Byla I-53-554/2008

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo teisėjo Algio Markevičiaus, kolegijos teisėjų Gintauto Koriagino, Jolantos Medvedevienės, sekretoriaujant Renatai Vasaitienei, dalyvaujant pareiškėjo UAB ,,Minkomedis“ įgaliotiems atstovams - direktoriui E. R. , advokatui Linui Meškiui, atsakovo Kauno miesto savivaldybės įgaliotai atstovei Marikai Nalivaikienei, nedalyvaujant trečiojo suinteresuoto asmens Kauno apskrities viršininko administracijos įgaliotam atstovui, viešame posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB ,,Minkomedis“ skundą atsakovui Kauno miesto savivaldybei, trečiajam suinteresuotam asmeniui Kauno apskrities viršininko administracijai dėl 2007-07-20 Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TP-11 panaikinimo ir

Nustatė

3Pareiškėjas UAB ,,Minkomedis“ prašė teismą panaikinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 20 d. sprendimą Nr. TP-11 (b.l. 6 – 9, 11).

4Pareiškėjo įgalioti atstovai paaiškino, taip pat UAB „Minkomedis“ skunde nurodė, kad pareiškėjui nuosavybė teise H. ir O.Minkovskių g. 85 Kaune priklauso nekilnojamieji daiktai: pastatas-stalių dirbtuvės ((Duomenys neskelbtini)), pastatas-buitinis pastatas ((Duomenys neskelbtini), pastatas-sandėlis (Duomenys neskelbtini), pastatas-sandėlis (unikalus Nr. (Duomenys neskelbtini), pastatas-lentpjūvė (unikalus Nr. (Duomenys neskelbtini)), taip pat priklausiniai: inžinieriniai statiniai - įrenginiai - kiemo statiniai (unikalus Nr. (Duomenys neskelbtini)),. Juridinis žemės sklypo (kadastrinis Nr. (Duomenys neskelbtini)), naudojimo pagrindas yra 2002-05-21 valstybinės žemės nuomos sutartis Nr. Nl 9/2002-1099. 2005-03-24 Kauno apskrities viršininko administracija UAB „Minkomedis“ prašymu išdavė sutikimą Nr. 24-149 dėl detaliojo plano rengimo. Šiuo sutikimu pareiškėjui, kaip valstybinės žemės sklypo nuomininkui, buvo leista rengti sklypo, esančio H. ir O.Minkovskių g. 85, Kaune, detalųjį planą. Detalaus planavimo tikslas – įsiterpusio laisvos valstybinės žemės ploto iki 0,5 ha prijungimas prie UAB „Minkomedis“ nuomojamo įregistruoto kitos paskirties (komercinės paskirties teritorijos) sklypo, naudojimo būdo, pobūdžio ir teritorijos tvarkymo bei naudojimo rėžimo nustatymas. Pareiškėjo nuomojamo žemės sklypo H. ir O.Minkovskių g. 85, Kaune (kadastro Nr. (Duomenys neskelbtini)),detaliojo planavimo procesas buvo atliktas įstatymų nustatyta tvarka. Šią aplinkybę patvirtina Kauno apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus išduotas patikrinimo aktas Nr. TP-402, kuriuo buvo priimta teigiama patikrinimo išvada. Nežiūrint to, Kauno miesto savivaldybės taryba 2007 m. liepos 20 d. sprendimu Nr. TP-11 nepatvirtino žemės sklypo H. ir O. Minkovskių g. 85, Kaune (kadastro Nr. (Duomenys neskelbtini)),detaliojo plano. Atsakovas nenurodė jokių teisės aktų pažeidimų, kurių pagrindu būtų galima netvirtinti detaliojo plano, atsisakymo nemotyvavo, o tik grindė noru „valstybinės žemės sklype suformuoti sklypus nuosavybės teisėms atkurti". Per visą žemės sklypo detaliojo plano rengimo laikotarpį (nuo 2005 iki 2007 m.), planuojamas prijungti valstybinės žemės plotas buvo rodomas kaip laisvas, pareiškėjas nebuvo informuotas, kad šiame valstybinės žemės sklype yra ketinama formuoti žemės sklypus nuosavybės teisių atkūrimui. Iš to seka, kad detaliojo planavimo metu nebuvo nustatyta jokių pažeidimų ar priežasčių, kurie trukdytų patvirtinti ginčo teritorijos detalųjį planą. Kauno miesto savivaldybės taryba privalo priimti teigiamą ar neigiamą sprendimą dėl detaliojo plano tvirtinimo. Esant neigiamam sprendimui, galima imtis tam tikrų teisinių veiksmų, o šiuo atveju, atsakovas priėmė teisiškai neapibrėžtą sprendimą - ,,sprendimo nepriimti“.

5Atsakovo įgaliota atstovė prašė teismo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

6Atsakovo įgaliota atstovė paaiškino, taip pat atsakovas atsiliepime į skundą (b.l. 21-23) nurodė, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius 2005-05-13 priėmė įsakymą Nr. A-1710, kuriuo nusprendė sudaryti su pareiškėju sutartį dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo. 2005-05-24 sudarytoje sutartyje numatytas planavimo tikslas - iki 0,5 ha įsiterpusio valstybinės žemės ploto prijungimas prie įregistruoto 12085 m2 nuomojamo kitos paskirties (naudojimo būdas - komercinės paskirties teritorija) sklypo, ir teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas. Parengtas detalusis planas buvo viešai apsvarstytas, suderintas ir patikrintas teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje. Kauno miesto savivaldybės administracijoje parengtas sprendimo projektas dėl detaliojo plano patvirtinimo. Šis projektas apsvarstytas 2007 m. birželio 27 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos kolegijos posėdyje, kuriame rekomenduota sprendimo projektą teikti svarstyti komitetams. Apsvarsčius sprendimo projektą, Kauno miesto savivaldybės tarybos komitetuose, du komitetai (Miesto plėtros, investicijų ir turizmo bei Miesto ūkio ir energetikos) nepritarė siūlymui tvirtinti parengtą detalųjį planą ir rekomendavo valstybinės žemės sklype suformuoti sklypus nuosavybės teisių atkūrimui. 2007 m. liepos 20 d. tarybos posėdyje buvo atsisakyta tvirtinti detalųjį planą, motyvuojant tuo, kad laisvoje valstybinėje žemėje galima suformuoti sklypus nuosavybės teisėms atkurti. Parengtu detaliuoju planu suformuotas 1901 m2 žemės sklypas valstybinėje žemėje pareiškėjo nenaudojamas, yra laisvas ir atitinka reikalavimus, teisės aktų nustatytus žemės sklypams, suteikiamiems nuosavybės teisėms į žemę atkurti ekvivalentine natūra. Laisvos valstybinės žemės plotai, įsiterpę tarp privačių žemės sklypų ar išnuomotų valstybinės žemės sklypų, gali būti parduodami (išnuomojami) besiribojančių žemės sklypų savininkams (nuomininkams) tais atvejais, kai pagal patvirtintą teritorijos detalųjį planą šioje žemėje nenumatyta (negalima) suformuoti naujų žemės sklypų. Šiuo atveju, pagal parengtą detalųjį planą, valstybinėje žemėje galima suformuoti naują žemės sklypą. Atsakovui buvo pateiktas sprendimo projektas ,,patvirtinti detalųjį planą“. Kadangi atsakovas nusprendė priimti iš esmės neigiamą sprendimą negu nurodyta projekte, todėl ir buvo priimta tokia sprendimo formuluotė. Kokie šiuo metu veiksmai susiję su ginčo žemės sklypu, nuosavybės teisių atkūrimo procese yra vykdomi, įgaliota atstovė nežino.

7Bylos faktiniai duomenys patvirtina, kad pareiškėjas nuomoja 12085 m2 žemės sklypą, esantį H. ir O.Minkovskių g. 85, Kaune (b.l. 13-14). Pareiškėjas 2005 metais kreipėsi į Kauno miesto savivaldybės administraciją dėl laisvos valstybinės žemės iki 0,5 ha prijungimo prie pareiškėjo nuomojamo žemės sklypo, H.ir O.Minkovskių g. 85, Kaune (b.l. 33). Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Urbanistikos skyrius 2005-07-12 išdavė sąlygas detaliajam planui rengti (b.l. 34). Kauno apskrities viršininko administracija 2005-03-24 sutiko, kad būtų rengiamas sklypo, esančio H. Ir O.Minkovskių g. 85, Kaune, detalusis planas, kurio tikslas – iki 0,5 ha įsiterpusio laisvo valstybinės žemės ploto prijungimas prie nuomojamo kitos paskirties (naudojimo būdas – komercinės paskirties teritorija) sklypo, naudojimo būdo, pobūdžio ir teritorijos tvarkymo bei naudojimo rėžimo nustatymas (b.l. 29). Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius 2005-05-13 įsakymo Nr. A-1710 pagrindu sudarė su pareiškėju sutartį dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo (b.l. 31, 32). Detalusis planas buvo viešai apsvarstytas su visuomene, svarstymo metu pretenzijų nebuvo gauta (b.l. 38-42). Detalusis planas 2005-09-23 buvo kompleksiškai suderintas kompleksinio derinimo protokolu su visomis suinteresuotomis institucijomis (b.l. 36). Kauno apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir valstybinės priežiūros skyrius pasiūlė tvirtinti pareiškėjo detalųjį planą (b.l. 37). Pareiškėjas pateikė suderintą ir patvirtintą detalųjį planą Kauno miesto savivaldybės administracijai, prašydamas teikti detalųjį planą tvirtinti savivaldybės tarybai. Kauno miesto savivaldybės taryba 2007m. liepos 20d. sprendimu Nr. TP-11 nusprendė nepriimti sprendimo dėl žemės sklypo H.ir O.Minkovskių g. 85, Kaune, detaliojo plano patvirtinimo, o ginčijamas sprendimas pareiškėjui įteiktas 2007m. rugsėjo 13d. (b.l. 11).

8Pareiškėjo UAB ,,Minkomedis“ skundas tenkintinas visiškai.

9Išnagrinėjęs bylą teismas konstatuoja, kad administracinis ginčas kilo teritorijų detaliojo planavimo baigiamajame etape – dėl žemės sklypo H. ir O.Minkovskių g. 85, Kaune, detaliojo plano nepatvirtinimo Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 20 d. sprendimu Nr. TP-11 (b.l. 11).

10Detaliojo teritorijų planavimo procesą reglamentuoja Teritorijų planavimo įstatymas ir ginčo metu galiojusi Detaliųjų planų rengimo taisyklių redakcija, patvirtinta LR Aplinkos ministro 2004-05-03 įsakymu Nr. D1-239. Teritorijų planavimo įstatymo 26 str. 4d. numatyta, kad detaliuosius planus tvirtina, šiuo atveju, savivaldybės taryba, bei detalusis planas patvirtinamas ar motyvuotai nepatvirtinamas per 20 darbo dienų nuo detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus prašymo tvirtinti detalųjį planą pateikimo dienos. Detaliojo plano motyvuotas nepatvirtinamas reiškia institucijos, priėmusios neigiamą sprendimą, pareigą pagrįsti sprendimą tiek teisiniais, tiek faktiniais argumentais, t.y. nurodyti priežastis, nulėmusias neigiamo sprendimo priėmimą. Toks teisinis reguliavimas, susijęs su vietos savivaldos veiklos pagrindiniais principais - skaidrumo, viešumo ir pareigos informuoti suinteresuotus asmenis apie jų atžvilgiu priimtus sprendimus bei juos pagrįsti (Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnis). Teismo nuomone, atsakovo 2007 m. liepos 20 d. sprendimas Nr. TP-11 „Dėl žemės sklypo H.ir O. Minkovskių g. 85, Kaune, detaliojo plano patvirtinimo“ taip pat yra tinkamai nemotyvuotas, nes sprendimo turinyje nenurodyta jokie teisiniai ir faktiniai argumentai bei priežastys, nulėmusios detaliojo plano nepatvirtinimą. Atsakovo argumentai, kad detaliuoju planu suformuotas 1901 m2 žemės sklypas bus skirtas nuosavybės teisių atkūrimui ekvivalentine natūra byloje nebuvo pagrįsti jokiomis faktinėmis aplinkybėmis. Atsižvelgiant į tai, laikytina, kad Kauno miesto savivaldybės taryba nevykdė Teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 4 dalies reikalavimo – tinkamai nemotyvavo sprendimo, kuriuo nepatvirtino detalaus plano. Be to, Teritorijų planavimo įstatymo 11 straipsnio 11 punktas, nurodo, kad patvirtintas savivaldybės ar jos dalies teritorijos bendrasis planas įsigalioja kitą dieną po to, kai vietinėje spaudoje paskelbiamas jį tvirtinančios institucijos sprendimas dėl teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo, jeigu pačiame sprendime nenustatyta vėlesnė jo įsigaliojimo data. Šių įstatymo nuostatų kontekste kolegija daro išvadą, jog Kauno miesto savivaldybės tarybos priimtas sprendimas dėl teritorijos detaliojo plano turi būti aiškiai apibrėžtas - turi būti priimtas sprendimas: tvirtinti teritorijų detalųjį planą arba netvirtinti jo. Toks atsakovo Kauno miesto savivaldybės tarybos priimtas sprendimas - ,,nepriimti sprendimo“ nėra teisiškai apibrėžtas. Iš to taip pat seka, kad skundžiamas atsakovo sprendimas neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje administraciniams aktams keliamų reikalavimų.

11Taigi, dėl minėtų priežasčių atsakovo sprendimas laikytinas visiškai nepagrįstu ir nemotyvuotu, grubiai pažeidžiančiu Teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio, Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatas bei pareiškėjo teises. Esant šioms aplinkybėms, skundžiamas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 20 d. sprendimas Nr. TP – 11 „Dėl žemės sklypo H.ir O.Minkovskių g. 85, Kaune, detaliojo plano patvirtinimo“ naikintinas, kaip nepagrįstas ir neteisėtas.

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 - 87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

15Pareiškėjo UAB ,,Minkomedis” skundą patenkinti visiškai.

16Panaikinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 20 d. sprendimą Nr. TP-11 „Dėl žemės sklypo H.ir O. Minkovskių g. 85, Kaune, detaliojo plano patvirtinimo“.

17Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai