Byla I-650-386/2010
Dėl ekonominės sankcijos panaikinimo

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Laimutės Jokubauskaitės, kolegijos teisėjų Remigijaus Armino ir Eglės Kiaurakytės, sekretoriaujant Ingai Navickienei, dalyvaujant pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Žalčio sala“ atstovui V. D. , 2010-07-15 viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Žalčio sala“ skundą atsakovei Tauragės apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl ekonominės sankcijos panaikinimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi administracinę bylą,

Nustatė

3pareiškėja UAB „Žalčio sala“ skundu kreipėsi į teismą, prašydama 2010-05-11 Tauragės apskrities VMI teisės ir veiklos organizavimo skyriaus vedėjo nutarimu Nr. 5-16-2 paskirtą

4500,00 Lt baudą, taikant ATPK 301 straipsnį, pakeisti ir visiškai neskirti nuobaudos.

5Nurodo, kad 2010-05-11 Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos nutarimu

6Nr. 5-16-2 įmonei buvo taikyta ekonominė sankcija už Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimus ir paskirta 500 litų bauda. Minėta sankcija įmonei paskirta už tai, kad

72010-05-04 Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Akcizų administravimo skyriaus vyriausioji specialistė operatyvaus patikrinimo metu nustatė, kad prekybos vietoje pardavėjas- vairuotojas A. K. negalėjo pateikti alkoholinių gėrimų (alaus) įsigijimo ir gabenimo dokumentų, nes skubėdamas juos paliko įmonės buhalterijoje. Nagrinėjant bylą nustatyta, kad alkoholio įsigijimo dokumentai buvo išrašyti, t.y. faktiškai jie egzistavo, tik dėl A. K. neapdairumo buvo palikti. Dėl neapdairaus vairuotojo-pardavėjo elgesio jam pareikšta pastaba. Atsižvelgiant į nustatytas objektyvias faktines aplinkybes mano, kad bendrovei paskirta bauda yra aiškiai per didelė.

8Pareiškėjos atstovas skundą palaiko ir prašo jį tenkinti skunde išdėstytų motyvų pagrindu.

9Atsakovė Tauragės apskrities VMI atsiliepimu (b.l. 13-14) prašo svarstyti tik nutarimo pakeitimo, paskiriant švelnesnę nuobaudą, klausimą. Nurodo, kad įmonei bauda paskirta už tai, kad 2010-05-04 Tauragės apskrities VMI Akcizų administravimo skyriaus vyriausioji specialistė atlikusi operatyvų patikrinimą UAB „Žalčio sala“, įmonės kodas 176580158, reg. Varnių g. 1, Laukuva, Šilalės r. autoparduotuvėje „Mercedes Benz“, valstybinis Nr. ( - ) esančioje Sauslaukio k., Šilalės rajone, turinčioje licenciją mažmeninei prekybai alumi, sidru iki 8,5 proc., rado alaus gaminių: „Švyturio“ (šviesus) 5 proc. – 38 buteliai po 0,5 l; „Bravo“ 8 proc. – 16 butelių po 2 l; „Kablys“ 9,5 proc. – 2 buteliai po 2 l. Prekybos vietoje pardavėjas-vairuotojas A. K. nepateikė alkoholinių gėrimų (alaus) įsigijimo dokumentų ir gabenimo dokumentų. Tuo įmonė pažeidė Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 10 punkto reikalavimus, draudžiančius Lietuvos Respublikoje juridiniams asmenims laikyti, gabenti alkoholio produktus neturint prekybos (sandėliavimo) vietoje ir/ar jų gabenimo metu juridinę galią turinčių privalomų tų produktų įsigijimo arba gabenimo dokumentų egzemplioriaus. Kadangi sunkinančių aplinkybių nagrinėjant bylą nebuvo nustatyta, o atsakomybę lengvinančios aplinkybės – įmonės savininkas dėl padarytų pažeidimų atvirai prisipažino ir nuoširdžiai gailėjosi, todėl buvo paskirta minimali įstatymo sankcijoje numatyta 500 litų bauda. Pažymi, kad įmonės savininkas neneigia padaryto pažeidimo, todėl mano, kad teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 7 dalimi, atsižvelgdamas į atsakomybę lengvinančias ir kitas aplinkybes, dėl kurių atitinkama piniginė bauda teisės pažeidėjui būtų akivaizdžiai per didelė, nes neproporcinga padarytam teisės pažeidimui, ir dėl to neteisinga, bei vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais, turi teisę skirti mažesnę piniginę baudą nei atitinkamoje įstatymo straipsnio dalyje nustatyta minimali piniginė bauda.

10Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai.

11Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 78 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad bylos šalių ar jų atstovų neatvykimas į teismo posėdį, jeigu jiems apie posėdį buvo tinkamai pranešta, nėra kliūtis bylai nagrinėti ir sprendimui priimti. Byla nagrinėjama Tauragės apskrities VMI atstovui nedalyvaujant.

12Teisėjų kolegija konstatuoja

13Skundas netenkintinas (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 1 punktas).

14Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad teismas nevertina ginčijamo administracinio akto bei veiksmų (ar neveikimo) politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu, o tik nustato, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar administravimo subjektas neviršijo kompetencijos, taip pat - ar aktas (veika) neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus.

15Nagrinėjamo ginčo esmė ? nustatyti, ar skundžiamas nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, ar yra teisinis pagrindas pareiškėjai sumažinti ekonomines sankcijas už Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimą.

16Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas (toliau – ir Įstatymas).

17pareiškėjos atstovo paaiškinimais ir bylos rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2010-05-04 Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnė patikrino UAB „Žalčio sala“, įmonės kodas 176580158, reg. Varnių g. 1, Laukuva, Šilalės r. autoparduotuvę „Mercedes Benz“, valstybinis

18Nr. ( - ) Sauslaukio k., Šilalės rajone. Autoparduotuvėje, turinčioje licenciją mažmeninei prekybai alumi, sidru iki 8,5 proc., patikrinimo metu buvo rasta alaus gaminių: „Švyturio (šviesus) 5 proc. – 38 buteliai po 0,5 l; „Bravo“ 8 proc. – 16 butelių po 2 l; „Kablys“ 9,5 proc. – 2 buteliai po 2 l. Prekybos vietoje pardavėjas-vairuotojas nepateikė alkoholinių gėrimų (alaus) įsigijimo arba gabenimo dokumentų.

19Pareiškėjos pažeidimas įrodytas operatyvaus patikrinimo pažyma (b.l. 20-22), įstatymo pažeidimo protokolu (b.l. 17-18), tarnybiniu pranešimus Dėl operatyvaus patikrinimo medžiagos perdavimo pažeidimų įvertinimui (b.l.19), kasos operacijų atlikimo vietoje rastų grynųjų pinigų suskaičiavimo aktu (b.l. 23-24), įmonės pardavėjo-vairuotojo paaiškinimu (b.l. 25).

20Kadangi atsakovė skundžiamu 2010-05-11 nutarimu Nr. 5-16-2 (b.l. 7-8) nustatė, kad 2010-05-04 UAB „Žalčio sala“, įmonės kodas 176580158, reg. Varnių g. 1, Laukuva, Šilalės r. autoparduotuvė „Mercedes Benz“, valstybinis Nr. ( - ) Sauslaukio k., Šilalės rajone, turinti licenciją mažmeninei prekybai alumi, sidru iki 8,5 proc., prekiavo alaus gaminiais: „Švyturio“ (šviesus) 5 proc. – 38 buteliai po 0,5 l; „Bravo“ 8 proc. – 16 butelių po 2 l; „Kablys“ 9,5 proc. – 2 buteliai po 2 l, neturėdama prekybos vietoje alkoholinių gėrimų (alaus) įsigijimo arba gabenimo dokumentų, todėl paskyrė įmonei ekonominę sankciją – 500 litų baudą. Skundžiamame nutarime nurodyta, jog pareiškėja pažeidė Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 10 punkto reikalavimus.

21Už Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimą įmonei baudą skyrusi Tauragės apskrities valstybinė mokesčių inspekcija tokią teisę turėjo (Alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 1 dalis). Paskirtoji ekonominė sankcija atitinka sankcijos už padarytą pažeidimą minimumą. Pažymėtina, kad už Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 ir 12 punktuose, 17 straipsnio 2 dalies 1, 10 ir 11 punktuose, 18 straipsnio 1, 3 dalyse, 18 straipsnio 4 dalies 1, 2 punktuose, 18 straipsnio 9 dalyje ir 22 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų nesilaikymą įmonės baudžiamos nuo penkių šimtų litų iki dviejų tūkstančių litų bauda, o už šių reikalavimų pažeidimą, padarytą pakartotinai per dvejus metus nuo baudos paskyrimo, – nuo dviejų tūkstančių litų iki penkių tūkstančių litų bauda (Alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 3 dalis). Pareiškėjai paskirtos baudos dydis yra minimali šioje sankcijoje nustatyta bauda.

22Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 3 dalies 10 punktas draudžia juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams bei atstovybėms laikyti, gabenti Lietuvos Respublikoje alkoholio produktus neturint prekybos (sandėliavimo) vietoje ir (ar) jų gabenimo metu juridinę galią turinčių privalomų tų produktų įsigijimo arba gabenimo dokumentų egzemplioriaus.

23Alkoholio kontrolės įstatymo 41 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad ūkio subjektai, nesutinkantys su šio įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje nurodytų institucijų nutarimais dėl ekonominių sankcijų taikymo, turi teisę per vieną mėnesį nuo nutarimo įteikimo jiems dienos apskųsti nutarimą teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Skundą nagrinėjantis teismas, atsižvelgdamas į atsakomybę lengvinančias ir kitas aplinkybes ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo kriterijais, turi teisę skirti mažesnę piniginę baudą nei atitinkamoje šio straipsnio dalyje nustatytos minimalios piniginės baudos. Pagal minėto įstatymo 34 straipsnio 8 dalį atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis laikoma tai, kad padarę pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai bei atstovybės savo noru užkirto kelią žalingoms pažeidimo pasekmėms, padėjo kompetentingoms institucijoms tyrimo metu, atlygino nuostolius ar pašalino padarytą žalą. Skirianti baudą institucija gali pripažinti atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis ir kitas šioje dalyje nenurodytas aplinkybes. Tuo tarpu atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis pripažįstama, kad padarę pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai bei atstovybės kliudė vykdyti tyrimą, slėpė padarytą pažeidimą, toliau pažeidinėjo šio Įstatymo reikalavimus nepaisydami kompetentingos institucijos nurodymo nutraukti neteisėtus veiksmus.

24Teisėjų kolegija, ištyrusi pareiškėjos atsakomybės dydį lemiančias sąlygas, nustatė, kad už Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimus įmonė baudžiama pirmą kartą. Pareiškėja talkino tyrimą atliekančiai institucijai, ginčo eigoje laikėsi nuoseklios pozicijos, kad alkoholio įsigijimo ir gabenimo dokumentai buvo išrašyti, tačiau per skubėjimą vairuotojas-pardavėjas paliko juos įmonės buhalterijoje, įmonės vadovas alkoholio įsigijimo ir gabenimo dokumentus pateikė protokolo surašymo dieną, t.y. 2010 m. gegužės 11 d., įmonės savininkas atvirai prisipažino ir nuoširdžiai gailisi dėl padaryto pažeidimo. Atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

25Atsižvelgdama į tai, kad Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 3 dalies 10 punktas draudžia gabenti Lietuvos Respublikoje alkoholio produktus neturint prekybos (sandėliavimo) vietoje ir (ar) jų gabenimo metu juridinę galią turinčių privalomų tų produktų įsigijimo arba gabenimo dokumentų egzemplioriaus, o UAB „Žalčio sala“ prekybos vietoje neturėjo alkoholio įsigijimo dokumentų, alkoholio įsigijimo ir gabenimo dokumentai buvo pateikti tik protokolo surašymo dieną, vadovaudamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad skundžiamu nutarimu pareiškėjai paskirta 500 Lt dydžio bauda yra proporcinga jos padarytam pažeidimui, įmonės verslo apimčiai ir gaunamoms pajamoms, nėra akivaizdžiai per didelė ir dėl to teisinga. Teisėjų kolegija pripažįsta, jog skunde išdėstytų motyvų pagrindu nėra teisinio pagrindo skirti mažesnę piniginę baudą nei Alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 3 dalyje numatyta minimali arba visai neskirti UAB „Žalčio sala“ piniginės baudos už Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 10 punkto pažeidimą.

26Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85 straipsniu, 87 straipsniu, 88 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

28pareiškėjos UAB „Žalčio sala“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

29Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2010-05-11 nutarimą Nr. 5-16-2, kuriuo UAB „Žalčio sala“ už Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 10 punkto reikalavimų nesilaikymą paskirta 500 litų bauda, palikti nepakeistą.

30Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos apygardos administracinį teismą arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Kolegija, išnagrinėjusi administracinę bylą,... 3. pareiškėja UAB „Žalčio sala“ skundu kreipėsi į teismą, prašydama... 4. 500,00 Lt baudą, taikant ATPK 301 straipsnį, pakeisti ir visiškai... 5. Nurodo, kad 2010-05-11 Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos... 6. Nr. 5-16-2 įmonei buvo taikyta ekonominė sankcija už Lietuvos Respublikos... 7. 2010-05-04 Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Akcizų... 8. Pareiškėjos atstovas skundą palaiko ir prašo jį tenkinti skunde... 9. Atsakovė Tauragės apskrities VMI atsiliepimu (b.l. 13-14) prašo svarstyti... 10. Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas į teismo... 11. Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 78 straipsnio 3... 12. Teisėjų kolegija konstatuoja ... 13. Skundas netenkintinas (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 14. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 2... 15. Nagrinėjamo ginčo esmė ? nustatyti, ar skundžiamas nutarimas yra teisėtas... 16. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos alkoholio... 17. pareiškėjos atstovo paaiškinimais ir bylos... 18. Nr. ( - ) Sauslaukio k., Šilalės rajone.... 19. Pareiškėjos pažeidimas įrodytas operatyvaus patikrinimo pažyma (b.l.... 20. Kadangi atsakovė skundžiamu 2010-05-11 nutarimu Nr. 5-16-2 (b.l. 7-8)... 21. Už Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimą įmonei baudą skyrusi Tauragės... 22. Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 3 dalies 10 punktas draudžia... 23. Alkoholio kontrolės įstatymo 41 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad ūkio... 24. Teisėjų kolegija, ištyrusi pareiškėjos atsakomybės dydį lemiančias... 25. Atsižvelgdama į tai, kad Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 3... 26. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos... 28. pareiškėjos UAB „Žalčio sala“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 29. Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2010-05-11 nutarimą... 30. Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos...