Byla AS-438-488-07

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Birutės Janavičiūtės (kolegijos pirmininkė), Romano Klišausko (pranešėjas) ir Arūno Sutkevičiaus, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos V.R.N. atstovo advokato Dominyko Varno atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2007 m. liepos 27 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos V.R.N. skundą atsakovei Kauno miesto savivaldybei, tretiesiems suinteresuotiesiems asmenims akcinei bendrovei “YIT Kausta”, Kauno apskrities viršininko administracijai, I.A.K.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja V.R.N. kreipėsi su skundu į Kauno apygardos administracinį teismą ir prašė panaikinti Kauno miesto savivaldybės valdybos 2001 m. vasario 13 d. sprendimą Nr. 224 „Dėl žemės sklypo ( - ) detaliojo plano".

5Pareiškėja 2007 m. liepos 26 d. Kauno apygardos administraciniam teismui taip pat pateikė prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, t. y. sustabdyti Kauno miesto valdybos 2001 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. 224 galiojimą. Prašyme pareiškėja nurodė, kad šiuo sprendimu naudojantis yra išduotas statybos leidimas sklype vykdyti statybos darbus ir jame gali būti pastatyti statiniai pareiškėjai grąžintinoje žemėje.

6II.

7Kauno apygardos administracinis teismas 2007 m. liepos 27 d. nutartimi pareiškėjos prašymo netenkino.

8Teismas konstatavo, kad vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 2 dalies 3 punktu, užtikrinant reikalavimą gali būti laikinai sustabdomas tik ginčijamo akto galiojimas. Šioje byloje pareiškėja prašo teismą panaikinti Kauno miesto valdybos 2001 m. vasario 13 d. sprendimą Nr. 224 „Dėl žemės sklypo ( - ) detaliojo plano" bei prašo teismą sustabdyti šio administracinio akto galiojimą, motyvuodama tuo, kad yra išduotas statybos leidimas minėtame sklype vykdyti statybos darbus, todėl ginčo sklype gali būti pastatyti statiniai. Teismas pabrėžė, kad iš šio pareiškėjos prašymo matyti, jog nagrinėjamu atveju pareiškėja, prašydama imtis reikalavimo užtikrinimo priemonių, siekia sustabdyti statybas, kurios vyksta (ar gali vykti) sklype ( - ), Kaune.

9Tačiau, kaip nurodė teismas, iš bylos medžiagos matyti, jog statybos ginčo sklype vyksta (gali vykti) 2006 m. lapkričio 15 d. statybos leidimo Nr. 28-3-GN775-721 pagrindu. Nors pareiškėja yra padavusi teismui patikslintą skundą, kuriame be kitų reikalavimų, prašė teismą panaikinti 2006 m. lapkričio 15 d. statybos leidimą Nr. 38-3-GN775-721 bei sustabdyti šio leidimo galiojimą, šis patikslintas skundas nėra priimtas, todėl 2006 m. lapkričio 15 d. statybos leidimas Nr. 38-3-GN775-721 nėra tapęs bylos nagrinėjimo dalyku. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas nusprendė, kad sustabdžius skundžiamo Kauno miesto valdybos 2001 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. 224 „Dėl žemės sklypo ( - ) detaliojo plano" galiojimą 2006 m. lapkričio 15 d. statybos leidimo Nr. 38-3-GN775-721 galiojimas bei pačios statybos ginčo sklype savaime nebūtų sustabdytos, todėl taikyti pareiškėjos prašomas reikalavimo užtikrinimo priemones netikslinga (Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 1 dalis ir 2 dalies 3 punktas).

10III.

11Atskiruoju skundu pareiškėjos V.R.N. atstovas advokatas Dominykas Varnas prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2007 m. liepos 27 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės: sustabdyti byloje apskųsto Kauno miesto valdybos 2004 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. 224 galiojimą.

12Atskirajame skunde pareiškėjos atstovas nurodo, kad skundžiama nutartimi 2007 m. liepos 27 d. teismas atmetė jo 2007 m. liepos 25 d. prašymą, motyvuodamas, jog statybos ginčo sklype vyksta statybos leidimo, o ne detaliojo plano pagrindu. Toks vertinimas netikslus, kadangi pirmiausia tam, kad vykdytų statybą, statytojas privalo turėti galiojantį detalųjį planą. Aplinkybė, jog teismas vilkina pareiškėjos patikslinto skundo priėmimo klausimą, neturi kliudyti jai ginti savo teises įstatymų numatytais būdais ir reikalauti užtikrinimo priemonių taikymo iki pradedant nagrinėti visus atsakovei teisme pateiktus reikalavimus. Pagal Statybos įstatymo 15 straipsnio 5 dalies 3 punktą, rangovas privalo vykdyti statybos darbus pagal statinio projektą, taip pat Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytais atvejais pagal rangovo parengtą statybos darbų technologijos projektą, vadovautis įstatymais, Vyriausybės nutarimais, teritorijų planavimo dokumentais. Pagal Statybos įstatymo 27 straipsnio 4 dalies 2 punktą apskrities viršininko administracija privalo tikrinti ar statinio statyba bei griovimas nepažeidžia žemės sklypo nuosavybės, valdymo ar naudojimo kitais pagrindais reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų; teritorijų planavimo dokumentų bei stabdyti statybas savo iniciatyva, jei nustato tokius pažeidimus. Akivaizdu, kad šiuo atveju įstatymo leidėjas turėjo omenyje teritorijų planavimo dokumentus, kurie nėra panaikinti ar kurių galiojimas nesustabdytas, todėl egzistuoja ir teisinis pagrindas ginčijamo atsakovės sprendimo sustabdymui taikant reikalavimo užtikrinimo priemonę.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14IV.

15Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 71 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas.

16Taigi ABTĮ 71 straipsnio 1 dalis numato, jog nagrinėjant administracinę bylą reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei iš bylos medžiagos ar proceso dalyvių prašyme nurodomų motyvų galima padaryti išvadą, kad nesiėmus užtikrinimo priemonių teismo sprendimo toje byloje įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas.

17Iš ginčijamos pirmosios instancijos teismo nutarties matyti, kad šiuo atveju pirmosios instancijos teismas atsisakė taikyti ABTĮ 71 straipsnio 2 dalies 3 punkte numatytą reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai sustabdyti ginčijamo akto (Kauno miesto savivaldybės valdybos 2001 m. vasario 13 d. sprendimą Nr. 224 „Dėl žemės sklypo ( - ) detaliojo plano") galiojimą

18Todėl atsižvelgiant į nurodytas ABTĮ 71 straipsnio 1 dalies nuostatas būtina įvertinti ar nagrinėjamoje administracinėje byloje atsisakius taikyti šią konkrečią reikalavimo užtikrinimo priemonę, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Be to, ABTĮ 92 straipsnis numato, jog skundžiamo akto panaikinimas reiškia, kad konkrečiu atveju privalo būti atkuriama buvusi iki ginčijamo akto priėmimo padėtis. Atitinkamai, svarbu nustatyti ar nesustabdžius pareiškėjos ginčijamo akto galiojimo bylos nagrinėjimo metu, išnagrinėjus administracinę bylą galėtų būti įmanoma atkurti padėtį, buvusią iki skundžiamo akto priėmimo.

19Iš pareiškėjos skunde pirmosios instancijos teismui išdėstytų reikalavimų matyti, jog pareiškėja ginčija Kauno miesto savivaldybės valdybos 2001 m. vasario 13 d. sprendimą Nr. 224 „Dėl žemės sklypo ( - ) detaliojo plano". Šiuo administraciniu aktu buvo numatytas atitinkamas žemės naudojimo būdas teritorijoje esančioje ( - ), Kaune – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorija, gyvenamoji teritorija (b.l. 31). Be to, nurodyto administracinio akto pagrindu Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas 2006 m. lapkričio 15 d. išdavė statybos leidimą Nr. 38-3-GN775-721 (b.l. 75), kuriuo AB „YIT Kausta“ šioje teritorijoje suteikta teisė statyti 3-5 aukštų daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalą su inžineriniais tinklais. Būtent dėl šios priežasties, kaip nurodo pareiškėja, kyla grėsmė, jog jai grąžintinoje žemėje gali būti pastatyti nauji statiniai ir atitinkamai gali pasunkėti teismo sprendimo dėl būsimo šios teritorijos teisinio statuso vykdymas.

20Teisėjų kolegija pažymi, kad bylos medžiagoje nėra įrodymų (jų kartu su atskiruoju skundu nepateikė ir pareiškėja), jog nesustabdžius ginčijamo akto galiojimo, galėtų iš esmės pasunkėti ar pasidaryti neįmanoma užtikrinti būsimo teismo sprendimo šioje byloje vykdymą, tai yra buvusios iki ginčijamo akto priėmimo padėties atkūrimą. Kaip matyti iš bylos medžiagos, pareiškėjos teiginiai apie galimas statybas jai grąžintinoje žemėje, dėl kurios teritorijos detaliojo plano panaikinimo vyksta ginčas, yra pagrįsti prielaidomis, o ne objektyviomis bylos aplinkybėmis. Jokių įrodymų, patvirtinančių, jog sklype, esančiame ( - ), Kaune, yra realiai pradėti aplinkos pertvarkymo, statybų darbai, kurių padarinių pašalinimas būtų sudėtingas ar neįmanomas (ABTĮ 71 straipsnio 1 dalis, ABTĮ 92 straipsnis), o trečiajam suinteresuotajam asmeniui AB „YIT Kausta“ išduotas statybos leidimas būtų pradėtas įgyvendinti, byloje nėra pateikta.

21Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai nusprendė, jog stabdyti ginčijamo administracinio akto galiojimą nėra jokio pagrindo. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis ABTĮ 71 straipsnio 1 dalies nuostatomis, pareiškėjai išlieka teisė bet kurioje proceso stadijoje pakartotinai kreiptis į teismą su prašymu taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę taikymo ir pateikti naujus įrodymus bei motyvus dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo būtinumo.

22Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija pažymi, kad pagrindo tenkinti pareiškėjos atskirąjį skundą nėra.

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

24pareiškėjos V.R.N. atstovo advokato Dominyko Varno atskirąjį skundą atmesti ir palikti Kauno apygardos administracinio teismo 2007 m. liepos 27 d. nutartį nepakeistą.

25Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėja V.R.N. kreipėsi su skundu į Kauno apygardos administracinį... 5. Pareiškėja 2007 m. liepos 26 d. Kauno apygardos administraciniam teismui taip... 6. II.... 7. Kauno apygardos administracinis teismas 2007 m. liepos 27 d. nutartimi... 8. Teismas konstatavo, kad vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo... 9. Tačiau, kaip nurodė teismas, iš bylos medžiagos matyti, jog statybos ginčo... 10. III.... 11. Atskiruoju skundu pareiškėjos V.R.N. atstovas advokatas Dominykas Varnas... 12. Atskirajame skunde pareiškėjos atstovas nurodo, kad skundžiama nutartimi... 13. Teisėjų kolegija... 14. IV.... 15. Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 71 straipsnio 1... 16. Taigi ABTĮ 71 straipsnio 1 dalis numato, jog nagrinėjant administracinę... 17. Iš ginčijamos pirmosios instancijos teismo nutarties matyti, kad šiuo atveju... 18. Todėl atsižvelgiant į nurodytas ABTĮ 71 straipsnio 1 dalies nuostatas... 19. Iš pareiškėjos skunde pirmosios instancijos teismui išdėstytų... 20. Teisėjų kolegija pažymi, kad bylos medžiagoje nėra įrodymų (jų kartu su... 21. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas... 22. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija pažymi, kad pagrindo... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 24. pareiškėjos V.R.N. atstovo advokato Dominyko Varno atskirąjį skundą... 25. Nutartis neskundžiama....