Byla A-261-224-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (pranešėjas), Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas) ir Skirgailės Žalimienės,

2sekretoriaujant Rasai Kubickienei,

3dalyvaujant pareiškėjo atstovui Dariui Matulevičiui, atsakovo atstovėms Živilei Skeivienei ir Vilijai Sanajevienei,

4viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Lietuvos darbo biržos prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 13 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Uždarosios akcinės bendrovės „Biglis“ skundą atsakovui Lietuvos darbo biržai prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl įsakymų panaikinimo.

Nustatė

5I.

6pareiškėjas UAB „Biglis“ kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Lietuvos darbo biržos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2008 m. liepos 11 d. įsakymą Nr. V-385 „Dėl neįgaliųjų įmonės statuso“ ir 2008 m. liepos 17 d. įsakymą Nr. V-404 „Dėl valstybės pagalbos lėšų išieškojimo“.

7Pareiškėjas skunde (b. l. 3–5) nurodė ir per teismo posėdį jos atstovas paaiškino, kad su 2008 m. liepos 11 d. atsakovės įsakymu Nr. V-385, kuriuo panaikintas pareiškėjo UAB „Biglis“ neįgaliųjų socialinės įmonės statusas, ir 2008 m. liepos 17 d. atsakovo įsakymu Nr. V-404 „Dėl valstybės pagalbos lėšų išieškojimo“, kuriuo atsakovas reikalauja grąžinti kovo, balandžio ir gegužės mėnesių darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų dalinę kompensaciją, nesutinka, nes mano, kad minėti sprendimai yra neteisėti ir nepagrįsti, pažeidžia pareiškėjo interesus, todėl privalo būti panaikinti. Atsakovo sprendimas panaikinti pareiškėjo socialinės įmonės statusą buvo priimtas vadovaujantis LR socialinių įmonių įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 5 punktu, kadangi pareiškėjo įdarbinti tikslinėms grupėms priklausantys darbuotojai neva nedirbo darbo, nurodyto jų darbo sutartyse, nes nuo 2008 m. kovo 10 d. pareiškėjas nebeturėjo jų darbui reikalingos įrangos. Socialinei įmonei buvo skiriama ir mokama darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų dalinė kompensacija pagrįstai ir teisėtai, kadangi įmonė dirbo nepažeisdama Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių socialinės įmonės ir jos darbuotojų darbo specifiką. Pareiškėjo įmonėje dirbantys tikslinėms grupėms priklausantys darbuotojai atliko jiems pavestą darbą pagal individualias darbuotojų darbo sutartis, jų darbo funkcijos buvo aptartos ir nurodytos darbo sutartyse, nepasikeitusios ir nenutrūkusios. Remiantis LR darbo kodekso 186 straipsnio 1 dalimi, minėtoms tikslinėms grupėms priklausantiems darbuotojams už darbą buvo mokamas darbo sutartyje nustatyto dydžio atlyginimas. Pareiškėjo pagal 2008 m. kovo 3 d. apmokymo paslaugų sutartį Nr. 5DG-BIG-20080303 vykdoma veikla – siunčiant pareiškėjo tikslinėms grupėms priklausančius darbuotojus dirbti į įmonę UAB „Biglio dribsnių gamyba“ ir teikti dribsnių gamybos cecho gaminių gamybos apmokymo paslaugas – įeina į remtinų veiklų sąrašą (LR Vyriausybės 2004 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 1501 patvirtintos socialinių įmonių neremtinos veiklos rūšys), t. y. pareiškėjo vykdoma veikla neįtraukta į socialinių įmonių neremtinų veiklos rūšių sąrašą, kuris yra tvirtintas 2004 m. lapkričio 29 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1501 (LR socialinių įmonių įstatymo 3 str. 1 d. 4 p.). Todėl atsakovo nurodytos aplinkybės dėl 2008 m. sausio 2 d. įrengimų panaudos sutarties Nr. BIGL-BNG-pan-1/2008 nutraukimo, 2008 m. balandžio ir gegužės mėnesiais pareiškėjo įmonės dribsnių gamybos pajamų nebuvimo ar pajamų gavimo iš kitos socialinėms įmonėms įstatymų nedraudžiamos veiklos niekaip nesusiję su įstatymų nustatyta galimybe prarasti suteiktą socialinės įmonės statusą. Atsakovo 2008 m. liepos 11 d. įsakyme Nr. V-385 nurodytos socialinės įmonės statuso netekimo priežastys neatitinka įstatymų nustatyto pagrindo panaikinti pareiškėjo turimą neįgaliųjų socialinės įmonės statusą. Apie 2008 m. liepos 17 d. atsakovo priimtą įsakymą Nr. V-404 „Dėl valstybės pagalbos lėšų išieškojimo“ sužinojo iš

82008 m. liepos 25 d. Kauno darbo biržos rašto Nr. Sl-1371-(7.5) „Dėl valstybės pagalbos socialinėms įmonėms išieškojimo“, tačiau su minėto įsakymo turiniu nėra susipažinęs, kadangi jis pareiškėjui įteiktas nebuvo. Kadangi atsakovas nepagrįstai ir neteisėtai priėmė sprendimą panaikinti pareiškėjui neįgaliųjų socialinės įmonės statusą, mano, kad ir 2008 m. liepos 17 d. atsakovo įsakymu Nr. V-404 „Dėl valstybės pagalbos lėšų išieškojimo“ priimtas sprendimas įpareigoti pareiškėją grąžinti kovo, balandžio ir gegužės mėnesių darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų dalinę kompensaciją yra taip pat nepagrįstas ir neteisėtas.

9Atsakovas Lietuvos darbo birža prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime į skundą (b. l. 61–64) nurodė ir teismo posėdyje jos atstovas paaiškino, kad 2008 m. liepos 3 d. gavo Kauno darbo biržos 2008 m. liepos 1 d. raštą Nr. S-552-I (7.4) „Dėl informacijos pateikimo apie socialinę įmonę UAB „Biglis“, kuriame abejojama dėl pareiškėjo vykdomos veiklos skaidrumo ir išmokamos valstybės pagalbos teisėtumo. Pagal LR socialinės apsaugos ir darbo ministro

102004 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. Al-225 (Žin., 2004, Nr. 149-5434; 2008, Nr. 15-I 527) patvirtinto Socialinės įmonės statuso suteikimo juridiniams asmenims tvarkos aprašo 26.2 punktą, gavus minėtą Kauno darbo biržos raštą, buvo kreiptasi į Socialinių įmonių reikalų komisiją su prašymu pateikti rekomendaciją dėl socialinės įmonės statuso panaikinimo. Socialinių įmonių reikalų komisijos posėdis įvyko 2008 m. liepos 11 d., kuriame buvo svarstytas klausimas dėl pareiškėjos neįgaliųjų socialinės įmonės statuso panaikinimo ir vienbalsiai nutarta, kad ši įmonė piktnaudžiauja įgytu statusu, todėl rekomenduota Lietuvos darbo biržos direktoriui panaikinti pareiškėjui neįgaliųjų socialinės įmonės statusą, nes prie mokėjimo prašymų gauti darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų dalinę kompensaciją pareiškėjo pridėtuose dokumentuose balandžio ir gegužės mėnesiais šios įmonės dribsnių gamybos pajamos buvo nulinės. Dokumentuose taip pat nurodyta, kad ši įmonė gavo pajamų tik iš kitos, niekur kitur nepriskirtos, verslui būdingos paslaugų veiklos (kodas pagal EVRK 82.99). O pareiškėjui neįgaliųjų socialinės įmonės statusas buvo suteiktas kaip gamybinei įmonei, užsiimančiai dribsnių gamyba (veikla pagal EVRK 156120). Tai patvirtina pareiškėjo 2005–2010 metų verslo plano, pateikto Kauno darbo biržai, siekiant gauti socialinės įmonės statusą, 2.1 ir 2.2 punktai, kuriuose nustatyta, kad pareiškėjo pagrindinė veikla yra dribsnių gamyba ir kad bendrovė užsiima gamybine, o ne paslaugų teikimo veikla. Be to, 2008 m. kovo 10 d. buvo nutraukta

112008 m. sausio 2 d. įrengimų panaudos sutartis Nr. BIGL-BDG-pan-1/2008, sudaryta tarp pareiškėjo ir UAB „Biglio dribsnių gamyba“. 2008 m. kovo 3 d. tarp šių įmonių buvo sudaryta apmokymo paslaugų sutartis Nr. BDG-BIG-20080303, pagal kurią pareiškėjas siuntė savo tikslinėms grupėms priklausančius darbuotojus dirbti į UAB „Biglio dribsnių gamyba“ ir teikti dribsnių gamybos cecho gaminių gamybos apmokymo paslaugas. Apmokymo paslaugų sutartyje nustatyta, kad kaina už teikiamas paslaugas yra kintama, ji skaičiuojama pagal UAB „Biglio dribsnių gamyba“ faktiškai pagamintą produkcijos kiekį vienetais, pagal pagamintų vienetų, kuriuos gaminti pareiškėjas apmokė per kalendorinį mėnesį. Tai rodo, kad pareiškėjo įdarbinti tikslinėms grupėms priklausantys darbuotojai nedirbo darbo, nurodyto jų darbo sutartyse, t. y. pareiškėjo dribsnių cecho darbininkais, nes pareiškėjas, nebeturėdamas jų darbui reikalingos įrangos ir s anksčiau minėtą sutartį, siuntė juos teikti dribsnių gamybos cecho gaminių gamybos apmokymo paslaugas į kitą įmonę – UAB „Biglio dribsnių gamyba“. Apie pasikeitusias aplinkybes pareiškėjas Kauno darbo biržą informavo tik 2008 m. birželio 26 d., todėl pažeidė LR socialinių įmonių įstatymo 11 straipsnio 2 dalį. Atsakovas 2008 m. liepos 17 d. priėmė įsakymą Nr. V-404 „Dėl valstybės pagalbos lėšų išieškojimo“, kuriuo Kauno darbo birža įpareigota išieškoti iš pareiškėjo darbo užmokesčio ir nuo jo priskaičiuoto valstybinio socialinio draudimo įmokų dalinę kompensaciją nuo statuso netekimo pagrindų nustatymo dienos. Kauno darbo birža, vadovaudamasi Valstybės pagalbos socialinėms įmonėms tvarkos aprašo minėtomis nuostatomis ir vykdydama atsakovo 2008 m. liepos 17 d. įsakymą Nr. V-404, 2008 m. liepos

1225 d. raštu Nr. S1-1371-(7.5) informavo pareiškėją, kad ši įmonė privalo grąžinti nuo statuso netekimo nustatymo 2008 m. kovo 1 d. neteisėtai išmokėtą valstybės pagalbą – 18 300,76 Lt. Kauno darbo birža 2008 m. rugpjūčio 11 d. raštu Nr. Sl-1506-(7.5) pakartotinai kreipėsi į pareiškėją dėl savanoriško valstybės pagalbos lėšų grąžinimo. 2008 m. rugpjūčio 12 d. raštu

13Nr. S-659-(7.4) Kauno darbo birža informavo Lietuvos darbo biržą, kad 2008 m. rugpjūčio 11 d. pareiškėjas Kauno darbo biržai pateikė mokėjimo prašymą liepos mėnesio dalinei kompensacijai, nors, kaip paaiškėjo vėliau, jis liepos mėnesį atleido visus tikslinėms grupėms priklausiusius darbuotojus. Todėl mano, kad pareiškėjo skundžiami 2008 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. V-385 ir 2008 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. V-404 yra teisėti ir pagrįsti. Pareiškėjas apie atsakovo

142008 m. liepos 11 d. įsakymą Nr. V-385 buvo pranešta Lietuvos darbo biržos 2008 m. liepos 16 d. raštu Nr. Sd-3044 „Dėl socialinės įmonės statuso panaikinimo“, remiantis Socialinės įmonės statuso suteikimo juridiniams asmenims tvarkos aprašo 29 punktu, kuris atsakovą įpareigoja tik pranešti socialinei įmonei apie sprendimą panaikinti socialinės įmonės statusą (ši pareiga įvykdyta tinkamai ir laiku), tačiau neįpareigoja išsiųsti įmonei paties individualaus teisės akto, t. y. Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymo. Atsakovo 2008 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. V-404 „Dėl valstybės pagalbos lėšų išieškojimo“ taip pat neturėjo būti išsiųstas pareiškėjui, kadangi juo Kauno darbo birža įpareigota susigrąžinti valstybės pagalbą. Remdamasi Valstybės pagalbos socialinėms įmonėms tvarkos aprašo 91 punktu, Kauno darbo birža 2008 m. liepos 25 d. raštu Nr. Sl-1371-(7.5) ir pakartotinai 2008 m. liepos 11 d. raštu Nr. Sl-1506-(7.5) informavo pareiškėją apie atsakovo 2008 m. liepos 17 d. įsakymą Nr. V-404 ir pareikalavo grąžinti valstybės pagalbą, todėl mano, kad pareiškėjas praleido LR administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsnio 1 dalyje nustatytą sprendimo apskundimo terminą.

15II.

16Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. vasario 13 d. sprendimu pareiškėjo UAB Biglis“ skundą patenkino – panaikino Lietuvos darbo biržos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2008 m. liepos 11 d. įsakymą Nr. V-385 „Dėl neįgaliųjų įmonės statuso“, kitą bylos dalį dėl 2008 m. 17 d. Lietuvos darbo biržos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymo Nr. V-404 „Dėl valstybės pagalbos lėšų išieškojimo“ panaikinimo, nutraukė.

17Teismas nustatė, kad atsakovas 2008 m. liepos 11 d. priėmė įsakymą Nr. V-385 „Dėl neįgaliųjų socialinės įmonės statuso“, kuriuo panaikino neįgaliųjų socialinės įmonės statusą, s pareiškėjui socialinės įmonės statuso. Šį įsakymą atsakovas priėmė remdamasis LR socialinių įmonių reikalų komisijos (2008 m. liepos 9 d. posėdžio protokolo Nr. 44) rekomendacija ir vadovaudamasis LR socialinių įmonių įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 5 punktu (b. l. 10).

18LR socialinių įmonių įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatyta, kad socialinės įmonės statuso netenka, kai paaiškėja, kad piktnaudžiavo savo socialinės įmonės statusu, vykdė nesąžiningą konkurenciją, netinkamai naudojo pagalbai skirtas lėšas ar nepateikė apie jas ataskaitos arba kitaip pažeidė jos veiklą reglamentuojančius teisės aktus.

19Remiantis atsakovo Socialinių įmonių reikalų komisijos 2008 m. liepos 9 d. posėdžio protokolu Nr. 44, pareiškėjui socialinės įmonės statusas suteiktas nuo 2005 m. sausio 1 d., o neįgaliųjų – nuo 2005 m. kovo 1 d. Neįgaliųjų įmonės statusas suteiktas kaip gamybinei įmonei, užsiimančiai dribsnių gamyba veikla pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (toliau – ir EVRK) 156120 (Kruopų gamyba). Veiklą pareiškėjas vykdė pagal panaudos sutartį su UAB „Biglio dribsnių gamyba“ disponuojamose patalpose, bet ji nutraukta 2008 m. kovo 3 d. (b. l. 92, 93) ir gamyba nevykdoma. 2008 m. kovo 10 d. pareiškėjas nutraukė su UAB „Kauno duona“ pasirašytą patalpų, kuriose buvo vykdoma dribsnių gamyba, nuomos sutartį, pardavė prekės ženklus ir kitą dribsnių gamybos įrangą. Pateiktose pažymose apie gaunamas pajamas rodomos pajamos tik iš kitos niekur kitur nepriskirtos verslo veiklos pagal EVRK 82.99, į kurią apmokymo paslaugos, Socialinių įmonių reikalų komisijos nuomone, neįeina. Pagal 2008 m. kovo 3 d. su UAB „Biglio dribsnių gamyba“ pasirašytą apmokymo paslaugų teikimo sutartį BDG-BIG-20080303 (b. l. 94) pareiškėjo darbuotojai vykdė dribsnių gamybos cecho gaminių gamybos apmokymo ir technologijos paslaugas, už jas apmokėta pagal PVM sąskaitą faktūrą (NR. BIG217, BIG 216) per 2008 m. kovo, balandžio, gegužės mėnesius. UAB „Biglis“ dirba 5 neįgaliųjų tikslinei grupei priklausantys asmenys: su nustatytu iki 25 proc. darbingumo lygiu – 1, su nustatytu 30–40 proc. darbingumo lygiu – 3 ir 1 neįgalus, kuriam nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis (b. l. 72–77).

20Teismas padarė išvadą, kad pareiškėjos įmonėje dirbantys tikslinėms grupėms priklausantys darbuotojai atliko jiems pavestą darbą pagal individualias darbuotojų darbo sutartis, jų darbo funkcijos buvo aptartos ir nurodytos darbo sutartyse, nepasikeitusios ir nenutrūkusios (b. l. 20–29). Remiantis LR darbo kodekso 186 straipsnio 1 dalimi, minėtiems tikslinėms grupėms priklausantiems darbuotojams už darbą buvo mokamas darbo sutartyje nustatyto dydžio atlyginimas. Tai patvirtina kovo, balandžio ir gegužės mėnesių mokamieji žiniaraščiai (b. l. 36–47). Pareiškėjo pagal 2008 m. kovo 3 d. apmokymo paslaugų sutartį

21Nr. 5DG-BIG-20080303 vykdoma veikla – siunčiant pareiškėjo tikslinėms grupėms priklausančius darbuotojus dirbti į įmonę UAB „Biglio dribsnių gamyba“ ir teikti dribsnių gamybos cecho gaminių gamybos apmokymo paslaugas – įeina į remtinų veiklų sąrašą, t. y. pareiškėjo vykdoma veikla neįtraukta į LR Vyriausybės 2004 m. lapkričio 29 d. nutarimu

22Nr. 1501 patvirtintą Socialinių įmonių neremtinų veiklos rūšių sąrašą (LR socialinių įmonių įstatymo 3 str. 1 d. 4 p.), todėl atsakovo nurodytos aplinkybės dėl 2008 m. sausio 2 d. įrengimų panaudos sutarties Nr. BIGL-BNG-pan-1/2008 nutraukimo, 2008 m. balandžio ir gegužės mėnesiais pareiškėjo įmonės dribsnių gamybos pajamų nebuvimo ar pajamų gavimo iš kitos socialinėms įmonėms įstatymų nedraudžiamos veiklos nėra susijusios su įstatymų nustatyta galimybe prarasti pareiškėjai suteiktą socialinės įmonės statusą LR socialinių įmonių įstatymo 11 straipsnio pagrindu. Taigi, atsakovo 2008 m. liepos 9 d. posėdžio protokole Nr. 44 nurodytos socialinės įmonės statuso netekimo priežastys, t. y. pareiškėjo įdarbinti tikslinėms grupėms priklausantys darbuotojai nedirbo darbo, nurodyto jų darbo sutartyse, nes nuo 2008 m. kovo 10 d. pareiškėjas nebeturėjo jų darbui reikalingos įrangos, neatitinka įstatymų nustatyto pagrindo panaikinti pareiškėjo turimą neįgaliųjų socialinės įmonės statusą.

23Teismas pažymėjo, kad LR viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje išvardyti individualiajam administraciniam aktui keliamai bendrieji reikalavimai. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad individualusis administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, t. y. individualusis administracinis aktas paprastai turėtų būti toks, kad iš jo būtų galima suprasti visuomeninių santykių esmę, subjektus, dalyvaujančius šiuose santykiuose, būtų aiškus tų visuomeninių teisinių santykių turinys. Atsakovo priimami sprendimai turi būti pagrįsti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis ir atitikti LR viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje nustatytus reikalavimus, keliamus administraciniams aktams. Aktuose turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta jų apskundimo tvarka (LR viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalis).

24Teismas nustatė, kad atsakovas įsakymą priėmė, vadovaudamasis LR socialinių įmonių įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 5 punktu, tačiau jame nenurodė, kokiais veiksmais pareiškėjas pažeidė minėtas nuostatas. Įsakyme paminėtoje rekomendacijoje kalbama apie tai, kad pareiškėjo įdarbinti tikslinėms grupėms priklausantys darbuotojai nedirbo darbo, nurodyto jų darbo sutartyse, tačiau nepaaiškino, kokiu būdu pareiškėjas pažeidė LR socialinių įmonių įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 5 punktą, t. y. piktnaudžiavo savo socialinės įmonės statusu ar vykdė nesąžiningą konkurenciją, ir nepateikė duomenų apie tai, kad pareiškėjas netinkamai naudojo pagalbai skirtas lėšas ar nepateikė apie jas ataskaitos arba kitaip pažeidė jos veiklą reglamentuojančius teisės aktus. Teismas padarė išvadą, kad skundžiamas atsakovo 2008 m. liepos 11 d. įsakymas nėra pakankamai motyvuotas ir pagrįstas, kaip to reikalauja LR viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalis, ir tai yra vienas iš pagrindų naikinti skundžiamą sprendimą.

25Teismas nustatė, kad byloje esantys įrodymais (b. l. 20–29, 36–47, 72–77) patvirtina, jog pareiškėjas laikėsi LR socialinių įmonių įstatymo 7 straipsnyje nustatytų pareigų ir atsakovas, nenustatęs nė vienos iš socialinės įmonės statuso netekimo sąlygų, nustatytų LR socialinių įmonių 11 straipsnio 1 dalyje, neturėjo įstatymuose nustatyto pagrindo, to, kuriuo vadovaudamasis priėmė skundžiamą sprendimą, panaikinti pareiškėjui socialinės įmonės statusą. Teismas padarė išvadą, kad atsakovo 2008 m. liepos 11 d. įsakymas yra neteisėtas ir nepagrįstas.

26Remiantis LR socialinių įmonių įstatymo 2 straipsniu, socialinių įmonių tikslas – įdarbinant šiame įstatyme nurodytoms tikslinėms grupėms priklausančius asmenis, praradusius profesinį ir bendrąjį darbingumą, ekonomiškai neaktyvius, negalinčius lygiomis sąlygomis konkuruoti darbo rinkoje, skatinti šių asmenų grįžimą į darbo rinką, jų socialinę integraciją ir mažinti socialinę atskirtį.

27Teismas, remdamasis byloje esančiais rašytiniais įrodymais, padarė išvadą, kad pareiškėjas, pakeisdamas savo veiklos pobūdį, nepažeidė socialinei įmonei priskirtinų tikslų, t. y. sukurti darbo vietas neįgaliesiems, kadangi įmonėje įdarbinti asmenys ir toliau atliko darbo sutartyse nustatytas funkcijas, už darbą jiems buvo mokamas atlyginimas. Be to, kaip teismo posėdyje nurodė pareiškėjo atstovas, neįgalieji buvo dribsnių cecho darbuotojai, dirbo su gamybine linija, o sudarius mokymų sutartį, neįgalieji turėjo apmokyti kitos įmonės darbuotojus dirbti su techninėmis priemonėmis (b. l. 118). Darbuotojai dėl pasikeitusios veiklos pobūdžio iš darbo atleisti nebuvo, LR socialinių įmonių įstatymo 3 straipsnyje nustatytas socialinėms įmonėms privalomas neįgaliųjų darbuotojų skaičius buvo išlaikytas.

28Teismo posėdyje pareiškėjo atstovas pateikė prašymą, kuriuo atsisakė reikalavimo panaikinti atsakovo 2008 m. liepos 17 d. priimtą įsakymą Nr. V-404 „Dėl valstybės pagalbos lėšų išieškojimo“ dėl to, kad skundžiamas įsakymas sukelia teises ir pareigas trečiajam asmeniui (b. l. 116).

29Remdamasis aptartais argumentais teismas konstatavo, kad pareiškėjui socialinės įmonės statusas panaikintas neteisėtai ir nepagrįstai, todėl skundas dėl 2008 m. liepos 11 d. Lietuvos darbo biržos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymo Nr. V-385 „Dėl neįgaliųjų įmonės statuso“ tenkintinas, kita dalis, pareiškėjui atsisakius reikalavimo panaikinti 2008 m. liepos 17 d. Lietuvos darbo biržos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymą Nr. V-404 „Dėl valstybės pagalbos lėšų išieškojimo“, – nutrauktina (LR administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 101 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

30III.

31Atsakovas Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 13 d. sprendimą ir administracinę bylą nutraukti.

32Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

331. Pagal ABTĮ 33 straipsnio 1 dalį, jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui gali būti paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos. Socialinių įmonių statuso įgijimo ir netekimo pagrindus ir tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymas (toliau – ir Socialinių įmonių įstatymas), tačiau jis nenustato individualaus akto, priimto vadovaujantis šiuo įstatymu, apskundimo teismui termino. Todėl paduodant skundą dėl individualaus akto, kuriuo panaikintas socialinės įmonės statusas, turėtų būti vadovaujamasi ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatytu vieno mėnesio terminu.

342. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad tais atvejais, kai sprendimas asmeniui neturėjo būti įteiktas, tokio asmens skundo padavimo administraciniam teismui terminas pradedamas skaičiuoti nuo to asmens sužinojimo apie skundžiamo sprendimo priėmimą (apie administracinio akto esmę) dienos. Skundžiamas aktas laikomas asmeniui paskelbtu, kai jis sužinojo ar turėjo sužinoti kas ir kada priėmė administracini aktą, koks yra jo turinys (pav., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys administracinėse bylose

35Nr. AS146-346/08, Nr. AS146-293/08, Nr. AS-502-95-08, Nr. AS-63-271-08, Nr. A11-863/2007).

36Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. V-385 „Dėl neįgaliųjų socialinės įmonės statuso“, kuriuo UAB „Biglis“ panaikintas neįgaliųjų socialinės įmonės statusas, nepaliekant socialinės įmonės statuso, buvo priimtas

372008 m. liepos 11 d. Apie šį sprendimą UAB „Biglis“ buvo pranešta Lietuvos darbo biržos

382008 m. liepos 16 d. raštu Nr. Sd-3044 „Dėl socialinės įmonės statuso panaikinimo“, vadovaujantis Socialinės įmonės statuso suteikimo juridiniams asmenims tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. Al-225 (Žin., 2004, Nr. 149-5434; 2008, Nr.15-527), 29 punktu. Šis punktas Lietuvos darbo biržą įpareigoja ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pranešti socialinei įmonei apie sprendimą panaikinti/nepanaikinti socialinės įmonės statusą, tačiau neįpareigoja išsiųsti įmonei paties individualaus teisės akto, t. y. Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymo. Minėto Lietuvos darbo biržos rašto gavimo UAB „Biglis“ nei skunde, nei teismo posėdžio metu neginčijo, o 2008 m. lapkričio 14 d. paduodamas teismui patikslintą skundą prie jo pridėjo ir šio rašto kopiją. Lietuvos darbo biržos 2008 m. liepos 16 d. raštu Nr. Sd-3044 įmonė informuota apie neįgaliųjų socialinės įmonės statuso panaikinimą, nurodant Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymo priėmimo datą, įsakymo numerį, priežastis ir teisinį pagrindą, kuriuo remiantis buvo priimtas sprendimas, t. y. visus duomenis, su kuriais susipažinus galima vertinti, ar priimtas įsakymas pažeidžia pareiškėjo teises ir teisėtus interesus.

393. 2008 m. liepos 17 d. buvo priimtas Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. V-404 „Dėl valstybės pagalbos lėšų išieškojimo“. Šis įsakymas taip pat neturėjo būti išsiųstas UAB „Biglis“, kadangi jis nenustatė jokių šios įmonės įpareigojimų, o tik nurodė Kauno darbo biržai susigrąžinti valstybės pagalbos lėšas. Vadovaujantis Valstybės pagalbos teikimo socialinėms įmonėms tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. lapkričio 24 d. įsakymu

40Nr. Al-261 (Žin., 2004, Nr. 172-6355; 2008, Nr.86-3431), 91 punktu, Kauno darbo birža

412008 m. liepos 25 d. raštu Nr. Sl-1371-(7.5) ir pakartotinai 2008 m. rugpjūčio 11 d. ratu Nr. Sl-1506-(7.5) informavo UAB „Biglis“ apie Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2008 m. liepos 17 d. įsakymą Nr. V-404 ir pareikalavo grąžinti valstybės pagalbą. Abu minėti raštai UAB „Biglis“ išsiųsti registruotais laiškais. Taigi, UAB „Biglis“ apie skundžiamo akto priėmimą ir jo turinį sužinojo 2008 m. liepos mėnesį. UAB „Biglis“ skundą teismui padavė tik 2008 m. spalio 27 d., t. y. po trijų mėnesių, praleidęs terminą per kurį suinteresuotas subjektas turi teisę kreiptis į teismą. Pareiškėjas termino atnaujinti neprašė, todėl, vadovaujantis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punktu, skundą turėjo būti atsisakyta priimti. Kaip nurodyta ABTĮ 101 straipsnio 6 punkte, skundo priėmimas praleidus nustatytus padavimo terminus, kai pareiškėjas neprašė termino atnaujinti, yra bylos nutraukimo pagrindas. Todėl Vilniaus apygardos administracinis teismas priimdamas pavėluotai paduotą UAB „Biglis“ skundą pažeidė ABTĮ 33 straipsnio 1 dalį ir 37 straipsnio 2 dalies 8 punktą, o nenutraukdamas bylos ir ją nagrinėdamas pažeidė ABTĮ 101 straipsnio 6 punktą.

424. Pavėluotai paduoto skundo priėmimas ir nagrinėjimas pažeidė teisinių santykių stabilumą ir apibrėžtumą, dėl ko byla buvo išspręsta neteisingai, priimant sprendimą Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2008 m. liepos 11 d. įsakymą Nr. V-385 „Dėl neįgaliųjų socialinės įmonės statuso“ panaikinti, nors UAB „Biglis“ jau liepos mėnesį atleido visus penkis tikslinėms grupėms priklausiusius darbuotojus ir nebetenkino Socialinių įmonių įstatymo 3 straipsnyje nurodytų sąlygų. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra nurodęs, kad teisme gali būti ginamos teisės ar teisėti interesai tik tų asmenų, kurie skundus dėl atitinkamų pažeidimų padavė įstatymų nustatyta tvarka ir terminais. Taip įstatymų leidėjas siekia užtikrinti teisinių santykių apibrėžtumą ir stabilumą (pvz. LVAT nutartys adm. bylose Nr. AS146 -346/08, Nr. Nr. A16-932/2007).

435. Teismas pažeidė ir materialinės teisės normas, netinkamai jas pritaikydamas ir išaiškindamas. Teismas sprendimą motyvavo tuo, kad Lietuvos darbo biržos direktoriaus

442008 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. V-385 nėra pakankamai motyvuotas ir pagrįstas, jame paminėtoje Socialinių įmonių reikalų komisijos rekomendacijoje nepaaiškinta, kokiu būdu UAB „Biglis“ pažeidė Socialinių įmonių įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 5 punktą, t. y. piktnaudžiavo savo socialinės įmonės statusu. Pagal Socialinių įmonių reikalų komisijos 2008 m. liepos 11 d. rekomendaciją, į kurią buvo atsižvelgiama priimant ginčijamą įsakymą patalpų nuomos sutarties nutraukimas, visos įrangos bei prekinių ženklų pardavimas, t. y. visiškas pagrindinės dribsnių gamybos veiklos nutraukimas, turėtų būti traktuojamas kaip piktnaudžiavimas socialinės įmonės statusu. UAB „Biglis“, jau nevykdydama pagrindinės dribsnių gamybos veiklos ir neturėdama nuosavybės pagrindais valdomo turto, t. y. netenkindama Socialinių įmonių įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 9 punkto reikalavimų, siuntė tikslinėms grupėms priklausančius darbuotojus dirbti į kitą įmonę. Tokie UAB „Biglis“ veiksmai sudarė pagrindą pripažinti, kad ši įmonė piktnaudžiavo savo socialinės įmonės statusu, o tai, vadovaujantis Socialinių įmonių įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 5 punktu, yra socialinės įmonės statuso netekimo pagrindas, kuris ir buvo nurodytas Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2008 m. liepos 11d. įsakyme Nr. V-385.

456. Pagal ABTĮ 101 straipsnio 6 punktą teismas nutraukia bylą, jeigu paaiškėja, kad skundas (prašymas) buvo priimtas praleidus nustatytus padavimo terminus, o pareiškėjas neprašė termino atnaujinti arba teismas atmetė tokį prašymą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad ABTĮ 101 straipsnio 6 punkte nustatyta procesinės teisės norma aiškintina sistemiškai, atsižvelgiant į ABTĮ 32 ir 33 straipsniuose nustatytas taisykles, reglamentuojančias skundų administraciniam teismui pateikimo terminus, ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punkte numatytą pagrindą atsisakyti priimti skundą kai praleistas skundo (prašymo) padavimo terminas ir pareiškėjas neprašo jo atnaujinti ar teismas atmeta tokį prašymą be to, atsižvelgiant į šios normos paskirtį bei lingvistinę konstrukciją. Taigi, vadovaujantis ABTĮ 101 straipsnio 6 punktu bylą nutraukti galima tada, kai nustatoma, jog skundo pateikimo teismui metu skundą turėjo būti atsisakyta priimti vadovaujantis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punktu (dėl termino skundui paduoti praleidimo) (pvz., LVAT nutartys adm. bylose Nr. AS-63-271-08, Nr. AS11-130/2007, Nr. AS6-240/2006).

46Pareiškėjas UAB „Biglis“ su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime įskundą nurodė, kad iš Lietuvos darbo biržos 2008 m. liepos 16 d. rašto Nr. Sd-3044 pareiškėjas sužinojo apie Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymo priėmimo datą, jo numerį ir pavadinimą, tačiau šiame rašte nebuvo visos informacijos, būtinos teisei kreiptis gynybos į teismą realizuoti. Lietuvos darbo biržos rašte nenurodytas faktinis įsakymo priėmimo pagrindas (Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 d.) — nors sakymu panaikintas neįgaliųjų socialinės įmonės statusas, tačiau rašte nieko nepasisakyta nei dėl įmonėje dirbančių darbuotojų, priklausančių neįgaliųjų tikslinei grupei, nei dėl įmonės vykdomos veiklos neatitikimo socialinėms įmonėms keliamiems reikalavimams. Taigi, Lietuvos darbo biržos 2008 n. liepos

4716 d. rašte Nr. Sd-3044 neatskleistas ginčo įsakymo turinys.

48Būdama rūpestinga ir aktyvi šalis Uždaroji akcinė bendrovė „Biglis“ gavusi Lietuvos darbo biržos 2008 m. liepos 16 d. raštą Nr. Sd-3044, Kauno darbo biržos 2008 m. liepos 25 d. raštą Nr. Sl-1371-(7.5) ir sužinojusi apie Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2008 m. liepos 11 d. įsakymą Nr. V-385 ir 2008 m. liepos 17 d. įsakymą Nr. V-404, nedelsdama ėmėsi veiksmų, nurodytų įsakymų turiniui išsiaiškinti, kad įstatymų nustatyta tvarka galėtų realizuoti savo teisę į teisminę gynybą.

49Pareiškėjas 2008 m. rugpjūčio 1 d. išsiuntė raštą Kauno darbo biržai, o 2008 m. rugpjūčio 12 d. - Lietuvos darbo biržai. Į pareiškėjo raštus buvo atsakyta Lietuvos darbo biržos 2008 m. rugsėjo 12 d. raštu Nr. Sd-4050-(5.2-09). Nuo šio rašto įteikimo momento (pareiškėjui įteiktas 2008 m. rugsėjo 22 d.) skaičiuotinas Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas.

50Pareiškėjo nuomone, aplinkybė, kad liepos mėnesį buvo atleisti tikslinėms grupėms priklausę darbuotojai yra nereikšminga nagrinėjant tarp šalių kilusį ginčą - ji neturėjo įtakos atsakovui priimant 2008 m. liepos 11 d. įsakymą Nr. V-385. Be to, 2008 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-385 panaikinimas neužkerta kelio atsakovui priimti sprendimų dėl naujai atsiradusių aplinkybių.

51Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu apelianto atstovės paaiškino apeliacinio skundo argumentus ir prašė apeliacinį skundą patenkinti.

52Pareiškėjo atstovas prašė apeliacinio skundo netenkinti ir palikti teismo sprendimą nepakeistą.

53Teisėjų kolegija

konstatuoja:

54IV.

55Apeliacinis skundas tenkintinas.

56Byloje nustatyta, kad atsakovas 2008 m. liepos 11 d. priėmė įsakymą Nr. V-385 „Dėl neįgaliųjų socialinės įmonės statuso“, kuriuo panaikino pareiškėjo neįgaliųjų socialinės įmonės statusą ir 2008 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. V-404 „Dėl valstybės pagalbos lėšų išieškojimo“ nusprendė išieškoti iš pareiškėjo kovo, balandžio ir gegužės mėnesių darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų dalinę kompensaciją.

57Pirmosios instancijos teismas panaikino atsakovo 2008 m. liepos 11 d. įsakymą Nr. V-385 „Dėl neįgaliųjų įmonės statuso“, kitą bylos dalį dėl 2008 m. 17 d. įsakymo Nr. V-404 „Dėl valstybės pagalbos lėšų išieškojimo“ panaikinimo, nutraukė.

58Atsakovas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, iš esmės skundžia teismo sprendimo dalį, kuria buvo panaikintas 2008 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. V-385. Apeliacinis skundas grindžiamas tuo, kad pareiškėjas, teikdamas skundą dėl ginčijamo įsakymo, praleido skundo padavimo teismui terminą.

59Šis apeliacinio skundo argumentas pagrįstas.

60ABTĮ 33 straipsnio 1 dalimi nustatyta, kad jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas.

61Specialaus teisės akto, kuris nustatytų šioje byloje ginčijamo įsakymo apskundimo tvarką, nėra, todėl teikiant skundą administraciniam teismui būtina vadovautis ABTĮ 33 straipsnio nuostatomis. ABTĮ 33 straipsnio 1 dalimi nustatyti du skundo padavimo termino pradžios skaičiavimo tvarka aktui apskųsti, tai yra nuo akto paskelbimo arba nuo individualaus akto įteikimo. Šių terminų eigos skaičiavimas yra susijęs su administravimo subjekto pareiga įteikti aktą suinteresuotai šaliai. Tačiau galima situacija, kada teisės aktais nėra nustatyta, kad administravimo subjektas priimtą aktą privalo, nesant suinteresuoto asmens prašymo, įteikti ar išsiųsti. Tokiu atveju Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nustatyta, kad skundo padavimo administraciniam teismui terminas pradedamas skaičiuoti nuo sužinojimo apie skundžiamo sprendimo priėmimo datą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 1(11), 127-141 psl.).

62Teisės aktai, reglamentuojantys ginčo santykius, nenumato, kad atsakovas privalėjo skundžiamą įsakymą įteikti pareiškėjui. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. Al-225 patvirtinto Socialinės įmonės statuso suteikimo juridiniams asmenims tvarkos aprašo 29 punktu nustatyta, kad Lietuvos darbo birža privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pranešti socialinei įmonei apie sprendimą panaikinti/nepanaikinti socialinės įmonės statusą. Atsakovas šią pareigą įvykdė ir 2008 m. liepos 16 d. pranešimu Nr. Sd-3044 informavo pareiškėją, kad 2008 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-385 panaikintas pareiškėjo socialinės įmonės statusas (b.l. 11). Šiame pranešime nurodytas įsakymas, kuriuo panaikintas įmonės statusas, įsakymo priėmimo data bei aplinkybės. Pranešimo turinys buvo pakankamas pareiškėjui sužinoti apie galimai pažeista jo teisę.

63Gavęs šią informaciją pareiškėjas turėjo galimybę per protingai trumpą laiką susipažinti su įsakymu, kuriuo buvo panaikintas įmonės statusas. Aplinkybių, patvirtinančių, kad pareiškėjas neturėjo tokios galimybės ar ji neteisėtai buvo apribota, nėra. Todėl terminas skundui paduoti turi būti skaičiuojamas nuo šio pranešimo datos, tai yra nuo 2008 m. liepos 16 d. Skundas teismui buvo paduotas 2008 m. spalio 27 d., tai yra praleidus vieno mėnesio terminą skundui paduoti.

64Aplinkybės, kad pareiškėjas pasirinko kitą savo teisių gynimo būdą, gali būti vertinamos kaip priežastys, dėl kurių buvo praleistas terminas skundui paduoti. Šių priežasčių svarbumą vertina pirmosios instancijos teismas, gavęs pareiškėjo prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti. Tokio prašymo pareiškėjas neteikė, todėl byla turi būti nutraukta, remiantis ABTĮ 101 straipsnio 6 punktu.

65Esant šioms aplinkybėms apeliacinis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir administracinė byla dalyje dėl Lietuvos darbo biržos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2008 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-385 „Dėl neįgaliųjų įmonės statuso“ panaikinimo, nutrauktina.

66Teismo sprendimas dėl administracinės bylos nutraukimo dalyje, kurioje buvo skundžiamas Lietuvos darbo biržos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2008 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. V-404 „Dėl valstybės pagalbos lėšų išieškojimo“, paliktinas nepakeistas.

67Nustačius bylos nutraukimo pagrindą dėl praleisto termino skundui paduoti nevertinami apeliacinio skundo argumentai, susiję su ginčo išsprendimu iš esmės, nes byla išnagrinėta pažeidus skundo priėmimo tvarką ir dėl šio pažeidimo bylos teisena negalima.

68Teisėjų kolegija pažymi, kad ši nutartis neriboja pareiškėjo teisės teikti skundą iš naujo pirmosios instancijos teismui su prašymu atnaujinti terminą skundui paduoti.

69Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 5 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

70Lietuvos darbo biržos prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apeliacinį skundą patenkinti.

71Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 13 d. sprendimą dėl Lietuvos darbo biržos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2008 m. liepos 11 d. įsakymo

72Nr. V-385 „Dėl neįgaliųjų įmonės statuso“ panaikinimo, nutraukti.

73Kitoje dalyje Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 13 d. sprendimą palikti nepakeistą.

74Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Rasai Kubickienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjo atstovui Dariui Matulevičiui, atsakovo atstovėms... 4. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 5. I.... 6. pareiškėjas UAB „Biglis“ kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti... 7. Pareiškėjas skunde (b. l. 3–5) nurodė ir per teismo posėdį jos atstovas... 8. 2008 m. liepos 25 d. Kauno darbo biržos rašto Nr. Sl-1371-(7.5) „Dėl... 9. Atsakovas Lietuvos darbo birža prie LR socialinės apsaugos ir darbo... 10. 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. Al-225 (Žin., 2004, Nr. 149-5434; 2008,... 11. 2008 m. sausio 2 d. įrengimų panaudos sutartis Nr. BIGL-BDG-pan-1/2008,... 12. 25 d. raštu Nr. S1-1371-(7.5) informavo pareiškėją, kad ši įmonė privalo... 13. Nr. S-659-(7.4) Kauno darbo birža informavo Lietuvos darbo biržą, kad 2008... 14. 2008 m. liepos 11 d. įsakymą Nr. V-385 buvo pranešta Lietuvos darbo biržos... 15. II.... 16. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. vasario 13 d. sprendimu... 17. Teismas nustatė, kad atsakovas 2008 m. liepos 11 d. priėmė įsakymą Nr.... 18. LR socialinių įmonių įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatyta,... 19. Remiantis atsakovo Socialinių įmonių reikalų komisijos 2008 m. liepos 9 d.... 20. Teismas padarė išvadą, kad pareiškėjos įmonėje dirbantys tikslinėms... 21. Nr. 5DG-BIG-20080303 vykdoma veikla – siunčiant pareiškėjo tikslinėms... 22. Nr. 1501 patvirtintą Socialinių įmonių neremtinų veiklos rūšių... 23. Teismas pažymėjo, kad LR viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje... 24. Teismas nustatė, kad atsakovas įsakymą priėmė, vadovaudamasis LR... 25. Teismas nustatė, kad byloje esantys įrodymais (b. l. 20–29, 36–47,... 26. Remiantis LR socialinių įmonių įstatymo 2 straipsniu, socialinių įmonių... 27. Teismas, remdamasis byloje esančiais rašytiniais įrodymais, padarė... 28. Teismo posėdyje pareiškėjo atstovas pateikė prašymą, kuriuo atsisakė... 29. Remdamasis aptartais argumentais teismas konstatavo, kad pareiškėjui... 30. III.... 31. Atsakovas Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos... 32. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 33. 1. Pagal ABTĮ 33 straipsnio 1 dalį, jeigu specialus įstatymas nenustato... 34. 2. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pažymėjęs,... 35. Nr. AS146-346/08, Nr. AS146-293/08, Nr. AS-502-95-08, Nr.... 36. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos... 37. 2008 m. liepos 11 d. Apie šį sprendimą UAB „Biglis“ buvo pranešta... 38. 2008 m. liepos 16 d. raštu Nr. Sd-3044 „Dėl socialinės įmonės statuso... 39. 3. 2008 m. liepos 17 d. buvo priimtas Lietuvos darbo biržos prie Socialinės... 40. Nr. Al-261 (Žin., 2004, Nr. 172-6355; 2008, Nr.86-3431), 91 punktu, Kauno... 41. 2008 m. liepos 25 d. raštu Nr. Sl-1371-(7.5) ir pakartotinai 2008 m.... 42. 4. Pavėluotai paduoto skundo priėmimas ir nagrinėjimas pažeidė teisinių... 43. 5. Teismas pažeidė ir materialinės teisės normas, netinkamai jas... 44. 2008 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. V-385 nėra pakankamai motyvuotas ir... 45. 6. Pagal ABTĮ 101 straipsnio 6 punktą teismas nutraukia bylą, jeigu... 46. Pareiškėjas UAB „Biglis“ su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo... 47. 16 d. rašte Nr. Sd-3044 neatskleistas ginčo įsakymo turinys.... 48. Būdama rūpestinga ir aktyvi šalis Uždaroji akcinė bendrovė „Biglis“... 49. Pareiškėjas 2008 m. rugpjūčio 1 d. išsiuntė raštą Kauno darbo biržai,... 50. Pareiškėjo nuomone, aplinkybė, kad liepos mėnesį buvo atleisti tikslinėms... 51. Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu apelianto atstovės paaiškino... 52. Pareiškėjo atstovas prašė apeliacinio skundo netenkinti ir palikti teismo... 53. Teisėjų kolegija... 54. IV.... 55. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 56. Byloje nustatyta, kad atsakovas 2008 m. liepos 11 d. priėmė įsakymą Nr.... 57. Pirmosios instancijos teismas panaikino atsakovo 2008 m. liepos 11 d. įsakymą... 58. Atsakovas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, iš esmės... 59. Šis apeliacinio skundo argumentas pagrįstas.... 60. ABTĮ 33 straipsnio 1 dalimi nustatyta, kad jeigu specialus įstatymas... 61. Specialaus teisės akto, kuris nustatytų šioje byloje ginčijamo įsakymo... 62. Teisės aktai, reglamentuojantys ginčo santykius, nenumato, kad atsakovas... 63. Gavęs šią informaciją pareiškėjas turėjo galimybę per protingai trumpą... 64. Aplinkybės, kad pareiškėjas pasirinko kitą savo teisių gynimo būdą, gali... 65. Esant šioms aplinkybėms apeliacinis skundas tenkintinas, pirmosios... 66. Teismo sprendimas dėl administracinės bylos nutraukimo dalyje, kurioje buvo... 67. Nustačius bylos nutraukimo pagrindą dėl praleisto termino skundui paduoti... 68. Teisėjų kolegija pažymi, kad ši nutartis neriboja pareiškėjo teisės... 69. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 70. Lietuvos darbo biržos prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo... 71. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 13 d. sprendimą dėl... 72. Nr. V-385 „Dėl neįgaliųjų įmonės statuso“ panaikinimo, nutraukti.... 73. Kitoje dalyje Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 13 d.... 74. Nutartis neskundžiama....