Byla e2-1124-633/2017
Dėl bendravimo su nepilnamečiu vaiku tvarkos nustatymo ir S. S. priešieškinį dėl vaiko gyvenamos vietos nustatymo, išlaikymo ir jo įsiskolinimo jam priteisimo

1Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėjas A. V.,

2sekretoriaujant D. B., šalims nedalyvaujant, parengiamajame posėdyje rengė nagrinėti teismo posėdyje civilinę bylą pagal P. S. ieškinį dėl bendravimo su nepilnamečiu vaiku tvarkos nustatymo ir S. S. priešieškinį dėl vaiko gyvenamos vietos nustatymo, išlaikymo ir jo įsiskolinimo jam priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4

 1. 2017-05-04 Vilkaviškio rajono apylinkės teisme buvo priimtas P. S. ieškinys atsakovei S. S. dėl skyriumi gyvenančio ieškovo bendravimo su atsakovės auginama jų dukterimi E. S., gim. 2016-05-08, ir dalyvavimo ją auklėjant tvarkos nustatymo.
 2. 2017-05-31 byloje teismas priėmė atsakovės S. S. priešieškinį ieškovui P. S. dėl nepilnametės dukters E. S. gyvenamos vietos su ieškove nustatymo, išlaikymo 250 Eur/mėn. periodinėmis išmokomis ir 2830 Eur jo įsiskolinimo šiam vaikui iš atsakovo priteisimo.
 3. Į 2017-09-26 skirtą (atidėtą) šiai bylai parengiamąjį posėdį bylos šalys P. S. ir S. S. pateikė teismui 2017-09-22 jų sudarytą raštu taikos sutartį dėl pradėto byloje jų ginčo, prašo ją patvirtinti ir bylą nutraukti. Tiek taikos sutartyje, tiek papildomame prašyme ją patvirtinti advokatų atstovaujamos šalys pareiškę, jog joms yra žinomos ir suprantamos taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisme teisinės pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos CK (toliau – CK) 6.985 straipsnyje, taip pat Lietuvos Respublikos CPK (toliau – CPK) 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p. bei 294 str. 2 d. (sutarties 14-as punktas, prašymo teismui 3-ioji pastraipa).

5Teismas

konstatuoja:

 1. Teismas sprendžia, kad tarp šalių šioje byloje sudarytos raštu taikos sutarties sąlygos nepažeidžia nei jų pačių interesų teisminės gynimo pusiausvyros, nei įstatymų imperatyvių reikalavimų, nei kitokio viešo intereso ir geros moralės, bei ir jokių trečiųjų asmenų teisių ar teisėtų interesų. Taikos sutarties sąlygos iš esmės atitinka nepilnamečio ginčo šalių vaiko įstatymais saugomas teises ir teisėtus interesus gauti iš abiejų savo tėvų pakankamo dydžio išlaikymą bent minimaliems poreikiams patenkinti, maksimaliai, kiek tai neprieštarauja jo interesams, bendrauti su abiem savo tėvais, būti jų auklėjamam ir globojamam. Taikos sutartis tarp šalių sudaryta darant abipuses tarpusavio nuolaidas, suderėtos sąlygos atitinka teismo bylos duomenis, nustatytus bylos dokumentais, bei šalių ir jų atstovų pareiškimais teismui 2017-09-04 atidedant parengiamąjį posėdį.
 2. CPK 140 str. 3 dalis numato procesinę galimybę ir teisę šalims ginčą išspręsti taikos sutartimi bet kurioje bylos proceso stadijoje, t.y. ir iki jos parengimo nagrinėjimui teismo posėdyje pradžios. Dėl šių aplinkybių taikos sutartis patvirtintina ir civilinė byla nutrauktina (CPK 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p.).
 3. Taikos sutartyje šalys susitarusios (punktas 13), kad atsakovės S. S. patirtas bylinėjimosi išlaidas (advokato teisinei pagalbai apmokėti) 377,92 Eur atlygina ieškovas P. S., o pastarojo patirtos bylinėjimosi išlaidos nėra atlyginamos. Toks šalių susitarimas įstatymui neprieštarauja, todėl atsakovei iš ieškovo priteistina 377,92 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo (CPK 93 str. 2 ir 4 d. d., 94 str. 1 d.).
 4. Dėl valstybės patirtų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo. Tvirtinamos taikos sutarties dvyliktuoju punktu šalys susitarė, jog bylinėjimosi išlaidas valstybei atlygins ieškovas P. S., tai įstatymui taip pat neprieštarauja, todėl iš ieškovo priteistina 8,04 Eur procesinių dokumentų įteikimo (pašto) išlaidų valstybei (b. l. 3, CPK 96 str. 5 d.). 2017-09-25 bendru rašytiniu prašymu dėl taikos sutarties patvirtinimo bylos šalys papildomai prašo teismą grąžinti taikos sutarties tvirtinimo atveju jų kiekvieno sumokėtą paduodant atitinkamai ieškinį ir priešieškinį žyminį mokestį valstybei, kadangi byla dar nėra pradėta nagrinėti teisme iš esmės (CPK 87 str. 1 d. 9 p., 2 d.). Pastarasis šalių prašymas pripažįstamas pagrįstu, todėl tenkintinas. Atlikus ieškovo mokėtinos (8,04 Eur) ir jam grąžintinos (31 Eur) sumų įskaitymą, ieškovui grąžintina 22,96 Eur žyminio mokesčio, atsakovei atitinkamai grąžintina 31 Eur žyminio mokesčio.

6Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p.,

Nutarė

7Patvirtinti civilinėje byloje Nr. e2-1124-633/2017 pagal P. S. ieškinį atsakovei S. S. dėl bendravimo su nepilnamečiu vaiku tvarkos nustatymo ir atsakovės S. S. priešieškinį ieškovui dėl nepilnamečio vaiko gyvenamos vietos nustatymo, išlaikymo ir jo įsiskolinimo jam priteisimo tarp šalių sudarytą rašytinę 2017-09-22 taikos sutartį tokiomis sąlygomis :

8„Mes, Vilkaviškio rajono apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. e2-1124-633/2017 šalys : ieškovas P. S., a/k ( - ) gyvenantis ( - ) (toliau tekste - Ieškovas) ir atsakovė S. S., a/k ( - ) gyvenanti ( - ) (toliau tekste - Atsakovė), vadovaudamiesi LR CK 6.983 str., 6.985 str., atsižvelgdami į proceso ekonomiškumo, koncentruotumo principus, nusprendėme civilinę bylą dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, materialinio išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo nepilnamečiam vaikui priteisimo bei bendravimo su nepilnamečiu vaiku tvarkos nustatymo baigti Taikos sutartimi.

9Šiuo tikslu Šalys susitaria, kad :

 1. Šalių nepilnametės dukters E. S., gimusios 2016 m. gegužės 8 d., gyvenamoji vieta nustatoma su motina S. S..
 2. P. S. įsipareigoja teikti savo nepilnametei dukrai E. S., gimusiai 2016 m. gegužės 8 d., materialinį išlaikymą po 140 Eur (šimtą keturiasdešimt eurų) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo šios Sutarties pasirašymo dienos iki dukters pilnametystės, sumokėdamas šias pinigų sumas grynaisiais arba pavedimu j S. S. banko sąskaitą iki einamojo mėnesio 15 (penkioliktos) dienos, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją.
 3. P. S. materialinio išlaikymo įsiskolinimą nepilnametei dukrai E. S. laikotarpiu nuo 2016 m. gegužės 8 d. iki 2017 m. gegužės 31 d. sudaro 1200 Eur (vienas tūkstantis du šimtai eurų), kuriuos Ieškovas įsipareigoja sumokėti dalimis - trimis vienodais mokėjimais - per pusę metų (šešis mėnesius) nuo teismo nutarties, kuria patvirtinama ši Taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos.
 4. Pažeidęs Sutarties 3. punkte nurodytą įsiskolinimo mokėjimo tvarką, P. S. įsipareigoja papildomai sumokėti S. S. 10 (dešimties) procentų dydžio metines palūkanas už kiekvieną pradelstą atsiskaitymą pagal šią Sutartį mėnesį. Jei P. S. vėluoja atsiskaityti pagal šią Sutartį daugiau nei du mėnesius, S. S. turi teisę kreiptis dėl kiekvienos Sutarties 3. punkte nurodytos mokėtinos įsiskolinimo dalies išieškojimo priverstine tvarka.
 5. S. S. skiriama nepilnametės E. S. išlaikymo lėšų tvarkytoja uzufrukto teise.
 6. Šalys įsipareigoja rūpintis nepilnametės dukters E. S. auklėjimu, jos sveikatos priežiūra, dvasiniu ir moraliniu ugdymu.
 7. Šalys įsipareigoja visais atvejais, spręsdamos klausimus dėl nepilnamečio vaiko auklėjimo, atsižvelgti į jo pageidavimus ir interesus.
 1. P. S. (tėvas) bendrauja su Šalių nepilnamete dukra E. S., gimusia 2016 m. gegužės 8 d., tokia tvarka:

108.1. Nuo šios Sutarties pasirašymo dienos iki 2018 m. gegužės 8 d. tėvas turi teisę ir pareigą bendrauti kas antrą savaitgalį po 2 val. dukters gyvenamojoje vietoje, konkretų tokio bendravimo laiką suderindamas su Atsakove prieš tris dienas;

118.2. Nuo 2018 m. gegužės 8 d., iki 2019 metų gegužės 8 d. tėvas turi teisę ir pareigą

12bendrauti kas antrą savaitgalį ne daugiau, kaip 4 valandas dukters gyvenamojoje

13vietoje ir/arba pasiimdamas dukterį pramogauti į bet kokią viešą vietą, konkretų

14tokio bendravimo laiką suderindamas su Atsakove prieš tris dienas;

158.3.Nuo 2019 m. gegužės 8 d. iki 2020 metų gegužės 8 d. tėvas turi teisę bendrauti kas antrą savaitgalį (šalims suderinus, šeštadienį arba sekmadienį), pasiimdamas dukrą iš jos gyvenamosios vietos 10 val. ir grąžindamas įjos gyvenamąją vietą tą pačią dieną iki 17 val.;

168.4.Nuo 2020 m. gegužės 8 d. tėvas turi teisę bendrauti su savo nepilnamete dukra E. S. be jokių apribojimų, tačiau tikslų bendravimo laiką ir kitas sąlygas suderindamas su Atsakove ne vėliau, kaip prieš tris dienas, bei atsižvelgdamas į nepilnamečio vaiko interesus bei poilsio, sveikatos ir ugdymo ir/arba mokymosi režimą.

 1. S. S. įsipareigoja nekliudyti P. S. bendrauti su šalių nepilnamete dukra E. S. ir kitu šioje Sutartyje nenumatytu laiku (šiokiadieniais), prieš tai Šalims suderinus konkretų tokio papildomo bendravimo laiką ir kitas sąlygas.
 2. S. S. įsipareigoja jokiais atvejais nekliudyti P. S. bendrauti su Šalių nepilnamete dukra E. S. ir dalyvauti jos auklėjime, išskyrus atvejus, kai yra tam pateisinamų priežasčių (įskaitant, tačiau neapsiribojant, vaiko liga, iš anksto suplanuotu išvykimu ir pan.).
 3. Kitų ieškinio ir priešieškinio reikalavimų Šalys atsisako.
 4. Teismo išlaidas (pašto išlaidas) šioje civilinėje byloje padengia P. S..
 5. Atsakovės S. S. patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 377,92 Eur (trys šimtai septyniasdešimt septyni eurai 92 euro centai) - pagal 2017-09-01 sąskaitą Nr. EM17/43 ir 2017-09-07 mokėjimo nurodymą, kurio kontrolės Nr. 0240720170907001300021095, bei 2017-09-04 kvitą 44/2245 - atlygina Ieškovas P. S., o paties Ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos jam neatlyginamos.
 6. Šalys pareiškia, kad joms yra žinomos taikos sutarties sudarymo ir civilinės bylos nutraukimo pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau LR CPK) 294 straipsnio 2 dalyje (bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu, pagrindu neleidžiama) ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.985 straipsnio 1 dalyje (teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi. galutinio teisino sprendimo (res judicata) galią).
 7. Šalių pasirašyta Taikos sutartis įsigalioja nuo teismo nutarties, kuria ji bus patvirtinta, įsiteisėjimo dienos.
 8. Šalys, remdamosi LR CPK 140 str. 3 d., susitaria kreiptis į teismą dėl šios Taikos sutarties patvirtinimo rašytinio proceso tvarka bei civilinės bylos nutraukimo (LR CPK 293 str. 5 p.).
 9. Taikos sutartis sudaryta 3 (trimis) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią kurių po vieną tenka kiekvienai šią Sutartį pasirašiusiai Šaliai, o trečiasis yra pateikiamas Vilkaviškio rajono apylinkės teismui“.

17Civilinę bylą pagal P. S. ieškinį dėl bendravimo su nepilnamečiu vaiku tvarkos nustatymo ir atsakovės S. S. priešieškinį dėl nepilnamečio vaiko gyvenamos vietos nustatymo, išlaikymo ir jo įsiskolinimo jam priteisimo nutraukti, patvirtinus šalių taikos sutartį.

18Priteisti iš ieškovo P. S., asmens kodas – ( - ) gyv. ( - ), tris šimtus septyniasdešimt septynis eurus 92 euro ct. (377,92 Eur) bylinėjimosi išlaidų atlyginimą atsakovei S. S., asmens kodas – ( - ) gyv. ( - ).

19Grąžinti ieškovui P. S., asmens kodas – ( - ) gyv. ( - ), dvidešimt du eurus 96 euro ct. (22,96 Eur) jo sumokėto šioje byloje žyminio mokesčio dalį.

20Grąžinti atsakovei S. S., asmens kodas – ( - ) gyv. ( - ), trisdešimt vieną eurą (31 Eur) jos sumokėto byloje žyminio mokesčio.

21Ši nutartis per 7 dienas nuo paskelbimo gali būti skundžiama atskiru skundu Kauno apygardos teismui per Vilkaviškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėjas A. V.,... 2. sekretoriaujant D. B., šalims nedalyvaujant, parengiamajame posėdyje rengė... 3. Teismas... 4.
 1. 2017-05-04 Vilkaviškio rajono apylinkės teisme buvo... 5. Teismas... 6. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5... 7. Patvirtinti civilinėje byloje Nr. e2-1124-633/2017 pagal P. S. ieškinį... 8. „Mes, Vilkaviškio rajono apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos... 9. Šiuo tikslu Šalys susitaria, kad :
  1. Šalių nepilnametės... 10. 8.1. Nuo šios Sutarties pasirašymo dienos iki 2018 m. gegužės 8 d. tėvas... 11. 8.2. Nuo 2018 m. gegužės 8 d., iki 2019 metų gegužės 8 d. tėvas turi... 12. bendrauti kas antrą savaitgalį ne daugiau, kaip 4 valandas dukters... 13. vietoje ir/arba pasiimdamas dukterį pramogauti į bet kokią viešą vietą,... 14. tokio bendravimo laiką suderindamas su Atsakove prieš tris dienas;... 15. 8.3.Nuo 2019 m. gegužės 8 d. iki 2020 metų gegužės 8 d. tėvas turi teisę... 16. 8.4.Nuo 2020 m. gegužės 8 d. tėvas turi teisę bendrauti su savo nepilnamete... 17. Civilinę bylą pagal P. S. ieškinį dėl bendravimo su nepilnamečiu vaiku... 18. Priteisti iš ieškovo P. S., asmens kodas – ( - ) gyv. ( - ), tris šimtus... 19. Grąžinti ieškovui P. S., asmens kodas – ( - ) gyv. ( - ), dvidešimt du... 20. Grąžinti atsakovei S. S., asmens kodas – ( - ) gyv. ( - ), trisdešimt... 21. Ši nutartis per 7 dienas nuo paskelbimo gali būti skundžiama atskiru skundu...