpu saulės (fotoelektrinėms) elektrinėms pagal pikinę elektros galią : iki 1000 kW – 1.63 Lt/kWh, nuo 100 kW iki 1 MW – 1.56 Lt/kWh, o nuo 1 MW – 1.51 Lt/kWh. Šias kainas pareiškėja numatė ir penkių finansiniams metų prognozinėse finansinėse ataskaitose. Agentūra, siekdama įsitikinti, kad prognozinės finansinės atskaitos yra pagrįstos, kreipėsi į Energetikos ministeriją, prašydama pateikti atsakymą, ar vertinant penkerių metų pardavimo pajamas gaunamas iš elektros energijos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2002 m. vasario 11 d. nutarime Nr. 7 nurodytas supirkimo kainas galima laikyti pagrįstomis. Atsakydama Lietuvos Respublikos energetikos ministerija informavo, kad elektros energijos supirkimo kaina, dėl vykstančių šiuo metu galiojančių teisės aktų pakeitimų negali būti prognozuojama penkeriems metams. Atsižvelgiant į Ministerijos išdėstytas aplinkybes dėl fakto, kad neįmanoma prognozuoti elektros energijos pardavimo kainų penkerių metų perspektyvai, pareiškėjas verslo plane negali objektyviai įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka, arba ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes, kurios nurodytos Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse. Atkreipė dėmesį į tai, kad atsižvelgiant į tai, kad Lietuvoje liberalizuojant elektros rinką, artimiausiu metu elektros energijos pardavimo į rinką kainos neturėtų būti paliktos statiškos, t. y. valstybiniu lygiu nustatytos ilgam laikui. Dėl minėtų priežasčių pareiškėjas laikytinas netinkamu finansinei paramai gauti, kaip netinkanti ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijaus. Tai pat pažymėjo, kad nors pareiškėjas vadovaujasi įvairiais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, cituoja teisės normas, kuriose numatyti bendrieji Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos tikslai, tačiau pabrėžė, kad Agentūra nepažeidė nei vieno teisės akto, priešingai tinkamai administravo paramos lėšas.

18Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė patvirtino atsiliepime išdėstytus motyvus ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą

19Skundas tenkintinas.

20Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklėse (labai mažos įmonės steigimas) numatyta paramos teikimo tvarka ir sąlygos, galimi ir netinkami pareiškėjai bei paramos gavėjai. Šių taisyklių VII skyriuje nustatyti tinkamumo gauti paramą vertinimo kriterijai.

21Nacionalinė mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros programų departamento Projektų vertinimo skyrius 2010-08-12 (t. I b.l. 29) konstatavo, jog projektas „Gamybinės įmonės įkūrimas ir plėtra“ netinkamas Antrajam projekto vertinimo etapui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“.

22Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Projektų, finansuojamų pagal Lietuvos kaimo 2007-2013 metų programos priemones, V atrankos komiteto (toliau - Atrankos komitetas) 2010-09-09 posėdžio Nr. 22 protokoliniu nutarimu Nr. 8D-457 (5.50), atsižvelgiant į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos pateiktas vertinimo ataskaitas,

Nutarė

23(t II b.l. 158, t III b.l. 123) teikti rekomendacijas neskirti R. U. pagal pateiktą 2010-03-30 paraišką Nr. (duomenys neskelbtini) (t I b.l. 27).

24Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio 2010-10-08 potvarkiu Nr. 4D-132 (t I b.l. 10-12), jame nurodytais teisės aktų pagrindais, patvirtintas projektų sąrašas, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ ir „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“. Paramos neskyrimo priežastimi nurodoma, jog projektas „Gamybinės įmonės įkūrimas ir plėtra kaime“, skirtas elektros energijos gamybai plėtoti, netinkamas vertinti antrajame projektų atrankos etape pagal Priemonės pirmąją veiklos sritį, nes neatitinka Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklės (labai mažos įmonės steigimas) 22,13 punkte nustatyto tinkamumo gauti paramą kriterijaus.

25Nurodoma, jog paminėtų taisyklių 22.13 punkte nustatyta, kad pareiškėjas, ketinantis steigti labai mažą įmonę kaimo vietovėje, verslo plane privalo įrodyti, jog naujas įsteigtas ūkio subjektas ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes, nurodytas Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse. Pareiškėjo pateiktose finansinėse prognozėse elektros kaina už elektros energiją, gaunamą iš atsinaujinančių energijos šaltinių, yra paremta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2002 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 7 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetiko sektoriuje kainų“, t.y. hidroelektrinėms-26 ct/kWh, vėjo jėgainėms-30 ct/kWh, tuo tarpu saulės (fotoelektrinėms) elektrinėms pagal pykinę elektros galią: iki 100 kW -1,63 Lt/kWh, nuo 100 kW iki į MW-1,56 Lt/kWh, o nuo 1 MW 1,51 Lt/kWh. Šias kainas pareiškėjas numato ir penkerių finansinių metų prognozinėse finansinėse ataskaitose. Siekdama įsitikinti, kad pareiškėjo pateiktos prognozinės finansinės ataskaitos yra pagrįstos, Agentūra 2010 m. gegužės 19 d. raštu Nr. BRK-(10.11)-1095 (t I b.l. 155) ir 2010 m. gegužės 27 d. raštu Nr. BRK-(10.U)-1188 (t I b.l. 157) kreipėsi į Energetikos ministeriją, prašydama pateikti atsakymą, ar vertinant subjekto penkerių prognozinių metų pardavimo pajamas, gaunamas iš aukščiau minėtos veiklos, minėtas elektros energijos supirkimo kainas galima laikyti pagrįstomis. Atsakydama į aukščiau minėtus raštus Energetikos ministerija 2010 m. gegužės 26 d. raštu Nr. (8.2-10)-3-1527 (t I b.l. 156) ir 2010 m. birželio 2 d. raštu Nr. (8.3-10)-3-1597 informavo, kad hidroelektrinėse, vėjo bei saulės elektrinėse pagamintos elektros energijos supirkimo kaina, dėl vykstančių šiuo metu galiojančių teisės aktų pakeitimų, negali būti prognozuojama penkeriems metams. Taip pat šios supirkimo kainos gali būti tikslinamos, atsižvelgiant į elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, rėmimo principų ar skaičiavimo prielaidų pasikeitimą. Atsižvelgdama į Energetikos ministerijos atsakymuose pateiktą informaciją, Agentūra išnagrinėjo teisės aktus, reglamentuojančius elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, pardavimo tvarką, ir nustatė, kad pagal Aprašo 9 punktą Elektros energija, pagaminta šio Aprašo 7 punkte nurodytose elektrinėse, iki energetikos ministro nustatomos valandinės elektros energijos prekybos su tiekėjais pradžios iš gamintojų perkama Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2002 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 7 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainų“ patvirtintais tarifais, diferencijuotais pagal naudojamų atsinaujinančių energijos išteklių rūšį, neviršijant šio Aprašo 2 priede nurodytos kiekvienos rūšies energijos išteklių metinės apimties. Perėjus prie valandinės elektros energijos prekybos su tiekėjais, iki 2020 m. gruodžio 31 d. elektros energija, pagaminta šio Aprašo 7 punkte nurodytose elektrinėse, superkama sutartinėmis kainomis, kompensuojant gamintojams skirtumą tarp pajamų lygio, apskaičiuoto pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos tos rūšies ištekliams nustatytą tarifą, ir faktiškai gaunamų parduodant elektros energiją sutartinėmis kainomis pajamų, neviršijant šio Aprašo 2 priede nurodytos kiekvienos rūšies energijos išteklių metinės apimties“. Atsižvelgiant į tai Agentūra mano, kad Lietuvoje, liberalizuojant elektros rinką, artimiausiu metu neturėtų būti elektros energijos pardavimo į rinką kainos paliktos statiškos (t.y. valstybiniu lygiu nustatytos ilgam laikui), t. y. artimiausiu metu kainos turėtų kisti. Agentūros atstovų nuomone tą patį savo atsakymuose į Agentūros paklausimus nurodo ir Energetikos ministerija. Dėl to Agentūra, vadovaudamasi Agentūros sudarytos Komisijos 2010 m. birželio 19 d. posėdžio protokolu Nr. 25 ir atsižvelgdama į Energetikos ministerijos aukščiau minėtuose raštuose išdėstytas aplinkybes, nustatė, kad pagal Priemonę patiektuose projektuose, kuriose numatyta energijos gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių, neįmanoma prognozuoti elektros energijos pardavimo kainų penkerių metų perspektyvai, ir dėl šios priežasties pareiškėjai, pateikę projektus pagal Priemonę atsinaujinančios elektros energijos gamybai skatinti, verslo plane negali objektyviai įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka arba ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes, nurodytas Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse. Atsižvelgiant į tai Agentūra nustatė, kad projekto verslo plane pateiktos finansinių prognozių sudarymo prielaidos yra nepagrįstos, pateikta informacija negali būti laikoma duomenimis, pakankamais ekonominio gyvybingumo rodikliams apskaičiuoti, taigi pateiktas projektas pripažintas netinkamu finansinei paramai gauti kaip neatitinkantis ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijaus, kaip tai nurodyta Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 13 punkte.

26Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklių (labai mažos įmonės steigimas) 22.13 p. reikalavimo pagrindu pareiškėjas verslo plane įrodo, kad naujas įsteigtas ūkio subjektas ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes, nurodytas Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 3D-350 (Žin., 2009, Nr. 59-2335). Atitiktis šiam kriterijui gali būti tikslinama, tačiau tik Taisyklių 22.11 punkte nustatytu laikotarpiu ir tvarka.

27Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 13 p. akcentuota, jog ūkio subjektai laikomi netinkamais finansinei paramai gauti, kaip neatitinkantys ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijaus, jei: 13.1. ataskaitiniais ir (arba) praėjusiais ataskaitiniais metais finansinės atskaitomybės ataskaitose pateikiama informacija tarpusavyje nesusieta; 13.2. po gauto atsakymo į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos paklausimą: 13.2.1. planuojamojo laikotarpio metais finansinės atskaitomybės ataskaitose pateikiama informacija tarpusavyje nesusieta; 13.2.2. ūkio subjekto verslo plane pateiktos finansinių prognozių sudarymo prielaidos planuojamuoju laikotarpiu žymiai skiriasi nuo Lietuvos statistinių ar Ūkių apskaitos duomenų tinklo duomenų arba praėjusio ir/ar ataskaitinio laikotarpio duomenų ir nepateikti jas pagrindžiantys dokumentai, paaiškinimai ar skaičiavimai; 13.2.3. nepagrįstas projekto finansavimas iki paramos gavimo (atsižvelgiant į taikomą paramos mokėjimo būdą); 13.2.4. jeigu nepateikti duomenys, būtini ekonominio gyvybingumo rodikliams apskaičiuoti.

28Nagrinėjamu atveju paramos neskyrimo priežastimi įvardinti tik šių taisyklių 13 p. ir nekonkretizuojant jo turinio, nėra adekvati nuostata įrodymams, ginčą reguliuojantiems teisės aktams ir teigimui, jog aptariamo projekto verslo plane pateiktos finansinės prognozės yra nepagrįstos ir kad tokia informacija negali būti laikoma duomenimis, pakankamais ekonominio gyvybingumo rodikliams apskaičiuoti (konkrečiu atveju nenustatyta priežastis dėl kurių asmuo buvo pripažintas netinkamu finansinei paramai gauti, kaip neatitinkantis ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijaus).

29Skundžiamo akto išvadoms pagrįsti yra vadovaujamasi Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos viceministro 2010-05-26 raštu Nr. (8.2-10)-3-1527 (t I b. l.156) atsakant į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie žemės ūkio ministerijos paklausimą (t I b.l. 155) dėl elektros energijos, gaunamos iš atsinaujinančių energijos šaltinių, kainų. Minimame rašte Energetikos viceministras konstatuoja, jog saulės elektrinėse pagamintos elektros energijos supirkimo kaina, nustatyta pagal pikinę elektros galią, dėl vykstančių šiuo metu galiojančių teisės aktų pakeitimų negali būti prognozuojama penkeriems metams.

30Aptariant ekonominio gyvybingumo kriterijų atitikimo ar neatitikimo aspektus bei Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos viceministro 2010-05-26 raštą, atsižvelgtina į Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklių 36 p., 41 p., 91 p. nuostatas: būtent, pareiškėjo tinkamumas gauti paramą vertinamas pagal paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis, viešuosiuose registruose esančius duomenis, taip pat pagal dokumentus ir informaciją, gautą iš pareiškėjo po Agentūros užklausimo (-ų). Jei šie duomenys skiriasi, vadovaujamasi registruose esančiais duomenimis (41 p.).

31Atlikdama projektų tinkamumo skirti paramą ir pirmumo vertinimą, jei Programos priemonių įgyvendinimo taisyklėse nenumatyta kitaip, Agentūra gali pasitelkti nepriklausomus ekspertus. Nepriklausomų ekspertų paslaugos perkamos teisės aktų nustatyta tvarka. Prieš teikdami paslaugas, nepriklausomi ekspertai pasirašo konfidencialumo ir nešališkumo deklaraciją (36 p.).

32Siekdamas užtikrinti tinkamą ir kokybišką paramos paraiškų atranką, projektų atrankos komitetas gali pateikti rekomendacijas Agentūrai dėl nepriklausomų ekspertų paramos paraiškų vertinimui samdymo bei dėl reikalavimų šiems ekspertams (techninės užduoties).

33Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklės ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklės (labai mažos įmonės steigimas) nustato kaip turi būti vertinama paraiška, įskaitant atitikimą tinkamumo paramai gauti kriterijams. Atitikimas tinkamumo kriterijams pirmiausiai turi būti vertinamas pagal pareiškėjo ir viešuosius registruose esančius duomenis. Kai vien pagal šiuos duomenis atlikti vertinimą yra sudėtingą ar neįmanoma, tai tokiu atveju gali būti prašoma pareiškėjo pateikti papildomų duomenų, informacijos ar kreiptis ekspertus. Iš to konstatuotina, jog pareiškėjui nebuvo teikiami paklausimai dėl papildomų duomenų ar dokumentų pateikimo elektros energijos supirkimo kainos klausimų.

34Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklių 37 p. numatyta, jog iškilus klausimams, susijusiems su paramos paraiškos vertinimu ir (arba) projekto vykdymu ar pareiškėjo veikla, pareiškėjo gali būti paprašyta pateikti papildomų dokumentų. Tuo atveju Agentūra pareiškėjui paštu (registruotu laišku) išsiunčia pranešimą.

35Energetikos viceministro aptariamas rašto turinys nepagrįstas teisės aktais, objektyviais duomenimis ir neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 str. nuostatų, todėl nelaikytinas tinkamu Skundžiamo akto pagrindimu.

36Viešojo administravimo įstatymo 3 str. nustatyta, jog viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: 1) įstatymo viršenybės, t.y. kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais; 2) objektyvumo, t.y., kad administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs; 3) proporcingumo, t.y., kad administracinio sprendimo mastas ir jo įgyvendinimo priemonės turi atitikti būtinus ir pagrįstus administravimo tikslus; 4) nepiktnaudžiavimo valdžia, t.y., kad viešojo administravimo subjektams draudžiama atlikti viešojo administravimo funkcijas neturint šio įstatymo nustatyta tvarka suteiktų viešojo administravimo įgaliojimų arba priimti administracinius sprendimus, siekiant kitų, negu įstatymų ar kitų norminių teisės aktų nustatyta, tikslų. Įstatymo 8 str. 1 d. konstatuoja, jog individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos.

37Įstatymo nuostatos taikytinos Nacionalinė mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros programų departamento Projektų vertinimo skyriaus, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Projektų, finansuojamų pagal Lietuvos kaimo 2007-2013 metų programos priemones, V atrankos komiteto, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos viceministro 2010-05-26 rašto Nr. (8.2-10)-3-1527, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio 2010-10-08 potvarkio Nr. 4D-132 sprendimams, t.y. viešojo administravimo subjektų priimamiems sprendimams. Iš bylos medžiagos, darytina išvada, jog, nagrinėjamu atveju, aptartieji sprendimai ir juose išdėstyti motyvai nebuvo pakankami šio įstatymo prasme.

38Dėl paminėtų aplinkybių Žemės ūkio ministerijos kanclerio 2010-10-08 potvarkio Nr. 4D- 132 dalis, kuria patvirtintas R. U. pateikto projekto įtraukimas į sąrašą projektų, kuriems parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ ir „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, neskiriama, naikintina ir pareiškėjo paraiška grąžintina pakartotiniam vertinimui (paraiškos reg. Nr. ( - )).

39Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 88 str. 2 p., 127 str.

n u s p r e n d ė:

41patenkinti skundą ir panaikinti 2010 m. spalio 8 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkį Nr. 4D-132 „Dėl projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ ir „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, sąrašo patvirtinimo“ dalyje, kuria nuspręsta neskirti paramos pareiškėjo R. U. projektui pagal 2010 m. kovo 30 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai pateiktą paraišką dėl paramos projektui „Gamybinės įmonės įkūrimas ir plėtra kaime“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos trečios krypties „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ antrąją priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ (priemonės kodas 312) pirmąją veiklos sritį, kai „parama teikiama ne žemės ūkio srities veiklai, įskaitant paslaugas, amatus ir amatų centrų kūrimą (pelno siekiančius projektus)“, kurios registracijos Nr. ( - ).

42Įpareigoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją grąžinti R. U. projektą pagal paraišką Nr. ( - ) Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos naujam nagrinėjimui.

43Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. pareiškėjas su skundu ( t. I, b. l. 1-8) kreipėsi į teismą prašydamas:... 4. 1) panaikinti 2010 m. spalio 8 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio... 5. 2) įpareigoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją ir Nacionalinę... 6. Paaiškino, kad 2010 m. kovo 30 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie... 7. Paaiškino, kad 2010 m. spalio 8 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio... 8. Projektas buvo įtrauktas į sąrašą, remiantis tuo, kad pareiškėjo... 9. Paaiškino, kad pagrindinis motyvas priimant Skundžiamą sprendimą buvo... 10. Skunde nurodė, kad Skundžiamas aktas yra nepagrįstas ir neteisėtas.... 11. Skundžiamame akte, kaip vienintelis pagrindas neskirti pareiškėjui paramos... 12. Pareiškėja paaiškino kad, teikdama Paraišką paramai gauti pateikė... 13. Paminėjo, kad Skundžiamu aktu buvo pažeisti pareiškėjo teisėti... 14. Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas advokatas patvirtino skunde... 15. Atsakovė savo atsiliepime (t. I, b. l. 159-165) prašė skundo netenkinti.... 16. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė patvirtino atsiliepime išdėstytus... 17. Tretysis suinteresuotas asmuo, savo atsiliepime (t. I, b.l. 22-25) nurodė, kad... 18. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė patvirtino atsiliepime išdėstytus... 19. Skundas tenkintinas.... 20. Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama verslo... 21. Nacionalinė mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo... 22. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Projektų, finansuojamų pagal... 23. (t II b.l. 158, t III b.l. 123) teikti rekomendacijas neskirti 24. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio 2010-10-08 potvarkiu... 25. Nurodoma, jog paminėtų taisyklių 22.13 punkte nustatyta, kad pareiškėjas,... 26. Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama verslo... 27. Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros... 28. Nagrinėjamu atveju paramos neskyrimo priežastimi įvardinti tik šių... 29. Skundžiamo akto išvadoms pagrįsti yra vadovaujamasi Lietuvos Respublikos... 30. Aptariant ekonominio gyvybingumo kriterijų atitikimo ar neatitikimo aspektus... 31. Atlikdama projektų tinkamumo skirti paramą ir pirmumo vertinimą, jei... 32. Siekdamas užtikrinti tinkamą ir kokybišką paramos paraiškų atranką,... 33. Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklės... 34. Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklių... 35. Energetikos viceministro aptariamas rašto turinys nepagrįstas teisės aktais,... 36. Viešojo administravimo įstatymo 3 str. nustatyta, jog viešojo administravimo... 37. Įstatymo nuostatos taikytinos Nacionalinė mokėjimo agentūros prie Žemės... 38. Dėl paminėtų aplinkybių Žemės ūkio ministerijos kanclerio 2010-10-08... 39. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 41. patenkinti skundą ir panaikinti 2010 m. spalio 8 d. Lietuvos Respublikos... 42. Įpareigoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją grąžinti 43. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...