Byla e2-702-460/2019
Dėl atsakovės sprendimų atmesti ieškovės pasiūlymą ir pripažinti trečiąjį asmenį pirkimo laimėtoju, tretieji asmenys viešoji įstaiga Būsto energijos taupymo agentūra, uždaroji akcinė bendrovė „Statybų techninė priežiūra“

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Maškevičienė,

2sekretoriaujant Zitai Mockuvienei,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Bauservis“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Vitės valdos“ dėl atsakovės sprendimų atmesti ieškovės pasiūlymą ir pripažinti trečiąjį asmenį pirkimo laimėtoju, tretieji asmenys viešoji įstaiga Būsto energijos taupymo agentūra, uždaroji akcinė bendrovė „Statybų techninė priežiūra“.

4Teismas

Nustatė

51.

6Klaipėdos apygardos teisme 2018-10-04 priimtas ieškovas ieškinys, juo prašoma pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovės UAB „Vitės valdos“ 2018-09-03 raštuose Nr. V-124 ir V-125 nurodytus sprendimus dėl ieškovės UAB „Bauservis“ pasiūlymo atmetimo ir UAB „Statybų techninė priežiūra“ pripažinimo laimėtoja. Ieškovė mano, kad trečiasis asmuo laisvos formos pažymoje nurodydamas, jog vykdo ne daugiau nei 10 objektų statybos techninę priežiūrą, pateikė melagingą informaciją. Ieškovės nuomone, pirkimas neteisėtas, nes nebuvo sudaryta pirkimo komisija. Pažymi, kad atsakovės pirkimo sąlygose įtvirtinto ekonomiškai naudingiausio antrojo vertinimo kriterijaus (patirtis (T1)) turinys ir dalykas (tiekėjo patirtis daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) srityje yra neadekvatus ir neproporcingas, dirbtinai ribojantis sąžiningų tiekėjų konkurenciją. Teigia, kad dalyvaudama pirkime administratoriui pateikė net 23 daugiabučių gyvenamųjų namų statybos darbų techninės priežiūros įvykdytų sutarčių sąrašą, tačiau atsakovė nepagrįstai įvertino iš jų tik septynias. Mano, kad tiekėjos atestuotų specialistų skaičiaus (T2) kriterijaus vertinimo reikšmės („blogai“, „gerai“, „puikiai“), atsižvelgiant tik į tiekėjų teiktą formalų laisvos formos sąrašą su jame nurodytu atestuotų specialistų skaičiumi, prieštarauja esminiams lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir proporcingumo principams, kurių reikia laikytis vykdant tokį pirkimą. Ieškovės nuomone, nustatytos laimėtojos UAB „Statybų techninė priežiūra“ pateikta pasiūlymo kaina viršijo numatytą statybos techninės priežiūros paslaugoms skirtiną išlaidų sumą.

72.

8Atsakovė atsiliepime su ieškiniu nesutinka, prašo jo netenkinti.

93.

10Trečiasis asmuo VĮ Būsto energijos taupymo agentūra prašo ginčą spręsti teismo nuožiūra.

114.

12Trečiasis asmuo UAB „Statybų techninė priežiūra“ su ieškiniu nesutinka, prašo jo netenkinti.

13Ieškinys atmestinas.

145.

15Remiantis bylos duomenimis nustatyta, jog užsakovė UAB „Vitės valdos“ (atsakovė) VšĮ Busto energijos taupymo agentūros tinklalapyje http://atnaujinkbusta.lt/ buvo paskelbusi konkursą, paskelbė pirkimo sąlygas (toliau – pirkimo sąlygos) ir kvietimą teikti pasiūlymus dėl statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimo. Pirkimo sąlygų 1.2 p. buvo nustatyta, kad pirkimas vykdomas, vadovaujantis Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo / statybos techninės priežiūros paslaugų / statybos rangos darbų aprašu (toliau – Aprašas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimo sąlygomis. Minėtas Aprašas yra patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. Dl-34 „Dėl Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuriuo nustatyta daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo)“, arba ją atitinkančias savivaldybių tarybų patvirtintas programas pirkimų vykdymo tvarka. UAB „Bauservis“ pagal pirkimo sąlygas pateikė savo pasiūlymą atsakovei, kuri 2018-08-30 patvirtino kliento dalyvavimą pirkime. Pirkime dalyvavo 2 tiekėjai, kurie pateikė tokias savo pasiūlymų kainas: UAB „Statybų techninė priežiūra“ pasiūlymo kaina –11 495 Eur, o ieškovės pateikta pasiūlymo kaina – 9860 Eur. Atsakovė 2018-09-03 el. laišku informavo ieškovę apie pirkimo rezultatus ir priimtą sprendimą, juo ieškovės pasiūlymas atmestas (ieškinio 4 priedas), o kitu 2018-09-03 el. laišku pranešė apie sprendimą nustatyti pirkimo laimėtoja UAB „Statybų techninė priežiūra“ pasiūlymą (ieškinio 5 priedas). Su tokiais atsakovės sprendimais, pirkimo sąlygomis ir apskritai pirkimo rezultatais ieškovė nesutiko, todėl 2018-09-12 pateikė pretenziją atsakovei (ieškinio 6 priedas). Atsakovė 2018-09-19 išsiųstu raštu minėtą ieškovės pretenziją atmetė (ieškinio 7 priedas).

166.

17Ieškovė su susidariusia situacija nesutinka, mano, kad pirkimas iš pat pradžių buvo neteisėtas ir atsakovės sprendimai pažeidė ieškovės teisėtus interesus.

18Dėl Sąlygų reikalavimo statybos techniniam prižiūrėtojui vienu metu vykdyti ne daugiau kaip 10 objektų statybos techninę priežiūrą

197.

20Ieškovės įsitikinimu, laimėtoja laisvos formos pažymoje nurodydama, jog vykdo ne daugiau nei 10 objektų statybos techninę priežiūrą, pateikė melagingą informaciją, kadangi Centriniame viešųjų pirkimų portale nurodoma, jog laimėtoja vykdo 41 priežiūros sutartį, kurios terminai nėra pasibaigę.

218.

22Svarstant šį klausimą pažymėtina, kad 2018-08-13 Statybų techninės priežiūros paslaugų pirkimo sąlygų Nr. V-312 3.1 punkto 8 eilutėje nustatyta, kad „statybos techninis prižiūrėtojas vienu metu statybos techninę priežiūrą gali vykdyti ne daugiau kaip 10 (dešimtyje) objektų“. Ieškovės nuomone, techninis prižiūrėtojas yra juridinis asmuo. Su tokiu vertinimu teismas nesutinka.

239.

24Statinio statytojas (užsakovas) skiria (samdo) statinio statybos techninį prižiūrėtoją Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka (Statybos įstatymo 19 straipsnio 1 dalis). Statinio statybos techninis prižiūrėtojas – architektas ar statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas statytojui (užsakovui), vadovauja statinio statybos techninei priežiūrai, atlieka statinio statybos (bendrųjų statybos darbų) bendrosios techninės priežiūros vadovo funkcijas, koordinuoja specialiąją statinio statybos priežiūrą, jos vadovų veiklą ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę (Statybos įstatymo 2 straipsnio 78 dalis). Minėtas reglamentavimas leidžia spręsti, kad statybos techninis prižiūrėtojas – fizinis asmuo (architektas ar statybos inžinierius), o ne juridinis asmuo, kaip mano ieškovė.

2510.

26Taigi, laikantis pirkimų sąlygų, turėtų būti vertinama, ar vienam specialistui, vykdančiam statybos priežiūrą, tenka ne daugiau nei 10 objektų. Tai pagrįstina ne tik lingvistine analize, bet ir tuo, jog vienas iš Sąlygose nurodytų ekonominio naudingumo kriterijų (T2) yra tiekėjo turimų atestuotų techninės priežiūros specialistų skaičius, t. y. tiekėjui turint daugiau atestuotų specialistų duodamas didesnis lyginamasis balas.

2711.

28Nagrinėjamu atveju tiekėja UAB „Statybų techninė priežiūra“ atsakovei pasiūlė 11 atestuotų techninių prižiūrėtojų. Šias aplinkybes patvirtina trečiojo asmens (laimėtojos) atsakovei pateiktas siūlomų atestuotų statybos techninės priežiūros specialistų sąrašas (atsiliepimo 2 priedas; t. 1, b. l. 180). Ieškovė nurodo, kad UAB „Statybų techninė priežiūra“ vykdo 37 statybos darbų techninės priežiūros sutartis. Taigi vienam bendrovės UAB „Statybų techninė priežiūra“ atestuotam statybos techninės priežiūros specialistui vidutiniškai tenka 3,36 sutarties. Akivaizdu, kad 3,36 yra daug mažiau nei 10. Spręstina, kad tokiu būdu buvo užtikrintas Pirkimo sąlygų 3.1 punkto 8 eilutės reikalavimas, todėl teigti, kad laimėtoja pateikė melagingą informaciją, yra neteisinga.

29Dėl pirkimo komisijos sudarymo

3012.

31Ieškovės teigimu, vykdant pirkimą nebuvo sudaryta pirkimo komisija, todėl pirkimas laikytinas neteisėtu.

3213.

33Teismas sutinka, jog vykdant pirkimą privalu laikytis Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 14 įsakymu Nr. D1-34, 5 punkto reikalavimų, nustatančių, jog vykdant atnaujinamo (modernizuojamo) daugiabučio namo pirkimus, privalo būti sudaroma pirkimų komisija.

3414.

35Teismo nuomone, ieškovės pateiktas projekto administratoriaus darbuotojo pasirašytas dokumentas (t. 1, b. l. 31) yra tik informacinio pobūdžio raštas apie priimtą sprendimą, tačiau tai tikrai nereiškia, jog pats sprendimas buvo priimtas nesilaikant Aprašo 5 punkto reikalavimų.

3615.

37Bylos duomenys: 2018-09-03 Statybos darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimų ataskaita, 2018-09-03 Statybos darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimo komisijos posėdžio protokolas Nr. 31, patvirtina, kad pirkimų komisiją sudarė J. Š., G. Š., V. G. (CPK 12, 178, 197 straipsniai). Konstatuotina, kad sprendimas dėl pirkimų laimėtojo buvo įtvirtintas pirkimo komisijos protokolu, kaip to reikalauja Aprašo 5 punktas.

3816.

39Ieškovės abejonės dėl 2018-09-03 protokolo tikrumo nepagrįstos jokiais leistinais įrodymais (CPK 185 straipsnis).

40Dėl ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo pagal tiekėjo patirtį vykdant daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) priežiūrą

4117.

42Ieškovė ginčija Sąlygose nustatytą tiekėjų vertinimo kriterijų (T1), pagal kurį vertinamas tiekėjo įvykdytų daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninės priežiūros sutarčių skaičius. Ieškovės teigimu, atsakovės pasirinkimas vertinti tik daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) sutartis, atmetant kitos paskirties pastatų priežiūros sutartis, yra nepagrįstas ir ribojantis konkurenciją.

4318.

44Sutarčių (kaip ir šiuo atveju viešo konkurso – vienašalio sandorio) aiškinimo taisyklės nustatytos CK XIV skyriuje. Sutarties laisvės principas reiškia, kad šalys gali laisvai sudaryti sutartis, savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas (CK 6.156 straipsnio 1 dalis). Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią, yra privaloma ir turi būti vykdoma (CK 6.189 straipsnio 1 dalis, 6.200 straipsnis). Šiuo aspektu pažymėtina tai, kad ieškovė vykdomo konkurso metu priėmė konkurso sąlygas, jų nekvestionavo, neprašė pripažinti neteisėtais statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimo Sąlygų tam tikrus punktus ir dėl to nutraukti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninės priežiūros paslaugos pirkimo procedūras.

4519.

46Kitas aspektas tas, kad nors pagal statybos techninį reglamentą STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) metu atliekami statybos darbai priskiriami prie paprastojo remonto, tačiau, teismo įsitikinimu, kiekvienas daugiabutis gyvenamasis namas yra išskirtinis / savaip ypatingas statinys, be to, jo modernizavimas yra susijęs su jame gyvenančių žmonių interesais, o netinkamai atliktas daugiabučio namo atnaujinimas lemtų didesnes gyventojų išlaidas.

4720.

48Tik kokybiškai atlikus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) darbus bus įvykdytas viešasis žmonių lūkestis dėl gyvenimo kokybės pagerinimo, tačiau akcentuotina, kad modernizavimas visokeriopai atsiperka tik per ilgesnį laikotarpį. Dėl to spręstina, kad tik pakankamą patirtį turintys specialistai gebės užtikrinti ilgalaikį bei prognozuojamą darbų patikimumą (priežiūrą) ir tuo užkirs kelią statybos defektams atsirasti ar sumažins jų tikimybę iki minimumo.

4921.

50Taigi, įvertinus renovuotino namo žmonių teisėtus lūkesčius bei interesus, atsižvelgiant į tai, kad pavyzdinės statybos rangos darbų pirkimo sąlygos nėra imperatyvaus pobūdžio, todėl ji (atsakovė), įvertindama konkretaus pirkimo pobūdį ir kitas reikšmingas aplinkybes, turi teisę koreguoti (papildyti) pavyzdinėse statybos rangos darbų pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gegužės 30 d. nutartis Nr. 2A-643-180/2017), spręstina, kad aptartas T1 kvalifikacinis reikalavimas nepažeidžia Tvarkos aprašo 1.5 punkte nustatytų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principų, be to, nustatytas kvalifikacijos reikalavimas iš dalies apribojant konkurenciją pateisinamas siekiamu viešuoju gėriu – gyventojų interesais ir lūkesčiais.

5122.

52Reikėtų paminėti ir tai, kad T1 kriterijus yra tik vienas iš daugelio kriterijų, kurio mažesnis įvertinimas gali ir nebūti pralaimėjimo priežastis konkurse. Dėl to minėto reikalavimo nedera suabsoliutinti.

53Dėl ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo pagal tiekėjo turimų atestuotų specialistų skaičių

5423.

55Ieškovė ginčija Sąlygose nustatytą tiekėjų vertinimo kriterijų (T2), pagal kurį vertinamas tiekėjo turimų atestuotų specialistų skaičius, grįsdama tuo, jog vertinant perkamų priežiūros paslaugų mastą ir turinį toks reikalavimas neatitinka ekonominės logikos ir poreikio. Ieškovės teigimu, tam, kad tiekėjas tinkamai suteiktų paslaugas, visiškai pakanka vieno reikiamą kvalifikaciją turinčio specialisto.

5624.

57Vėlgi paminėtina, kad ieškovė jokių pretenzijų, pasiūlymų dėl šio kvalifikacinio reikalavimo neteikė. Taigi, ieškovė, dalyvaudama atsakovės konkurse, su sąlygomis sutiko, jų neginčijo.

5825.

59Teismas, vertindamas šią kvalifikacinę sąlygą, pritaria pozicijai, kad aptariamas tiekėjo kvalifikacijos vertinimo kriterijus yra svarbus vertinant jį kartu su tiekėjo prižiūrimų objektų skaičiumi, t. y. įvertinant, ar atrinktas tiekėjas turės pakankamus pajėgumus kokybiškai teikti pirkimu numatomas įsigyti paslaugas.

60Dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų

6126.

62Ieškovė ieškinyje teigia, kad Sąlygų reikalavimas tiekėjui pateikti specialistų darbo sutarčių ir atestatų kopijas yra neįgyvendinamas dėl 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo“, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas), įsigaliojusio nuo 2018 m. gegužės 25 d., reikalavimų. Ieškovė tvirtina, jog Reglamentas nurodo, kad asmens duomenys be asmens sutikimo negali būti teikiami trečiosioms šalims.

6327.

64Teismas kategoriškai nesutinka su ieškovės argumentu, kadangi ieškovė nurodo tik vieną iš Reglamento 6 straipsnyje nurodytų teisėto duomenų tvarkymo pagrindų (duomenų subjekto duotą sutikimą), tačiau atkreiptinas dėmesys, kad Reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytas kitas teisėto duomenų tvarkymo pagrindas: duomenų tvarkymas yra teisėtas tuo atveju, kai tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė. Dėl to ieškovės argumentas nepagrįstas.

65Dėl pirkimo kainos

6628.

67Ieškovė teigia, kad laimėtojos pasiūlymas, be kitų ieškinyje išvardytų priežasčių, turėjo būti atmestas dėl pasiūlytos per didelės kainos (11 495 Eur).

6829.

69Atkreiptinas dėmesys, kad daugiabučio namo Sportininkų g. 19, Klaipėdoje, butų ir kitų patalpų savininkai 2017 m. vasario 13 d. vykusiame susirinkime daugumos sprendimu patvirtino investicijų plane išdėstytą namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių B paketą. Pagal šį paketą buvo numatyta, jog statybos rangos darbams bus skiriama ne didesnė nei 583 757 Eur suma, o statybos techninei priežiūrai ne daugiau nei 11 675 Eur (t. 1, b. l. 171–174).

7030.

71Dėl to sutiktina su atsakove, kad pasirinktame priemonių pakete nurodyta suma statybos techninei priežiūrai nepažeidžia Vyriausybės nutarimo Nr. 1725 „Dėl valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ (pakeistas Vyriausybės 2018 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. 54) 2.1.3 p reikalavimų, numatančių, jog statybos techninės priežiūros išlaidos neturi viršyti 2 procentų statybos rangos darbų kainos su PVM, numatytos daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane. Šiuo atveju 583 757 x 2 % = 11 675,14 Eur. Taigi, laimėtojos kaina – 11 495 Eur neviršija 2 procentų statybos rangos darbų kainos su PVM – 11 675.14 Eur.

7231.

73Teismo nuomone, šioje byloje apie pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus pasisakyta, kiti ieškovės ir atsakovės nurodomi teiginiai neturi teisinės reikšmės bylos išsprendimui.

74Dėl bylos procesinės baigties

7532.

76Teismas, remdamasis nurodytais argumentais, konstatuoja, kad ieškovės ieškinys nepagrįstas ir neįrodytas, todėl atmestinas.

77Dėl bylinėjimosi išlaidų

7833.

79Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Kadangi ieškinys netenkintas, bylinėjimosi išlaidos priteistinos atsakovei ir trečiajam asmeniui. Atsakovė ir trečiasis asmuo UAB „Statybų techninė priežiūra“ pateikė prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovė sumokėjo 38 Eur už atskirąjį skundą, kuris buvo patenkintas, trečiasis asmuo patyrė 450 Eur teisinės pagalbos išlaidų (t. 1, b. l. 182). Nurodytos išlaidos pagrįstos rašytiniais įrodymais (CPK 12, 178 straipsniai). Teismas pažymi, kad minėtos išlaidos pripažintinos būtinomis, jos akivaizdžiai sietinos su bylos nagrinėjimu (CPK 88 straipsnio 1 dalies 10 punktas), teisinės pagalbos išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77, kuriuo buvo pakeistas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“, rekomenduojamo priteisti maksimalaus užmokesčio dydžio. Esant tokiems įrodymams atsakovei iš ieškovės priteistina 38 Eur, trečiajam asmeniui iš ieškovės priteistina 450 Eur.

80Teismas, vadovaudamasis CPK 268–270 straipsniais,

Nutarė

81ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Bauservis“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Vitės valdos“ dėl atsakovės sprendimų atmesti ieškovės pasiūlymą ir pripažinti trečiąjį asmenį pirkimo laimėtoju, tretieji asmenys viešoji įstaiga Būsto energijos taupymo agentūra, uždaroji akcinė bendrovė „Statybų techninė priežiūra“, atmesti.

82Atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Vitės valdos“ priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Bauservis“ 38 Eur bylinėjimosi išlaidų.

83Trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Statybų techninė priežiūra“ priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Bauservis“ 450 Eur bylinėjimosi išlaidų.

84Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra... 2. sekretoriaujant Zitai Mockuvienei,... 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 4. Teismas... 5. 1.... 6. Klaipėdos apygardos teisme 2018-10-04 priimtas ieškovas ieškinys, juo... 7. 2.... 8. Atsakovė atsiliepime su ieškiniu nesutinka, prašo jo netenkinti.... 9. 3.... 10. Trečiasis asmuo VĮ Būsto energijos taupymo agentūra prašo ginčą spręsti... 11. 4.... 12. Trečiasis asmuo UAB „Statybų techninė priežiūra“ su ieškiniu... 13. Ieškinys atmestinas.... 14. 5.... 15. Remiantis bylos duomenimis nustatyta, jog užsakovė UAB „Vitės valdos“... 16. 6.... 17. Ieškovė su susidariusia situacija nesutinka, mano, kad pirkimas iš pat... 18. Dėl Sąlygų reikalavimo statybos techniniam prižiūrėtojui vienu metu... 19. 7.... 20. Ieškovės įsitikinimu, laimėtoja laisvos formos pažymoje nurodydama, jog... 21. 8.... 22. Svarstant šį klausimą pažymėtina, kad 2018-08-13 Statybų techninės... 23. 9.... 24. Statinio statytojas (užsakovas) skiria (samdo) statinio statybos techninį... 25. 10.... 26. Taigi, laikantis pirkimų sąlygų, turėtų būti vertinama, ar vienam... 27. 11.... 28. Nagrinėjamu atveju tiekėja UAB „Statybų techninė priežiūra“ atsakovei... 29. Dėl pirkimo komisijos sudarymo... 30. 12.... 31. Ieškovės teigimu, vykdant pirkimą nebuvo sudaryta pirkimo komisija, todėl... 32. 13.... 33. Teismas sutinka, jog vykdant pirkimą privalu laikytis Daugiabučio namo... 34. 14.... 35. Teismo nuomone, ieškovės pateiktas projekto administratoriaus darbuotojo... 36. 15.... 37. Bylos duomenys: 2018-09-03 Statybos darbų techninės priežiūros paslaugų... 38. 16.... 39. Ieškovės abejonės dėl 2018-09-03 protokolo tikrumo nepagrįstos jokiais... 40. Dėl ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo pagal tiekėjo patirtį... 41. 17.... 42. Ieškovė ginčija Sąlygose nustatytą tiekėjų vertinimo kriterijų (T1),... 43. 18.... 44. Sutarčių (kaip ir šiuo atveju viešo konkurso – vienašalio sandorio)... 45. 19.... 46. Kitas aspektas tas, kad nors pagal statybos techninį reglamentą STR... 47. 20.... 48. Tik kokybiškai atlikus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) darbus... 49. 21.... 50. Taigi, įvertinus renovuotino namo žmonių teisėtus lūkesčius bei... 51. 22.... 52. Reikėtų paminėti ir tai, kad T1 kriterijus yra tik vienas iš daugelio... 53. Dėl ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo pagal tiekėjo turimų... 54. 23.... 55. Ieškovė ginčija Sąlygose nustatytą tiekėjų vertinimo kriterijų (T2),... 56. 24.... 57. Vėlgi paminėtina, kad ieškovė jokių pretenzijų, pasiūlymų dėl šio... 58. 25.... 59. Teismas, vertindamas šią kvalifikacinę sąlygą, pritaria pozicijai, kad... 60. Dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų... 61. 26.... 62. Ieškovė ieškinyje teigia, kad Sąlygų reikalavimas tiekėjui pateikti... 63. 27.... 64. Teismas kategoriškai nesutinka su ieškovės argumentu, kadangi ieškovė... 65. Dėl pirkimo kainos... 66. 28.... 67. Ieškovė teigia, kad laimėtojos pasiūlymas, be kitų ieškinyje išvardytų... 68. 29.... 69. Atkreiptinas dėmesys, kad daugiabučio namo Sportininkų g. 19, Klaipėdoje,... 70. 30.... 71. Dėl to sutiktina su atsakove, kad pasirinktame priemonių pakete nurodyta suma... 72. 31.... 73. Teismo nuomone, šioje byloje apie pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir... 74. Dėl bylos procesinės baigties... 75. 32.... 76. Teismas, remdamasis nurodytais argumentais, konstatuoja, kad ieškovės... 77. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 78. 33.... 79. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 80. Teismas, vadovaudamasis CPK 268–270 straipsniais,... 81. ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Bauservis“ ieškinį atsakovei... 82. Atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Vitės valdos“ priteisti iš... 83. Trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Statybų techninė... 84. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...