Byla A-442-2467-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo, Dainiaus Raižio (pranešėjas) ir Virginijos Volskienės (kolegijos pirmininkė), sekretoriaujant Loretai Česnavičienei, dalyvaujant atsakovo atstovei Giedrei Kornijenkienei, trečiojo suinteresuoto asmens atstovei Rasai Račkytei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos energija“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 29 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos energija“ skundą atsakovui Žemės ūkio ministerijai, dalyvaujant trečiajam suinteresuotam asmeniui Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, dėl potvarkio panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašė: 1) panaikinti Žemės ūkio ministerijos kanclerio 2010 m. birželio 21 d. potvarkio Nr. 4D-85 „Dėl projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ ir „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, sąrašo patvirtinimo“ dalį, kuria atsisakyta skirti paramą pareiškėjui pagal paramos paraišką Nr. 3VK-KE-10-1-000608-PR001; 2) įpareigoti Žemės ūkio ministeriją skirti paramą pagal pareiškėjo paramos paraišką Nr. 3VK-KE-10-1-000608-PR001.

5Pareiškėjas nurodė, kad, vadovaudamasis žemės ūkio ministro 2008 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 3D-144 patvirtintomis Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklėmis (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės plėtra) (toliau – ir Taisyklės), Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos 2010 m. kovo 8 d. pateikė paramos paraišką Nr. 3VK-KE-10-1-000608-PR001. Paraiškoje aprašytas investicinis projektas „Gamybos bazės įkūrimas ir plėtra“, kuriuo siekiama Rietavo savivaldybėje, Pjaulių kaime pastatyti vėjo jėgainę. Paraiškoje prašoma 1 726 400 Lt paramos naujos technikos ir įrangos įsigijimui. Pareiškėjas, įgyvendindamas projektą, numatė patirti ir kitas išlaidas, tačiau paramos šioms išlaidoms neprašė. Atsakovas ginčijamu potvarkiu nusprendė paramos pagal minėtą paraišką neskirti. Pareiškėjas nurodė, kad atsakovas neišsamiai įvertino jo pateiktus dokumentus bei netinkamai taikė Taisyklių 21.16. punktą. Negalima sutikti su potvarkio argumentais, kad pareiškėjas turėjo pateikti statinio projektavimo sąlygų sąvadą, parengtą vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.07:2002 „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“. Remiantis Taisyklių 21.16.5. punktu, tokios dokumentacijos pareiškėjas pateikti neprivalėjo, nes statybai, rekonstrukcijai, kapitaliniam remontui jis paramos neprašė. Turbinos generatoriaus sistemos įsigijimas, kuriam buvo prašoma paramos, negali būti laikomas statinio statyba, rekonstrukcija ar kapitaliniu remontu, nes minėta sistema nėra statinys Statybos įstatymo prasme. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad ginčijamas potvarkis neatitinka Viešojo administravimo įstatymo reikalavimų, nes yra nepasirašytas, be antspaudo, nemotyvuotas ir nepagrįstas teisės aktais.

6Atsakovas su pareiškėjo skundu nesutiko.

7Atsakovas nurodė, kad pareiškėjui parama buvo neskirta pagrįstai, nes jo projektas neatitiko Taisyklių 21.16.1 ir 21.16.2 punktuose nustatyto tinkamumo gauti paramą kriterijaus, t. y. nebuvo pateikti minėtuose punktuose nurodyti dokumentai. Ginčijamas potvarkis yra teisėtas ir atitinka individualiam administraciniam aktui keliamus reikalavimus. Atsakovas nurodė, kad paraiškoje pareiškėjas prašė paramos vėjo turbinos generatoriaus įrangai įsigyti. Komerciniame pasiūlyme nurodytame prekės aprašyme kalbama apie vėjo jėgainę ENERCON E-48 su 76 m aukščio bokštu, kurios sudedamosios dalys yra turbina, bokštas, rotorius ir kt. Į kainą taip pat įeina montavimo ir pridavimo darbai. Pamatų statybai pareiškėjas paramos neprašė, tačiau prašė paramos kitoms statinio dalims (stiebui, rotoriui, turbinai) ir jų sumontavimui. Remiantis Statybos įstatymo 2 straipsnio 2 ir 3 dalimis bei ypatingų statinių sąrašu, nurodytu statybos techniniame reglamente STR 1.01.06:2002 „Ypatingi statiniai“, vėjo jėgainės, aukštesnės nei 30 metrų, priskiriamos ypatingų statinių kategorijai. Dėl to Taisyklių 21.16.5. punktas šiuo atveju negali būti taikomas, o pareiškėjas privalėjo pateikti Taisyklių 21.16.1 ir 21.16.2 punktuose nurodytus dokumentus.

8Trečiasis suinteresuotas asmuo su pareiškėjo skundu taip pat nesutiko.

9II.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. lapkričio 29 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė.

11Teismas nurodė, kad, vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnio 1 dalimi ir 12 straipsniu, viešojo administravimo subjektų priimamų administracinių aktų formą, jų sudėtines dalis ir pan. nustato šių subjektų vidaus administravimo veiklą reglamentuojantys įstatymai arba jų pagrindu priimti teisės aktai (nuostatai, statutai, veiklos (darbo) reglamentai, pareigybių aprašymai (pareiginės instrukcijos), vidaus tvarkos taisyklės). Nagrinėjamu atveju reikalavimus atsakovo sprendimui dėl paramos skyrimo ar neskyrimo nustato žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-153 patvirtintos Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos administravimo taisyklės, kuriose detaliai reglamentuota, koks sprendimas turi būti priimtas. Ginčijamas atsakovo potvarkis šio žemės ūkio ministro norminio akto reikalavimus atitinka. Be to, ginčijamas potvarkis atitinka ir Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimus, nes yra pagrįstas teisės aktais ir faktinėmis aplinkybėmis, yra pasirašytas. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2010 m. liepos 7 d. lydraščiu pareiškėjui apie priimtą potvarkį buvo tinkamai pranešta. Teismas nurodė, kad žemės ūkio ministro 2008 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 3D-144 patvirtintų Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklių (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės plėtra) 21.16.5 punktas numato, jog paraiškos pateikimo momentu asmuo gali neteikti dokumentų, numatytų Taisyklių 21.16.1 – 21.16.4 punktuose, t. y. numato tam tikrą išimtį, taikomą tik dokumentų teikimo momentui, bet ne paraiškos vertinimui. Pareiškėjas pasinaudojo minėta išimtimi ir neteikė kartu su paraiška Taisyklių 21.16.1. – 21.16.4. punktuose nurodytų dokumentų. Tačiau Taisyklių nuostatos neatima iš paraiškų vertinimą, prieš atsakovui priimant sprendimą, atliekančios Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos teisės papildomai pareikalauti pateikti statybos teisėtumą patvirtinančius dokumentus. Taisyklių 21.16.5. punkto antrasis sakinys numato galimybę vertinimo metu pasitikslinti, ar projektas atitinka Taisyklių 21.16.1 – 21.16.4 punktus. Nors statybai pareiškėjas paramos neprašė, tačiau yra akivaizdu, jog vėjo turbinos generatorius pats savaime neveiks ir elektros energijos negamins, t. y. be statybos darbų atlikimo atitinkama veikla nevyks. Minėta įranga turi būti pritvirtinta prie statinio. Šios aplinkybės neneigia ir pareiškėjas, ją patvirtina projektas. Todėl Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos turėjo pagrindą, vadovaudamasi Taisyklių 21.16.5. punkto antruoju sakiniu, patikslinti, ar pareiškėjo projektas atitinka Taisyklių 21.16.1.-21.16.4. punktų reikalavimus, nors šiuose punktuose nurodytų dokumentų teikimas kartu su paraiška ir nėra privalomas. Be to, akivaizdu, kad, pareiškėjui negavus statybai būtinų dokumentų, pateiktas su paraiška projektas iš viso negalėtų būti įgyvendinamas. Teismas nurodė, kad pareiškėjo atstovas paaiškino, jog šiuo metu planuojamai statybai jau gautas projektavimo sąlygų sąvadas, bet tuo metu, kai tokių dokumentų prašė Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, jų dar nebuvo. Tačiau pareiškėjas, jeigu šiuo metu jau gavo projektavimo sąlygų sąvadą, turės galimybę teikti paraišką pakartotinai, nes paramos programa numatyta 2007 – 2013 metams. Teismas nurodė, kad ginčijama atsakovo potvarkio dalis yra teisėta, todėl panaikinti ją nėra pagrindo. Antras pareiškėjo reikalavimas yra išvestinis, todėl taip pat netenkintinas.

12III.

13Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 29 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą.

14Pareiškėjas nurodo, kad žemės ūkio ministro 2008 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 3D-144 patvirtintų Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklių (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės plėtra) 21.16.5 punktas numato: „jei projekte numatyta statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, tačiau jiems paramos neprašoma, Taisyklių 21.16.1 – 21.16.4 punktuose nurodyti reikalavimai netaikomi. Atitiktis Taisyklių 21.16.1-21.16.4 punktuose nurodytiems reikalavimams gali būti tikslinama paramos paraiškos vertinimo metu“. Taigi šis Taisyklių punktas susideda iš dviejų sakinių, kurių pirmasis imperatyviai numato, kada galima neteikti dokumentų, nurodytų Taisyklių 21.16.1 – 21.16.4 punktuose, o antrasis šio punkto sakinys yra dispozityvus ir Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, vertinančiai paraiškas, suteikia diskrecijos teisę. Ši institucija, įgyvendindama jai suteiktą diskrecijos teisę, privalo vadovautis objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, sąžiningumo, teisingo aplinkybių vertinimo principais. Nagrinėjamu atveju Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos netinkamai įgyvendino minėtą diskrecijos teisę, dėl ko nepagrįstai buvo priimtas byloje ginčijamas atsakovo potvarkis nesuteikti pareiškėjui paramos. Pareiškėjas nurodo, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, įgyvendindama savo diskrecijos teisę, turėjo įvertinti, ar tuo nebus pažeisti Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programoje suformuluoti prioritetai. Pareiškėjui turėjo būti suteikta galimybė prisidėti prie Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos bei įgyvendinti šioje programoje numatytus tikslus. Pareiškėjas savo paraiškoje aprašytu investiciniu projektu „Gamybos bazės įkūrimas ir plėtra“ siekia didinti gyventojų užimtumą kaimo vietovėse (įgyvendinant projektą bus sukuriamos naujos darbo vietos kaimo gyventojams) bei sukurti alternatyvų pajamų šaltinį (kaimo vietovėse bus pereinama nuo žemės ūkio veiklos prie elektros energijos gamybos). Pareiškėjas nurodo, kad jeigu jam būtų buvusi suteikta parama, jis, norėdamas gauti paramos lėšas, būtų turėjęs teikti mokėjimo prašymus (Taisyklių 48 punktas). Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, vertindama tokius mokėjimo prašymus, šiame etape būtų galėjusi įgyvendinti savo diskrecijos teisę bei pareikalauti, kad pareiškėjas pateiktų Taisyklių 21.16.1 –21.16.4 punktuose nurodytus dokumentus.

15Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas pakartoja savo poziciją, išdėstytą pirmosios instancijos teismui, ir prašo apeliacinį skundą atmesti. Atsakovas papildomai nurodo, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, vertindama pareiškėjo paraišką, vadovavosi tokios paraiškos vertinimą reglamentuojančiais teisės aktais, laikėsi įstatymo viršenybės bei nepiktnaudžiavimo valdžia principų ir tokiu būdu tinkamai vykdė savo funkcijas.

16Atsiliepime į apeliacinį skundą trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą, pagrįstą bei objektyvų sprendimą, ir prašo apeliacinį skundą atmesti.

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18IV.

19Apeliacinis skundas atmestinas.

20Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjas 2010 m. kovo 8 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) pateikė paramos paraišką Nr. 3VK-KE-10-1-000608-PR001 pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisykles (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės plėtra), kurioje nurodė, kad prašo suteikti 1 726 400 Lt paramą projektui „Gamybos bazės įkūrimas ir plėtra“, kuriuo bus siekiama Rietavo savivaldybėje, Pjaulių kaime pastatyti vėjo jėgainę. Kaip matyti iš paraiškos turinio, pareiškėjas prašė paramos naujos technikos (vėjo turbinos generatoriaus įrangos) įsigijimui (t. I, b. l. 98-120). 2010 m. balandžio 19 d. raštu Nr. PPD-(SD)-387 Agentūra, be kita ko, paprašė pareiškėjo pateikti statinio techninę dokumentaciją, kaip nurodyta žemės ūkio ministro 2008 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 3D-144 patvirtintų Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklių (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės plėtra) 21.16 punkte (t. I, b. l. 72-73). Pareiškėjas 2010 m. balandžio 22 d. Agentūrai pateikė atsakymą, kuriame nurodė, kad, teikdamas paraišką, vadovavosi Taisyklių 21.16.5 punktu, numatančiu, kad jei projekte numatyta statyba ir (arba) rekonstrukcija, kapitalinis remontas, tačiau jiems paramos neprašoma, statinio dokumentacija neteikiama (t. I, b. l. 66).

21Byloje nėra ginčo, kad iki ginčijamo potvarkio priėmimo, t. y. 2010 m. birželio 21 d., pareiškėjas nepateikė Taisyklių 21.16.1 ir 21.16.2 punktuose nurodytos dokumentacijos. Iš ginčijamo potvarkio turinio matyti, jog paraiškos atmetimo priežastimi nurodytas neatitikimas Taisyklių 21.16 punkto reikalavimams (t. I, b. l. 31-33). Atsakovas savo poziciją dėl ginčijamame potvarkyje išdėstyto sprendimo grindė tuo, jog pamatai, kuriems pareiškėjas paramos neprašo, yra tik statinio dalis, o kita statinio dalis yra vėjo turbinos generatoriaus įranga, kuriai įsigyti pareiškėjas prašo paramos, todėl Taisyklių 21.16.5 punktas negali būti taikomas, o pareiškėjas turi su paramos paraiška pateikti Taisyklių 21.16.1 ir 21.16.2 punktuose nurodytus dokumentus.

22Teisėjų kolegija pažymi, jog nagrinėjamu atveju nėra pagrindo teigti, kad ginčijamas potvarkis neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimų. Teisėjų kolegija, įvertinusi ginčijamo potvarkio bei Agentūros 2010 m. liepos 7 d. rašto Nr. BRK-(10.14)-1781, kuriuo pareiškėjas informuotas apie ginčijamą potvarkį, turinį, pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad ginčijamas potvarkis atitinka jam keliamus turinio ir formos reikalavimus.

23Vertinant atsakovo nurodytų paramos pareiškėjui neskyrimo motyvų pagrįstumą, taikytinos Taisyklių 21.16.1, 21.16.2 ir 21.16.5 punktų nuostatos.

24Taisyklių 21.16.1 ir 21.16.2 punktuose numatyta:

25„21.16. jei projekte numatyti statybos (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas) ir (arba) infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimo darbai, pateikiami šie dokumentai: 21.16.1. numatytiems statybos (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas) ir (arba) infrastruktūros kūrimo darbams, vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 (Žin., 2005, Nr. 4-80), nuostatomis, turi būti parengtas techninis projektas su visomis sudedamosiomis jo dalimis, kuris kartu su išduotu statybos leidimu Agentūrai pateikiamas kartu su paramos paraiška, arba, negavus statybos leidimo iki paramos paraiškos pateikimo, vėliausiai su pirmuoju mokėjimo prašymu. Statinio projekto aplinkos apsaugos dalis, parengta vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.05.05:2004 „Statinio projekto aplinkos apsaugos dalis“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 701 (Žin., 2004, Nr. 50-1675), nuostatomis, į statinio techninį projektą įtraukiama tik tuo atveju, jei tai yra privaloma vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis. Jei projekte numatyta nesudėtingų (tarp jų – laikinų) statinių statyba kultūros paveldo objekto ar saugojamojoje teritorijoje, kartu su paramos paraiška arba vėliausiai su pirmuoju mokėjimo prašymu pareiškėjas turi pateikti atsakingų institucijų patvirtintą supaprastintą techninį projektą, parengtą vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 184 (Žin., 2002, Nr. 43-1639). Jei projekte numatyta nesudėtingų (tarp jų – laikinų) statinių statyba nebus vykdoma kultūros paveldo objekto ar saugojamojoje teritorijoje, kartu su paramos paraiška pareiškėjas turi pateikti kitus bendruosius projektinius dokumentus, kaip tai nurodyta Statybos techniniame reglamente STR1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“;

2621.16.2. jei nėra galimybės statybos leidimo ir statinio techninio projekto pateikti kartu su paramos paraiška, paramos paraiškos pateikimo momentu turi būti pateiktas statinio projektavimo sąlygų sąvadas, parengtas vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.05.07:2002 „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 215 (Žin., 2002, Nr. 54-2153), nuostatomis, į kurį turėtų patekti projekto brėžiniai, bendrieji sprendinių duomenys, aiškinamasis raštas ir sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai (atlikti Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka). Statinio projekto aplinkos apsaugos dalis, parengta vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.05.05:2004 „Statinio projekto aplinkos apsaugos dalis“ nuostatomis, į statinio projektavimo sąlygų sąvadą įtraukiama tik tuo atveju, jei tai yra privaloma vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.05.07:2002 „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“ ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis. Jei projekte numatyta nesudėtingų (tarp jų – laikinų) statinių statyba, turi būti tenkinami Taisyklių 21.16.1 nurodyti šių statinių statybai taikomi reikalavimai ir su paramos paraiška pateikiami projekto brėžiniai, bendrieji sprendinių duomenys, aiškinamasis raštas ir sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Jei pareiškėjas statybos leidimą bei techninį projektą ar supaprastintą techninį projektą teikia su paramos paraiška, projektavimo sąlygų sąvado pateikti nereikia“.

27Pagal Taisyklių 21.16.5 punktą, „jei projekte numatyta statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, tačiau jiems paramos neprašoma, Taisyklių 21.16.1 – 21.16.4 punktuose nurodyti reikalavimai netaikomi. Atitiktis Taisyklių 21.16.1 – 21.16.4 punktuose nurodytiems reikalavimams gali būti tikslinama paramos paraiškos vertinimo metu“. Teisėjų kolegija, vertindama Taisyklių 21.16.5 punktą, pažymi, kad jo turinys turi būti atskleistas sistemiškai aiškinant teisės aktų nuostatas.

28Kaip minėta, Taisyklių 21.16.5 punkte numatyta, kad 21.16.1 – 21.16.2 punktuose nurodyti dokumentai neteikiami, be kita ko, tais atvejais, kai projekte numatyta statyba, tačiau jai paramos neprašoma. Byloje nėra ginčo, kad aptariamu atveju paramos paraiškoje buvo numatyta statyba, tačiau nesutariama, ar jai prašoma paramos.

29Šiuo atveju visų pirma būtina įvertinti statybos sąvokos turinį. Statybos įstatymo (2009 m. lapkričio 19 d. įstatymo Nr. XI-501 redakcija) 2 straipsnio 13 dalyje nurodyta, jog statyba – veikla, kurios tikslas – pastatyti (sumontuoti, nutiesti) naują, rekonstruoti, remontuoti ar griauti esamą statinį.

30Iš Statybos įstatymo 2 straipsnio 13 dalies turinio matyti, kad vienas iš statybos tikslų – pastatyti statinį. Taigi būtina įvertinti, ar aptariamu atveju pareiškėjas prašė paramos statinio statybai. Pareiškėjo nuomone, statiniu laikytini tik jo planuojamos statyti vėjo jėgainės pamatai, kuriems paramos neprašoma, o vėjo turbinos generatorius laikytinas tik įrenginiu, tačiau teisėjų kolegija tokiai pozicijai nepritaria. Šiuo aspektu pažymėtina, jog Statybos įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje (2009 m. lapkričio 19 d. įstatymo Nr. XI-501 redakcija) numatyta, kad „statinys – visa tai, kas sukurta statybos darbais naudojant statybos produktus ir yra tvirtai sujungta su žeme. Tai pastatai (gyvenamieji, pramoniniai, komerciniai, biurai, sveikatos apsaugos, švietimo, poilsio, žemės ūkio ir kiti) ir inžineriniai statiniai ar mišrios rūšies statiniai (su inžineriniais statiniais sujungti pastatai), taip pat statinių priestatai, antstatai ir jų dalys, įrenginių, technologinių inžinerinių sistemų ir statinio inžinerinių sistemų statybinės konstrukcijos. Apibrėžimas „tvirtai sujungta su žeme“ reiškia, kad statinio konstrukcijos yra įleistos į žemę (jūrų, ežerų, upių ar kitų vandens telkinių dugną) ar remiasi į žemės paviršių (vandens telkinių dugną)“. Statybos įstatymo 2 straipsnio 9 dalyje (2009 m. lapkričio 19 d. įstatymo Nr. XI-501 redakcija) nurodyta, kad inžineriniai statiniai – susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kanalai, taip pat visi kiti statiniai, kurie nėra pastatai. Be to, Statybos įstatymo 2 straipsnio 68 dalyje (2009 m. lapkričio 19 d. įstatymo Nr. XI-501 redakcija) numatyta, kad laikančiosios konstrukcijos – konstrukciniai statinio elementai, kurių svarbiausia paskirtis – laikyti apkrovas (konstrukcijų, įrenginių, sniego, vėjo, žmonių, grunto ir pan.). Apibendrinus šias nuostatas, darytina išvada, kad vėjo jėgainės laikančiųjų konstrukcijų (pamatų) paskirtis – užtikrinti viso inžinerinio statinio, o ne atskirų jo dalių, stabilumą ir mechaninį atsparumą. Turint omenyje patį statinio pobūdį, nėra pagrindo atskiras vėjo jėgainės konstrukcijas traktuoti kaip savarankiškas, o ne kaip vientiso statinio tarpusavyje neatsiejamai susijusius elementus.

31Taigi negalima teigti, jog byloje aptariamu atveju statiniu laikytini tik vėjo jėgainės pamatai, o vėjo turbinos generatorius laikytinas tik atskiru įrenginiu, o ne inžinerinio statinio dalimi. Tiek vėjo jėgainės pamatai, tiek kitos jos konstrukcijos (pvz., bokštas, vėjo turbina) yra vientiso statinio dalis. Tokią išvadą patvirtina ir iki 2010 m. spalio 1 d. galiojusių aplinkos ministro 2002 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 184 patvirtintų statybos techninių reglamentų STR 1.01.06:2002 „Ypatingi statiniai“ ir STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“ turinys. Statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“ 1 priedo 2 lentelėje inžinerinio statinio – vėjo jėgainės priskyrimą nesudėtingam statiniui nulemia ne jo pamatų charakteristikos, o vėjo jėgainės galingumas. Pagal statybos techninio reglamento STR 1.01.06:2002 „Ypatingi statiniai“ 1 priedo 2 lentelę, vėjo jėgainės, kaip statinio, priskyrimą ypatingų statinių kategorijai nulemia taip pat ne šio statinio pamatų charakteristikos, o kitas statinio parametras – aukštis.

32Dėl nurodytų argumentų darytina išvada, kad aptariamu atveju paramos paraiškoje buvo prašoma finansavimo statybai, todėl turėjo būti pateikti Taisyklių 21.16.1 – 21.16.2 punktuose nurodyti dokumentai.

33Teisėjų kolegija taip pat konstatuoja, kad Agentūra turėjo teisę iš pareiškėjo reikalauti 2010 m. balandžio 19 d. rašte Nr. PPD-(SD)-387 nurodytų dokumentų pateikimo ir kad šios jai suteiktos diskrecijos ribų minėta institucija neperžengė.

34Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos administravimo taisyklių, patvirtintų žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-153, 37 ir 38 punktų bei Taisyklių 21.16.5 punkto antro sakinio nuostatos Agentūrai šiuo atveju leido prašyti papildomų dokumentų. Nors pareiškėjas teigia, kad Agentūra netinkamai įgyvendino jai suteiktą diskreciją, tačiau teisėjų kolegija, įvertinusi bylos aplinkybes, tokiam vertinimui nepritaria. Šiuo atveju visų pirma atkreiptinas dėmesys į statinio pobūdį. Pagal pateiktus techninius duomenis (t. I, b. l. 152-154), aptariamos vėjo jėgainės bokštas būtų 76 metrų aukščio, o tai pagal statybos techninį reglamentą STR 1.01.06:2002 „Ypatingi statiniai“ reiškia, kad būtų statomas ypatingas statinys. Nesant pakankamai įrodymų, jog realiai vykdomi kokie nors tokio statinio projektavimo ar statybos darbai, aptariamu atveju Agentūrai pagrįstai galėjo kilti abejonių, ar pareiškėjas apskritai pajėgus pradėti ir užbaigti statybos procesą.

35Dėl išdėstytų argumentų pareiškėjo apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.

36Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies

371 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

38Apeliacinį skundą atmesti.

39Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 29 d. sprendimą palikti nepakeistą.

40Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir... 5. Pareiškėjas nurodė, kad, vadovaudamasis žemės ūkio ministro 2008 m. kovo... 6. Atsakovas su pareiškėjo skundu nesutiko.... 7. Atsakovas nurodė, kad pareiškėjui parama buvo neskirta pagrįstai, nes jo... 8. Trečiasis suinteresuotas asmuo su pareiškėjo skundu taip pat nesutiko.... 9. II.... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. lapkričio 29 d. sprendimu... 11. Teismas nurodė, kad, vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo 11... 12. III.... 13. Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 14. Pareiškėjas nurodo, kad žemės ūkio ministro 2008 m. kovo 15 d. įsakymu... 15. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas pakartoja savo poziciją,... 16. Atsiliepime į apeliacinį skundą trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad... 17. Teisėjų kolegija... 18. IV.... 19. Apeliacinis skundas atmestinas.... 20. Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjas 2010 m. kovo 8 d. Nacionalinei... 21. Byloje nėra ginčo, kad iki ginčijamo potvarkio priėmimo, t. y. 2010 m.... 22. Teisėjų kolegija pažymi, jog nagrinėjamu atveju nėra pagrindo teigti, kad... 23. Vertinant atsakovo nurodytų paramos pareiškėjui neskyrimo motyvų... 24. Taisyklių 21.16.1 ir 21.16.2 punktuose numatyta:... 25. „21.16. jei projekte numatyti statybos (nauja statyba, rekonstrukcija,... 26. 21.16.2. jei nėra galimybės statybos leidimo ir statinio techninio projekto... 27. Pagal Taisyklių 21.16.5 punktą, „jei projekte numatyta statyba,... 28. Kaip minėta, Taisyklių 21.16.5 punkte numatyta, kad 21.16.1 – 21.16.2... 29. Šiuo atveju visų pirma būtina įvertinti statybos sąvokos turinį. Statybos... 30. Iš Statybos įstatymo 2 straipsnio 13 dalies turinio matyti, kad vienas iš... 31. Taigi negalima teigti, jog byloje aptariamu atveju statiniu laikytini tik vėjo... 32. Dėl nurodytų argumentų darytina išvada, kad aptariamu atveju paramos... 33. Teisėjų kolegija taip pat konstatuoja, kad Agentūra turėjo teisę iš... 34. Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos administravimo... 35. Dėl išdėstytų argumentų pareiškėjo apeliacinis skundas atmetamas, o... 36. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 37. 1 punktu, teisėjų kolegija... 38. Apeliacinį skundą atmesti.... 39. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 29 d. sprendimą... 40. Nutartis neskundžiama....