Byla 2-725-278/2012
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Kavaska“ kreditorių komiteto nutarimų pripažinimo negaliojančiais

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Valiulienė, susipažinusi su civiline byla pagal pareiškėjo bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės (toliau - UAB) „Bankroto lyderiai“ skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Kavaska“ kreditorių komiteto nutarimų pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

2pareiškėjas nurodo, kad 2012-07-03 įvyko bankrutavusios UAB „Kavaska“ kreditorių komiteto posėdis, kuriame buvo priimti sprendimai kreditorių komiteto posėdžio darbotvarkės tvirtinimo, administratoriaus ataskaitos už visą bankroto proceso laikotarpį tvirtinimo, administravimo išlaidų sąmatos, atskirojo skundo civilinėje byloje atsiėmimo klausimais. Nurodo, jog nesutinka su antru, trečiu ir ketvirtu darbotvarkės klausimais priimtais nutarimais. Teigia, kad įmonės kreditorių komiteto nariai, nepritardami pateiktai administratoriaus ataskaitai, nenurodė jokių neatliktų darbų, nevykdomų nustatytų pareigų, taip pat neįvardinti jokie ataskaitos pateikiamos informacijos netikslumai ar klaidinga informacija. Nurodo, kad administratorius kreditoriams yra visiškai atsiskaitęs už atlikus darbus už laikotarpį nuo bankroto bylos iškėlimo iki 2011-04-18. Teigia, kad bankrutavusios bendrovės kreditorių komiteto priimtas nutarimas dėl administravimo išlaidų sąmatos keitimo prieštarauja tiek teismų suformuotai praktikai, kuri numato, jog administratoriaus atlyginimas negali būti keičiamas retrospektyviai, tiek nuostatoms, kad pagrįstų bankroto proceso vykdymui būtinų kitų administravimo išlaidų kreditoriai neturi teisės netvirtinti, remdamiesi vien subjektyvia nuomone. Nutarimas, kai administravimo išlaidų sąmata keičiama už visas bankroto procedūras nustatant mažesnę sumą nei kreditorių neginčytais nutarimais patvirtinta ir panaudota iki 2012-06-15 ir net iki 2012-06-15 skirtas administratoriaus atlyginimas, pažeidžia teisėtų lūkesčių, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus. Teigia, kad kreditorių komiteto nutarimas įpareigojantis atsiimti atskirąjį skundą, pažeidžia visų bankrutavusios bendrovės kreditorių interesus, sukelia teisinį netikrumą, sudaro sąlygas ateityje kilti tapatiems teisiniams ginčams, taip pat tokiu nutarimu apribojama administratoriaus teisė į teisminę gynybą, pažeidžia teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus. Prašo patvirtinti įmonės bankroto administratoriaus veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2011-04-18 iki 2012-06-15, pripažinti negaliojančiais 2012-07-03 bankrutavusios bendrovės kreditorių komiteto priimtus nutarimus trečiuoju ir ketvirtuoju darbotvarkės klausimu.

3Atsiliepimu į skundą suinteresuotas asmuo, kreditoriai UAB „Evas“, UAB „Golden Capital“, A. K. sutinka su pareiškėjo skundu ir prašo jį tenkinti.

4Kreditorius VĮ „Turto bankas“ atsiliepimu į pareiškėjo skundą prašo jį atmesti. Nurodo, kad bankrutavusios įmonės 2012-06-15 kreditorių susirinkime nebuvo patvirtinta bankroto administratoriaus veiklos ataskaita už laikotarpį nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo iki 2012-06-01 su gautų pajamų ir išlaidų detalizavimu bei kreditoriams reikšmingos informacijos pateikimu. 2012-07-03 kreditorių komitetui pakartotinai buvo teikiama tvirtinti administratoriaus ataskaita, kurioje buvo nurodytas paslaugų pirkimas iš kitų įmonių, todėl nustatytas administravimo išlaidų dydis nepagrįstai didelis. Teigia, kad 2012-06-15 bendrovės kreditorių susirinkime bankroto administratoriaus įgaliotas atstovas sutiko su galimybe atsiimti atskirąjį skundą nurodydamas, kad tokiu atveju administratoriaus veiksmai neturės būti vertinami, kas buvo nurodyta ir 2012-07-03 kreditorių komiteto nutarime.

5Suinteresuotas asmuo kreditorius VSDFV Panevėžio skyrius atsiliepimu į skundą prašo jį atmesti. Nurodo, kad 2012-07-03 vykusiame bendrovės kreditorių komiteto posėdyje buvo pakartotinai pateikta administratoriaus ataskaita, kurios 2012-06-15 kreditorių susirinkimas nepatvirtino, ir pakartotinai atsisakyta patvirtinti, kadangi nebuvo atsakyta į 2012-06-15 kreditorių susirinkime užduotus klausimus, nepateikta išsami pajamų ir išlaidų ataskaita bei pagrindžiantys dokumentai. Teigia, kad neaišku, ar buvo būtina samdyti kitas įmones ir ar jų dalyvavimas padėjo bankrutavusiai įmonei gauti didesnes pajamas, ar tai tik papildomos, ekonomiškai nepagrįstos išlaidos. Mano, kad administravimo išlaidos neatitinka bankrutavusios bendrovės administravimo kokybei ir administravimui reikalingoms išlaidoms. Pažymi, jog 2012-06-15 vykusiame kreditorių susirinkime bankroto administratorius sutiko atsiimti atskirąjį skundą, jei tai nebus traktuojamas kaip administratoriaus kaltės pripažinimas, todėl kreditoriai, sutikdami su minėta administratoriaus sąlyga ir ją nurodė skundžiamame nutarime.

6Suinteresuotas asmuo kreditorė J. V. atsiliepimu į pareiškėjo skundą nesutinka su skunde išdėstytais motyvais ir prašo skundą atmesti. Nurodo, kad nėra pažeista kreditorių komiteto posėdžių sušaukimo ir nutarimų priėmimo tvarka. Mano, kad administratoriaus veiksmai parodo jo asmeninį suinteresuotumą bankroto byloje, neatliekant pagrindinės pareigos – ginti kreditorių interesus. Nurodo, kad administratorius delsė pateikti informaciją, kad paslaugas pirko iš UAB „Alila Invest“ ir UAB „B2B paslaugos“. Daro išvadą, kad administratorius, realiai administravimo procedūrų neatlikdamas ir pavesdamas atlikti darbą kitoms įmonėms, kurios veikė trumpą laiką ir bankrutavo, siekė gauti nepagrįstai dideles administravimui skirtas lėšas ir sudaryti kliūtis lėšų panaudojimo tikslingumo patikrinimui, pažeidžiant įmonės kreditorių interesus. Teigia, kad nutarimas dėl administravimo išlaidų sąmatos yra teisėtas ir atitinkantis galiojančius teisės aktus. Nurodo, kad visos išlaidos, susijusios su administravimu ir administratoriaus atlyginimu, mokamos iš bankrutavusios įmonės lėšų, todėl administravimui skirtos lėšos yra tiesiogiai susijusios su kreditorių teisėmis ir jų reikalavimų patenkinimo galimybėmis. Nurodo, kad bankroto administratoriaus atskirojo skundo pateikimas civilinėje byloje buvo savavališkas administratoriaus veiksmas, kuris gali įtakoti menkesnes galimybes gauti daugiau lėšų kreditorių reikalavimams patenkinti.

7Suinteresuotas asmuo kreditorius AB SEB lizingas atsiliepimu į skundą nesutinka su skundo motyvais ir prašo atmesti ir palikti galioti 2012-07-03 bankrutavusios UAB „Kavaska“ kreditorių komiteto nutarimus. Nurodo, kad 2011-08-16 įmonės kreditorių komiteto posėdžiui pateikta administratoriaus ataskaita, nei kreditorių susirinkimui pateikta informacinė ataskaita apie vykstančius teisminius procesus ir perspektyvas nebuvo patvirtintos, administratorius raštu iki skundžiamo komiteto susirinkimo dienos nepateikė. Teigia, jog siekia, kad procesas būtų kuo skaidresnis, nebūtų pažeisto kreditorių teisės ir teisėti interesai, o proceso metu atliktas darbas atsispindėtų ataskaitose. Pažymi, kad administratoriaus ataskaitoje nurodomos administravimo išlaidos yra aiškiai nepagrįstos ir neatitinkančios protingumo kriterijų, nepagrįstos apskaitos dokumentais. Teigia, kad administratorius pats veiksmų beveik neatliko, daugumą jų atliko tretieji asmenys, todėl toks elgesys vertintinas kaip piktnaudžiavimu užimama padėtimi ir siekiu gauti už tai atlygį bei pagrindas mažinti administravimo išlaidų sąmatą. Konstatuoja, kad administratoriaus skundas dėl Panevėžio apygardos teismo 2012-06-06 nutarties yra nepagrįstas, be reikalo vilkinantis įmonės bankroto procedūrą ir kreditoriams nenaudingas, todėl kreditorių komitetas, atstovaudamas kreditorius, pagrįstai įpareigojo administratorių atsiimti atskirąjį skundą.

8Panevėžio apygardos teisme nagrinėjama bankrutavusios UAB „Kavaska“ bankroto byla. Kadangi UAB „Bankroto lyderiai“ reikalavimas yra kilęs iš bankroto bylos, tikslinga bylas sujungti ir nagrinėti kartu.

9Atsiliepime į skundą kreditorius A. K. nurodo, jog pageidauja, kad bylą nagrinėtų kitas teisėjas, nei tas, kuris nagrinėjo civilinę bylą pagal kreditoriaus AB SEB bankas pareiškimą dėl sandorių panaikinimo. Nurodo, kad ginčijamas kreditorių komitetas sprendė klausimą dėl įpareigojimo administratoriui atsiimti atskirąjį skundą AB SEB banko byloje. Manydamas, kad bankroto bylą nagrinėjantis teisėjas yra suinteresuotas bylos baigtimi, kreditorius A. K. turi teikti motyvuotą prašymą dėl teisėjo nušalinimo. Atsiliepime nušalinimas nepareikštas.

10Kadangi byla parengta nagrinėti teisme, byla skirtina nagrinėti teismo posėdyje (CPK 232 str.).

11Vadovaudamasi Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi, Civilinio proceso kodekso 136 straipsnio 4 dalimi, 232 straipsniu,

Nutarė

12administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Bankroto lyderiai“ skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Kavaska“ 2012-07-03 kreditorių komiteto nutarimų pripažinimo negaliojančiais sujungti su nagrinėjama UAB „Kavaska“ bankroto byla, šiai bylai suteikiant Nr. B2-127-278/2012.

13Civilinę bylą skirti nagrinėti teismo posėdyje 2012 m. rugsėjo 28 d. 14 val. rašytinio proceso tvarka.

14Apie posėdžio vietą ir laiką informuoti byloje dalyvaujančius asmenis, jų atstovus ir jiems išsiųsti nutarties kopiją.

15Pareiškėjui išsiųsti suinteresuotų asmenų atsiliepimus į skundą.

16Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai