Byla I-3499-426/2012
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Kaminsko, Rūtos Miliuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Jūros Marijos Strumskienės, dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokatui Valerijui Kuvšinčikovui (Valerij Kuvšinčikov), atsakovės atstovui Virgilijui Kaupui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos A. D. (A. D.) skundą atsakovei Užsienio reikalų ministerijai (trečiasis suinteresuotasis asmuo Lietuvos Respublikos ambasada Ukrainoje) dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teismas išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Pareiškėjos įgaliotas atstovas kreipėsi į teismą su patikslintu skundu (b. l. 13–14), kuriame prašė: 1) panaikinti Lietuvos Respublikos ambasados Ukrainoje (toliau – ir Ambasada) 2012-05-30 sprendimą; 2) įpareigoti Lietuvos Respublikos ambasadą Ukrainoje išduoti pareiškėjai vizą. Pagrįsdama savo reikalavimus paaiškino, kad kreipėsi į Ambasadą su prašymu išduoti vizą. Minėtas prašymas buvo grindžiamas Lietuvos Respublikos veikiančios įmonės iškvietimu, nurodant, kad kelionės tikslas – investicijos Lietuvos Respublikoje, rinkos analizė. Taip pat nurodyta buvimo Lietuvos Respublikoje metu gyvenamoji vieta. Pareiškėjos teigimu, Ambasadai buvo pateikti visi Įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties (toliau – ir Įstatymas) 17 str. nurodyti dokumentai, patvirtinantys darbo pobūdį, pareigas, atlyginimą, pinigų kiekį sąskaitoje, t. y. kelionės sąlygas, todėl skundžiamas 2012-05-30 sprendimas, kuriuo prašymas išduoti vizą buvo atmestas, yra nepagrįstas ir naikintinas. Taip pat pažymi, kad Migracijos tarnybai 2012-05-21 buvo pateiktas juridinio asmens UAB ( - ) (įm. kodas ( - ), reg. Šalčininkų raj. sav., ( - ) km., ( - ) g. 23) prašymas patvirtinti pareiškėjos iškvietimą, kuriame nurodytas teisinis pagrindas – sutartis, tikslas ir sąlygos. Todėl Migracijos tarnyba kitoms valstybės institucijoms, turėjo suteikti visą informaciją, apie pareiškėjos atvykimo į Lietuvos Respublikos tikslą ir sąlygas.

4Atsakovė Užsienio reikalų ministerija (toliau – ir Ministerija) teismui pateiktame atsiliepime (b. l. 24–28) su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti. Pagrįsdama savo poziciją paaiškino, kad 2012-05-30 konsulinio pareigūno sprendimu Nr. 128 „Dėl atsisakymo išduoti Šengeno vizą“, vadovaujantis Vizų kodekso 32 str. 1 p. b) dalimi, pareiškėjai A. D. nuspręsta atsisakyti išduoti prašomą vizą. Sprendime konsulinis pareigūnas nurodė tokius motyvus: pareiškėja teigė, kad vyksta į Lietuvą verslo reikalais, prašyme išduoti vizą nurodė, kad jos dabartinė profesinė veikla – dėstytojas/mokytojas, tačiau patvirtinančio dokumento nepateikė, o pateikė tik fizinio asmens-verslininko pažymėjimą; viešo registro duomenimis nustatyta, kad kvietėja UAB ( - ) nevykdo veiklos, nes VĮ Registrų centrui 24 mėnesius neteikė finansinės atskaitomybės dokumentų; pareiškėja vykimo tikslą nurodė – verslas, 2012-05-04 sutartimi Nr. ( - ) UAB ( - ) pareiškėjai įsipareigojo suteikti pagalbą pareiškėjos klientams vykdant veiklą Lietuvoje, tačiau šios bendrovės veiklos sritys registre nurodytos tokios: kelionės, logistikos paslaugos, drabužiai. Pagal Įstatymo 11 str. 1 d. užsieniečiai, kurie nėra Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai (nagrinėjamu atveju – Ukrainos pilietė), atvykimui į Lietuvos Respubliką ir buvimui joje, kirsdami išorines Europos Sąjungos sienas, privalo turėti vizas. Viza – tai į užsieniečio kelionės dokumentą įklijuojamas įklijos formos leidimas, leidžiantis atvykti į Lietuvos Respubliką, būti joje ar vykti tranzitu (2 str. 33 d.).

5Įstatymo 12 str. nustato dviejų rūšių vizas: 1) Šengeno vizą, 2) nacionalinę vizą. Sprendimus dėl visų rūšių vizų išdavimo ar atsisakymo jas išduoti, visų rūšių vizų panaikinimo priima Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos, o įstatymo nustatytais atvejais sprendimus dėl atskirų rūšių vizų išdavimo (ar atsisakymo išduoti) priima taip pat kitos institucijos (Įstatymo 21 str. 3 d. 2 p.). Dokumentų vizai gauti pateikimą, nagrinėjimą ir sprendimo dėl atsisakymo išduoti vizą priėmimą reglamentuoja Vidaus reikalų ministro ir Užsienio reikalų ministro 2009-03-17 įsakymu Nr.1V-109/V-51 patvirtintas Dokumentų vizai gauti pateikimo, vizos išdavimo bei panaikinimo, konsultavimosi, kelionių organizatorių ir kelionių agentūrų akreditavimo ir kvietimo užsieniečiui laikinai atvykti į Lietuvos Respubliką patvirtinimo tvarkos aprašas (toliau – ir Aprašas), kurio 4 p. nustatyta, kad dokumentus vizai gauti priima ir nagrinėja įgalioti vizų tarnybų valstybės tarnautojai. Pagal Aprašo 9 p. 2 d. įgaliotas vizų tarnybos valstybės tarnautojas, norėdamas įsitikinti užsieniečio patikimumu, gali pareikalauti, kad užsienietis dokumentus pateiktų asmeniškai. Nagrinėjant prašymus išduoti Šengeno vizas taikomas Europos Parlamento ir Tarybos 2009-07-13 Reglamentas (EB) Nr.810/2009 Vizų kodeksas. Čia tarp prašymų nagrinėjimo pagrindinių kriterijų nurodyta ir tai, kad diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga prisiima visą atsakomybę vertindamos imigracijos pavojų. Prašymų nagrinėjimo tikslas – nustatyti tuos pareiškėjus, kurie, remdamiesi su turizmu, verslo reikalais, mokslu, darbu ar šeimos lankymu susijusiomis priežastimis, siekia imigruoti į Šengeno valstybes nares ir jose įsikurti. Todėl reikia ypatingo budrumo bendraujant su „rizikos grupėms“ priklausančiais asmenimis, bedarbiais, neturinčiais nuolatinių pajamų ir t. t. Siekiant nustatyti pareiškėjo kelionės paskirtį, jei kyla abejonių dėl pateiktų ir patvirtintų dokumentų autentiškumo, įskaitant abejonę dėl jų turinio teisingumo, arba pokalbio metu gautos informacijos patikimumo, diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga vizos neišduoda.

6Pagal Europos Sąjungos 2010-03-19 sprendimą „Prašymų išduoti vizą tvarkymo ir vizų išdavimo tvarka“ (toliau – ir Tvarka) konsuliniams pareigūnams išaiškina dėl pateikiamų dokumentų Šengeno vizoms gauti formos, turinio ir pan. Tvarkoje nustatyta, kad patvirtinamaisiais dokumentais dėl kelionės tikslo verslo reikalais turėtų būti įrodyta: a) numatomos kelionės tikslas; b) apgyvendinimo įrodymas arba įrodymas, kad turima pakankamai lėšų asmens apgyvendinimo išlaidoms padengti; c) kad asmuo turi pakankamai pragyvenimo lėšų tiek numatomo buvimo laikotarpio trukmei, tiek grįžimui į savo kilmės ar gyvenamosios vietos šalį, arba gali teisėtai gauti tokių lėšų; d) informaciją, pagal kurią galima įvertinti, ar prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo ketina išvykti iš valstybių teritorijos iki prašomos išduoti vizos galiojimo laikotarpio pabaigos. Tvarkoje kelionės tikslą verslo klausimais pagrindžiančiais dokumentais nurodomi verslo ryšius (pvz, sutartys, apmokėtos sąskaitos, užsakymų sąrašas ir pan.) patvirtinantys dokumentai, o taip pat įrodantys bendrovės verslo veiklą (pvz., metinės veiklos žurnalas, išrašas iš prekybos registro, metinė ataskaita ir pan.). Tvarkoje pažymima, kad vertinimas, ar prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo ketina iš valstybės narių teritorijos išvykti iš valstybės narės teritorijos iki prašomos išduoti vizos galiojimo laikotarpio pabaigos iš esmės priklauso nuo to asmens socialinės ir ekonominės padėties jo gyvenamosios vietos šalyje, t. y. su darbu, finansine padėtimi, šeimos ryšiais susijusio stabilumo. Pagal šį vertinimą nustatomas migracijos pavojus. Tokias dokumentais laikoma: atgalinis bilietas arba užsakymo patvirtinimas, finansines lėšas gyvenamosios vietos šalyje patvirtinantis dokumentas (pateikiant nesenas banko pažymas, kuriose parodytas lėšų judėjimas mažiausiai tris paskutinius mėnesius), įdarbinimą patvirtinantis dokumentas (darbo sutartis, darbo pažymėjimas, banko pažymos, socialinio draudimo įmokų mokėjimo įrodymas), nekilnojamojo turto nuosavybę patvirtinantis dokumentas, integravimąsi gyvenamosios vietos šalyje patvirtinantis dokumentas (giminystės ryšiai, profesinė padėtis). Pagal Tvarkos 6.2.2 p., pragyvenimo lėšų įrodymu gali būti nesenos banko pažymos, kuriose parodytas lėšų judėjimas per tam tikrą laiką (mažiausiai per tris paskutinius mėnesius), kreditinė kortelė ir kreditinės kortelės sąskaitos išrašas, grynieji pinigai konvertuojama valiuta, kelionės čekiai, algalapiai, darbo pažymėjimas.

7Vizų kodekso 21 str. nustato prašymo išduoti Šengeno vizą nagrinėjimo tvarką. Europos Sąjungos 2010-03-19 sprendimas „Prašymų išduoti vizą tvarkymo ir vizų išdavimo tvarka“ konsuliniams pareigūnams detalizuoja konsulinio pareigūno veiksmus tikrinant pareiškėjo numatomo buvimo tikslą ir buvimo sąlygas (7.5 p.), o konsulatas patikrina numatomo buvimo tikslą ir teisėtumą, taip pat prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens numatomo buvimo tikslo ir jo teisėtumo pagrindimą. Jeigu pateikiama daug to paties kviečiančiojo (rekomendaciją teikiančiojo) asmens kvietimų, tai galėtų reikšti, kad kelionės tikslas – neteisėta imigracija ir (arba) neteisėtas įsidarbinimas. Siekdamas patikrinti, ar nurodytas vykimo tarnybinėn komandiruotėn tikslas yra nuoseklus ir įtikinamas ir, ar patvirtinamieji dokumentai atitinka nurodytą tikslą, konsulatas turi kreipti dėmesį, ar kartu su pakvietimu yra dokumentai, įrodantys profesiją ir kvalifikaciją, susijusią su kvietimo tikslu. Nesant tokių dokumentų nurodytas tikslas laikytinas neįtikinamu. Jei užsienietis nepateikia išsamių dokumentų ir paaiškinimų ir todėl yra rimtas pagrindas manyti, kad užsienietis pateikia melagingą informaciją, konsulinis pareigūnas, priimdamas sprendimą dėl vizos išdavimo, privalo į tai atsižvelgti.

8Įvertinus aukščiau išdėstytas faktines bylos aplinkybes bei aptartų teisės aktų nuostatas, darytina išvada, jog pareiškėjai buvo pagrįstai atsisakyta išduoti Šengeno vizą. Ministerijos konsulinis pareigūnas tinkamai atliko teisės aktais nustatytas pareigas priimant pareiškėjos dokumentus bei sprendimą atsisakyti išduoti vizą.

9Trečiasis suinteresuotas asmuo Ambasada teismui pateiktame atsiliepime savo pozicijos ginčo klausimu neišreiškė bei nurodė, kad ją atstovaus atsakovė Ministerija (b. l. 43).

10Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovas patvirtino skunde išdėstytus motyvus ir prašė jį tenkinti, atsakovės atstovas patvirtino atsiliepime išdėstytus motyvus ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

11Skundas atmestinas.

12Nustatyta, kad A. D. 2012-05-30 pateikė Ambasadai prašymą išduoti Šengeno vizą (b. l. 29–32).

13Ambasados 2012-05-30 sprendimu Nr. 128 A. D. prašymas dėl vizos išdavimo netenkintas (b. l. 5, 37). Minėtame sprendime nurodoma, kad Šengeno vizą atsisakoma išduoti remiantis Vizų kodekso 32 str. 1 p. b) dalimi, t. y. dėl to, jog pareiškėja nepagrindė planuoto buvimo tikslo ir sąlygų.

14Byloje spręstinas ginčas dėl A. D. skundo reikalavimų panaikinti Ambasados 2012-05-30 sprendimą ir įpareigoti Ambasadą išduoti pareiškėjos prašomą Šengeno vizą, pagrįstumo ir teisėtumo.

15Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 d. nurodoma, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis.

16Taigi, sprendžiant pareiškėjos reikalavimų pagrįstumą, pirmiausia būtina įvertinti skundžiamo Ambasados 2012-05-30 sprendimo, kuris laikytinas viešojo administravimo aktu, atitiktį Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 d. nurodytiems teisėtumo ir pagrįstumo kriterijams. Taip pat būtina įvertinti, ar nėra Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 str. nustatytų pagrindų, dėl kurių skundžiamas sprendimas turėtų būti panaikintas.

17Ginčo santykiai reglamentuojami Europos parlamento ir tarybos 2009-07-13 reglamentu (EB) Nr. 810/2009, nustatančiu Bendrijos vizų kodeksą (toliau – ir Vizų kodeksas), Įstatymu bei šiuos aktus įgyvendinančiais teisės aktais.

18Vizų kodekso 14 str. 1 d. nurodoma, kad kartu su prašymu išduoti vizą, asmuo pateikia: a) dokumentus, nurodančius kelionės tikslą, b) dokumentus, nurodančius apgyvendinimo vietą, arba pakankamų lėšų susimokėti už apgyvendinimą įrodymą; c) dokumentus, pagal Šengeno sienų kodekso 5 straipsnio 1 dalies c punktą ir 3 dalį nurodančius, kad prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo turi pakankamai pragyvenimo lėšų, tiek numatomo buvimo laikotarpio trukmei, tiek grįžimui į savo kilmės ar gyvenamosios vietos šalį arba vykimui tranzitu į trečiąją šalį, į kurią jis tikrai būtų įleistas arba gali teisėtai gauti tokių lėšų; d) informaciją, padedančią įvertinti, ar prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo ketina išvykti iš valstybių narių teritorijos iki prašomos išduoti vizos galiojimo laikotarpio pabaigos. Vizų kodekso 21 str. 1 d., be kita ko, nustatyta, kad, nagrinėjant prašymą dėl vizos išdavimo, ypatingas dėmesys skiriamas įvertinimui, ar prašymą pateikęs asmuo nekelia nelegalios imigracijos rizikos ar rizikos valstybių narių saugumui, ir ar prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo ketina išvykti iš valstybių narių teritorijos iki prašomos išduoti vizos galiojimo laikotarpio pabaigos, o 7 p. nurodoma, jog prašymo nagrinėjimas visų pirma grindžiamas pateiktų dokumentų autentiškumu bei patikimumu ir prašymą išduoti vizą pateikusio asmens padarytų pareiškimų tikrumu bei patikimumu.

19Pagal Vizų kodekso 32 str. 1 p. b dalį vizą išduoti atsisakoma, jei kyla pagrįstų abejonių dėl prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens patvirtinamųjų dokumentų autentiškumo arba jų turinio teisingumo, prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens pareiškimo dėl ketinimo išvykti iš valstybių narių teritorijos iki baigiantis prašomos išduoti vizos galiojimo laikotarpiui patikimumo.

20Byloje esantys įrodymai liudija, kad pareiškėja Ambasadai pateiktame prašyme nurodė, jog į Lietuvos Respubliką vyks verslo reikalais. Dabartinė jos profesinė veikla - dėstytoja/mokytoja, tačiau minėtas aplinkybes patvirtinančių dokumentų nepateikė, o pateikė fizinio asmens-verslininko pažymėjimą (b. l. 29–32). Šiame prašyme pareiškėja taip pat nenurodė jokių savo darbovietės kontaktinių duomenų (telefono ir fakso numerių, elektroninio pašto adreso, bendrovės kontaktinio asmens). Tarp šalių iš esmės nėra ginčo ir dėl tų aplinkybių, kad UAB ( - ) t. y. kviečianti bendrovė, realios veiklos nevykdo, apie save ir savo siūlomas paslaugas jokios viešos informacijos, išskyrus mobiliojo telefono numerį, neteikia.

21Teisėjų kolegija pripažįsta, jog minėtos aplinkybės patvirtina, kad pareiškėjos Ambasadai pateiktuose dokumentuose nurodyta informacija yra neišsami, prieštaringa, o taip pat kelianti abejonių dėl juose nurodomo turinio teisingumo. Be to, pareiškėja teismui nepateikė jokių objektyvių įrodymų (apie UAB ( - ) realiai vykdomą veiklą, apmokėtas viešbučio užsakymo sąskaitas, atgalinis bilietas ar užsakymo patvirtinimas ir pan.), kuriuos vertinant, šios abejonės galėtų būti paneigiamos.

22Pažymėtina ir tai, kad, vadovaujantis Vizų kodekso 32 str. 1 p. b dalimi, atsisakymas išduoti prašomą vizą gali būti grindžiamas abejonėmis dėl vizą pateikusio asmens numatomų kelionės į šalį buvimo tikslų ir sąlygų. Taigi, pareiga pateikti visus Vizų kodekso 14 str. 1 d. nurodytus ir vizos gavimui būtinus, išsamius, neprieštaringus ir patikimus dokumentus, t. y. nekeliančius abejonių dėl buvimo šalyje tikslų ir sąlygų, tenka vizos prašančiam asmeniui. Kaip minėta, nagrinėjamu atveju Ambasados darbuotojai pareiškėjos pateiktus dokumentus pagrįstai įvertino kaip nepatikimus ir savo turiniu keliančius abejonių, todėl skundžiamas sprendimas iš esmės yra pagrįstas.

23Išnagrinėjus ir įvertinus byloje esančius įrodymus, sprendžiama, kad Ambasada 2012-05-30 sprendime faktines aplinkybes vertino bei ginčo santykius reglamentuojančių teisės aktų nuostatas aiškino tinkamai, priimtas sprendimas pagal Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 d. yra pagrįstas ir teisėtas, todėl jį naikinti, vadovaujantis pareiškėjos nurodytais ar kitais motyvais, nėra pagrindo.

24Skundo reikalavimas, kuriuo prašoma įpareigoti atsakovę išduoti pareiškėjos prašomą vizą yra išvestinis reikalavimo panaikinti Ambasados 2012-05-30 sprendimą atžvilgiu. Teismui konstatavus, kad skundžiamas sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas, atmestinas ir išvestinis skundo reikalavimas, įpareigoti Ambasadą išduoti pareiškėjos prašomą vizą.

25Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 44–45 str., 85–87 str., 88 str. 1 p., 127 str., 129 str., teisėjų kolegija

Nutarė

26Pareiškėjos A. D. (A. D.) skundą atmesti.

27Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas išnagrinėjęs bylą,... 3. Pareiškėjos įgaliotas atstovas kreipėsi į teismą su patikslintu skundu... 4. Atsakovė Užsienio reikalų ministerija (toliau – ir Ministerija) teismui... 5. Įstatymo 12 str. nustato dviejų rūšių vizas: 1) Šengeno vizą, 2)... 6. Pagal Europos Sąjungos 2010-03-19 sprendimą „Prašymų išduoti vizą... 7. Vizų kodekso 21 str. nustato prašymo išduoti Šengeno vizą nagrinėjimo... 8. Įvertinus aukščiau išdėstytas faktines bylos aplinkybes bei aptartų... 9. Trečiasis suinteresuotas asmuo Ambasada teismui pateiktame atsiliepime savo... 10. Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovas patvirtino skunde išdėstytus... 11. Skundas atmestinas.... 12. Nustatyta, kad A. D. 2012-05-30 pateikė Ambasadai... 13. Ambasados 2012-05-30 sprendimu Nr. 128 A. D. prašymas... 14. Byloje spręstinas ginčas dėl A. D. skundo reikalavimų... 15. Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 d. nurodoma, kad individualus... 16. Taigi, sprendžiant pareiškėjos reikalavimų pagrįstumą, pirmiausia būtina... 17. Ginčo santykiai reglamentuojami Europos parlamento ir tarybos 2009-07-13... 18. Vizų kodekso 14 str. 1 d. nurodoma, kad kartu su prašymu išduoti vizą,... 19. Pagal Vizų kodekso 32 str. 1 p. b dalį vizą išduoti atsisakoma, jei kyla... 20. Byloje esantys įrodymai liudija, kad pareiškėja Ambasadai pateiktame... 21. Teisėjų kolegija pripažįsta, jog minėtos aplinkybės patvirtina, kad... 22. Pažymėtina ir tai, kad, vadovaujantis Vizų kodekso 32 str. 1 p. b dalimi,... 23. Išnagrinėjus ir įvertinus byloje esančius įrodymus, sprendžiama, kad... 24. Skundo reikalavimas, kuriuo prašoma įpareigoti atsakovę išduoti... 25. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Administracinių bylų... 26. Pareiškėjos A. D. (A. D.) skundą... 27. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...