Byla I-1693-609/2014
Dėl sprendimo panaikinimo

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Eglės Kiaurakytės (pirmininkaujanti ir pranešėja), Laimutės Jokubauskaitės, Vidos Stonkuvienės, sekretoriaujant Vidai Rutkauskienei, dalyvaujant atsakovės Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovams Laurai Dobrovolskei, Skirmantui Mockevičiui viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos BUAB duomenys neskelbtini skundą atsakovei Tauragės apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sprendimo panaikinimo ir

Nustatė

2pareiškėja BUAB duomenys neskelbtini prašo panaikinti atsakovės Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau- Tauragės apskrities VMI) 2014-09-16 sprendimą Nr. (17.26-30)-RES-145153 ją išregistruoti iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų (toliau- Sprendimas).

3Skunde (b.l. 2-3) nurodė, jog Sprendimas buvo priimtas, neatsižvelgiant į pareiškėjos turtinę padėtį, neišsiaiškinus, kokį turtą įmonė turi. Mano, kad Sprendimas negali būti grindžiamas Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos operatyvaus patikrinimo pažyma 2014-04-14 Nr. FR-1042-5445, kuri yra tik rekomendacinio pobūdžio ir nesukelia teisinių pasekmių. Atkreipia dėmesį, jog įmonė turi prekių ir atsargų, kurias pardavus atsiras prievolė įsiregistruoti į pridėtinės mokesčių registrą, nes vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002-06-22 įsakymu Nr. 178 patvirtintų Įregistravimo į pridėtinės vertės mokesčio registrą/išregistravimo iš pridėtinės vertės mokesčio registro taisyklių (toliau – Taisyklės) 4.1. punktu, apmokestinamasis asmuo, vykdantis bet kokio pobūdžio ekonominę veiklą, privalo pateikti prašymą įregistruoti jį kaip pridėtinės vertės mokesčio mokėtoją, kai tiekia prekes ir/ar teikia paslaugas ir bendra per metus (per paskutinius 12 mėnesių) gauto atlygio suma yra didesnė kaip 155 000,00 Lt. Atsižvelgiant į tokias Taisyklių nuostatas, priimdama sprendimą pareiškėją išregistruoti iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro, atsakovė neatliko pareigos visapusiškai ir objektyviai įvertinti pareiškėjos turtinę padėtį, galimus turto ir prekių pardavimus bei gautinas pajamas.

4Atsakovė Tauragės apskrities VMI atsiliepime į skundą (b.l. 46-47) nurodė, jog su skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Teigia, jog Taisyklių 47.1 punkte numatyta, kad iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro gali būti išregistruojami pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai, kurie, mokesčių administratoriaus duomenimis, nevykdo ekonominės veiklos ir/ar per praėjusius kalendorinius ir einamuosius metus neįsigijo prekių iš kitų ES valstybių narių. Paaiškina, kad sprendimas dėl pareiškėjos išregistravimo iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro buvo priimtas, atsižvelgus į operatyvaus patikrinimo metu (Operatyvaus patikrinimo pažyma 2014-04-14 Nr. FR1042-5445) (b.l. 15-18) nustatytą aplinkybę, jog pareiškėja nevykdo ekonominės veiklos, nuo 2014 metų sausio mėnesio nedeklaruoja pardavimų ir įsigijimų iš kitų ES valstybių, deklaruoja nulines prekių tiekimo ir paslaugų teikimo sandorių reikšmes. Pareiškėjai buvo siunčiami pranešimai apie numatomą išregistravimą, kuriuose buvo prašoma pateikti papildomą informaciją apie jos ekonominę veiklą ir/ar dokumentus apie prekių įsigijimą iš kitų ES valstybių. Atsižvelgus į pareiškėjos atstovo bankroto administratoriaus UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ prašymus, pareiškėja nebuvo iš karto išregistruota iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro, tačiau toliau stebint pokyčių eigą, buvo konstatuota, kad situacija nepasikeitė, todėl buvo priimtas sprendimas pareiškėją išregistruoti iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro.

5Konstatuojama

6Byloje ginčas kilo dėl atsakovės Tauragės apskrities VMI sprendimo pareiškėją BUAB duomenys neskelbtini išregistruoti iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro teisėtumo ir pagrįstumo.

7Sprendimu (b.l. 61) buvo nuspręsta nuo 2014-09-16 UAB duomenys neskelbtini išregistruoti iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų ir nurodyta per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai tinkamai užpildytą išregistruojamo (likviduojamo) asmens paskutinio mokestinio laikotarpio pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos FR0600 formą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004-03-01 įsakymu Nr. VA-29 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“.

8Iš Sprendimo turinio matyti, jog Sprendimas buvo priimtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau - PVM įstatymas) 75 straipsnio 4 dalimi, 2014-04-14 Operatyvaus patikrinimo pažyma Nr. FR1042-5445 ir aplinkybe, jog bendrovės bankroto administratoriaus UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ įgaliotas asmuo nepatikė įrodymų, patvirtinančių, jog jis realiai perėmė UAB duomenys neskelbtini balanse esantį turtą.

9Ginčo teisinius santykius reglamentuoja PVM įstatymas ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002-06-22 įsakymu Nr. 178 patvirtintos Įregistravimo į pridėtinės vertės mokesčio registrą/išregistravimo iš pridėtinės vertės mokesčio registro taisyklės (akto redakcija, galiojusi nuo 2013-10-02 iki 2014-06-30) (toliau- Taisyklės).

10PVM įstatymo 75 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad vietos mokesčio administratoriaus iniciatyva iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų gali būti išregistruojami pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai, kurie, mokesčio administratoriaus duomenimis, nevykdo ekonominės veiklos, neįsigyja prekių iš kitų valstybių narių, neįsigyja paslaugų iš užsienio apmokestinamųjų asmenų ar kitoje valstybėje narėje neteikia paslaugų. Taisyklių 47.1 punkte numatyta, jog apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos iniciatyva (įvertinus atskiro pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo veiklos ypatybes (sezoniškumą ir pan.) iš Registro gali būti išregistruojami pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai, kurie apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis nevykdo ekonominės veiklos ir/ar per praėjusius kalendorinius ir einamuosius metus neįsigijo prekių iš kitų ES valstybių narių;

11Aiškindamas PVM įstatymo 75 straipsnio 4 dalies ir Taisyklių 47.1 punkto nuostatas, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad išregistravimui iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro mokesčių administratoriaus iniciatyva yra svarbus pats ekonominės veiklos ar prekių įsigijimų iš kitų ES valstybių narių nevykdymo faktas, kuriam patvirtinti mokesčių administratorius ir privalo nustatyti atitinkamas aplinkybes. Nurodyti teisės norminiai aktai nenumato, jog siekdamas išregistruoti pridėtinės vertės mokesčio mokėtoją iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro dėl ekonominės veiklos ar prekių įsigijimų iš kitų ES valstybių narių nevykdymo, mokesčių administratorius privalo papildomai tirti ir ekonominės veiklos ar prekių įsigijimų iš kitų ES valstybių narių nevykdymo priežastis, taip pat nenustato jokių kriterijų tokioms priežastims ir jų juridinei reikšmei įvertinti. Būtent ekonominės veiklos (prekių teikimo ar paslaugų teikimo) vykdymas yra esminė įsiregistravimo ir buvimo pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų sąlyga, įtvirtinta PVM įstatymo 71 straipsnio 1 dalyje, todėl asmenys, kurie buvo įregistruoti pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais, tačiau dėl vienų ar kitų priežasčių anksčiau pradėtos ekonominės veiklos nebevykdo (ją nutraukė, sustabdė ir pan.), gali būti išregistruojami iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro, jei tik nustatomos Taisyklių 47.1 punkte išvardintos aplinkybės (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. gegužės 20 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A438-823/2008; Administracinė jurisprudencija Nr. 5 (15), 2008 m.).

12Byloje nustatyta, jog Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2014-06-23 rašu Nr. (8.6)-D2-3743 (b.l. 48) atsakovė Tauragės apskrities VMI buvo informuota, kad atlikus UAB duomenys neskelbtini patikrinimą už laikotarpį nuo 2010-01-01 iki 2013-12-31, buvo nustatyta, kad 2014-01-28 pareiškėjai iškelta bankroto byla, nuo 2013-12-01 pareiškėja ekonominės veiklos nevykdo, nuo 2013 m. gruodžio mėn. nedeklaruoja pardavimų ir įsigijimų iš ES pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų, nuo 2014 m. vasario mėn. pateiktose pridėtinės vertės mokesčio deklaracijose deklaruoja nulines reikšmes, nepateikė apskaitos dokumentų apie 2014 m. sausio mėn. įsigytas prekes/paslaugas, neturi registruoto nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, nepateiktas prekių ir atsargų likučių perėmimo aktas, paskirtas bankroto administratoriaus UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ atstovas nepateikė UAB „Duomenys neskelbtini“ prekių ir atsargų likučių suvestinių, todėl negalima nustatyti, kokios konkrečiai prekės ir kokiai sumai buvo perimtos po bankroto bylos iškėlimo. Taip pat pažymėta, kad bankroto administratorius nepaaiškino, kokiu būdu bus disponuojama perimtomis prekėmis.

13Mokesčių administravimo įstatymo 128 straipsnio 3 dalyje numatyta, jog operatyvaus patikrinimo rezultatai įforminami ir patvirtinami centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka, t. y. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008-12-30 įsakymu Nr. VA-71 patvirtintomis Operatyvaus patikrinimo pavedimo ir operatyvių patikrinimų rezultatų įforminimo dokumentų formų naudojimo ir užpildymo taisyklėmis (akto redakcija, galiojanti nuo 2009-09-25). Vadovaujantis minėtų taisyklių 12 punktu, surašant operatyvaus patikrinimo pažymą, joje būtina išsamiai nurodyti operatyvaus patikrinimo metu atliktus veiksmus, užfiksuoti nustatytus faktus, gautus duomenis ir/ar kitą surinktą informaciją, susijusią su mokesčių mokėtojo veikla. Iš to, kas aukščiau išdėstyta, matyti, jog operatyvaus patikrinimo pažymoje yra fiksuojami operatyvaus patikrinimo rezultatai.

14Nors pareiškėja skunde teigia, jog 2014-04-14 Operatyvaus patikrinimo pažyma Nr. FR-1042-5445 nėra pareiškėjai teisines pasekmes sukeliantis administracinis aktas, įrodymų, paneigiančių operatyvaus patikrinimo metu nustatytas aplinkybes apie pareiškėjos ekonominės veiklos nevykdymą ar prekių įsigijimą iš kitų ES valstybių narių nepateikė. Pareiškėjos nurodyta aplinkybė apie teisminį ginčą dėl BUAB „Matinga“ 1 mln. finansinio reikalavimo patvirtinimo BUAB duomenys neskelbtini bankroto byloje nelaikytina esmine, galinčia būti kliūtimi sprendimo dėl pareiškėjos išregistravimo iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro priėmimui. Aplinkybė, jog pardavus įmonės turtą, pareiškėjai atsiras prievolė įsiregistruoti į pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą, galėtų būti reikšminga pareiškėjai kreipiantis su prašymu dėl jos įregistravimo į pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą, tačiau nedaro įtakos skundu ginčijamo administracinio akto teisėtumui.

15Kadangi atsakovė Tauragės apskrities VMI Taisyklių 47.1 punkte išvardintas aplinkybes nustatė, sprendimas pareiškėją BUAB duomenys neskelbtini išregistruoti iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro laikytinas teisėtu, todėl skundas netenkintinas.

16Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 127 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

17skundą atmesti kaip nepagrįstą.

18Sprendimas per 14 dienų nuo sprendimo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Klaipėdos apygardos administracinį teismą arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai