Byla Ik-953-353/2011

1Kauno apygardos administracinio teismo kolegija, susidedanti iš teisėjų Kęstučio Gudyno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Janinos Vitunskienės ir Rimanto Giedraičio, sekretoriaujant Sonatai Rimkutei, dalyvaujant pareiškėjos atstovei advokato padėjėjai R. T., atsakovo atstovėms G. U. ir R. L., trečiojo suinteresuoto asmens LR aplinkos ministerijos atstovei R. S., trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Šiaulių tara“ atstovei K. B., trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Liviko“ atstovams E. P. ir advokatui D. G., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Lithuanian glass recycling“ skundą atsakovui LR aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui, tretieji suinteresuotieji asmenys LR aplinkos ministerija, UAB „Istvestas“, UAB „Vilniaus alus“, UAB „Šiaulių tara“, UAB „Kemira growhow“, UAB „Axellus“, UAB „Transgama“, UAB „Tarp gėlių LT“, UAB „Šifras“, Sandoz pharmaceuticals D.D. filialas, UAB „Riposta“, UAB „Nukas“, UAB „Iplonita“, UAB „Getz medical Baltic“, UAB „Femina bona“, UAB „Daisruna ir Ko“, UAB „Baltora“, UAB „Autobiuras“, IĮ „Atgijos vaistinė“, UAB „Ambertonas“, UAB „Liviko“, UAB „Merata“ dėl sprendimo panaikinimo ir

Nustatė

2Pareiškėja kreipėsi į teismą prašė panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2011 m. gegužės 4 d. sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr. 1. Pareiškėja skunde nurodė bei atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, jog ginčijamu sprendimu nuspręsta iš dalies patvirtinti 2011 m. kovo 21 d. patikrinimo aktą Nr. 6 ir galutinai pripažinti negaliojančiomis pareiškėjo išduotas ir akte nurodytas pažymas už perdirbtas stiklo atliekas. Pareiškėjo teigimu, šioje byloje ginčijamas sprendimas yra nepagrįstas ir neteisėtas dėl žemiau nurodytų aplinkybių. 2009 m. gegužės 18 d. Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas pareiškėjai išdavė Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. 4/40 suteikti teisę Vilūnų k., Kaišiadorių rajone, vykdyti stiklo pakuočių atliekų perdirbimą (atliekų tvarkymo būdas pagal atliekų tvarkymo taisyklių 5 priedą – R5), pajėgumas 7000 t. stiklo pakuotės atliekų per metus. Su atsakovu taip pat suderintas atliekų naudojimo techninis reglamentas ir Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planas. 2009 m. gegužės 25 d. įmonė įregistruota Atliekas tvarkančių įmonių registre, 2009 m. rugsėjo 19 d. įmonė įtraukta į atliekas naudojančių (ar) eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašą, kaip stiklo pakuočių atliekų naudotoja. Per 2010 m. pareiškėja perdirbo 6255,12 t. Lietuvoje surinkto stiklo ir perdavė kitoms įmonėms. Dėl perdirtų 6113,046 t. Atliekų išdavė 56 pažymas. Tokius veiksmus atliko vadovaudamasi LR aplinkos ministro ir finansų ministro 2008 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. D1-370/1K-23 patvirtintu Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo 14 punkto reikalavimu: išdavė pažymas mažesniam atliekų kiekiui nei buvo perdirbęs; pažymas išdavė teisės aktų nustatytu laiku; išdavė pažymas už tas atliekų rūšis, už kurias turėjo teisę išduoti pažymas. Atsakovas, atlikdamas patikrinimą, neįvertino visų dokumentų, todėl patikrinimo akte užfiksuoti duomenys yra netikslūs ir neteisingi. 2011 m. kovo 2 d. atsakovui atliekant patikrinimą, pagal jų prašymą buvo perduotas pirminės atliekų apskaitos žurnalas ir paskubomis padarytos krovinių važtaraščių ir PVM sąskaitų – faktūrų kopijos. Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui perduotame pirminės atliekų apskaitos žurnale užfiksuotas faktiškai įmonėje 2010 m. gautas stiklo pakuotės atliekų kiekis 6255,112 t. Pareigūnai atlikdami patikrinimą neturėjo visų krovinių važtaraščių ir PVM sąskaitų – faktūrų arba neteisingai įvertino jiems perduotus stiklinės pakuotės atliekų gavimą patvirtinančius dokumentus. 2011 m. kovo 2 d. patikrinimo akte Nr. 6 užfiksuota, kad žurnale nėra įrašų apie stiklo pakuotės atliekų perdavimą kitoms įmonėms, nors PVM sąskaitose – faktūrose nurodytas stiklo pakuočių atliekų perdirbimas. Vadovaujantis LR aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis Atliekų tvarkymo taisyklėmis Pirminės atliekų apskaitos žurnale fiksuojami tik susidarančių ir tvarkomų atliekų kiekiai. Atsakovui perduotame pirminės atliekų apskaitos žurnale nėra įrašų apie stiklo pakuotės atliekų perdirbimą, kadangi įmonė visas gautas stiklo pakuočių atliekas perdirbo ir pagamino produktą – stiklo granules. Stiklo pakuočių perdirbimo metu pagamintas produktas – stiklo granulės nėra laikomas atliekomis, todėl jos negali būti apskaitomos pirminės atliekų apskaitos žurnale. 2011 m. kovo 2 d. patikrinimo akte Nr. 6 užfiksuota, kad įvertinus įmonės pateiktus dokumentus, neįmanoma nustatyti, koks stiklo pakuotės atliekų kiekis buvo perdirbtas, todėl įmonei nepateikus perdirbimą patvirtinančių dokumentų, pareiškėjos išduotos 56 pažymos 6113,046 t stiklo pakuočių atliekų kiekiui, bus pripažintos negaliojančiomis. Pareiškėja 2011 m. balandžio 19 d. raštu Nr. 20110419/1 atsakovei pateikė rašytines pastabas dėl patikrinimo akto Nr. 6 ir pateikė perdirbimą patvirtinančių dokumentų kopijas. Šiuo raštu atsakovė buvo informuota, kad patikrinimo metu buvo vertinti ne visi atliekų gavimą ir perdirbimą patvirtinantys dokumentai. Pareiškėjos išduotos pažymos už 1192,246 t. stiklo pakuotės atliekų kiekį panaikintos todėl, kad įmonė nepateikė papildomų dokumentų, kurie įrodytų stiklo pakuočių surinkimo faktą. Atsakovė tokių dokumentų neprašė pateikti. To pasėkoje buvo priimtas ginčijamas sprendimas.

3Atsakovas atsiliepime į skundą bei jo atstovės teismo posėdžio metu nurodė, jog su skundo motyvais nesutinka ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime į skundą (T.3, b.l. 53-58) nurodė, jog LR aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas 2011 m. gegužės 4 d. sprendimu dėl patikrinimo akto patvirtinimo iš dalies patvirtino Departamento 2011 m. kovo 2 d. patikrinimo aktą Nr. 6. Įmonė nepateikė papildomų dokumentų (PVM sąskaitų - faktūrų), kurie įrodytų stiklo pakuočių atliekų surinkimo faktą trūkstamam 1192,246 t stiklo pakuotės atliekų kiekiui, todėl UAB „Lithuanian glass recycling'' išduotas pažymas, už perdirbtą 1192,246 t stiklo pakuotės atliekų kiekį, pripažino negaliojančiomis. LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 5 str. 6 d. nurodyta, kad Gamintojai ir importuotojai atleidžiami nuo mokesčio už aplinkos teršimą gaminių ir (ar) pakuotės atliekomis už visą gaminių ir (ar) pakuotės kiekį, jei įvykdo Vyriausybės nustatytas gaminių bei pakuotės atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduotis: Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka pateikia dokumentus, patvirtinančius šių gaminių ar pakuotės atliekų pakartotinai panaudotą arba perdirbtą ar panaudotą energijai gauti kiekį. Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašas (toliau - Tvarkos aprašas) nustato mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis apskaičiavimo, mokėjimo ir lengvatų suteikimo tvarką. Tvarkos aprašo 14.2 p. nurodyta, kad mokesčio mokėtojas savo vardu gali išrašyti Pažymą tuo atveju, kai jis pats perdirba ir (ar) naudoja energijai gauti ar išveža perdirbti ir (ar) naudoti energijai gauti pakuotės atliekas ir yra įtrauktas į Tvarkytojų sąrašą; pagal 14.4.p. Pažymos išduodamos tik už Lietuvoje surinktą pakuotės atliekų kiekį. Tvarkytojas, išvežantis iš Lietuvos pakuotės atliekas, Pažymas gali išduoti tik už E. B. muitų teritorijoje perdirbtas ir (ar) panaudotas energijai gauti pakuotės atliekas. Patikrinimas buvo pradėtas 2011 m. kovo 2 d. ir tęsėsi iki 2011 m. kovo 21 d. Pareiškėjui buvo nurodyta iki 2011 m. kovo 4 d. pateikti tikrinimui reikalingus dokumentus. Patikrinimo metu nustatyta, kad pareiškėjo vykdoma veikla pažeidžia LR aplinkos apsaugos ir LR aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 722 patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių 8.1, 24, 35 punktų reikalavimai. 2011 m. kovo 21 d. ir baigta patikrinimo procedūra. Pagal Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo 14.4 punktą - Pažymos išduodamos tik už Lietuvoje surinktą pakuotės atliekų kiekį. Įmonė nepateikė papildomų dokumentų (PVM sąskaitų - faktūrų), kurie įrodytų stiklo pakuočių atliekų surinkimo faktą trūkstamam 1192,246 t stiklo pakuotės atliekų kiekiui (įmonė turėjo pakankamai laiko (29 d.) surinkti ir pateikti trūkstamus dokumentus. Atsižvelgiant į teisės aktų, reglamentuojančių atliekų tvarkymą pažeidimus, UAB „Lithuanian glass recycling“ išduotos pažymos, už perdirbtą 1192,246 t stiklo pakuotės atliekų kiekį, LR aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2011 m. gegužės 4 d. Sprendimu Nr. 1, buvo pripažintos negaliojančiomis. UAB „Lithuanian glass recycling“ 2011 m. balandžio 19 d. rašte „Dėl rašytinių pastabų dėl 2011-03-02 patikrinimo akto Nr. 6 išvadų“ pripažino, kad aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimų pažeidimai, nurodyti Patikrinimo akto išvadose atsirado dėl to, kad įmonės darbuotojai dėl aplaidumo patikrinimui pateikė ne visus atliekų gavimą ir perdavimą patvirtinančius dokumentus bei dėl menkos įmonės darbuotojų patirties pildant atliekų judėjimą patvirtinančius dokumentus. Tačiau toks pasiteisinimas neatleidžia įmonės nuo prievolės teisingai ir pagrįstai išduoti Pažymas, t.y. teisingai apskaičiuoti mokestinę lengvatą, numatytą mokesčio mokėtojui už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis.

4Teismo posėdyje atsakovo atstovė papilomai paaiškino, jog dauguma krovinio važtaraščių, pateiktų teismui, buvo nepateikta atsakovui, todėl juo duomenys neįvertinti, todėl ginčijamas sprendimas dėl to nėra tikslus. Kita atsakovo atstovė pritarė išsakytai minčiai, nurodė, kad tikslinga kreiptis į Mokesčių inspekciją.

5Tretysis suinteresuotas asmuo LR aplinkos ministerija atsiliepime į pareiškėjos skundą nurodė, jog su skundo motyvais nesutinka ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime išdėįstė (T.3, b.l. 150-152), jog pareiškėja turėjo teisę už Lietuvoje surinktos ir perdirbtos stiklo pakuotės atliekų kiekį savo vardu išrašyti pažymas, kurios suteikia mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekomis lengvatas. Pagal Kauno RAAD pateiktą informaciją 2011-03-02 patikrinimo metu nustatyta, kad UAB „Lithuanian glass recycling“ vykdoma veikla neatitinka TIPK leidimo 4/40 II skyriaus 12 dalies 7, 9, 10 punktų, tuo pažeista LR aplinkos apsaugos 19 straipsnio 2 dalies ir aplinkos ministro 2003-12-30 įsakymu Nr. 722 patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių 8.1, 24, 35 punktų reikalavimai. Patikrinimo akte taip pat nurodoma, kad įmonei nepateikus papildomų pakuotės perdirbimą patvirtinančių dokumentų, Kauno RAAD pripažins negaliojančiomis Pareiškėjos išduotas 56 pažymas už 6113,046 t perdirbtą stiklo pakuotės atliekų kiekį. Pareiškėja 2011-04-19 pateikė Kauno RAAD aiškinamąjį raštą „Dėl rašytinių pastabų dėl 2011-03-02 patikrinimo akto Nr. 6 išvadų“. Kauno RAAD įvertinęs su minėtu raštu pateiktus dokumentus konstatavo, kad pateiktų įrodymų nepakanka patvirtinti surinkimo faktui trūkstamam 1192,246 t stiklo pakuočių atliekų kiekiui. Dėl šios priežasties ginčijamu Sprendimu buvo nuspręsta iš dalies patvirtinti 2011-03-02 patikrinimo aktą Nr. 6 ir pripažinti dalį Pareiškėjos išduotų pažymų negaliojančiomis. Pareiškėja skunde teigia, kad neva nežinojo ar jai nebuvo tinkamai nurodyta, kokie dokumentai patikrinimo metu turi būti pateikiami ir pan. Manantys, kad tokie argumentai visiškai nepagrįsti, kadangi teisės akto nuostatą, kuri nurodo, už ką gali būti išduodamos pažymos (Lietuvoje surinktą ir mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) perdirbtą pakuotės atliekų kiekį), pareiškėja privalo žinoti, ja vadovautis ir jos laikytis. Todėl suprantama, kad patikrinimo metu pareiškėja ir turi būti pasiruošusi pateikti dokumentus, kurie pagrįstų išduotų pažymų teisėtumą, t. y. pateikti dokumentus, pagrindžiančius Lietuvoje surinktą ir perdirbtą pakuotės atliekų kiekį. Juolab, kad Kauno RAAD 2011-02-15 raštu Nr. KR17-23 informuodamas pareiškėją apie numatomą patikrinimą nurodė, kad atsakingi įmonės darbuotojai patikrinimo metu turi užtikrinti galimybę pareigūnams patikrinti dokumentus, įrodančius atliekų perdirbimą. Be to, pareiškėjo pateiktuose dokumentuose yra neatitikimų, tai verčia abejoti jų patikimumu, todėl reikėtų kreiptis į VMI dėl jų patikslinimo.

6Šio trečiojo suinteresuoto asmens atstovė teisme pritarė atsiliepime išdėstytiems motyvams. Papildomai nurodė, kad atsakovas patikrinimą padarė vadovaudamasis jam pateiktais duomenimis. Sutiko, kad patikrinimo aktas ir tuo pačiu ginčijamas sprendimas yra netikslūs, kadangi neįvertinti į bylą pateikti dokumentai ir tai sukelia teisines pasekmes šalims.

7Trečiųjų suinteresuotų asmenų UAB „Šiaulių tara“ ir UAB „Liviko“ atstovai su skundo motyvais sutiko ir prašė jį tenkinti.

8Skundas tenkintinas.

9Ginčas šioje byloje yra kilęs dėl Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2011 m. gegužės 4 d. sprendimo Nr. 1, kuriuo buvo iš dalies patvirtintas LR aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kaišiadorių rajono agentūros 2011 m. kovo 2 d. patikrinimo aktas Nr. 6 (T.1, b.l. 14-18).

10Bylos medžiaga nustatyta, jog LR aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kaišiadorių rajono agentūros vedėjas 2011 m. vasario 15 d. raštu Nr. KR17-23 informavo UAB „Lithuanian glass recycling“, jog 2011 m. kovo 2 d. bus atliekamas planinis patikrinimas. Minėtu raštu prašyta užtikrinti galimybę patikrinti pirminės atliekų apskaitos žurnalą, išduotų pažymų apskaitos žurnalą bei dokumentus įrodančius atliekų perdirbimą (T.3, b.l. 61). Atlikus patikrinimą, 2011 m. kovo 2 d. patikrinimo aktu Nr. 6 nustatyta (T.3, b.l. 62-65), jog pareiškėjo vykdoma atliekų tvarkymo veikla neatitinka taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr. 4/40 II skyriaus 12 d. 7,9 ir 10 p., tuo pažeisti LR aplinkos apsaugos įstatymo 19 str. 2 d. ir LR aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 722 patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių 8.1, 24 ir 35 punktų reikalavimai. Nurodyta, jog dėl to, vadovaujantis LR aplinkos ministro 2009 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. D-1 patvirtinto mokesčio už aplinkos teršimą kontrolės tvarkos aprašo III d. 12 punktu, įmonei nepateikus perdirbimą patvirtinančių dokumentų, LR aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas pripažins negaliojančiomis UAB „Lithuanian glass recycling“ išduotas 56 pažymas už 6113,046 t perdirbtą stiklo pakuotės atliekų kiekį. Vadovaujantis LR mokesčių administravimo įstatymo 131 str. 1 d., pareiškėjai pasiūlyta per 30 dienų nuo patikrinimo akto įteikimo dienos pateikti rašytines pastabas dėl patikrinimo akto ir pagrįsti aplinkybes, kurios svarbios tvirtinant patikrinimo rezultatus. UAB „Lithuanian glass recycling“ 2011 m. balandžio 19 d. raštu Nr. 20110419/1 pateikė pastabas dėl 2011 m. kovo 2 d. patikrinimo akto Nr. 6 išvadų (T.3, b.l. 95-96) bei informavo atsakovą, jog aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimų pažeidimai nurodyti akte atsirado dėl to, kad įmonės darbuotojai dėl aplaidumo bei dėl menkos įmonės darbuotojų patirties, pildant atliekų judėjimą patvirtinančius dokumentus, patikrinimui pateikė ne visus atliekų gavimą ir perdirbimą patvirtinančius dokumentus. Atsakovui kartu su pastabomis buvo pateiktas įmonės standartas „Stiklo granulių gamybos technologija“, kaip stiklo pakuotės atliekų perdirbimo įrodymas bei suderinimo aktai su įmonėmis Warta G. P. AB A. C. SA (AB) (Lenkija) dėl stiklo granulių gamybos (T.3., b.l.31-33). Atsižvelgiant į šiuos duomenis, atsakovė 2011 m. gegužės 4 d. sprendimu Nr. 1 iš dalies patvirtino patikrinimo aktą ir sumažino dokumentais ( sąskaitomis-faktūromis) nepagrįstų pažymų kiekį, panaikindama šias UAB „Lithuanian glass recycling“ išduotas pažymas: Nr. 1011KA0056-1672-3579 - už perdirbtą 33,636 t stiklo pakuotės atliekų kieki (Pažyma išduota UAB „Istvestas“, įmonės kodas 302303579), Nr. 1011KA0055-1672-8862 - už perdirbtą 35,640 t stiklo pakuotės atliekų kiekį (Pažyma išduota UAB ,, Vilniaus alus“, įmonės kodas 124688862, Nr. 1011KA0054-1672-2460 - už perdirbtą 98 t stiklo pakuotės atliekų kiekį (Pažyma išduota UAB „Šiaulių tara“, įmonės kodas 244712460), Nr. 1011KA0053-1672-7089 - už perdirbtą 1,047 t stiklo pakuotės atliekų kiekį (Pažyma išduota UAB „Kermira growhow“ įmones kodas 111547089), Nr. 1011KA0052-1672-0827 - už perdirbtą 17,82 t stiklo pakuotės atliekų kiekį (Pažyma išduota UAB „Axellus“, įmonės kodas 301240827), Nr. 1011KA0051-1672-2317 - už perdirbta 0,022 t stiklo pakuotės atliekų kiekį (Pažyma išduota UAB „Transgama“, įmonės kodas 141470517), Nr. 1011KA0050-1672-9686 - už perdirbtą 0,396 t stiklo pakuotės atliekų kiekį (Pažyma išduota UAB „ Tarp gėlių LT“, įmonės kodas 301589686), Nr. 1011KA0049-1672-7112 - už perdirbtą 0,033 t stiklo pakuotės atliekų kiekį (Pažyma išduota UAB „Šifras“, įmonės kodas 133497112), Nr. 1011KA0048-1672-2564 - už perdirbtą 5,417 t stiklo pakuotes atliekų kiekį (Pažyma išduota Sandoz pharmaceuticals D.D. filialui, įmonės kodas 300582564), Nr. 1011KA0047-1672-4288 - už perdirbtą 14,52 t stiklo pakuotės atliekų kiekį (Pažyma išduota UAB „Riposta“, įmonės kodas 134134288), Nr. 1011KA0046-1672-1490 - už perdirbtą 34,128 t stiklo pakuotės atliekų kiekį (Pažyma išduota UAB „Nukas“, įmonės kodas 121791490), Nr. 1011KA0045-1672-9229 - už perdirbtą 0,66 t stiklo pakuotės atliekų kiekį (Pažyma išduota UAB ,,Iplonita“, įmonės kodas 134729229), Nr. 1011KA0044-1672-1889 - už perdirbtą 0,008 t stiklo pakuotės atliekų kiekį (Pažyma išduota UAB „Getz medical Baltic", įmonės kodas 135101889), Nr. 1011KA0043-1672-5750 - už perdirbtą 0,153 t stiklo pakuotės atliekų kiekį (Pažyma išduota UAB „Femina bona“, įmonės kodas 133845750), Nr. 1011KA0042-1672-6450 - už perdirbtą 51,368 t stiklo pakuotės atliekų kiekį (Pažyma išduota UAB „Daisruna ir ko“, įmonės kodas 300126450), Nr. 1011KA0041-1672-7486-už perdirbtą 0,522 t stiklo pakuotės atliekų kiekį (pažyma išduota UAB „Baltora“, įmonės kodas 121937486), Nr. 1011KA0040-1672-2830 - už perdirbta 0,083t stiklo pakuotės atliekų kiekį (Pažyma išduota UAB „Autobiuras“, įmonės kodas 300102830), Nr. 1011KA0039-1672-0535 - už perdirbtą 0,117 t stiklo pakuotės atliekų kiekį (Pažyma išduota IĮ „Atgijos vaistinė“, įmonės kodas 302050535), Nr. 1011KA0038-1672-6393 - už perdirbtą 4,463 t stiklo pakuotės atliekų kiekį (Pažyma išduota UAB ,,Ambertonas", įmonės kodas 159876393) ir Nr. 1011KA0037-1672-8789 - už perdirbtą 764,985 t stiklo pakuotės atliekų kiekį (Pažyma išduota UAB ,,Liviko“, įmonės kodas 124088789). Pažymoje Nr. 1011KA0036-1672-3271 išduotoje UAB „Merata“, įmonės kodas 123433271, t.y. iš perdirbtų 195,886 t stiklo pakuotės atliekų, pripažino negaliojančiu 129,225 perdirbtą stiklo pakuotės atliekų kiekį (T.1, b.l. 14).

11LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 5 straipsnio 6 dalyje yra nustatyta, jog gamintojai ir importuotojai atleidžiami nuo mokesčio už aplinkos teršimą ir (ar) pakuotės atliekomis už visą gaminių ir (ar) pakuotės kiekį, jei įvykdo Vyriausybės nustatytas gaminių bei pakuotės atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduotis ir Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka pateikia dokumentus, patvirtinančius šių gaminių ar pakuotės atliekų pakartotinai panaudotą arba perdirbtą ir panaudotą energijai gauti kiekį.

12Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekoms apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas LR aplinkos ministro ir LR finansų ministro 2008 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. D1-370/1K-230, nustato mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekoms apskaičiavimo, mokėjimo ir lengvatų suteikimo tvarką. Tvarkos aprašo 14.2 punkte nurodyta, kad mokesčio mokėtojas savo vardu gali išrašyti Pažymą tuo atveju, kai jis pats perdirba ir (ar) naudoja energijai gauti ar išveža perdirbti ir (ar) naudoti energijai gauti pakuotės atliekas ir yra įtrauktas į Tvarkytojų sąrašą; pagal 14.4 punktą Pažymos išduodamos tik už Lietuvoje surinktą pakuotės atliekų kiekį. Tvarkytojas, išvežantis iš Lietuvos pakuotės atliekas, Pažymas gali išduoti tik už E. B. muitų teritorijoje perdirbtas ir (ar) panaudotas energijai gauti pakuotės atliekas.

13Byloje ginčo nekyla dėl to, jog UAB „Lithuanian glass recycling“ turi teisę už Lietuvoje surinktas ir perdirbtas stiklo pakuotės atliekas savo vardu išrašyti pažymas, kurios suteikia mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamų gaminių ir (ar) pakuotės atliekomis lengvatas. Ginčo atsiradimą lėmė tai, jog pareiškėjas už 2010 metus išdavė 56 pažymas už perdirbtą 6113,046 t apmokestinamos stiklo pakuotės atliekų kiekį, tačiau pagal UAB „Lithuanian glass recycling“ pateiktus dokumentus pareiškėjas nepagrindė stiklo pakuočių atliekų surinkimo fakto trūkstamam 1192,246 t stiklo pakuočių atliekų kiekiui.

14Pareiškėjas neneigė aplinkybės, jog dėl savo aplaidumo ir neaiškiai išreikšto atsakovo reikalavimo dėl dokumentų pateikimo, patikrinimo metu ir teikdami atsiliepimą į patikrinimo aktą, nepateikė atsakovui visų dokumentų, kurie įrodytų stiklo pakuočių atliekų surinkimo ir perdirbimo faktą trūkstamam 129,225 t. kiekiui ir teigė, kad tokius duomenis teikė į bylą. Dėl to norintys, kad šie dokumentai būtų įvertinti papildomai.

15LR aplinkos ministro 2009 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. D1-213 patvirtinto Mokesčio už aplinkos teršimą kontrolės tvarkos ( toliau tekste-Tvarka) aprašo 6 punktas nustato, jog patikrinimą atliekantis pareigūnas, vadovaudamasis mokėtojo pateiktuose dokumentuose esančiais duomenimis ir informacija, surašo Patikrinimo aktą. Šių duomenų ir informacijos teisingumą patvirtina Mokėtojas. Pareiga pateikti visus reikiamus dokumentus, patvirtinančius įmonės veiklą, patikrinimą atliekančiam pareigūnų, yra nustatyta Mokėtojui, šiuo atveju UAB „Lithuanian glass recycling“. Nagrinėjant šią administracinę bylą iš esmės išaiškėjo, jog dalis dokumentų, kurie parteikti į šią bylą ir kuriais pareiškėjas grindė ginčijamo sprendimo nepagrįstumą 2011 m. kovo 2 d. patikrinimo metu nepateikti atsakovui bei skiriasi tapačių dokumentų duomenys. Taip krovinio važtaraščiuose, kuriuos pareiškėjas pateikė teismui yra nurodyta viena krovinių pakrovimo vieta, tačiau atsakovui patikrinimo metu pateiktuose dokumentuose ji nurodyta kita (T. 1, b.l. 99-102 ir atsakovui pateiktos medžiagos Segtuvas b.l. 37-44, T. 1. b.l. 103 ir Segtuvo b.l. 46, T.1., b.l. 106-109 ir Segtuvo B.l. 49-55). Atsakovas taip pat nurodė, jog patikrinimo metu nebuvo pateikti gamybos aktai (T.1, b.l. 204-206), kurie yra svarbus dokumentas, perdirbtam stiklo pakuočių atliekų kiekiui įrodyti. Teismas taip pat nustatė, jog atsakovui Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui ir teismui pateiktose PVM sąskaitose faktūrose Serija BIOS Nr. 00153, Nr. 00154, Nr. 00155, Nr. 00156, Nr. 00157 (T.2, b.l. 91, 99, 112, 120, 125 ir Seg. b.l. 214, 220, 227, 233, 237) skiriasi mokėjimo sumos, nors PVM sąskaita faktūra yra griežtos atskaitomybės dokumentas ir pagal LR buhalterinės apskaitos įstatymo 18 straipsnio 1 d. jį taisyti draudžiama. Jei padaryta klaida, pinigų apskaitos dokumentas anuliuojamas ir surašomas naujas.

16Atsakovo atstovai susipažinę su į bylą pateiktas duomenimis pateikė raštišką paaiškinimą, kuriame išvardijo 2010 metų gamybos aktų numerius ir nurodė, kad patikrinimo metu jie nebuvo žinomi ir neįvertinti ( T.3, b.l.205-206). Visos šio aplinkybės leidžia teigti, kad 2010m kovo 2d. patikrinimo aktas Nr.1 surašytas neįvertinus visų dokumentų ir nepadarius atitinkamų išvadų, kurioms iš esmės gali keisti pareiškėjo veiklos įvertinimą, o tuo pačiu liesti trečiųjų asmenų interesus. Iš bylos duomenų matyti, kad ši situacija didžia dalimi susidarė dėl pareiškėjo kaltės, tačiau darytina išvada, kad institucija ( atsakovas) atlikdamas viešo administravimo funkcijas, iki galo neįvykdė teisės normomis jai pavestų pareigų. Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 2 punkte numatytas viešojo administravimo subjekto veiklos objektyvumo principas reikalauja, kad administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs. Minėtos Tvarkos 8 punktas įpareigoja pareigūną, atliekantį mokėtojo patikrinimą, tikrinti pateiktų duomenų atitikimą deklaracijai, pateiktai Apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, iki patikrinimo pradžios. Byloje nėra duomenų kad tai būtų padaryta. Galima teigti, kad atsakovas nesiėmė visų priemonių, kad nustatyti galimą pareiškėjo vengimą arba aplaidumą pateikiant visus duomenis. Viena iš atsakovo atstovių teisme neatmetė galimybės papildomą patikrinimo procedūrą sieti su Mokesčių inspekcijos patirtimi ir bendradarbiavimu. Visos šios aplinkybės rodo, kad 2011 m. kovo 2d. patikrinimo aktas Nr.1 yra netikslus, todėl tuo pačiu ginčijamas 2011 m. gegužės 4d. sprendimas yra nepagrįstas, kadangi neobjektyviai ir netiksliai atspindi realią padėtį. Tai neginčija atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens-LR Aplinkos ministerijos atstovai. Dėl šios priežasties toks aktas negali būti pripažintas teisėtu, kadangi jo priėmimą sąlygojo taisyklių, turėjusių užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą, pažeidimas. Sprendimas naikintinas, įpareigojant atsakovą padaryti pareiškėjo veiklos pakartotinį patikrinimą įvertinant naujai pateiktus dokumentus.

17Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1 d. 2 p., teismas

Nutarė

18pareiškėjo skundą tenkinti.

19Panaikinti LR Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2011 m. gegužės 4 d. sprendimą Nr. 1“Dėl aptikrinimo akto tvirtinimo“ ir įpareigoti atsakovą atlikti pareiškėjo veiklos papildomą patikrinimą.

20Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos administracinio teismo kolegija, susidedanti iš teisėjų... 2. Pareiškėja kreipėsi į teismą prašė panaikinti Lietuvos Respublikos... 3. Atsakovas atsiliepime į skundą bei jo atstovės teismo posėdžio metu... 4. Teismo posėdyje atsakovo atstovė papilomai paaiškino,... 5. Tretysis suinteresuotas asmuo LR aplinkos ministerija atsiliepime į... 6. Šio trečiojo suinteresuoto asmens atstovė teisme pritarė atsiliepime... 7. Trečiųjų suinteresuotų asmenų UAB „Šiaulių tara“ ir UAB „Liviko“... 8. Skundas tenkintinas.... 9. Ginčas šioje byloje yra kilęs dėl Aplinkos ministerijos Kauno regiono... 10. Bylos medžiaga nustatyta, jog LR aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos... 11. LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 5 straipsnio 6 dalyje yra... 12. Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekoms apskaičiavimo ir... 13. Byloje ginčo nekyla dėl to, jog UAB „Lithuanian glass recycling“ turi... 14. Pareiškėjas neneigė aplinkybės, jog dėl savo aplaidumo ir neaiškiai... 15. LR aplinkos ministro 2009 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. D1-213 patvirtinto... 16. Atsakovo atstovai susipažinę su į bylą pateiktas duomenimis pateikė... 17. Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1... 18. pareiškėjo skundą tenkinti.... 19. Panaikinti LR Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos... 20. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...