Byla A8.-6213-486/2019
Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (Vyriausybės 2015-12-09 nutarimo Nr. 1292 redakcija) patvirtintų Juridinių asmenų registro nuostatų (toliau ir – nuostatai) 120, 123 ir 127 punktuose. Šiais savo veiksmais padarė administracinį nusižengimą, numatytą LR ANK 223 straipsnio 2 dalyje

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Jeugenijuš Jaglinski, sekretoriaujant Aušrai Razutienei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn trauktinam asmeniui D. Ž., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio nusižengimo bylą, kurioje D. Ž., gim.( - ) surašytas administracinio nusižengimo protokolas pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimo kodekso 223 straipsnio 2 dalį.

2Teismas.

Nustatė

3D. Ž. būdamas UAB „D.“ direktoriumi per nustatytą laikotarpį nepateikė Registro tvarkytojui 2017, 2018 metų bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinius, kaip numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau ir – CK) 2.66 straipsnio 4 dalyje, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau ir – ABĮ) 58 straipsnio 3 dalyje ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-11-12 nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (Vyriausybės 2015-12-09 nutarimo Nr. 1292 redakcija) patvirtintų Juridinių asmenų registro nuostatų (toliau ir – nuostatai) 120, 123 ir 127 punktuose. Šiais savo veiksmais padarė administracinį nusižengimą, numatytą LR ANK 223 straipsnio 2 dalyje.

4Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo D. Ž. teismo posėdžio metu paaiškino, kad kaltę pripažįsta. Nurodė, finansinių ataskaitų laiku nepateikė greičiausiai dėl aplaidumo. Šiuo metu ataskaitos jau pateiktos. Stengsis ateityje kruopščiau tvarkytis.

5Visos faktinės administracinio nusižengimo aplinkybės išdėstytos administracinio nusižengimo protokole (b. l. 2).

6Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstiniame išraše matyti „D.“ veikla, kas yra vadovas, kada pateiktos reikiamos ataskaitos (b. l. 3-7).

7D. Ž. rašytiniame paaiškinime nurodoma, kad ataskaitos laiku buvo nepateiktos dėl aplaidumo (b. l. 9).

8Administracinio nusižengimo byla išnagrinėta Registrų centro atstovui nedalyvaujant, gautas prašymas dėl nedalyvavimo (b. l. 10).

9Įrodymų vertinimas, teismo išvados.

10LR ANK 223 straipsnio 2 dalyje numatyta administracinė atsakomybė juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialų vadovams ar kitiems įstatymuose arba steigimo dokumentuose nurodytiems asmenims be kita ko už juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų), metinio pranešimo (konsoliduotojo metinio pranešimo), veiklos ataskaitų, auditoriaus išvados, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos (konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos) nepateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui laiku teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.

11Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 10 punkte numatyta, kad visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį, 24 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, 37 straipsnio 12 dalies 7 punkte numatyta, kad bendrovės vadovas atsako už bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui, o 58 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys kartu su bendrovės metiniu pranešimu ir auditoriaus išvada (jei auditas privalomas pagal įstatymus ar numatytas įstatuose) per 30 dienų nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo turi būti pateiktas Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

12Ištyręs byloje surinktus įrodymus ir įvertinęs jų visumą, teismas daro išvadą, kad D. Ž. būdamas UAB „D.“ direktoriumi (vadovu) padarė jam inkriminuojamą administracinį nusižengimą. Be D. Ž. visiško prisipažinimo, jo kaltę įrodo jam surašytas administracinio nusižengimo protokolas (b. l. 2), Valstybinės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas (b. l. 3-7), jo paties rašytinis paaiškinimas byloje (b. l. 9), kita bylos rašytinė medžiaga.

13Taigi Bendrovės 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys privalėjo būti pateiktas Registrui ne vėliau kaip iki 2018-06-15, 2018 metų ne vėliau kaip iki 2019-06-01. Vadovaujantis CK 2.67 straipsniu, ABĮ 37 straipsnio 12 dalies 7 punktu ir Nuostatų 38 ir 41 punktais, už dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui atsako juridinio asmens vadovas. Vadovaujantis CK 2.67 straipsniu, ABĮ 37 straipsnio 12 dalies 7 punktu ir už dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui atsako juridinio asmens vadovas.

14D. Ž. veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal LR ANK 223 straipsnio 2 dalį, nes jis, būdamas bendrovės vadovu, įstatymo nustatytu laiku nepateikė bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinių Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

15Dėl nuobaudos skyrimo.

16LR ANK 223 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad už šio nusižengimo padarymą gali būti skiriama bauda nuo 200 eurų iki 3000 eurų.

17D. Ž. atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino įvykdęs nusižengimą ir dėl įvykdyto nuoširdžiai gailisi.

18Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių teismas nenustatė.

19Pažymėtina, jog administracinė nuobauda yra atsakomybės priemonė, kuri skiriama siekiant atgrasyti administracinius nusižengimus padariusius asmenims nuo administracinių nusižengimų ar nusikalstamų veikų darymo, siekiant nubausti administracinius nusižengimus padariusius asmenis bei siekiant atimti ar apriboti administracinius nusižengimus padariusiems asmenims galimybę daryti naujus administracinius nusižengimus (LR ANK 22 straipsnis). Be to, administracinė nuobauda skiriama vadovaujantis teisės viršenybės, teisingumo, operatyvumo, protingumo ir proporcingumo principais (LR ANK 32 straipsnio 1, 2 dalys).

20Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atnaujintose administracinėse bylose yra konstatavęs, kad administracinės nuobaudos taikymas atitinka proporcingumo reikalavimą, kai tarp padaryto teisės pažeidimo ir už šį pažeidimą nustatytos nuobaudos, siekiamo tikslo ir priemonių šiam tikslui pasiekti yra teisinga pusiausvyra. Teisinga ir protinga laikytina tokia nuobauda, kurią paskyrus gali būti pasiekti nuobaudos tikslai ir kuri, vertinant pažeidimo pobūdį, aplinkybes, pažeidėjo asmenybę, nėra per griežta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 2AT-4-2011, 2AT-8/2013, 2AT-7-4/2013).

21Skiriant nuobaudą D. Ž. atsižvelgiama į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį, į tai, kad padarytas nusižengimas, susijęs su prekyba, finansų sistema ir statistika, pažeidėjo kaltės formą ir rūšį, kad nusižengimas padarytas dėl aplaidumo, jo asmenybę, kad byloje nėra duomenų apie tapačius pažeidimus, dirbantis, į atsakomybę lengvinančią aplinkybę, į sunkinančių nebuvimą. Be to jis tokį nusižengimą padarė pirmą kartą, dėtos pastangos pažeidimus pašalinti. Vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais, atsižvelgiant į pačio pažeidimo esmę, manytina, kad įstatyme numatyta minimali bauda šiuo atveju būtų teisinga ir proporcinga padarytam pažeidimui. Teismas vertina, kad šiuo atveju būtent minimali bauda yra proporcinga bausmė padaryto nusižengimo pavojingumui bei D. Ž. asmenybei, o pritaikius būtent tokią nuobaudą, bus pasiekti LR ANK 22 straipsnyje numatyti administracinės nuobaudos tikslai.

22Vadovaudamasis LR ANK 34 straipsnio 5 dalimi, 223 straipsnio 2 dalimi, 627-637 straipsniais, 675 straipsniu, teismas,

Nutarė

23D. Ž. pripažinti kaltu padarius administracinį nusižengimą, numatytą LR ANK 223 straipsnio 2 dalyje ir skirti jam 200 (dviejų šimtų) eurų dydžio baudą.

24Nutarimas per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo jo nuorašo išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

25Išaiškinti administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui, kad:

261) paskirta bauda turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 40 kalendorinių dienų nuo nutarimo skirti baudą išsiuntimo ar išdavimo jam dienos, o apskundus nutarimą – ne vėliau kaip per 40 kalendorinių dienų nuo nutarties, kuria skundas nepatenkintas, išsiuntimo ar išdavimo dienos. Bauda mokama į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos (gavėjo kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą: AB banke „Swedbank“ Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB SEB banke Nr. LT05 7044 0600 0788 7175, AB „Luminor Bank“ Nr. LT74 4010 0510 0132 4763, AB „Šiaulių bankas“ Nr. LT32 7180 0000 0014 1038. Mokėjimo pavedime būtina nurodyti įmokos kodą 1001 ir administracinio nusižengimo identifikacinį kodą ROIK:19108159963.Nustatytu terminu nesumokėjus paskirtos baudos, ji bus išieškoma priverstinai (LR ANK 668 straipsnio 4 dalis, 676 straipsnio 1-2 dalys).

272) po nutarimo priėmimo paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo klausimai sprendžiami Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka (LR ANK 675 straipsnio 3 dalis).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Jeugenijuš Jaglinski,... 2. Teismas.... 3. D. Ž. būdamas UAB „D.“ direktoriumi per nustatytą laikotarpį nepateikė... 4. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo D. Ž. teismo posėdžio metu... 5. Visos faktinės administracinio nusižengimo aplinkybės išdėstytos... 6. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstiniame išraše... 7. D. Ž. rašytiniame paaiškinime nurodoma, kad ataskaitos laiku buvo... 8. Administracinio nusižengimo byla išnagrinėta Registrų centro atstovui... 9. Įrodymų vertinimas, teismo išvados.... 10. LR ANK 223 straipsnio 2 dalyje numatyta administracinė atsakomybė juridinių... 11. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 10... 12. Ištyręs byloje surinktus įrodymus ir įvertinęs jų visumą, teismas daro... 13. Taigi Bendrovės 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys privalėjo būti... 14. D. Ž. veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal LR ANK 223 straipsnio 2 dalį, nes... 15. Dėl nuobaudos skyrimo.... 16. LR ANK 223 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad už šio nusižengimo padarymą... 17. D. Ž. atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino įvykdęs nusižengimą... 18. Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių teismas nenustatė.... 19. Pažymėtina, jog administracinė nuobauda yra atsakomybės priemonė, kuri... 20. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atnaujintose administracinėse bylose yra... 21. Skiriant nuobaudą D. Ž. atsižvelgiama į padaryto administracinio... 22. Vadovaudamasis LR ANK 34 straipsnio 5 dalimi, 223 straipsnio 2 dalimi, 627-637... 23. D. Ž. pripažinti kaltu padarius administracinį nusižengimą, numatytą LR... 24. Nutarimas per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo jo nuorašo išsiuntimo... 25. Išaiškinti administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui, kad:... 26. 1) paskirta bauda turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 40 kalendorinių... 27. 2) po nutarimo priėmimo paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo klausimai...