Byla AS-858-449-13
Dėl sprendimų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė), Anatolijaus Baranovo ir Irmanto Jarukaičio (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „Kauno arka“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo 29 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Kauno arka“ skundą atsakovams Kauno miesto savivaldybei, Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl sprendimų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Kauno apygardos administraciniame teisme buvo gautas pareiškėjo UAB „Kauno arka“ (toliau – ir pareiškėjas) skundas (b. l. 2-20), kuris neatitiko Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 23 ir 24 straipsnių reikalavimų.

5Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 20 d., 2013 m. sausio 18 d. teismo nutartimis (b. l. 99-100, 123-124) buvo nustatytas terminas pareiškėjo skundo trūkumams pašalinti.

62013 m. sausio 28 d. Kauno apygardos administraciniame teisme buvo gautas pareiškėjo UAB „Kauno arka“ skundas (b. l. 126-150), kuriuo prašoma:

  1. panaikinti 2012 m. lapkričio 22 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos sprendimą „Dėl išbraukimo iš nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirti apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašo” Nr. (A27V128)-R-5031;
  2. įpareigoti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorių patvirtinti naują nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašą, iš kurio būtų išbrauktas UAB „Kauno arka” nuomos teise valdomas sklypas;
  3. panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. A-3340 „Dėl nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašo patvirtinimo” dalį dėl UAB „Kauno arka” nuomos teise valdomo valstybinio žemės sklypo, esančio adresu ( - ), Kaune, įtraukimo į nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašą, išbraukiant UAB „Kauno arka” nuomos teise valdomą valstybinės žemės sklypą, esantį adresu ( - ), Kaune, iš šio sąrašo;
  4. įpareigoti Kauno miesto savivaldybės finansų skyrių perskaičiuoti UAB „Kauno arka” valdomam sklypui už 2012 m. taikomą valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifą, pritaikant 2012 m. birželio 28 d. Kauno miesto savivaldybės sprendime „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo” 1. 2.7 punkte komercinės ir kitos paskirties žemei nustatytą 0,7 proc. tarifą;
  5. nustatyti, ar Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-313 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčių tarifų nustatymo” 1.2.9 punktas, Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 7 d. sprendimo Nr. T-286 3, 4 punktai neprieštarauja įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo ir nepiktnaudžiavimo valdžia imperatyvams (principams), įtvirtintiems Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 3 straipsnio 1–4 punktuose, 4 straipsnio 1–4 punktuose, taip pat savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo, veiklos skaidrumo ir žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo bei gerbimo principams, įtvirtintiems Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – ir Vietos savivaldos įstatymas) 4 straipsnio 5, 8 ir 9 punktuose, bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 1.2 straipsnio 1 daliai ir 1.5 straipsnio 1 daliai, pripažinus, kad prašomi ištirti norminiai aktai prieštarauja nurodytiems įstatymams juos panaikinti.

7Pareiškėjas taip pat pateikė prašymą atnaujinti skundo padavimo terminus pripažįstant, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties ir panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. A-3340 „Dėl nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašo patvirtinimo” dalį dėl UAB „Kauno arka” dėl nuomos teise valdomo valstybinio žemės sklypo, esančio adresu ( - ), Kaune, įtraukimo į nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašą, išbraukiant UAB „Kauno arka” nuomos teise valdomą valstybinės žemės sklypą, esantį adresu ( - ), Kaune, iš šio sąrašo.

8Prašyme atnaujinti praleistą terminą pareiškėjas nurodė, kad apie skundžiamą įsakymą sužinojo 2012 m. rugsėjo 20 d. Nesutikdamas su įsakymu bei nustatytu žemės nuomos mokesčio tarifu bei tikėdamasis esamą situaciją išspręsti neteismine tvarka, 2012 m. rugsėjo 25 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Kauno miesto savivaldybės finansų skyriui ir Kauno miesto savivaldybės administracijos centro seniūnijai pateikė prašymą dėl valstybinės žemės mokesčio tarifo, kuriuo prašė išbraukti UAB „Kauno arka” valdomą sklypą iš nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašo, sudaryti ir patvirtinti naują nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašą, iš kurio būtų išbrauktas UAB „Kauno arka” nuomos teise valdomas sklypas. 2012 m. lapkričio 24 d. pareiškėjas gavo Kauno miesto savivaldybės administracijos 2012 m. lapkričio 22 d. atsakymą Nr. (A27V128)-R-5031 į 2012 m. rugsėjo 25 d. prašymą, kuriuo buvo atsisakyta tenkinti prašymą. Nurodė, jog pareiškėjas, siekdamas ginčą išspręsti neteisminiu būdu, praleido Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsnyje numatytą skundo padavimo terminą.

9II.

10Kauno apygardos administracinis teismas 2013 m. kovo 29 d. nutartimi (b. l. 159-162) atmetė pareiškėjo UAB „Kauno arka“ prašymą atnaujinti skundo padavimo terminą ir atsisakė priimti pareiškėjo skundą.

11Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog pareiškėjas ginčija Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. A-3340 „Dėl nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašo patvirtinimo” dalį dėl UAB „Kauno arka” nuomos teise valdomo valstybinio žemės sklypo, esančio adresu ( - ), Kaune, įtraukimo į nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašą. Pareiškėjas prašyme nurodė, kad apie skundžiamą įsakymą sužinojo 2012 m. rugsėjo 20 d., todėl skundą teismui jis turėjo teisę paduoti vėliausiai iki 2012 m. spalio 20 d. Skundą Kauno apygardos administraciniam teismui dėl ginčijamo 2012 m. rugsėjo 10 d. akto panaikinimo pareiškėjas padavė 2012 m. gruodžio 13 d., t. y. žymiai praleidęs ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą paduoti skundą teismui. Pažymėjo, jog pareiškėjas prašymą atnaujinti skundo padavimo terminą grindžia tuo, kad nesutikdamas su įsakymu bei nustatytu žemės nuomos mokesčio tarifu kreipėsi į įvairias kompetentingas institucijas tikėdamasis esamą situaciją išspręsti neteismine tvarka.

12Pirmosios instancijos teismas pabrėžė, jog kreipimasis ne į teismą, o į kitas institucijas nepripažintinas svarbia termino paduoti skundą teismui praleidimo priežastimi (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. gegužės 20 d. nutartį byloje Nr. AS556-309/2008, 2008 m. rugsėjo 18 d. nutartį byloje Nr. AS261-518/2008), todėl pareiškėjo kreipimasis į Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorių, Kauno miesto savivaldybės finansų skyrių ir Kauno miesto savivaldybės administracijos centro seniūniją negali būti laikomas objektyvia aplinkybe, apribojusia pareiškėjo valią paduoti skundą dėl ginčijamo akto panaikinimo Kauno apygardos administraciniam teismui.

13Įvertinęs šias aplinkybes bei atsižvelgęs į ilgą skundo padavimo teismui termino praleidimo laikotarpį, teismas sprendė, jog skundo padavimo teismui terminą pareiškėjas praleido ne dėl objektyvių priežasčių, o dėl sąmoningai pasirinkto jo teisių gynimo būdo, todėl nurodytos termino paduoti skundą teismui praleidimo priežastys negali būti pripažintos svarbiomis, sudarančiomis pagrindą šį terminą atnaujinti. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas prašymo atnaujinti terminą skundui paduoti netenkino (ABTĮ 34 str. 3 d.). Pirmosios instancijos teismas skundą dėl reikalavimo, kuriuo prašoma panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. A-3340 „Dėl nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašo patvirtinimo” dalį dėl UAB „Kauno arka” nuomos teise valdomo valstybinio žemės sklypo, esančio adresu ( - ), Kaune, įtraukimo į nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašą panaikinimo, esant praleistam skundo padavimo terminui ir jo neatnaujinus, atsisakė priimti (ABTĮ 37 str. 2 d. 8 p.).

14Nurodė, jog skundo reikalavimai, kuriais prašoma: 1) panaikinti 2012 m. lapkričio 22 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos sprendimą „Dėl išbraukimo iš nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirti apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašo” Nr. (A27V128)-R-5031 bei įpareigoti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorių patvirtinti naują nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašą, iš kurio būtų išbrauktas UAB „Kauno arka” nuomos teise valdomas sklypas; 2) įpareigoti Kauno miesto savivaldybės finansų skyrių perskaičiuoti UAB „Kauno arka” valdomam sklypui už 2012 m. taikomą valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifą, pritaikant 2012 m. birželio 28 d. Kauno miesto savivaldybės sprendime „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo” 1. 2.7 punkte komercinės ir kitos paskirties žemei nustatytą 0,7 proc. tarifą, yra išvestiniai iš reikalavimo panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. A-3340 dalį, kuria UAB „Kauno arka” valdomas žemės sklypas, esantis ( - ), Kaune, įtrauktas į nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašą, todėl šie skundo reikalavimai taip pat atsisakytini priimti tuo pačiu pagrindu kaip ir pagrindinis skundo reikalavimas (ABTĮ 37 str. 2 d. 8 p.).

15Pabrėžė, jog pareiškėjas skundu taip pat prašo ištirti norminio administracinio akto teisėtumą, t. y. ištirti, ar Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-313 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčių tarifų nustatymo” 1.2.9 punktas, Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 7 d. sprendimo Nr. T-286 3, 4 punktai neprieštarauja įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo ir nepiktnaudžiavimo valdžia imperatyvams (principams), įtvirtintiems VAĮ 3 straipsnio 1–4 punktuose, 4 straipsnio 1–4 punktuose, taip pat savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo, veiklos skaidrumo ir žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo bei gerbimo principams, įtvirtintiems Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 5, 8 ir 9 punktuose, bei CK 1.2 straipsnio 1 daliai ir 1.5 straipsnio 1 daliai.

16Pirmosios instancijos teismas rėmėsi ABTĮ 111 straipsnio 1 dalimi ir nurodė, jog konkrečiu atveju atsisakius priimti pareiškėjo skundą dėl reiškiamų reikalavimų, prašymas ištirti norminio akto teisėtumą nepriimtinas, nes nesant konkrečių reikalavimų dėl pareiškėjo teisių pažeidimo (juos atsisakius priimti), pareiškėjas nėra tinkamas subjektas kreiptis į teismą dėl norminio akto ištyrimo. Remdamasis tuo pirmosios instancijos teismas šį pareiškėjo reikalavimą atsisakė priimti ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu.

17Teismas nurodė, jog atsisakius skundą priimti pareiškėjui grąžintinas sumokėtas žyminis mokestis (ABTĮ 42 str. 1 d. 3 p.).

18III.

19UAB „Kauno arka“ atskiruoju skundu (b. l. 164-170) prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo 29 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės arba perduoti pareiškėjo 2013 m. sausio 28 d. papildytą skundą

2011 punkte yra nustatyta sąrašo keitimo galimybė, o tuo pačiu ir nustatyta galima ikiteisminė ginčų nagrinėjimo tvarka. Pareiškėjas, siekdamas išnaudoti visas administracinio ginčo ikiteisminio nagrinėjimo teisines galimybes, pasinaudojo Apraše numatyta galimybe klausimą dėl jo valdomo sklypo išbraukimo iš sąrašo spręsti ikiteismine tvarka. Ikiteisminiu būdu šio klausimu nepavykus išspręsti pareiškėjas kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, tikėdamasis apginti savo pažeistas teises. Pabrėžia, jog Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 10 d. įsakyme Nr. A-3340 „nėra nurodyta konkreti jo apskundimo tvarka. Šiame įsakyme yra tik nurodyta, kad jis .

21Pareiškėjas remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. rugpjūčio 7 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. AS146-423/2008 ir nurodo, jog administracinio akto apskundimo tvarkos neišaiškinimas tinkamai nesiderina su geru viešuoju administravimu bei principu, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms. Pabrėžia, jog pareiškėjas Apraše nurodytą sąrašo keitimo tvarką suprato kaip privalomą ikiteisminę administracinio ginčo sprendimo tvarką ir skundžiamame įsakyme nesant nurodytos konkrečios šio įsakymo apskundimo tvarkos iš pradžių kreipėsi į Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorių, Kauno miesto savivaldybės finansų skyrių ir Kauno miesto savivaldybės administracijos centro seniūniją.

22Pareiškėjas pabrėžia, jog skundžiamas Kauno miesto savivaldybės administracijos sprendimas „Dėl išbraukimo iš nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirti apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašo” Nr. (A27V128)-R-5031 yra priimtas 2012 m. lapkričio 22 d., pareiškėjas jį gavo 2012 m. lapkričio 24 d., jame yra nurodyta jo apskundimo tvarka. Pabrėžia, jog pareiškėjas skundą dėl nurodyto sprendimo Kauno apygardos administraciniam teismui pateikė 2012 m. gruodžio 13 d. Mano, jog atsisakymas priimti pareiškėjo skundo dalį dėl 2012 m. lapkričio 22 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo Kauno miesto savivaldybės finansų skyrių perskaičiuoti UAB „Kauno arka” valdomam sklypui už 2012 m. taikomą valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifą, pažeidžia ABTĮ 5 straipsnio 1 dalyje bei 22 straipsnyje numatytas pareiškėjo teises kreiptis teisminės gynybos.

23Pareiškėjas nurodo, jog Kauno apygardos administraciniame teisme yra nagrinėjama administracinė byla Nr. Ik-383-644/2013. Šioje byloje UAB „Britanika” yra pateikęs skundą dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos atsisakymo jo nuomos teise valdomą valstybinės žemės sklypą išbraukti iš nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašo. Skundo pateikimo terminai bei faktinės bylos aplinkybės yra identiškos šiai bylai, todėl nesuprantama, kodėl esant analogiškom aplinkybėm vieno pareiškėjo skundą Kauno apygardos administracinis priima ir nagrinėja, o kito – atmeta.

24Atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į pareiškėjo atskirąjį skundą prašo Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo 29 d. nutartį palikti nepakeistą, pareiškėjo UAB „Kauno arka” atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

25Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodoma, jog Aprašas reglamentuoja žemės, kuriai taikomas padidintas mokesčio tarifas, sąrašo sudarymo ir keitimo procedūras (1 p.), o jo tikslas – nustatyti nenaudojamus žemės sklypus ir jų savininkus, nuomininkus (naudotojus), siekiant išsiaiškinti šių žemės sklypų nenaudojimo priežastis ir apmokestinti jų savininkus, nuomininkus (naudotojus) maksimaliais žemės ir žemės nuomos mokesčių tarifais (2 p.). 2012 m. rugsėjo 10 d., vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Aprašo 8 punktu, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu N. A-3340 buvo patvirtintas Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašas, kurio 19 punktu buvo įtrauktas žemės sklypas, esantis ( - ), Kaune, priklausantis UAB „Kauno arka”. Pabrėžia, jog apie priimtą įsakymą pareiškėjas buvo informuotas 2012 m. rugsėjo 19 d., bet skundą teismui pateikė praleidęs terminą.

26Nurodo, jog Aprašo 11 punkte nėra nustatytos ikiteisminės tvarkos skundžiamam įsakymui skųsti, o nustatyta tvarka sąrašui keisti. Pažymi, jog skundžiame įsakyme buvo aiškiai nurodyta jo skundimo tvarka. Mano, kad teismas pagrįstai, įvertinęs visas aplinkybes bei atsižvelgęs į ilgą skundo padavimo teismui termino praleidimo laikotarpį, sprendė, kad skundo padavimo teismui terminą pareiškėjas praleido ne dėl objektyvių priežasčių.

27Pabrėžia, jog pareiškėjas prašo panaikinti 2012 m. lapkričio 22 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos sprendimą Nr. (A27V128)-R-5031 bei įpareigoti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorių patvirtinti nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašą, iš kurio būtų išbrauktas UAB „Kauno arka” nuomos teise valdomas sklypas, t. y. pareiškėjas neprašo įpareigoti sąrašo dalyje dėl jo nuomojamo žemės sklypo, bet prašo įpareigoti patvirtinti sąrašą, tačiau tokiu atveju turėtų būti pripažintas neteisėtu 2012 m. rugsėjo 10 d. administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-3340 patvirtintas kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai šį reikalavimą vertino kaip išvestinį.

28Atsakovas pabrėžia, jog pagrįstai pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti pareiškėjo reikalavimą ištirti norminio administracinio teisės akto teisėtumą.

29Atsakovas Kauno miesto savivaldybė atsiliepimu į pareiškėjo atskirąjį skundą prašo pareiškėjo atskirąjį skundą atmesti, Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

30Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodomi argumentai, pateikti atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį skundą.

31Teisėjų kolegija

konstatuoja:

32IV.

33Atskirasis skundas tenkintinas.

34Nagrinėjamos administracinės bylos dalykas – Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo 29 d. nutarties, kuria teismas atmetė pareiškėjo UAB „Kauno arka” prašymą atnaujinti skundo padavimo terminą ir atsisakė priimti pareiškėjo skundą, teisėtumas ir pagrįstumas.

35Pareiškėjas atskirajame skunde nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad jo nurodytos termino praleidimo priežastys nėra svarbios ir nesudaro pagrindo atnaujinti praleistą terminą, be to, mano, jog teismas nepagrįstai įvertino kitus administracinėje byloje jo pateiktus reikalavimus kaip išvestinius.

36Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, tokiems pareiškėjo argumentams iš dalies pritaria.

37Pasisakydama dėl administracinės bylos esmės, teisėjų kolegija pažymi, jog administracinėje byloje nekyla ginčo dėl to, kad pareiškėjas praleido terminą kreiptis į teismą dėl reikalavimo panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. A-3340 „Dėl nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašo patvirtinimo” dalį dėl UAB „Kauno arka” nuomos teise valdomo valstybinio žemės sklypo, esančio adresu ( - ), Kaune įtraukimo į nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašą, todėl šiuo aspektu atskirai nepasisakytina. Nagrinėjamu atveju proceso šalys iš esmės nesutaria, ar pareiškėjo nurodytos priežastys dėl termino praleidimo šio įsakymo ginčijamai daliai skųsti suteikia teismui teisę praleistą terminą atnaujinti.

38Pasisakydama šiuo aspektu teisėjų kolegija visų pirma pažymi, jog trumpais skundų administraciniam teismui pateikimo terminais yra siekiama ne tik skatinti asmenis operatyviai reaguoti į savo teisių pažeidimą ir įstatymu nustatyta tvarka užtikrinti kaip galima greitesnę jo galimai pažeistų teisių gynybą, bet ir garantuoti teisinių santykių stabilumą, kitai teisinio santykio šaliai užtikrinti apibrėžtumą dėl jos teisinės padėties, nustatyti teisines garantijas, būtinas jos įgytų teisių apsaugai (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gruodžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-948/2011). Atitinkamai, tuo iš dalies gali būti paaiškinama įstatymo leidėjo pozicija numatyti, kad pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo (prašymo) padavimo terminus gali atnaujinti tik tuo atveju, kai bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties ir nėra aplinkybių, nurodytų ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1?7 punktuose (ABTĮ 34 str. 1 d.).

39Pažymėtina, jog ABTĮ nenumato, kokios priežastys laikytinos svarbiomis, sudarančiomis pagrindą atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti, tai iš esmės yra paliekama teismo prerogatyvai. Kiekvieną kartą sprendžiant klausimą dėl praleisto termino atnaujinimo yra atsižvelgiama į aplinkybes, kuriomis yra grindžiamas prašymas atnaujinti praleistus terminus, ar minėtos aplinkybės galėjo užkirsti kelią asmeniui laiku ir tinkamai realizuoti šią teisę, į svarbių aplinkybių atsiradimo momentą, jų egzistavimo trukmę, taip pat ar po to, kai minėtos aplinkybės išnyko, asmuo kreipėsi į teismą per protingą laiko tarpą. Vertintina, ar asmuo buvo pakankamai atidus, sąžiningas, ar, priešingai, savo teises įgyvendino nerūpestingai, aplaidžiai. Šia prasme kiekvienam konkrečiam atvejui taikytini ne vidutiniai, o individualūs sąžiningo, atidaus bei rūpestingo elgesio standartai (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. gegužės 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A438-798/2008). Be to, sprendžiant, ar įstatymų nustatytas terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, teismas, be kita ko, kiekvienu konkrečiu atveju turi vadovautis teisingumo ir protingumo kriterijais.

40Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašymą atnaujinti skundo padavimo terminą dėl reikalavimo panaikinti skundžiamą Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. A-3340 „Dėl nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašo patvirtinimo” dalį iš esmės grindė tuo, jog jis naudojosi 11 punkte numatyta galimybe klausimą dėl jo valdomo sklypo išbraukimo iš sąrašo išspręsti ikiteismine tvarka. Pabrėžė, jog jis manė, kad tokia tvarka būtina pasinaudoti prieš kreipiantis į teismą skundžiame įsakyme numatyta tvarka. Be to, pareiškėjas nurodė, jog skundžiamame įsakyme nebuvo nurodyta konkreti jo apskundimo tvarka ir taip buvo apsunkinta jo teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos.

41Vertindama pareiškėjo nurodytas termino praleidimo priežastis, teisėjų kolegija pabrėžia, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, kad aplinkybė, kad pareiškėjas kreipiasi į netinkamas institucijas ar kitaip netinkamai gina savo teises, negali būti pripažinta svarbia aplinkybe atnaujinti terminą skundui paduoti (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. birželio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A10-1098/2006, 2007 m. rugsėjo 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS8-339/2007, 2008 m. gegužės 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS442-303/2008). Kita vertus, norint konstatuoti tokias aplinkybes kiekvienu atveju turi būti atsižvelgiama, ar iš tikrųjų asmuo kreipėsi į netinkamas institucijas atsižvelgus į jam pateiktą informaciją, įvertinus byloje taikytiną teisinį reguliavimą.

42Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, jog pareiškėjas skundžia Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. A-3340 „Dėl nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašo patvirtinimo” dalį dėl UAB „Kauno arka” nuomos teise valdomo valstybinio žemės sklypo, esančio adresu ( - ), Kaune, įtraukimo į nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašą. Nurodytas įsakymas priimtas inter alia remiantis Aprašo, reglamentuojančio žemės, kuriai taikomas padidintas mokesčio tarifas, sąrašo sudarymo ir keitimo procedūrą (1 p.), 8 punktu. Minėtas punktas įtvirtino, jog įrašytų į žemės, kuriai taikomas padidintas mokesčio tarifas, sąrašą sklypų valdytojams (žemės nuomos mokesčio mokėtojams) Finansų skyrius praneša apie jų valdomų žemės sklypų įrašymą į sąrašą ir apmokestinimą savivaldybės tarnybos nustatytu mokesčio tarifu.

43Kita vertus, Aprašo 11 punktas nustatė, jog asmenys, kurių nuosavybės teise valdomas ar nuomojamas (naudojamas) žemės sklypas įrašytas į sąrašą, gali per 30 dienų nuo pranešimo apie jų valdomo objekto įrašymą į sąrašą išsiuntimo dienos pateikti seniūnijai dokumentus, įrodančius, kad žemės sklypas neatitinka Aprašo 4.1–4.5 punktuose nurodytų kriterijų arba atitikimas šiems kriterijams yra sąlygotas Apraše nurodytų aplinkybių. Aprašo 12 punktas numatė tokiu atveju seniūno kompetenciją pateikiant svarstyti žemės sklypo išbraukimo iš sąrašo galimybes, o Aprašo 13–15 punktai nustatė sudaryto sąrašo keitimo tvarką.

44Remiantis bylos medžiaga nustatyta, kad pareiškėjas Aprašo 8 punkte nurodytą pranešimą, kuriame buvo nurodyta apie skundžiamo įsakymo priėmimą, gavo 2012 m. rugsėjo 20 d. (b. l. 36-40). Pareiškėjas, nesutikdamas su byloje skundžiamu įsakymu bei nustatytu žemės nuomos mokesčio tarifu, vadovaudamasis Aprašo 11 punkte numatytu reguliavimu ir vertindamas tai kaip privalomą ikiteisminę ginčų nagrinėjimo tvarką, 2012 m. rugsėjo 25 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Kauno miesto savivaldybės finansų skyriui ir Kauno miesto savivaldybės administracijos centro seniūnijai pateikė prašymą dėl valstybinės žemės mokesčio tarifo, kuriuo prašė išbraukti UAB „Kauno arka” valdomą sklypą iš nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašo, sudaryti ir patvirtinti naują nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašą, iš kurio būtų išbrauktas UAB „Kauno arka” nuomos teise valdomas sklypas. Teikdamas nurodytą prašymą pareiškėjas rėmėsi Aprašo 11 punktu ir pažymėjo, jog jis nepagrįstai įtrauktas į sąrašą, nes atitinka Aprašo 4.5 punkte numatytą sąlygą (b. l. 36-40). 2012 m. lapkričio 24 d. pareiškėjas gavo Kauno miesto savivaldybės administracijos 2012 m. lapkričio 22 d. atsakymą Nr. (A27V128)-R-5031 į 2012 m. rugsėjo 25 d. prašymą, kuriuo buvo atsisakyta tenkinti jo pateiktą prašymą. Šiame rašte buvo nurodyta, kad pareiškėjo prašyme nurodyti motyvai neatitinka Aprašo 11 punkte nurodytų kriterijų ir pažymima, jog, jeigu pareiškėjas nesutinka su tokiu priimtu sprendimu, gali jį skųsti ABTĮ numatyta tvarka (b. l. 22). Skundą teismui inter alia dėl nurodyto įsakymo dalies panaikinimo pareiškėjas pateikė 2012 m. gruodžio 13 d., kartu skųsdamas ir 2012 m. lapkričio 22 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos sprendimą „Dėl išbraukimo iš nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirti apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašo” Nr. (A27V128)-R-5031 (b. l. 2-20).

45Teisėjų kolegija papildomai pažymi, jog skundžiame Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 10 d. įsakyme Nr. A-3340 „Dėl nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašo patvirtinimo” buvo įvardinta, kad jis , tačiau konkreti ir tiksli skundimo tvarka nebuvo įvardinta. Be to, kaip minėta, Apraše, kuris reglamentavo tokio sąrašo sudarymą, keitimą, žemės sklypų iš jo išbraukimą, buvo numatyta atitinkamo žemės sklypo iš sudaryto sąrašo išbraukimo tvarka, kurią, kaip minėta, pareiškėjas vertino kaip privalomą prieš kreipiantis į teismą ABTĮ ar CPK nustatyta tvarka.

46Kiek tai susiję su skundžiamo administracinio akto skundimo tvarkos tinkamu išaiškinimu, teisėjų kolegija pažymi, jog Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 8 straipsnio, nustatančio individualaus administracinio akto bendruosius reikalavimus, 2 dalyje nurodyta, kad individualiame administraciniame akte turi būti nurodyta akto apskundimo tvarka. Vertindamas šios įstatymo nuostatos reikšmę, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pabrėžęs, jog aplinkybė, kad skundžiamame sprendime nebuvo tiesiogiai nurodyta ir išaiškinta jo apskundimo galimybė, nebuvo nurodyti įstatymo numatyti apskundimo terminai atskirais atvejais (atsižvelgiant į ginčijamo administracinio akto apskundimo tvarkos bei terminų teisinio reglamentavimo specifiką) gali būti vertinama kaip priežastis, objektyviai sukliudžiusi pareiškėjui laiku realizuoti teisę kreiptis į teismą. Be to, administracinio akto apskundimo tvarkos neišaiškinimas tinkamai nesiderina su geru viešuoju administravimu bei Lietuvos Respublikos Konstitucijoje (toliau – ir Konstitucija) įtvirtintu principu, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, gali suvaržyti asmens teisę kreiptis į teismą. Tačiau sprendžiant klausimą dėl termino paduoti skundą atnaujinimo aplinkybė, kad viešojo administravimo subjektas individualiame administraciniame akte neišaiškino tinkamai jo apskundimo tvarkos, turi būti vertinama atsižvelgiant į byloje reikšmingų aplinkybių visumą (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. gegužės 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS5-266/2004, 2008 m. rugpjūčio 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-423/2008). Šiuo atveju manytina, jog skundžiame įsakyme skundimo tvarkos išaiškinimas nebuvo pakankamai tikslus, aiškus, galimai galėjo suvaržyti pareiškėjo teisę kreiptis į teismą. Be to, pareiškėją galėjo suklaidinti Aprašo 11 punkte numatyta galimybė išbraukti jo žemės sklypą iš žemės, kuriai taikomas padidintas mokesčio tarifas, sąrašo.

47Teisėjų kolegija, įvertinusi šios konkrečios bylos faktines aplinkybes, atsižvelgusi į tai, jog pareiškėjas siekė įgyvendinti teisę į gynybą, nurodo, kad Aprašo 11 punkte numatytos tvarkos realizavimas, tinkamas atsakovo sprendimo apskundimo tvarkos neišaiškinimas, atsižvelgus, kad pareiškėjas per protingą terminą nuo atsisakymo įvykdyti Aprašo 11 punkte numatytus veiksmus realizavo teisę kreiptis į teismą teisminės gynybos, pripažintinas objektyvia termino skundui Vilniaus apygardos administraciniam teismui paduoti praleidimo priežastimi ir šis terminas atnaujintinas (ABTĮ 34 str. 1 d.). Atitinkamai, pirmosios instancijos teismo išvada, kad apskundimo terminas praleistas dėl subjektyvių priežasčių, yra nepagrįsta, todėl skundžiama nutartis šioje dalyje yra naikintina. Teisėjų kolegija pabrėžia, jog administracinėje byloje būtina įvertinti, ar pareiškėjo skundas šioje dalyje atitinka kitus ABTĮ nustatytus reikalavimus, todėl panaikinus nutartį pareiškėjo skundo priėmimo klausimas šioje dalyje perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atitinkamai, atsižvelgus į tai, kad pareiškėjo kiti byloje pateikti reikalavimai pirmosios instancijos teismo buvo atsisakyti priimti kaip išvestiniai iš reikalavimo panaikinti skundžiamą Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 10 d. įsakymą Nr. A-3340 „Dėl nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašo patvirtinimo”, skundas dėl jų priimtinumo taip pat grąžintinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

48Pirmosios instancijos teismas taip pat turi iš naujo įvertinti byloje pateiktą pareiškėjo prašymą nustatyti, ar Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-313 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčių tarifų nustatymo” 1.2.9 punktas, Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 7 d. sprendimo Nr. T-286 3, 4 punktai neprieštarauja įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo ir nepiktnaudžiavimo valdžia imperatyvams (principams), įtvirtintiems VAĮ 3 straipsnio 1–4 punktuose, 4 straipsnio 1–4 punktuose, taip pat savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo, veiklos skaidrumo ir žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo bei gerbimo principams, įtvirtintiems Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – ir Vietos savivaldos įstatymas) 4 straipsnio 5, 8 ir 9 punktuose, bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 1.2 straipsnio 1 daliai ir 1.5 straipsnio 1 daliai ir pripažinus, kad prašomi ištirti norminiai aktai prieštarauja nurodytiems įstatymams juos panaikinti. Teisėjų kolegija pastebi, jog prašymas ištirti norminio administracinio akto teisėtumą yra procesinio pobūdžio prašymas ir negali būti tapatinamas su materialinio teisinio pobūdžio reikalavimais, kurie formuluojami skunde inicijuojant ginčą dėl teisės viešojo administravimo srityje (ABTĮ 5 str.) ir byloje išsprendžiami priimant vieną iš ABTĮ 88 straipsnyje numatytų sprendimų (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. sausio 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-78/2013). Pagal ABTĮ 111 straipsnio 1 dalį fizinis ar juridinis asmuo turi teisę pateikti prašymą dėl norminio administracinio akto teisėtumo tik tuo atveju, kai teisme yra nagrinėjama konkreti byla dėl jų teisių pažeidimo, t. y. prašymas ištirti norminio administracinio akto teisėtumą yra susijęs su individualia byla. Atitinkamai ir teismas gali priimti prašymą dėl norminio administracinio akto teisėtumo ABTĮ 111 straipsnio nustatyta tvarka tik tada, kai prašymas ištirti norminio teisės akto teisėtumą yra susijęs su teisme inicijuotu ir nagrinėtinu individualiu ginču dėl asmens teisių pažeidimo.

49Remiantis tuo, kas nurodyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė procesines teisės normas, todėl pareiškėjo atskirasis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir pareiškėjo skundo priėmimo klausimas grąžintinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

50Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 34 straipsnio 1 dalimi, 151 straipsnio 3, 4 punktais, teisėjų kolegija

Nutarė

51pareiškėjo UAB „Kauno arka“ atskirąjį skundą tenkinti.

52Pareiškėjo UAB „Kauno arka“ prašymą atnaujinti terminą skundui dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. A-3340 „Dėl nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašo patvirtinimo” dalies dėl UAB „Kauno arka” nuomos teise valdomo valstybinio žemės sklypo, esančio adresu ( - ), Kaune, įtraukimo į nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašą, išbraukiant UAB „Kauno arka” nuomos teise valdomą valstybinės žemės sklypą, esantį adresu ( - ), Kaune iš šio sąrašo, panaikinimo paduoti tenkinti ir terminą atnaujinti.

53Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo 29 d. nutartį panaikinti ir pareiškėjo UAB „Kauno arka“ skundo priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

54Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Kauno apygardos administraciniame teisme buvo gautas pareiškėjo UAB „Kauno... 5. Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 20 d., 2013 m. sausio... 6. 2013 m. sausio 28 d. Kauno apygardos administraciniame teisme buvo gautas... 7. Pareiškėjas taip pat pateikė prašymą atnaujinti skundo padavimo terminus... 8. Prašyme atnaujinti praleistą terminą pareiškėjas nurodė, kad apie... 9. II.... 10. Kauno apygardos administracinis teismas 2013 m. kovo 29 d. nutartimi (b. l.... 11. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog pareiškėjas ginčija Kauno... 12. Pirmosios instancijos teismas pabrėžė, jog kreipimasis ne į teismą, o į... 13. Įvertinęs šias aplinkybes bei atsižvelgęs į ilgą skundo padavimo teismui... 14. Nurodė, jog skundo reikalavimai, kuriais prašoma: 1) panaikinti 2012 m.... 15. Pabrėžė, jog pareiškėjas skundu taip pat prašo ištirti norminio... 16. Pirmosios instancijos teismas rėmėsi ABTĮ 111 straipsnio 1 dalimi ir... 17. Teismas nurodė, jog atsisakius skundą priimti pareiškėjui grąžintinas... 18. III.... 19. UAB „Kauno arka“ atskiruoju skundu (b. l. 164-170) prašo panaikinti Kauno... 20. 11 punkte yra nustatyta sąrašo keitimo galimybė, o tuo pačiu ir nustatyta... 21. Pareiškėjas remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m.... 22. Pareiškėjas pabrėžia, jog skundžiamas Kauno miesto savivaldybės... 23. Pareiškėjas nurodo, jog Kauno apygardos administraciniame teisme yra... 24. Atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į pareiškėjo... 25. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodoma, jog Aprašas reglamentuoja... 26. Nurodo, jog Aprašo 11 punkte nėra nustatytos ikiteisminės tvarkos... 27. Pabrėžia, jog pareiškėjas prašo panaikinti 2012 m. lapkričio 22 d. Kauno... 28. Atsakovas pabrėžia, jog pagrįstai pirmosios instancijos teismas atsisakė... 29. Atsakovas Kauno miesto savivaldybė atsiliepimu į pareiškėjo atskirąjį... 30. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodomi argumentai, pateikti atsakovo Kauno... 31. Teisėjų kolegija... 32. IV.... 33. Atskirasis skundas tenkintinas.... 34. Nagrinėjamos administracinės bylos dalykas – Kauno apygardos... 35. Pareiškėjas atskirajame skunde nesutinka su pirmosios instancijos teismo... 36. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, įvertinusi bylos... 37. Pasisakydama dėl administracinės bylos esmės, teisėjų kolegija pažymi,... 38. Pasisakydama šiuo aspektu teisėjų kolegija visų pirma pažymi, jog trumpais... 39. Pažymėtina, jog ABTĮ nenumato, kokios priežastys laikytinos svarbiomis,... 40. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašymą atnaujinti skundo padavimo terminą... 41. Vertindama pareiškėjo nurodytas termino praleidimo priežastis, teisėjų... 42. Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, jog pareiškėjas skundžia Kauno... 43. Kita vertus, Aprašo 11 punktas nustatė, jog asmenys, kurių nuosavybės teise... 44. Remiantis bylos medžiaga nustatyta, kad pareiškėjas Aprašo 8 punkte... 45. Teisėjų kolegija papildomai pažymi, jog skundžiame Kauno miesto... 46. Kiek tai susiję su skundžiamo administracinio akto skundimo tvarkos tinkamu... 47. Teisėjų kolegija, įvertinusi šios konkrečios bylos faktines aplinkybes,... 48. Pirmosios instancijos teismas taip pat turi iš naujo įvertinti byloje... 49. Remiantis tuo, kas nurodyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos... 50. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 34... 51. pareiškėjo UAB „Kauno arka“ atskirąjį skundą tenkinti.... 52. Pareiškėjo UAB „Kauno arka“ prašymą atnaujinti terminą skundui dėl... 53. Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo 29 d. nutartį panaikinti... 54. Nutartis neskundžiama....