Byla A-502-428-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas) ir Artūro Drigoto (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų S. D. ir R. D. prašymą dėl teismo išlaidų, patirtų nagrinėjant administracinę bylą Nr. A502-428/2010 pagal pareiškėjų S. D. ir R. D. skundą atsakovui Kauno miesto savivaldybei, tretieji suinteresuoti asmenys – Kauno apskrities viršininko administracija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovas Kauno apskrityje, V. Š., R. Š., R. B., R. Š., V. Š., E. S., V. J., L. K., N. P., V. B., E. R., J. R., A. R., A. R., S. A., J. G., E. J., E. V., A. Š., R. T., V. R., A. Č., R. B., R. M., V. Z., M. Š., R. B., J. S., N. S., L. B., dėl įpareigojimo atlikti veiksmus bei sprendimo panaikinimo, atlyginimo priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjai S. D. ir R. D. (toliau – ir pareiškėjai) skundu, kurį patikslino, kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą ir prašė:

51) įpareigoti Kauno miesto savivaldybę pateikti informaciją kartografinėje medžiagoje apie laisvą (neužstatytą) žemę Linkuvos kaime (dabar Kauno miestas, Šilainiai), įtraukiant sklypą, esantį tarp Baltų prospekto, Sambų, Narduvių ir Mosėdžio gatvių, įpareigoti atsakovą parengti šio laisvo (neužstatyto) žemės sklypo planą bei jį patvirtinti per du mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos;

62) panaikinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 17 d. sprendimą Nr. T-364.

7II.

8Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. kovo 19 d. sprendimu pareiškėjų skundą tenkino iš dalies: įpareigojo Kauno miesto savivaldybę pateikti Kauno miesto žemėtvarkos skyriui kartografinėje medžiagoje informaciją apie laisvą (neužstatytą) žemę buvusiame Linkuvos rėžiniame kaime, Lapių valsčiuje, dabar Kauno mieste, Šilainiuose, įtraukiant sklypą, esantį tarp Baltų prospekto, Sambų, Narduvių ir Mosėdžio gatvių, bei parengti šio laisvo (neužstatyto) žemės sklypo planą ir jį patvirtinti per du mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos; reikalavimą dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. T-364 panaikinimo atmetė.

9III.

10Atsakovas Kauno miesto savivaldybė apeliaciniu skundu prašė Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. kovo 19 d. sprendimą pakeisti: panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria pareiškėjų skundas buvo patenkintas, ir toje dalyje priimti naują sprendimą – jų skundą atmesti.

11Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. balandžio 9 d. nutartimi atsakovo apeliacinį skundą atmetė.

12IV.

13Kauno apygardos administraciniame teisme 2010 m. balandžio 20 d. buvo gautas pareiškėjų prašymas dėl teismo išlaidų, patirtų nagrinėjant administracinę bylą Nr. A502-438/2010, atlyginimo priteisimo.

14Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. balandžio 28 d. nutartimi pareiškėjų prašymą dalyje dėl teismo išlaidų, R. D. patirtų administracinę bylą Nr. A502-438/2010 nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo priteisimo pagal kompetenciją perdavė nagrinėti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

15Prašyme nurodoma, kad pareiškėjas R. D. patyrė 1 000 Lt atstovavimo išlaidų, ką patvirtina jo pateikiamas pinigų priėmimo kvitas.

16Teisėjų kolegija

konstatuoja:

17V.

18Pareiškėjų prašymas dėl teismo išlaidų atlyginimo priteisimo netenkintinas.

19ABTĮ 44 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad proceso šalis, kurios naudai buvo priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. To paties straipsnio 2 dalyje numatyta, jog tais atvejais, kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, šis turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį; kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių – 10 proc. patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas. Pagal ABTĮ 44 straipsnio 6 dalį, proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas.

20Proceso šalies patirtų atstovavimo išlaidų atlyginimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas (toliau – ir CPK) ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintos Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos).

21CPK 79 straipsnis apibrėžia, jog bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu. CPK 98 straipsnio 1 dalis nustato, jog šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas ir jog šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo bei išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos, to paties straipsnio 2 dalyje numatyta, jog šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Rekomendacijose, o pagal to paties straipsnio 3 dalį, šio straipsnio nuostatos taikomos priteisiant išlaidas kiekvienos instancijos teisme atstovavusio advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti.

22Atsižvelgiant į tai, kad administracinėje byloje Nr. A502-438/2010 buvo priimtas pareiškėjams iš dalies palankus sprendimas, jie turi teisę į dalies teismo išlaidų (inter alia atstovavimo išlaidų) atlyginimą (byloje yra dokumentai, patvirtinantys, kad pareiškėjams atstovavo advokatė Soneta Žukauskienė (2010 m. kovo 25 d. atstovavimo sutartys (III t., b. l. 29-30)): atsižvelgiant į patenkintų ir atmestų pareiškėjų reikalavimų santykį – į ½ dalį.

23ABTĮ 45 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog dėl išlaidų atlygininimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Byloje nustatyta, kad pareiškėjai, pateikdami prašymą, šios nuostatos nepaisė, t. y. jie kartu su prašymu pateikė inter alia 2010 m. kovo 25 d. pinigų paėmimo kvitą serija LAT Nr. 563265 (III t., b. l. 48), kuris patvirtina, kad pareiškėjas R. D. advokatei Sonatai Žukauskienei sumokėjo 1 000 Lt, tačiau joks dokumentas, kuriame būtų detalizuojama, kokios paslaugos pareiškėjams buvo suteiktos, pateiktas nebuvo.

24Teisėjų kolegija vertina, kad pirmiau nurodyti duomenys dėl pareiškėjų administracinę bylą Nr. A502-438/2010 nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme patirtų teismo išlaidų nėra pakankamai tikslūs, o tai jau esminis trūkumas, kliudantis spręsti klausimą dėl proceso šalies, kurios naudai buvo priimtas sprendimas, išlaidų atlyginimo priteisimo (pavyzdžiui, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. liepos 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A17-697/2007, 2008 m. birželio 11 d. nutartis administracinėje byloje administracinėje byloje Nr. A502-627/2008). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra suformavęs gausią praktiką dėl teismo išlaidų pagrindimo, kurioje laikomasi taisyklės, kad proceso šalis, siekianti teismo išlaidų atlyginimo, turi ne tik pagrįsti savo reikalavimus atitinkamais įrodymais, bet detalizuoti, kiek kainavo kiekviena teisinė paslauga (pavyzdžiui, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. vasario 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS756-155/2008, 2008 m. sausio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS756-73/2008).

25Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, kad pareiškėjų prašymas dėl teismo išlaidų atlyginimo priteisimo neatitinka jam ABTĮ keliamų reikalavimų, daro išvadą, kad jis negali būti tenkinamas.

26Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi ir 133 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

27Pareiškėjų S. D. ir R. D. prašymo dėl teismo išlaidų atlyginimo priteisimo netenkinti.

28Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjai S. D. ir R. D. (toliau – ir pareiškėjai) skundu, kurį... 5. 1) įpareigoti Kauno miesto savivaldybę pateikti informaciją kartografinėje... 6. 2) panaikinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 17 d.... 7. II.... 8. Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. kovo 19 d. sprendimu... 9. III.... 10. Atsakovas Kauno miesto savivaldybė apeliaciniu skundu prašė Kauno apygardos... 11. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. balandžio 9 d. nutartimi... 12. IV.... 13. Kauno apygardos administraciniame teisme 2010 m. balandžio 20 d. buvo gautas... 14. Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. balandžio 28 d. nutartimi... 15. Prašyme nurodoma, kad pareiškėjas R. D. patyrė 1 000 Lt atstovavimo... 16. Teisėjų kolegija... 17. V.... 18. Pareiškėjų prašymas dėl teismo išlaidų atlyginimo priteisimo... 19. ABTĮ 44 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad proceso šalis, kurios naudai buvo... 20. Proceso šalies patirtų atstovavimo išlaidų atlyginimą reglamentuoja... 21. CPK 79 straipsnis apibrėžia, jog bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis... 22. Atsižvelgiant į tai, kad administracinėje byloje Nr.... 23. ABTĮ 45 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog dėl išlaidų atlygininimo... 24. Teisėjų kolegija vertina, kad pirmiau nurodyti duomenys dėl pareiškėjų... 25. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, kad pareiškėjų prašymas dėl... 26. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45... 27. Pareiškėjų S. D. ir R. D. prašymo dėl teismo išlaidų atlyginimo... 28. Nutartis neskundžiama....