Byla 1-57-371/2014
Dėl kaulų lūžių nesunkiai sutrikdydamas savo šeimos nario sutuoktinės, nukentėjusiosios K. J. sveikatą

1Šalčininkai

2Šalčininkų rajono apylinkės teismo teisėja J. B.,

3sekretoriaujant A. G.,

4dalyvaujant prokurorei J. P.,

5kaltinamojo V. J. advokatui V. K., nukentėjusiajai K. J.,

6vertėjai I. M..

7teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:

8J., gimęs 1957 m. balandžio 16d. Šalčininkų r., a.k. ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, lenkas,turintis 11 klasių išsilavinimą, vedęs, bedarbis, gyvenantis Vaidagų k., Kalesninkų sen., Šalčininkų r., LT-17181, anksčiau neteistas,

9kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 138 straipsnio 2 dalies 3 punktą.

10Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

11K. V. sužalojo savo šeimos narį, o būtent: 2013 m. kovo 1 d. apie 9.00 val. gyvenamojo namo, esančioVaidagų k., Kalesninkų sen., Šalčininkų r., koridoriuje, be priežasties, tyčia, sudavė vieną kartą ranka savo sutuoktinei K. J. į kairę ranką, o vėliau nukentėjusiajai išėjus į lauką, eidamas iš paskos, metė medinį pagalį į nukentėjusiosios K. J. pusę, jai tuo metu atsisukus, pagalys pataikė į veido sritį, padarydamas nukentėjusiajai K. J. minkštųjų audinių patinimą su gilia muštine žaizda kairės akies apatiniame voke, kraujosruvą kairės akies obuolio junginėje, poodinę kraujosruvą abiejų akių vokuose, daugybinius veido kaulų lūžius: kairės akiduobės apatinės ir išorinės sienelių, kairio žandinio ančio priekinės ir užpakalinės sienelių, kairio skruostikaulio, bei nosies kaulų lūžius, kairės frontozigomatinės siūlės dislokaciją, tokiu būdusavo veiksmais dėl kaulų lūžių nesunkiai sutrikdydamas savo šeimos nario sutuoktinės, nukentėjusiosios K. J. sveikatą.

12K. V. kaltas dėl padarytos nusikalstamos veikos, paaiškino, kad tą dieną buvo girtas, susipyko su žmona ir metė į ją medinį pagalį, kuris pataikė jai į veidą.Visų aplinkybių neprisimena, todėl iš jo parodymų, perskaitytų LR ( - ) str. 1 d. 2 p. nustatyta tvarka matyti, kad 2013 m. kovo 1 d. iš pat ryto buvo išgėręs, žmona iš darbo grįžo apie 9.00 val., tarp jo ir sutuoktinės kilo konfliktas, kurio metu jie barėsi, žmona paėmė pagalį ir sudavė jam vieną kartą per kaklą beipradėjo bėgti nuo jo. Jis supykęs paėmė medinį pagalį, kuris gulėjo koridoriuje prie pečiaus ir metė į jos pusę. Žmona tuo metu jau ėjo į lauką, pagalys pataikė jai į veidą, matė, kad žmonai bėgo kraujas. Dėl savo veiksmų labai gailisi, Teismo posėdžio metu papildė, kad su nukentėjusiąja susitaikė, prašo jo atžvilgiu bylą nutraukti (b. l. 33).

13Be kaltinamojo V. J. prisipažinimo, jo kaltė dėl padarytos nusikalstamos veikos įrodyta ir kita byloje surinkta medžiaga.

14Nukentėjusioji K. J. duoti parodymus, todėliš jos parodymų, perskaitytų LR ( - ) str. 1 d. 2 p. nustatyta tvarka matyti, kad su sutuoktiniu V. J. gyvena Vaidagų k., Kalesninkų sen., Šalčininkų r. Sutuoktinis niekur nedirba ir dažnai piktnaudžiauja alkoholiniais gėrimais. 2013 m. kovo 1 d. apie 9.00 val. grįžusi iš darbo namo pastebėjo, kad vyras iš pat ryto yra išgėręs. Tarp jų kilo konfliktas, kurio metu sutuoktinis pribėgo prie jos ir koridoriuje griebęs ją už rankos vieną kartą ranka sudavė jai į kairę ranką, griebė už kaklo, tačiau jai pavyko pasprukti. Jai beeinant lauke vyras metėijąmedinįpagalį, kuris pataikė jai į veidą. Nuoskausmojipargriuvo ant sniego, tikriausiaibuvopraradusisąmonę.A. V. Malinovskakartususavosūnumi, kuriejąnunešėnamo.Atvažiavusigreitojiišvežėją į Santariškiųkliniką, kursiuvožaizdą. 2013 m. kovo 6 d. buvopaguldytaį Žalgiriokliniką, buvogydomairoperuota. Teismoposėdžiometupapildė, kadšiuometususutuoktiniususitaikė, jam pretenzijųneturi,pasirašėsusitaikymoprotokoląirsutinka, V. J. (b. l. 5, 7).

15Iš 2013 m. balandžio 19 d. apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėjus K. J. medicininius dokumentus nustatyta, kad jai buvo padarytas: minkštųjų audinių patinimas su gilia muštinė žaizda kairės akies apatiniame voke, kraujosruva kairės akies obuolio junginėje, poodinė kraujosruva abiejų akių vokuose, daugybiniai veido kaulų lūžiai: kairės akiduobės apatinės ir išorinės sienelių, kairio žandinio ančio priekinės ir užpakalinės sienelių, kairio skruostikaulio bei nosies kaulų lūžiai, kairės frontozigomatinės siūlės dislokacija. Sužalojimas padarytas kietu buku daiktu, galimai aptariamo įvykio metu, t.y. 2013 m. kovo 1 d. ir kvalifikuojamas nesunkiu sveikatos sutrikdymu, kadangi dėl kaulų lūžių sveikata sutrikdoma ir gijimas užtruko ilgiau nei 10 dienų (b. l. 16-17).

16Tokiu būdubylojesurinktais įrodymais neginčijamai patvirtinta, kad kaltinamasis J. nesunkiai sužalojo savo šeimos narį – nukentėjusiąja sutuoktinę K. J., t.y.padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 2 dalis 3 punkte.

17K. V. J. lengvinanti aplinkybė yra tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi.

18K. V. J. atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra.

19J. nusikalstamą veiką, kuri priskiriama prie apysunkių nusikaltimų (LR BK 11 str. 4 d.), jis anksčiau neteistas (b.l.42), administracine tvarka nebaustas (b.l. 40-41),susitaikė sunukentėjusiąja sutuoktine K. J., pasirašė susitaikymo protokolą, kuriame nurodyta, kad nukentėjusioji turtinių pretenzijų kaltinamajam neturi, todėl yra pagrindas patvirtinti susitaikymo protokolą ir manyti, kad V. J. laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų bei, remiantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 38 straipsniu, atleisti kaltinamąjį nuo baudžiamosios atsakomybės pagal LR BK 138 str. 2 d. 3 p. kaltinamajam ir nukentėjusiajai susitaikius bei bylą nutraukti (LR ( - ) str. 4 d.).

20LR BK 38 str. numato atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės, kai kaltininkas ir nukentėjęs asmuo susitaiko, tačiau byloje pareikštas Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos civilinis ieškinys dėl 7347,27 Lt nuostolių atlyginimo už nukentėjusiosios K. J. gydymą, šiuos nuostolius kaltinamasis neatlygino (b.l. 22-25). Valstybinė ligonių kasa pripažinta civiliniu ieškovu, o ne nukentėjusiuoju šioje byloje, todėl tai nesudaro kliūties taikyti LR BK 38 str. nuostatas kaltinamajam ir nukentėjusiajai susitaikyti. Bet LR ( - ) str. numato, kad užbaigiant baudžiamąją bylą iš esmės turi būti išspręstas klausimas dėl civilinio ieškinio. Valstybinės ligonių kasos civilinis ieškinys pagrįstas dokumentais ir paskaičiavimais dėl išlaidų, susijusių su nukentėjusiosios, kuri patyrė sveikatos sutrikdymus dėl kaltinamojo kaltų veiksmų, gydymu, todėl yra pagrindas priteisti iš Viktoro J. V. ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, atstovaujamos Vilniaus teritorinės ligonių kasos, naudai už nukentėjusiosios K. J. gydymą 7347,27 Lt sumą, nustatyti šiai sumai sumokėti dvejų metų terminą, skaičiuojant jį nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, atsižvelgiant į kaltinamojo turtinę padėtį, kad yra bedarbis, tačiau yra darbingas, todėl pripažintina, kad dvejų metų terminas yra pakankamas sumokėti priteistą sumą.

21V. J. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti su įpareigojimu iki galutinio procesinio sprendimo priėmimo ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 97-1-00120-13 būti gyvenamojoje vietoje, esančiojeVaidagų k., Kalesninkų sen., Šalčininkų r.,o taip pat nebendrauti su nukentėjusiąja K. J., nedaryti neigiamos įtakos pastarosios atžvilgiu yra pagrindas panaikinti nuosprendžiui įsiteisėjus (b.l. 34-35).

22Teismas, vadovaudamasisLietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 38 straipsniu, Baudžiamojo proceso kodekso 115 str., 297 str., 303 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi,

Nutarė

23V. J. (J.)atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 2dalies 3 punktą,kaltinamajam ir nukentėjusiajai susitaikius ir baudžiamąją bylą nutraukti.

24Priteisti iš Viktoro J. V. ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, atstovaujamos Vilniaus teritorinės ligonių kasos, naudai 7347,27 Lt nuostolių atlyginimą už nukentėjusiosios K. J. gydymą, nustatyti šiai sumai sumokėti dvejų metų terminą, skaičiuojant jį nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

25V. J. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti su įpareigojimu iki galutinio procesinio sprendimo priėmimo ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 97-1-00120-13 būti gyvenamojoje vietoje Vaidagų k., Kalesninkų sen., Šalčininkų r.,o taip pat nebendrauti su nukentėjusiąja K. J., nedaryti neigiamos įtakos pastarosios atžvilgiu panaikinti nuosprendžiui įsiteisėjus.

26Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo paskelbimo dienos gali būti apskųstas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Šalčininkų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Šalčininkai... 2. Šalčininkų rajono apylinkės teismo teisėja J. B.,... 3. sekretoriaujant A. G.,... 4. dalyvaujant prokurorei J. P.,... 5. kaltinamojo V. J. advokatui V. K., nukentėjusiajai K. J.,... 6. vertėjai I. M..... 7. teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:... 8. J., gimęs 1957 m. balandžio 16d. Šalčininkų r., a.k. ( - ) Lietuvos... 9. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 138 straipsnio 2 dalies 3 punktą.... 10. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 11. K. V. sužalojo savo šeimos narį, o būtent: 2013 m. kovo 1 d. apie 9.00 val.... 12. K. V. kaltas dėl padarytos nusikalstamos veikos, paaiškino, kad tą dieną... 13. Be kaltinamojo V. J. prisipažinimo, jo kaltė dėl padarytos nusikalstamos... 14. Nukentėjusioji K. J. duoti parodymus, todėliš jos parodymų, perskaitytų LR... 15. Iš 2013 m. balandžio 19 d. apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėjus K.... 16. Tokiu būdubylojesurinktais įrodymais neginčijamai patvirtinta, kad... 17. K. V. J. lengvinanti aplinkybė yra tai, kad jis prisipažino padaręs... 18. K. V. J. atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra.... 19. J. nusikalstamą veiką, kuri priskiriama prie apysunkių nusikaltimų (LR BK... 20. LR BK 38 str. numato atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės, kai... 21. V. J. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti... 22. Teismas, vadovaudamasisLietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 38 straipsniu,... 23. V. J. (J.)atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos... 24. Priteisti iš Viktoro J. V. ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos... 25. V. J. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti... 26. Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo paskelbimo dienos gali būti apskųstas...