Byla I-214-413/2008

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintauto Koriagino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Algio Markevičiaus ir Jolantos Medvedevienės, sekretoriaujant Dianai Stimbirytei, dalyvaujant pareiškėjui V. B. E. , pareiškėjo atstovui adv. Alfonsui Žekevičiui, atsakovo atstovei Onai Savickienei, trečiajam suinteresuotam asmeniui R. Š. ,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo V. B. E. skundą atsakovei Alytaus apskrities viršininko administracijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui R. Š. dėl įsakymų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

5V.B. E. kreipėsi į teismą ir patikslintu skundu prašė pripažinti negaliojančiais Alytaus apskrities viršininko 2004-03-19 įsakymą Nr. 38-632-Ž ir 2006-09-15 įsakymą Nr. 38-Ž-2123 dėl Puodžių kadastrinės vietovės žemėtvarkos projektų patvirtinimo bei 2006-05-22 raštą Nr. 4-182 - (1.28) dėl V.B. E. išbraukimo ir pretendentų, kuriems Puodžių kadastro vietovėje projektuojami žemės sklypai, sąrašo, ir įpareigoti atsakovę suformuoti pareiškėjui grąžintiną žemės sklypą pagal Kauno apygardos administracinio teismo 2004-03-31 sprendimą, t.y. pagal jo tėvo turėto žemės sklypo ribas, bei įtraukti šį žemės sklypą į parengtą žemės reformos žemėtvarkos projektą (t.1, b.l. 167-172). Be to, pareiškėjas prašė atnaujinti terminą 2006-09-15 įsakymui Nr. 38-Ž-2123 ir 2006-05-22 raštui Nr. 4-182 - (1.28) apskųsti, kaip praleistą dėl objektyvių priežasčių (b.l. 137).

6Skunde pareiškėjas nurodė, kad 1991 metais atsakovei padavė prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo į tėvų P. ir I. E. Varėnos raj., Pamerkių k. iki žemės nacionalizavimo turėtą žemės sklypą. Apskrities viršininko 2002-10-02 sprendimu jam atkurtos nuosavybės teisės į 19,38 ha žemės ir miško. Į nuosavybėn sugrąžintą žemės sklypą pateko ir 4774 kv. metrų dydžio namų valdos žemės sklypas pagal 1992-05-20 sudarytą namų valdos techninės apskaitos bylą. Atsakovės 2002-10-02 sprendimo dalis dėl 0,24 ha žemės suteikimo Pamerkių k. Kauno apygardos administracinio teismo 2004-03-31 sprendimu buvo panaikinta, kadangi žemės grąžinimas buvo vykdomas pažeidžiant įstatymų nustatytą tvarką, t.y. nesuprojektavus šio žemės sklypo žemėtvarkos projekte. Nors atsakovė 2004-08-24 rašte ir nurodė, kad nuosavybės teisės į negrąžintą 0,24 ha žemės sklypą bus atkurtos parengus Puodžių kadastro vietovės žemėtvarkos projekto papildymo projektą, tačiau dar 2004-03-19 įsakymu Nr. 38-632-Ž patvirtinus žemėtvarkos projektą, šis žemės sklypas atiteko N. K. (paveldėtoja ir teisių perėmėja – tretysis suinteresuotas asmuo R. Š. ). Gavęs pranešimą dėl Jakėnų žemėtvarkos tarnyboje 2005-12-21 turėsiančio įvykti susirinkimo, kuriame turėjo būti svarstomi Pamerkių kaimo žemės reformos patikslinimo klausimai, dalyvauti susirinkime negalėjo dėl ligos, todėl apie tai informavo tarnybą ir svarstomu klausimu išreiškė savo nuomonę raštu. 2006-05-05 Jakėnų žemėtvarkos tarnyboje įvyko antrasis susirinkimas, kuriame turėjo būti sprendžiamas klausimas dėl 0,23 ha žemės suteikimo Pamerkių k., prie Merkio upės. Tačiau jam buvo pasiūlytas žemės sklypas ne prie Merkio upės, o kitas sklypas, esantis 2 km. atstumu nuo jo sodybos. Todėl su tokiu pasiūlymu nesutiko. Atsakovės 2006-05-22 informacinio pobūdžio raštas Nr. 4-182 - (1.28) dėl jo išbraukimo ir pretendentų, kuriems Puodžių kadastro vietovėje projektuojami žemės sklypai, sąrašo ir 2006-09-15 įsakymo Nr. 38-Ž-2123 dėl Puodžių kadastrinės vietovės žemėtvarkos projektų patvirtinimo dalis, kuria jis išbrauktas iš pretendentų sąrašo, yra neteisėti, kadangi vien tik nedalyvavimas susirinkime negali būti pagrindu apriboti nuosavybės teises į jo tėvų iki žemės nacionalizavimo turėtą žemę.

7Teismo posėdyje pareiškėjas ir jo atstovas nurodė, kad dabartiniu metu jam (pareiškėjui) yra suprojektuotas 0,24 ha žemės sklypas toje pačioje Puodžių kadastro vietovėje, tik kitoje vietoje. Suprojektuotas žemės sklypas jį tenkina, tačiau Puodžių kadastro vietovės žemėtvarkos projekto papildymas dar nėra patvirtintas apskrities viršininko įsakymu. Todėl mano, kad jo pažeistos teisės iki galo nėra apgintos, dėl ko skundą palaiko ir prašo jį tenkinti.

8Atsakovo atstovė nurodo, kad Alytaus apskrities viršininkas 2008-02-04 įsakymu Nr. 38-Ž-242 patvirtino pretendentų, pageidaujančių susigrąžinti žemę Puodžių kadastro vietovėje pagal šios teritorijos žemėtvarkos projekto III papildymo projektą, sąrašą, kuriame antruoju numeriu įrašytas pareiškėjas. V.B. E. numatyta suteikti 0,24 ha žemės sklypą, su kurio ribomis ir vieta pareiškėjas susipažino ir sutiko. Todėl mano, kad išnykus ginčo dalykui pareiškėjo skundas yra nepagrįstas.

9Tretysis suinteresuotas asmuo prašo pareiškėjo skundą atmesti savo atsiliepime į skundą nurodytais motyvais.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11Dėl Alytaus apskrities viršininko 2006-05-22 rašto Nr. 4-182-(1.28) ir 2006-09-15 įsakymo Nr.38-Ž-2123 pripažinimo negaliojančiais (panaikinimo) ir praleisto termino jiems apskųsti atnaujinimo.

12Pagal ABTĮ 5 str. 1 d. kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas (ABTĮ 33 str. 1 d.). Teismų praktikoje yra suformuota nuostata, kad tais atvejais, kai sprendimas dėl nuosavybės teisių atkūrimo asmeniui neturėjo būti įteiktas, tokio asmens skundo padavimo administraciniam teismui terminas pradedamas skaičiuoti nuo jo sužinojimo apie skundžiamo sprendimo priėmimą dienos (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo bylos Nr. AS (4) – 439 – 2004, Nr. AS (7) – 407 – 204, Nr. AS (8) – 50 – 2004, AS (6) – 158 – 2004 ir kt.). Analogiška nuostata nagrinėjamu atveju taikytina ir atsakovo 2006-09-15 įsakymo Nr.38-Ž-2123, kaip administracinio akto, apskundimui. Pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties (ABTĮ 34 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senatas 2002-12-20 nutarime Nr. 39 dėl Lietuvos Respublikos teismų praktikos, taikant ieškinio senatį reglamentuojančias įstatymų normas, apibendrinimo apžvalgoje pažymėjo, jog sprendžiant ieškinio senaties atnaujinimo klausimą, reikėtų nustatyti svarbių aplinkybių atsiradimo momentą, jų egzistavimo trukmę, taip pat ar po to, kai minėtos aplinkybės išnyko, asmuo kreipėsi į teismą per protingą laiko tarpą. Vertintina, ar asmuo buvo pakankamai atidus, sąžiningas, ar, priešingai, savo teises įgyvendino nerūpestingai, aplaidžiai. Šia prasme kiekviena konkrečiam atvejui taikytini ne vidutiniai, o individualūs sąžiningo, atidaus bei rūpestingo elgesio standartai.

13Byloje nustatyta, kad ginčijamas Alytaus apskrities viršininko 2006-09-15 įsakymas Nr. 38-Ž-2123 kartu su atsiliepimu į skundą pateiktas teismui 2006-10-02 (b.l. 25-28). Apie šį įsakymą pareiškėjas sužinojo (arba turėjo sužinoti) 2006-11-28 teismo posėdžio metu, tačiau patikslintą skundą, kuriuo buvo ginčijamas 2006-09-15 įsakymas Nr. 38-Ž-2123, pareiškėjas pateikė tik 2007-05-17 (b.l. 118-120). Prašydamas atnaujinti terminą įsakymui apskųsti, pareiškėjas nenurodė svarbių termino praleidimo priežasčių (b.l. 137), todėl prašymas atnaujinti praleistą terminą laikytinas nepagrįstu ir byla šioje reikalavimų dalyje nutrauktina (ABTĮ 101 str. 6 p.). Pažymėtina, kad pagal Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo metodikos, patvirtintos Žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998-04-23 įsakymu Nr. 207 (2006-04-20 įsakymo redakcija), 42 punktą apskrities viršininkas, tvirtindamas projektą, priima sprendimą išbraukti iš patvirtintų pretendentų gauti žemę pagal rengiamą žemėtvarkos projektą sąrašų asmenis, kurie neatvyko žemėtvarkos projekto rengimo metu ar nepasirinko žemės sklypo vietos. Iš V.B. E. paaiškinimų ir bylos rašytinių įrodymų (b.l. 35) matyti, kad pareiškėjas 2006-05-05 susirinkime atsisakė jam siūlomų laisvų valstybinės žemės sklypų, todėl apskrities viršininkas turėjo pagrįstą pagrindą išbraukti pareiškėją iš pretendentų gauti žemę sąrašų kaip asmenį, nepasirinkusį žemės sklypo vietos. Pareiškėjo skundo argumentai, jog 0,24 ha žemės sklypas turėjo būti grąžintas natūra (buvusioje vietoje) nėra teisiškai pagrįstas, kadangi pagal Piliečių nuosavybės teisų į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 4 str. 4 d. toje Lietuvos valstybės teritorijos dalyje, kur buvusi likusi rėžių sistema (byloje nustatyta, kad iki žemės nacionalizavimo Pamerkių k. buvo išlikusi rėžių sistema), žemė grąžinama bei kompensuojama natūra pagal sudarytus žemės reformos žemėtvarkos projektus. Nurodyta aplinkybė buvo konstatuota ir Kauno apygardos administracinio teismo 2004-03-31 sprendime, kuriuo pareiškėjas grindžia savo antrąjį reikalavimą (b.l. 11-13).

14Minėta, kad pagal Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo metodikos 42 punktą sprendimą išbraukti iš patvirtintų pretendentų gauti žemę pagal rengiamą žemėtvarkos projektą sąrašų asmenis, kurie neatvyko žemėtvarkos projekto rengimo metu ar nepasirinko žemės sklypo vietos, priima apskrities viršininkas, tvirtindamas žemėtvarkos projektą. Ginčijamas apskrities viršininko pavaduotojo 2006-05-22 raštas Nr. 4-182-(1.28) priimtas pažeidžiant nurodytos metodikos tvarką, ABTĮ 2 str. 15 d. prasme nelaikytinas administraciniu aktu, galinčiu sukelti teisines pasekmes, pareiškėjo teisių nepažeidžia, todėl reikalavimas pripažinti jį negaliojančiu netenkintinas (ABTĮ 3 str. 1 d.).

15

16Dėl Alytaus apskrities viršininko 2004-03-19 įsakymo Nr. 38-632-Ž pripažinimo negaliojančiu ir įpareigojimo suformuoti grąžintiną žemės sklypą pagal Kauno apygardos administracinio teismo 2004-03-31 sprendimą.

17

18Minėta, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Jeigu teisės pažeidimas pašalinamas arba ginčas išsprendžiamas kitu teisėtu būdu, asmuo, kuris padavė skundą teismui, turi teisę nuo skundo atsisakyti (ABTĮ 52 str.). Byloje nustatyta, kad Alytaus apskrities viršininkas 2008-02-04 įsakymu Nr. 38-Ž-242 patvirtino pretendentų, pageidaujančių susigrąžinti žemę Puodžių kadastro vietovėje pagal šios teritorijos žemėtvarkos projekto III papildymo projektą, sąrašus, kuriuose antruoju numeriu įrašytas pareiškėjas (t.2, b.l. 34-35). Pareiškėjas su siūlomo grąžinti žemės sklypo dydžiu ir vieta sutiko bei pripažino, kad iš esmės jo teisių pažeidimas dabartiniu metu yra pašalintas (t.1, b.l. 202; t.2, b.l.29-33). Aptartų aplinkybių pagrindu kolegija konstatuoja, kad ginčo dalykas išnyko, pareiškėjas nuo skundo neatsisakė, todėl skundas nurodytų reikalavimų dalyje atmestinas kaip nepagrįstas (ABTĮ 88 str. 1 p.).

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-88 straipsniais, 101 straipsnio 6 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

21Nutraukti administracinę bylą reikalavimų dalyje dėl Alytaus apskrities viršininko 2006 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr.38-Ž-2123 pripažinimo negaliojančiu.

22Kitoje dalyje skundą atmesti.

23Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai