Byla 2S-613-589/2020
Dėl Taikos sutartimi civilinėje byloje Nr. 2-919-837/2017 įsipareigotų sumokėti sumų mokėjimo išdėstymo dalimis

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rita Dambrauskaitė

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. B. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2020 m. birželio 10 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2VP-4821-837/2019 pagal pareiškėjo A. B. prašymą suinteresuotam asmeniui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl Taikos sutartimi civilinėje byloje Nr. 2-919-837/2017 įsipareigotų sumokėti sumų mokėjimo išdėstymo dalimis.

3Apeliacinės instancijos teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

1.

6Pareiškėjas A. B. (toliau – ir pareiškėjas) prašė Panevėžio miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 11 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-919-837/2017 patvirtintoje Taikos sutartyje nustatytą sumokėti 13 483,08 Eur sumą leisti sumokėti dalimis per vienerius metus.

72.

8Pareiškėjas prašyme nurodė, kad jo finansinė padėtis yra itin prasta. 2017-2020 m. jis patyrė daug nuostolių dėl nepalankių oro sąlygų, kurios sukėlė neigiamų padarinių ūkiui. Pabrėžė, jog savo prievoles suinteresuotam asmeniui pripažįsta ir jų neatsisako bei planuoja artimiausiu metu jas įvykdyti. Atkreipė dėmesį, jog turi ir kitų kreditorinių įsipareigojimų, todėl šiuo metu įvykdyti prievolės suinteresuotam asmeniui negali. Šiuo metu jo turtas yra areštuotas kitos kreditorės naudai, todėl negali gauti banko paskolos ir taip įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų. Nepaisant to, dalyvauja įvairiose programose paramai gauti, didina ūkio efektyvumą investuodamas. Pareiškėjo nuomone, vien nenugalima jėga (krituliai, sausra ir kt.), lėmusi sunkią jo finansinę padėtį, yra pakankamas pagrindas išdėstyti 13 483,08 Eur skolos mokėjimą dalimis vienerių metų laikotarpiui.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

103.

11Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmai 2020 m. birželio 10 d. nutartimi pareiškėjo A. B. prašymą atmetė.

124.

13Teismas nustatė, kad pareiškėjas įsipareigotų sumokėti palūkanų, delspinigių, užmokesčio notarui iki 2017 m. gruodžio 27 d. nesumokėjo, t. y. pareiškėjas šių sumų nemoka jau daugiau nei du metus, todėl sprendė, kad 13 483,08 Eur sumos išdėstymas papildomai dar dvylikos mėnesių laikotarpiui sąlygotų ne tik teismo sprendimo (šiuo atveju nutarties) privalomumo, lygiateisiškumo principų pažeidimą, bet ir kitos šalies, šiuo atveju Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teisėtų lūkesčių pažeidimą, nes byloje nėra duomenų apie išimtinai blogą pareiškėjo turtinę padėtį. Akcentavo, kad pateikta paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiška pati savaime nepatvirtina išimtinai prastos pareiškėjo finansinės padėties. Pareiškėjas teismui nepateikė duomenų, jog konkrečiai jo ūkis nukentėjo nuo nepalankių gamtos sąlygų, dėl ko jis negavo pelno ir taip patyrė nuostolių. Pareiškėjas neįrodė ir tai, jog bankas atsisakė suteikti jam paskolą dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių (arešto turtui), todėl pareiškėjas negali gauti kredito ir taip atsiskaityti su kreditoriais.

145.

15Atkreipė dėmesį, kad Taikos sutarties 2-4 sąlygomis šalys numatė konkretų terminą sumokėti jose nurodytas sumas, t. y. pareiškėjas įsipareigojo per tris mėnesius nuo teismo nutarties, kuria patvirtina Taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos sumokėti Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos 10 212 Eur palūkanas, 3 066,92 Eur delspinigius, 201,85 Eur atlyginimą notarui. Sprendė, kad pakeitus šių sumų mokėjimo terminus, iš esmės pasikeistų Taikos sutarties sąlygų turinys.

16III. Atskirojo skundo teisiniai argumentai

176.

18Atskiruoju skundu pareiškėjas A. B. prašo Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2020 m. birželio 10 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

197.

20Pareiškėjas nurodo, kad nesutinka su teismo nutartimi ir joje nurodytomis aplinkybėmis. Paaiškina, jog pareiškėjui nežinant, Panevėžio apylinkės teismas 2020 m. kovo 12 d. priėmė teismo įsakymą civilinėje byloje Nr. eL2-3113-1105/2020, kuriuo tenkino Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pareiškimą. Pareiškėjas pateikė prieštaravimus dėl minėto teismo įsakymo. Pareiškėjas taip pat pateikė atskirąjį skundą dėl Panevėžio apylinkės teismo 2020 m. gegužės 25 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-919-837/2020 dėl vykdomojo rašto išdavimo. Minėtos bylos, kurios dar nėra išnagrinėtos, ir ši byla yra dėl to paties ginčo objekto. Apelianto nuomone, tai suponuoja išvadą, kad teismas neteisėtai ir nepagrįstai priėmė skundžiamą nutartį, nesilaikydamas teisės į gynybą principo. Teismas taip pat nevertino aplinkybių, kurios teismui yra pateiktos civilinėje byloje Nr. eL2-3113-1105/2020 ir civilinėje byloje Nr. 2-919-837/2017, visumos.

218.

22Mano, kad nėra gera ir teisinga praktika, kuomet neišnagrinėjus kitų, susijusių su tuo pačiu ginčo objektu, civilinių bylų, yra priimamas sprendimas, kuris sukelia pareiškėjui tiesiogines pasekmes ir gali turėti lemiamą įtaką tolimesniam procesui, t. y. apriboti pareiškėjui galimybę gauti refinansavimui lėšų, apsunkinti kreditų grąžinimą, perduodant išieškojimą antstoliui, apsunkinti lėšų grąžinimą tiesiogiai kreditoriams, o ne antstoliui, kuris iš jų pasidengtų savo sąnaudas ir t. t. Todėl pirmiau turėjo būti išnagrinėtos aukščiau išvardintos civilinės bylos.

239.

24Taip pat mano, kad teismas nevisapusiškai ir neobjektyviai išnagrinėjo aplinkybes tiek atskirai bei jų visumą, tame tarpe, nepagrįstai nevertino ir nenagrinėjo aplinkybių dėl pareiškėjo nuostolių atsiradimo.

2510.

262020 m. rugpjūčio 27 d. pareiškėjas A. B. apeliacinės instancijos teismui pateikė prašymą nutraukti civilinę bylą. Nurodo, jog suinteresuotam asmeniui sumokėjo Taikos sutartyje nustatytą 13 483,08 Eur sumą.

27Apeliacinės instancijos teismas

konstatuoja:

28IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

2911.

30Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ir – CPK) XVI skyriaus antrajame skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 straipsnis).

3112.

32Remiantis CPK 308 straipsnio 1 dalimi ir 338 straipsniu, atskirąjį skundą padavęs asmuo turi teisę atsisakyti skundo iki baigiamųjų kalbų, o jeigu skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka – iki skundo nagrinėjimo iš esmės pradžios. Apeliacinio (atskirojo) skundo atsisakymas yra viena iš apeliacinį procesą inicijuojančių asmenų procesinių teisių, kurios įgyvendinimas yra dispozityvumo principo išraiška, t. y. apeliacinis procesas ne tik prasideda, bet ir gali baigtis byloje dalyvaujančio asmens (apelianto) iniciatyva. Kartu apelianto atsisakymas nuo skundo nėra besąlyginis pagrindas nutraukti apeliacinį procesą, nes teismas nepriima atsisakymo nuo skundo, jeigu tai prieštarauja imperatyviosioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, pažeidžia asmenų teises bei įstatymų saugomus interesus (CPK 42 straipsnio 2 dalis, 308 straipsnio 1 dalis). Teismas, spręsdamas tokį klausimą, turi įsitikinti, kad byloje dalyvaujančiam asmeniui yra žinomi atsisakymo nuo skundo teisiniai padariniai.

3313.

34Bylos duomenimis nustatyta, kad apeliantas A. B. apeliacinės instancijos teismui pateikė 2020 m. rugpjūčio 27 d. prašymą nutraukti civilinę bylą, kurį apeliacinės isntancijos teismas vertina kaip pareiškimą dėl atskirojo skundo atsisakymo. Apeliantas jame nurodo, kad suinteresuotam asmeniui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos sumokėjo Taikos sutartyje nustatytą 13 483,08 Eur sumą. Iš pateiktų lėšų pervedimo nurodymų matyti, kad pareiškėjas 2020 m. rugpjūčio 18 d. ir 2020 m. rugpjūčio 26 d. sumokėjo 13 483,08 Eur sumą į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sąskaitą banke.

3514.

36Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo pripažinti, jog apelianto A. B. pateiktas atsisakymas nuo atskirojo skundo prieštarautų įstatymams ar pažeistų suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ir (ar) kitų asmenų teises bei teisėtus interesus, prieštarautų viešajam interesui. Pareiškimas dėl atskirojo skundo atsisakymo pateiktas CPK 308 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka ir terminais.

3715.

38Nors pareiškime dėl proceso nutraukimo pareiškėjas ir nenurodo, kad jam yra žinomos atskirojo skundo atsisakymo pasekmės, tačiau pastebėtina, kad net ir tuo atveju, jeigu apeliacinės instancijos teismas atsisakytų priimti tokį atskirojo skundo atsisakymą, pareiškėjo atskirojo skundo dėl skundžiamos nutarties, kuria buvo atmestas pareiškėjo prašymas dėl 2017 m. rugsėjo 11 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-919-837/2017 patvirtintoje Taikos sutartyje nustatytos sumokėti 13 483,08 Eur sumos mokėjimo išdėstymo vienerių metų laikotarpyje, pareiškėjui sumokėjus visą šią nurodytą sumą suinteresuotam asmeniui, nagrinėjimas nebeteko savo teisinės reikšmės, todėl apeliacinis procesas dėl tokios nutarties vis tiek būtų nutrauktas. Nurodytų aplinkybių pagrindu darytina išvada, kad šiuo konkrečiu atveju aplinkybė, jog pareiškėjas nenurodė, kad jam yra žinomos atskirojo skundo atsisakymo pasekmės, tampa nereikšminga.

3916.

40Remiantis aukščiau išdėstytu, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad yra visos sąlygos, būtinos apelianto A. B. atskirojo skundo atsisakymui priimti. Apelianto atskirojo skundo atsisakymas sudaro pagrindą nutraukti apeliacinį procesą (CPK 308 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

41Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir 5 dalimi, 338 straipsniu, apeliacinės instancijos teismas,

Nutarė

42priimti pareiškėjo A. B. atsisakymą nuo atskirojo skundo.

43Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal pareiškėjo A. B. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2020 m. birželio 10 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2VP-4821-837/2019.

44Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rita... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Apeliacinės instancijos teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5.

1.... 6. Pareiškėjas A. B. (toliau – ir pareiškėjas) prašė Panevėžio miesto... 7. 2.... 8. Pareiškėjas prašyme nurodė, kad jo finansinė padėtis yra itin prasta.... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. 3.... 11. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmai 2020 m. birželio 10 d.... 12. 4.... 13. Teismas nustatė, kad pareiškėjas įsipareigotų sumokėti palūkanų,... 14. 5.... 15. Atkreipė dėmesį, kad Taikos sutarties 2-4 sąlygomis šalys numatė... 16. III. Atskirojo skundo teisiniai argumentai... 17. 6.... 18. Atskiruoju skundu pareiškėjas A. B. prašo Panevėžio apylinkės teismo... 19. 7.... 20. Pareiškėjas nurodo, kad nesutinka su teismo nutartimi ir joje nurodytomis... 21. 8.... 22. Mano, kad nėra gera ir teisinga praktika, kuomet neišnagrinėjus kitų,... 23. 9.... 24. Taip pat mano, kad teismas nevisapusiškai ir neobjektyviai išnagrinėjo... 25. 10.... 26. 2020 m. rugpjūčio 27 d. pareiškėjas A. B. apeliacinės instancijos teismui... 27. Apeliacinės instancijos teismas... 28. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 29. 11.... 30. Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios... 31. 12.... 32. Remiantis CPK 308 straipsnio 1 dalimi ir 338 straipsniu, atskirąjį skundą... 33. 13.... 34. Bylos duomenimis nustatyta, kad apeliantas A. B. apeliacinės instancijos... 35. 14.... 36. Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo pripažinti, jog apelianto A. B. pateiktas... 37. 15.... 38. Nors pareiškime dėl proceso nutraukimo pareiškėjas ir nenurodo, kad jam yra... 39. 16.... 40. Remiantis aukščiau išdėstytu, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 41. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2... 42. priimti pareiškėjo A. B. atsisakymą nuo atskirojo skundo.... 43. Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal pareiškėjo A. B. atskirąjį... 44. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....